146

ZÁKON

ze dne 20. března 2002

o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ
A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

§ 1


(1) Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen "inspekce"), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.

(2) Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen "inspektoráty") a toto sídlo:

a) Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
b) Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,
c) Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,
d) Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,
e) Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,
f) Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,
g) Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.

(3) Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)

(4) Sídlem inspekce je Brno.

(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele inspektorátů. Ústředního ředitele jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství. Ředitele inspektorátů jmenuje a odvolává ústřední ředitel.

(6) Organizaci inspekce upravuje organizační řád, který schvaluje ministerstvo.


§ 2


Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) kontrolou zjišťování prováděná inspektorem nebo inspektorátem, při nichž se zjišťuje soulad kontrolovaných výrobků a surovin, technologických zařízení, pracovních postupů a zdravotních a hygienických předpokladů jako podmínek pro správný výrobní postup při výrobě a uvádění do oběhu zemědělských výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy,3) o nichž se vystavuje posudek na místě nebo protokol o kontrole nebo na jejichž základě jsou přijata příslušným orgánem inspekce jiná opatření,
b) zemědělským výrobkem produkt zemědělské prvovýroby, s výjimkou živočišných produktů,4)
c) saponátovým výrobkem výrobek nebo přípravek, k jehož výrobě je použito aktivních látek působících povrchově, který se používá zejména jako prací, mycí, namáčecí, čisticí nebo avivážní prostředek a při jehož užití se jeho vnější účinek projevuje stabilizací emulze nebo pěny,
d) mydlářským výrobkem výrobek, k jehož výrobě je použit jako základní výrobní složka živočišný nebo rostlinný tuk a který se používá zejména jako prací, mycí, namáčecí nebo čisticí prostředek,
e) opatřením úkony k odstranění zjištěných nedostatků, pozastavení nebo zákaz výroby nebo uvádění výrobků, potravin5) nebo surovin anebo tabákových výrobků do oběhu, nařízení nebo provedení jejich zničení, zákaz používání obalů, přístrojů nebo zařízení, zákaz užívání prostor, které nesplňují podmínky stanovené zvláštními právními předpisy,3) zajištění nebo uskladnění potravin nebo výrobků, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy,
f) posudkem na místě písemné vyhodnocení výsledků kontroly v místě provedené kontroly,
g) osvědčením písemné potvrzení vystavené fyzické nebo právnické osobě o tom, že výrobky, potraviny nebo suroviny anebo tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy,3) a to na její žádost,
h) monitorováním soustavné nebo výběrově účelové sledování zejména toxikologicky významných látek ve výrobcích, potravinách, surovinách a tabákových výrobcích.


§ 3


(1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen "kontrolované osoby") kontroluje zemědělské, mydlářské a saponátové výrobky (dále jen "výrobky") a potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě (dále jen "suroviny") anebo tabákové výrobky, přitom kontroluje zejména,

a) zda tyto výrobky, potraviny nebo suroviny anebo tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) , 6) nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů,7) (dále jen "mezinárodní smlouvy"),
b) zda při výrobě nebo uvádění do oběhu těchto výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo mezinárodními smlouvami,7)
c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo mezinárodními smlouvami,7)
d) zda nedochází ke klamání spotřebitele,8)
e) zda výrobky, potraviny nebo suroviny anebo tabákové výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,9)
f) zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků.10)

(2) Inspekce dále u kontrolovaných osob

a) zjišťuje nedostatky při výrobě nebo uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin11) anebo tabákových výrobků a jejich příčiny,
b) kontroluje, zda čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky na jakost stanovené zvláštním právním předpisem12) a soulad a správnost údajů uvedených v průvodních dokumentech,
c) ukládá opatřením povinnost odstranit zjištěné nedostatky a stanoví lhůtu k jejich odstranění,
d) kontroluje splnění uložených opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
e) provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo při podezření z porušení právních předpisů,3)
f) kontroluje dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.13)

(3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3)

a) ukládá kontrolovaným osobám pokuty a opatření podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů,3)
b) provádí nebo zajišťuje podle zvláštního zákona14) provedení rozborů výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků uvedených v odstavci 1 v laboratořích, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v ČSN EN ISO/IEC 17025 a požadavky na správnou laboratorní praxi stanovené vyhláškou; bylo-li rozborem zjištěno, že výrobky a potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě anebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo mezinárodními smlouvami,7) hradí náklady rozboru kontrolovaná osoba; v případě, že rozbor provedla inspekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle vyhlášky,
c) vydává na základě provedených rozborů podle písmena b) posudky nebo osvědčení; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
d) vydává osvědčení pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku;10) vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
e) vydává osvědčení na čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
f) vydává pro místně příslušný celní orgán závazné stanovisko podle § 7,
g) vede evidenci podnikatelů uvádějících do oběhu nebo vyvážejících čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, přiděluje jim evidenční čísla a vede další evidence potřebné pro plnění svých úkolů,
h) spolupracuje s příslušnými správními úřady, orgány územní samosprávy, zahraničními institucemi a s příslušnými orgány Evropské unie, jejíž spolupráce je nezbytná pro výkon kontroly nebo vyplývá z mezinárodních smluv a informuje je neprodleně o závažných skutečnostech, které narušují nebo jsou způsobilé narušit ochranu spotřebitele,
i) poskytuje informace o výsledcích své činnosti důležitých pro ochranu spotřebitele,
j) provádí monitorování,
k) ověřuje pro účely prováděných kontrol metody zkoušení podle dostupných vědeckých poznatků,
l) zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců.

(4) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek, potravinu nebo surovinu anebo tabákové výrobky prodává nebo za kterou ji pořídila, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek, potravina nebo surovina anebo tabákové výrobky splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo mezinárodními smlouvami.7) Náhrada se kontrolované osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.


§ 4


(1) Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou při výkonu kontrolní činnosti mimo oprávnění stanovená zvláštním zákonem15) oprávněni

a) odebírat u kontrolovaných osob vzorky výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků k posouzení bezpečnosti9) a ke zjištění, zda tyto výrobky, potraviny nebo suroviny anebo tabákové výrobky odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy3) a mezinárodními smlouvami,7)
b) požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjištěných nedostatků nebo neprodlené provedení nezbytných opatření k jejich odstranění,
c) ověřovat totožnost kontrolovaných fyzických osob,
d) ověřovat při kontrole právnických osob totožnost fyzických osob, které je při kontrole zastupují, jakož i oprávnění těchto osob k zastupování,
e) provádět na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci, kontrolu dodržování zákazu klamání spotřebitele,8) , 16)
f) vydávat posudky na místě,
g) vydávat osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. e),
h) požadovat od pracovníků přicházejících do přímého styku s potravinami předložení zdravotních průkazů,
i) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou jim předkládány ke kontrole,
j) pořizovat v souvislosti s prováděnou kontrolou fotodokumentaci,
k) odebírat vzorky v rámci své působnosti za účelem monitorování,
l) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedošlo k porušení zákazu klamání spotřebitele.

(2) Inspektoři se při plnění svých povinností prokazují průkazy inspekce bez vyzvání.


§ 5


(1) Inspektor na základě výsledků provedené kontroly kontrolované osoby

a) zakáže

1. výrobu nebo uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků, jestliže tyto výrobky, potraviny nebo suroviny anebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) anebo mezinárodními smlouvami,7)
2. používání obalů, přístrojů a zařízení, ke kterým není přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního právního předpisu17) nebo jsou používány v rozporu s údaji uvedenými v tomto prohlášení nebo zjevně neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy,13),18)
3. užívání prostor pro výrobu a uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků, pokud nesplňují podmínky, které umožňují uchovat zdravotní nezávadnost potravin,6),18)

b) nařídí nebo provede po prokázaném zjištění zdravotně závadných výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků jejich zničení, a to na náklad kontrolované osoby,
c) uloží opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
d) uloží opatření k zajištění nabízených, prodávaných nebo skladovaných výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, označených nebo nabízených klamavým způsobem,8),16)
e) pozastaví uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků při podezření, že jsou jiné než zdravotně nezávadné.19)

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam. V případě uložení opatření k zajištění uvede v písemném záznamu též důvod zajištění, popis zajištěných výrobků, potravin anebo tabákových výrobků a jejich množství.

(3) Pokud kontrolovaná osoba s opatřením uloženým podle odstavce 2 nesouhlasí, může proti němu podat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením námitky. Podané námitky nemají odkladný účinek.

(4) O podaných námitkách rozhodne ředitel inspektorátu ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek. V uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu. Rozhodnutí ředitele o námitkách je konečné. Tím není dotčeno právo uplatnit přezkoumání soudní cestou.20)

(5) Inspektor povolí obnovení výroby výrobků, potravin nebo tabákových výrobků nebo jejich uvádění do oběhu nebo použití surovin k jejich výrobě anebo používání obalů nebo vadných přístrojů nebo zařízení, které byly zakázány podle odstavce 1 písm. a), pokud byl závadný stav odstraněn; souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení odstranění závadného stavu.

(6) Inspektor zajistí výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právního předpisu,8),16) do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.

(7) Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky inspektorovi vydat. V případě, že kontrolovaná osoba jejich vydání odmítne, provede inspektor jejich odnětí. O vydání, případně odnětí výrobku, potravin anebo tabákových výrobků sepíše inspektor písemný záznam.

(8) Inspektor je povinen uskladnit zajištěné výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které nesplňují požadavky zvláštního právního předpisu,8),16) způsobem, který vylučuje jakékoliv nakládání s nimi do doby, než bude inspektorátem pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky.

(9) Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba. Náklady nehradí, prokáže-li, že výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky zvláštnímu právnímu předpisu odpovídají.8),16)


§ 6


(1) Inspektorát rozhodne o zrušení opatření podle § 5 odst. 6 a 8 ve lhůtě nejdéle do 1 roku ode dne uložení opatření inspektorem a s tímto rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu.

(2) Inspektorát neprodleně zruší opatření podle § 5 odst. 6 a 8, bude-li prokázáno, že se jedná o výrobky, potraviny anebo tabákové výrobky, které splňují požadavky zvláštního právního předpisu.8),16)

(3) Inspektorát rozhodne o zničení výrobků, potravin nebo tabákových výrobků zajištěných podle § 5 odst. 6 a 8. Zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí. O zničení sepíše komise protokol. Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky uváděla do oběhu.


§ 7


Inspektorát vydá na žádost místně příslušného celního orgánu ve lhůtě 3 pracovních dnů závazné stanovisko ke sdělení o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu z důvodu podezření, že výrobek, potravina nebo surovina anebo tabákové výrobky nejsou bezpečné nebo nejsou označeny v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními smlouvami.


§ 8

Osvědčení vydávané inspektorátem


Inspektorát vydává

a) osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. c) a e),
b) na žádost oprávněné osoby osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. d), a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.


§ 9


(1) Ústřední inspektorát a inspektorát jsou oprávněny přibírat k provedení odborných činností souvisejících s výkonem kontroly i jiné odborníky.

(2) Odborníci podle odstavce 1 jsou oprávněni a povinni plnit úkoly v rozsahu pověření daného jim ústředním inspektorátem nebo inspektorátem; nemohou však ukládat opatření a sankce.


§ 10

Povinnosti výrobce, dovozce a osoby
uvádějící do oběhu
saponátové nebo mydlářské výrobky

(1) Výrobce nebo dovozce saponátových nebo mydlářských výrobků nebo osoba uvádějící tyto výrobky do oběhu jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky

a) nezpůsobily za obvyklých nebo běžně předvídatelných podmínek poškození zdraví fyzických osob,
b) byly řádně označeny,21)
c) nebyly klamavě označeny nebo nabízeny ke spotřebě klamavým způsobem,8)
d) byly baleny do hygienicky nezávadných obalů22) a označeny informací o podmínkách skladování, pokud to jejich charakter vyžaduje.


(2) Výrobce je povinen písemně oznámit příslušnému inspektorátu zahájení a předmět výroby saponátových nebo mydlářských výrobků nejpozději v den jejího zahájení s uvedením jména a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, obchodní firmy, popřípadě názvu a sídla, jde-li o osobu právnickou.

(3) Odstavci 1 a 2 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.3)


§ 11

Sankce

(1) Inspektorát uloží na základě výsledků kontroly uvedených v protokolu o kontrole (dále jen "protokol") kontrolované osobě, která

a) uvedla do oběhu výrobky neodpovídající požadavkům stanoveným tímto zákonem,
b) nedodržela podmínky pro výrobu nebo uvádění těchto výrobků do oběhu stanovené tímto zákonem,
c) nesplnila opatření uložená podle tohoto zákona,
d) ztížila nebo zmařila výkon kontroly, nebo
e) porušila povinnost stanovenou mezinárodní smlouvou,7)


pokutu až do výše 1 000 000 Kč; při opětovném porušení až do výše 3 000 000 Kč.

(2) Opětovným porušením povinnosti se rozumí takové porušení povinnosti, kterého se dopustila kontrolovaná osoba ve lhůtě do 1 roku od právní moci rozhodnutí, kterým jí byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(3) Inspektorát uloží na základě výsledků kontroly uvedených v protokolu kontrolované osobě za porušení povinností stanovených pro výrobu nebo uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků pokutu za podmínek a ve výši stanovené zvláštními právními předpisy.23) V těchto případech nelze uložit pokutu podle odstavce 1.

(4) Inspektorát kromě pokuty uloží rozhodnutím propadnutí nebo zabrání výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, které neodpovídají zvláštním právním předpisům;8),16) tyto se stávají majetkem státu.

(5) Inspektorát zahájí řízení o uložení pokuty ve lhůtě nejdéle do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti podle odstavce 1 dověděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení povinnosti 3 roky.

(6) Inspektor může za méně závažné porušení povinnosti podle odstavce 1 uložit pokutu v blokovém řízení do výše 5 000 Kč, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu na místě zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona.24)

(7) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši se přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s opatřením uloženým podle § 5 nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít k poškození zdraví fyzických osob ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) nebo se nejednalo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví,25) může orgán dozoru od uložení pokuty upustit.

(8) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty a o odvolání proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 4 rozhoduje ústřední inspektorát.

(9) Pokutu vybírá inspekce a vymáhá územní finanční orgán26) podle zvláštního zákona.27)

(10) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.


§ 12


Na ukládání pokut a vydávání rozhodnutí podle § 11 odst. 4 tohoto zákona se vztahuje správní řád. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona správní řád nevztahuje.


§ 13


Tento zákon se nevztahuje na kontrolu výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků v útvarech a zařízeních Armády České republiky a Policie České republiky a v objektech Správy státních hmotných rezerv.


§ 14

Zmocnění

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) pravidla správné laboratorní praxe pro provoz laboratoří podle § 3 odst. 3 písm. b),
b) sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b).

Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 15


Výrobci saponátových nebo mydlářských výrobků, kteří zahájili výrobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni oznámit zahájení výroby podle § 10 odst. 2 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


§ 16


Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


§ 17


V právních vztazích, v nichž podle dosavadních právních předpisů vystupovala a jednala Česká zemědělská a potravinářská inspekce, od nabytí účinnosti tohoto zákona vystupuje a jedná Státní zemědělská a potravinářská inspekce.


§ 18


(1) Zrušuje se Česká zemědělská a potravinářská inspekce.

(2) Práva a povinnosti České zemědělské a potravinářské inspekce včetně práv a povinností z pracovně-právních vztahů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.


§ 19


Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o správních poplatcích

§ 20


Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 149/2002 Sb., se mění takto:V Sazebníku správních poplatků se doplňuje položka 91a, která zní:

Položka 91a

a) vydání osvědčení pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku

1 000,-

b) vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely

500,-

c) vydání osvědčení pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor

1 000,-

Poznámka: Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen b) a c) se vyměřuje poplatek podle položky 19.".


ČÁST TŘETÍ


Změna zákona o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů

§ 21


Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňují odstavce 6 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 9d) a 9e) znějí:

"(6) Osoba, která uvádí do oběhu nebo používá k výrobě volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby9d) určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání.

(7) Právnická osoba, která je výrobcem, prodejcem nebo dovozcem, může činnost uvedenou v odstavci 6 vykonávat jen prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, který získal osvědčení prokazující znalost hub.

(8) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají orgány ochrany veřejného zdraví1a) na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek podle zvláštního zákona.9e)

(9) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba plnoletá, bezúhonná, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Bezúhonnost pro účely tohoto zákona se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce.

(10) Platnost osvědčení zaniká

a) dopustí-li se osoba, která jej získala, trestného činu ublížení na zdraví nebo obecného ohrožení, je pro takový trestný čin pravomocně odsouzena a jeho skutková podstata souvisí s předmětem její činnosti,
b) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,
c) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,
d) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let,
e) úmrtím osoby, která jej získala.
__________________________
9d) Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.
9e) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 11 odst. 2 písm. b) se na konci textu bodu 4 čárka zrušuje a doplňují se tato slova: "dosud neuvedené ve vyhlášce nebo vyrobené ze surovin nového typu, dosud neuvedených ve vyhlášce nebo neschválených Ministerstvem zdravotnictví,".

3. V § 11 se doplňují odstavce 7, 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 10f) znějí:

"(7) Podnikatel, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru,10) a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru.10)

(8) V oznámení podle odstavce 7 podnikatel uvede jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu fyzickou, obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět do oběhu nebo vyvážet.

(9) Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem "Potravinářská komora" založené podle zvláštního zákona.10f)

___________________________
10f) § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".


4. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Tabák určený k orálnímu užití je zakázáno uvádět do oběhu.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4 a doplňují se nové odstavce 5, 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 10g) znějí:

"(5) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků je povinen

a) předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých kategorií podle zvláštního právního předpisu10g) a jejich hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí, za účelem zveřejnění,
b) seznam složek podle písmene a) doplnit prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě.

(6) Seznamy složek každého výrobku a prohlášení podle odstavce 5 předloží výrobce nebo dovozce vždy jedenkrát ročně, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku

a) Ministerstvu zemědělství, které je poskytne Ministerstvu zdravotnictví k posouzení,
b) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele.


(7) Při zveřejňování seznamu složek podle odstavce 6 musí být zachována ochrana údajů představujících obchodní tajemství, které výrobce nebo dovozce za tímto účelem takto označí.

___________________________
10g) Vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.".

5. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

"1. v § 3 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo § 3 odst. 2, 3, 4, 6 nebo 7 nebo § 4a odst. 1,".

6. V § 17 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

"2. v § 11 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo § 11 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 11 odst. 5, 6, 7 nebo 8.".

7. V § 17 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slova "§ 3 odst. 1 písm. c) a e)" nahrazují slovy "§ 3 odst. 1 písm. c), e), j), k), l) a m) a § 3 odst. 4 nebo 5" a slova "§ 3a odst. 1 písm. a)" se nahrazují slovy "§ 3a odst. 1 nebo 2".

8. V § 17 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova "§ 11 odst. 1 písm. a) a c)" nahrazují slovy "§ 11 odst. 1 písm. a), c), e) a f)".

9. V § 17 odst. 2 písm. a) bod 5 zní:

"5. v § 12 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 3, 4, 5 nebo 6,".

10. V § 17 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 14a) a 14b) zní:

"(7) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši orgány dozoru přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením14a) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o jinou než zdravotně nezávadnou potravinu nebo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví,14b) může orgán dozoru od uložení pokuty upustit.
___________________________
14a) § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
14b) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 18 se vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu,".

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena g) až o).

12. V § 19 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení.".

13. V § 19 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo zdravotnictví může vyhláškou určit potraviny a suroviny nového typu, schválené k uvádění do oběhu v zemích Evropských společenství, včetně podmínek jejich uvádění do oběhu, jestliže Česká republika obdrží k tomuto potřebné podklady od orgánů Evropských společenství.".

14. Část druhá se zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 145/2000 Sb., kterým se mění
zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské
a potravinářské inspekci, ve znění zákona
č. 110/1997 Sb.


§ 22


V zákoně č. 145/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., se část třetí zrušuje.


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 102/2001 Sb.,
o obecné bezpečnosti
výrobků a o změně některých zákonů
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

§ 23


V zákoně č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), se část pátá zrušuje.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 24


Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 21 bodů 1, 2 a 13, která nabývají účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení, ustanovení bodu 4, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a ustanovení bodu 11, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2003.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.Poznámky pod čarou:
1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).
4) § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
5) § 2 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb.
6) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
7) Například Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), uveřejněná pod č. 61/1983 Sb., ve znění změn uveřejněných pod č. 54/1998 Sb. a č. 92/2000 Sb. m. s.
8) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.
9) Zákon č. 102/2001 Sb.
10) Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele.
11) § 16 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
12) Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.
13) Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon č. 110/1997 Sb.
Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

14) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb.
17) § 8 odst. 4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.
18) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19) § 2 písm. f) zákona 110/1997 Sb.
20) § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
21) § 9, 10 a 11 zákona č. 634/1992 Sb.
22) § 17 zákona č. 634/1992 Sb.
23) Například § 17 zákona č. 110/1997 Sb., § 23 zákona č. 115/1995 Sb., § 24 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 104/1995 Sb., § 7 zákona č. 303/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) § 84 a 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.
26) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
27) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.