321

ZÁKON

ze dne 29. dubna 2004

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o vinohradnictví a vinařství)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 § 1

Předmět úpravy

 (1) Tento zákon upravuje podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství 1) (dále jen „předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují, nebo umožňují členským státům Evropské unie provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství 1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.


1) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001, nařízení Rady (ES) č. 527/2003 a Smlouvy o přistoupení České republiky a ostatních kandidátských zemí k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003.

Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986 ze dne 24. července 1986 o zavedení registru vinic Společenství, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3577/1990, nařízení Rady (ES) č. 1549/1995, nařízení Rady (ES) č. 1596/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1631/1998.

Nařízení Rady (EHS) č. 357/1979 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1992/1980, nařízení Rady (EHS) č. 3719/1981, nařízení Rady (EHS) č. 3768/1985, nařízení Rady (EHS) č. 490/1986, nařízení Rady (EHS) č. 3570/1990, nařízení Rady (ES) č. 3205/1993 a nařízení Rady (ES) č. 2329/1998.

Nařízení Komise (EHS) č. 649/1987 ze dne 3. března 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavedení registru vinic Společenství, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 1097/1989.

Nařízení Komise (EHS) č. 2676/1990 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor vín, ve znění nařízení Komise (ES) č. 69/1996, nařízení Komise (ES) č. 822/1997, nařízení Komise (ES) č. 761/1999 a nařízení Komise (ES) č. 440/2003.

Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003 a nařízení Komise (ES) č. 571/2003.

Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, zejména k hlavě o jakostním vínu stanovených pěstitelských oblastí.

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 2676/1990, nařízení Komise (ES) č. 2451/2000, nařízení Komise (ES) č. 885/2001, nařízení Komise (ES) č. 1609/2001, nařízení Komise (ES) č. 1655/2001, nařízení Komise (ES) č. 2066/2001 a nařízení Komise (ES) č. 2244/2002.

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2409/2000, nařízení Komise (ES) č. 2786/2000, nařízení Komise (ES) č. 545/2001, nařízení Komise (ES) č. 1282/2001, nařízení Komise (ES) č. 1660/2001, nařízení Komise (ES) č. 2022/2001, nařízení Komise (ES) č. 2047/2001, nařízení Komise (ES) č. 2429/2001, nařízení Komise (ES) č. 2464/2001, nařízení Komise (ES) č. 1315/2002, nařízení Komise (ES) č. 1795/2002, nařízení Komise (ES) č. 2224/2002 a nařízení Komise (ES) č. 625/2003.

Nařízení Komise (ES) č. 2729/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína.

Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína, ve znění nařízení Komise (ES) č. 885/2001, nařízení Komise (ES) č. 812/2002 a nařízení Komise (ES) č. 2380/2002.

Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1782/2002.

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, jež se týkají shromažďování údajů pro identifikaci vinařských produktů a sledování trhu s vínem, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2086/2002.

Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3279/1992, nařízení Rady (ES) č. 3378/1994, nařízení Rady (ES) č. 2061/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1882/2003.

Nařízení Komise (ES) č. 122/1994 ze dne 25. ledna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.

 

(2) Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě,2) hroznovou šťávu, 2) zahuštěnou hroznovou šťávu, 2) vinný ocet, 2) případně potraviny nového typu 3) nebo složky potravin nového typu, 3) pokud tento zákon nestanoví jinak.

§2

Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§3

Vymezení základních pojmů

(1) Pokud tento zákon používá pojmy vinařský rok,4) klučení,5) právo na výsadbu,5) právo na opětovnou výsadbu,5) název zeměpisné jednotky menší než členský stát,6) skutečný obsah alkoholu,7) celkový obsah alkoholu,7) přirozený obsah alkoholu,7) kupáž, 8) tirážní likér,8) expediční likér,8) etiketa,9) producent, 10) obchodní zprostředkovatel, 10) maloobchodník,10) uznaný uzávěr,10) plnění,10) moštová odrůda,11) stanovená pěstitelská oblast,12) země původu,13) evidenční kniha,14) enologické postupy a ošetřování,15) matolinové víno, 16) rozumí se tím pro účely tohoto zákona jejich vymezení v předpisech Evropských společenství.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)          révou réva rodu Vitis L.,17)

b)         révovou sazenicí zakořeněný výpěstek révy,

c)         vinohradem nebo vinicí (dále jen „vinice") pozemek, případně pozemky, jednoho pěstitele, o celkové výměře větší než 10 arů, osázený trvalým porostem révy, jemuž Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský18) (dále jen „Ústav") na základě jeho písemné žádosti, podané po 1. lednu 2001, přidělil nebo přidělí registrační číslo nebo registrační čísla pozemku (dále jen „registrační číslo"); pozemek, případně pozemky, jednoho pěstitele, o celkové výměře menší než 10 arů, osázený trvalým porostem révy, se považuje za vinici jen tehdy, přidělil-li nebo přidělí Ústav na základě písemné žádosti pěstitele, podané po 1. lednu 2001, tomuto pozemku, případně těmto pozemkům, registrační číslo nebo registrační čísla,

d)    viniční tratí pozemek, část pozemku, soubor pozemků, soubor pozemku a části pozemku, nebo kombinací pozemků, případně částí pozemků, tvořících souvislý celek, v jedné vinařské oblasti, případně podoblasti, splňující předpoklady pro pěstování révy z hlediska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických vlastností,


2) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh a lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

3) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4)   ČI. l nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

5)   ČI. 7 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

6)   ČI. 51 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

7)   Příloha č. II nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

8)   Příloha č. V nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

9) Přílohy č. VII a VIII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

10) ČI. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

11) ČI. 2 nařízení Komise (EHS) č. 649/1987.

12) Příloha č. VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

13) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

14)   ČI. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 11 až 19 nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

15) ČI. 42 až 46 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 3 až 7 nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

16) Příloha č. 1 nařízení Komise (ES) č. 1493/1999.

17)   Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

18)   Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

e)         výnosovou plochou vinic plocha vinic osázená révou, s výjimkou neobdělávaných vinic, podnožových vinic a vinic pro pokusné účely,

f)          hektarovým výnosem množství sklizených vinných hroznů nebo vyrobeného vína z 1 hektaru výnosové plochy vinic,

g)        pěstitelem osoba provozující vinohradnictví na vinici,

h) celkovým hektarovým výnosem pěstitele podíl množství sklizených vinných hroznů, případně množství vyrobeného vína z těchto vinných hroznů a plochy vinice, případně vinic jednoho pěstitele,

i) vinohradnictvím pěstitelem provozovaná

1.       výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů,

2.       sklizeň vinných hroznů nebo révových roubů,

3.       výsadba a pěstování révy podnožové, za účelem produkce podnožových řízků,

4.       produkce révových sazenic,

j) rmutem zpracováním narušené vinné hrozny, z nichž lze vyrobit produkt,

k) produktem rmut, hroznový mošt,16) částečně zkvašený hroznový mošt,16) částečně zkvašený hroznový mošt ze zaschlých hroznů,16) hroznový mošt z čerstvých vinných hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu,16) zahuštěný hroznový mošt, 16) rektifikovaný moštový koncentrát,16 ) hroznová šťáva,16) zahuštěná hroznová šťáva,16) víno,16) mladé víno,16) víno vhodné k získávání stolního vína,16) stolní víno,16) likérové víno,16) šumivé víno,16) perlivé víno,16) vinné kaly,16) matoliny,16) matolinové víno,16) alkoholizované víno 16) a víno z přezrálých hroznů; 16) produktem isou rovněž sklizené čerstvé vinné hrozny,16)

l) vinařstvím zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, plnění produktu do obalu, označování produktu a jeho uvádění do oběhu,

m) šarží množství druhově totožných produktů, které byly vyrobeny za stejných podmínek a stejným způsobem,

n) jakostním vínem stanovené pěstitelské oblasti12) jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti, dále aromatizované jakostní šumivé víno, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno, víno originální certifikace, stanovené pěstitelské oblasti,

o) evidenčním číslem jakosti soubor číselných a písmenných znaků sestávající z čísla rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce19) (dále jen „Inspekce") o zatřídění příslušného vína a z označení vzorku vína,

p) stupněm normalizovaného moštoměru obsah zkvasitelných cukrů ve vinných hroznech, vyjádřený v kilogramech na 1 hektolitr hroznového moštu; přepočet přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových ze stupňů normalizovaného moštoměru je uveden v příloze k tomuto zákonu,

q) cukernatostí obsah zkvasitelných cukrů v hroznovém moštu, vyjádřený ve stupních normalizovaného moštoměru,

r) výrobou povolené technologické úpravy, při nichž je u produktu dosaženo změny; skladování je výrobou pouze tehdy, je-li prováděno za účelem změny jakosti produktu,

s) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, plní, skladuje, nebo označuje produkt, za účelem jeho uvádění do oběhu,

t) malým množstvím 10) množství nepřevyšující 1 000 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok,

u) uváděním do oběhu nabídka produktu k prodeji, jeho prodej anebo jiná forma jeho nabídky ke spotřebě, včetně skladování pro potřeby prodeje, případně přepravy pro potřeby prodeje, nebo nabídky ke spotřebě,

v) vinným nápojem nápoj obsahující nejméně 50 % vína,

w) vinným střikem víno smíšené s vodou, sodovkou (sifonem), nebo minerálkou.

HLAVA II

VINOHRADNICTVÍ

§4

Stanovené pěstitelské oblasti

(1)       Stanovenou pěstitelskou oblastí12) pro jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti (dále jen „jakostní víno stanovené oblasti") je vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy.

(2)       Vinařská oblast se skládá z vinařských podoblastí. Vinařskou podoblast tvoří vinařské obce, na jejichž území20) jsou stanoveny viniční tratě nebo jejich části.


19) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3)          Vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo") na základě geografické polohy, svažitosti, půdně klimatických vlastností a historických údajů, záznamů a poznatků.

(4)          Prováděcí právní předpis stanoví seznam

 

a)           vinařských podoblastí v jednotlivých vinařských oblastech,

b)          vinařských obcí v jednotlivých vinařských podoblastech,

c)           viničních tratí v jednotlivých vinařských obcích, včetně jejich územního vymezení,

d)          odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti.

§5

Vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti

(1)          Vinice ve viničních tratích, které jsou osázené odrůdami révy zapsanými v seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) (dále jen „odrůda"), se považují za vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti.

(2)          Při stanovení seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) ministerstvo vychází z dlouhodobých pěstitelských zkušeností a z poznatků ve srovnatelných klimatických oblastech ostatních členských států Evropské unie.

§6

Hektarový výnos a nejvyšší hektarový výnos

(1)           Pěstitel je povinen vést záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle předpisu Evropských společenství21) a v souladu s prováděcím právním předpisem.

(2)           Nejvyšší hektarový výnos vinných hroznů za příslušný vinařský rok pro vinařské oblasti, vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě, z nichž lze vyrábět zemské víno, případně jakostní víno stanovené oblasti činí nejvýše 12 tun vinných hroznů z jednoho hektaru vinice za příslušný vinařský rok (dále jen „nejvyšší hektarový výnos").

(3)           Pěstitel nesmí ze sklizně za příslušný vinařský rok uvést do oběhu větší množství zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti než množství odpovídající výrobě z nejvyššího hektarového výnosu podle odstavce 2.

(4)           Pokud celkový hektarový výnos překročí nejvyšší hektarový výnos podle odstavce 2, musí pěstitel veškeré množství sklizně ze všech vinic v příslušném vinařském roce použít pouze pro výrobu stolního vína nebo uvést do oběhu pouze jako vinné hrozny určené pro výrobu stolního vína.

(5)           Prováděcí   právní   předpis   stanoví   způsob a vzor vedení záznamů o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech.

§7

Správa produkčního potenciálu

Správa produkčního potenciálu22) zahrnuje správu práv na novou výsadbu podle § 8, správu práv na opětovnou výsadbu podle § 9 a správu rezervy.

§8

Nová výsadba

(1)           Ústav může na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby při splnění podmínek23) rozhodnout o povolení nové výsadby.

(2)           Ustav rozhodne o povolení nové výsadby prováděné v souladu s předpisy Evropských společenství23) do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Ústav stanoví podmínky, za nichž lze o povolení nové výsadby rozhodnout.

(3)           Na udělení povolení nové výsadby podle odstavců l a 2 není právní nárok. O odvolání proti rozhodnutí Ústavu podle odstavců l a 2 rozhoduje ministerstvo.

(4)           Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o povolení nové výsadby.

§9

Právo na opětovnou výsadbu

(1) O udělení práva na opětovnou výsadbu rozhoduje Ústav na základě žádosti pěstitele, který

a)           vyklučil vinici, nebo

b)          se zaváže, že stanoveným způsobem 24) vyklučí vinici před uplynutím třetího roku od výsadby nové vinice.


20)   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

21)   Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986.

22) ČI. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

23) ČI. 2, 3 a 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 2 až 4 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

24) ČI. 2 až 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 3 až 5 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.


(2) K vyklučení vinice podle odstavce l musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, k němuž se vztahuje právo na opětovnou výsadbu. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.

(3)       Pokud vlastník pozemku nedá souhlas podle odstavce 2, může pěstitel nebo vlastník pozemku podat Ústavu návrh na zahájení řízení o udělení práva na opětovnou výsadbu. V tomto řízení Ústav udělí právo na opětovnou výsadbu vlastníku pozemku, jestliže splní podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství.25)

(4)       Nesplní-li vlastník pozemku podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu do 2 let od zahájení řízení podle odstavce 3, udělí Ústav právo na opětovnou výsadbu pěstiteli, jemuž vlastník pozemku neudělil souhlas podle odstavce 2, nebo jinému pěstiteli, který se stane uživatelem tohoto pozemku.

(5)       V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, uveřejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se dotčený  pozemek nachází, výzvu vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, a jeho souhlas podle odstavce 2 se nevyžaduje. Po dobu uveřejnění výzvy neběží lhůta pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.26)

(6)       Právo na opětovnou výsadbu je převoditelné 27) na jiné osoby pouze v rámci jedné vinařské oblasti. O převod práva na opětovnou výsadbu požádá Ústav osoba převádějící toto právo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ústav o převodu práva na opětovnou výsadbu rozhodne do 90 dnů.

(7)       Právo na opětovnou výsadbu lze uplatnit až do konce osmého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo dokončeno klučení. 28)

(8)       Není-li právo na opětovnou výsadbu uplatněno podle odstavce 7, přechází do rezervy. Ústav rozhodne o udělení práva z rezervy.29)

(9)       Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu podle odstavce l písm. a) a b) a vzor žádosti o převod práva na opětovnou výsadbu.

§ 10

Nepovolená výsadba

(1)       Ústav rozhodnutím uloží pěstiteli, aby na své náklady vinici vyklučil, jestliže  právo na výsadbu uskutečňuje v rozporu s předpisy Evropských společenství23)' 24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V rozhodnutí Ústav stanoví lhůtu, do kdy je pěstitel povinen vinici vyklučit. Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení na náklady pěstitele.

(2)       V případě, že vinné hrozny byly sklizeny na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropských společenství23)'24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo z těchto vinných hroznů byly vyrobeny produkty, Inspekce rozhodne o způsobu zpracování těchto produktů.

(3)       Odstavce l a 2 nevylučují uložení sankce podle tohoto zákona.

HLAVA III

VINAŘSTVÍ

§11

Povinnosti výrobců

(1)       Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů je výrobce povinen oznámit písemně Ústavu, nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů;  v oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu. Oznámení podle tohoto odstavce se zapisuje do Registru vinic podle § 28 (dále jen „Registr").

(2)       Výrobce produktů je povinen

 

a)          dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené předpisy  Evropských společenství15) a prováděcím právním předpisem,

b)         odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

c)         dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů stanovené zvláštním právním předpisem,30)


25)   ČI. 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

26)   Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

27)   ČI. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

28)   ČI. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

29)   ČI. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

 

d)    oznámit  Inspekci výrobu  matolinového vína30) pro vlastní spotřebu, a to nejpozději 7 dní před zahájením této výroby,

e)          zajistit soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství 16) a prováděcím právním předpisem a vést a uchovávat o tom evidenci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a)          podrobnější požadavky na výrobu a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů,

b)    podrobnosti týkající se odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů,

c)         způsob provádění kontroly podle odstavce 2 písm. e) včetně rozsahu vedení a uchovávání evidence.

§12

Enologické postupy a ošetřování produktu

(1)        Pokud jde o enologické postupy a ošetřování produktu jsou přípustné pouze enologické postupy a ošetřování podle předpisů Evropských společenství,15) tohoto zákona a prováděcího právního předpisu.

(2)        Přidávání jakýchkoliv látek do produktu je zakázáno, pokud nestanoví předpisy Evropských společenství, 15) tento zákon nebo prováděcí právní předpis jinak.

(3)        Přecházení látek do produktu, kterému nelze technicky nebo technologicky zabránit, se nepovažuje za přidávání podle odstavce 2, pokud produkt zůstane zdravotně nezávadný a chuť, vůně a barva jsou charakteristické pro daný produkt.

(4)        Zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle předpisu Evropských společenství32) je výrobce povinen oznámit písemně Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropských společenství.32)

(5)       V prostorách určených k výrobě, plnění nebo zpracování produktu nesmí být uchovávány  látky, které jsou svým složením vhodné k tomu, aby byly užity k falšování produktu (například látky nahrazující mošt, aromatické látky, nedovolené prostředky k ošetřování vína apod.). Orgán dozoru je oprávněn v případě podezření na uchovávání těchto látek odebrat vzorky k rozboru.

(6)       Je zakázáno

 

a)          přislazovat stolní víno a jakostní víno stanovené oblasti přírodními nebo náhradními sladidly, s výjimkou přislazování hroznovým moštem, zahuštěným hroznovým moštem nebo rektifikovaným hroznovým koncentrátem, a to maximálně do 2 % objemových celkového obsahu alkoholu,

b)         konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého,

c)         užívat látky nebo výrobní postupy, které umožňují

 

1.       zmnožovat víno (například přidáváním vody nebo jiných látek),

2.       ovlivňovat základní vlastnosti vína (například přirozený extrakt, přirozenou skladbu buketních a aromatických látek, s výjimkou obsahu kyselin),

 

d)    skladovat ovocné víno33) nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno, není-li ovocné víno odděleně umístěno a zřetelně označeno,

e)          používat syntetické aromatické látky nebo aromatické látky, nebo syntetická barviva anebo přírodní barviva.34)

(7)  Prováděcí právní předpis stanoví

a)          hodnoty přípustných technologických ztrát při výrobě produktů,

b)         vzor pro oznámení podle odstavce 4.

(8) K pokusným účelům může ministerstvo povolit na žádost i jiné enologické postupy nebo ošetření produktu, než enologické postupy a ošetřování uvedené v předpisech Evropských společenství,15) tomto zákoně a prováděcím právním předpisu, za podmínek stanovených předpisy Evropských společenství.35)


30)   Vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu.

31) Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 2729/2000.

32)   ČI. 26 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

33)   Vyhláška č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

34) Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

 

(9) Prováděcí právní předpis může stanovit

a)          podrobnosti o enologických postupech a ošetřování produktů, pokud nejsou stanoveny předpisy Evropských společenství, 15)

b)    požadavky na látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, pokud nejsou  upraveny zvláštním právním předpisem 34) nebo předpisy Evropských společenství 36) a pokud jsou povoleny37)

c)         látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, které nesmí být v produktech obsaženy nebo smí být obsaženy jen v určitém množství, a jejich množství.

§13

Přirozený obsah alkoholu

(1)        Před zvýšením přirozeného obsahu alkoholu v produktu (dále jen „zvyšování cukernatosti")38) je výrobce povinen Inspekci oznámit záměr zvyšování cukernatosti (dále jen „hlášení o zvyšování cukernatosti"). 39) Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti.

(2)        Pokud okolnosti, které výrobce nemohl předvídat, znemožní provedení nahlášeného zvyšování cukernatosti, zašle výrobce bez zbytečného odkladu vysvětlení Inspekci.

(3)        U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor pro hlášení o zvyšování cukernatosti.

§ 14

Slazení

(1) Víno lze sladit pouze způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství.40) U jakostních vin s přívlastkem je slazení zakázáno.

(2)       Před slazením vína je výrobce povinen podat Inspekci hlášení o slazení.41) Hlášení o slazení musí výrobce doručit Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropských společenství.41)

(3)       Prováděcí právní předpis stanoví vzor pro hlášení o slazení.

§15

Částečně zkvašený hroznový mošt

(1)        Částečně zkvašený hroznový mošt42) smí být nabízen ke spotřebě pod označením „burčák", jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky.

(2)        Částečně zkvašený hroznový mošt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení.

(3)        Při nabízení částečně zkvašeného hroznového moštu k přímé lidské spotřebě musí být spotřebitel informován o tom, že se jedná o burčák a kdo je jeho výrobcem.

§ 16

Společná ustanovení pro označování produktu

(1) Požadavky na označování produktu stanoví předpisy Evropských společenství, 43) tento zákon a prováděcí právní předpis. Uvádět v označování produktu nebo na jeho etiketě jiné údaje než údaje stanovené předpisy Evropských společenství,43) tímto zákonem a prováděcím právním předpisem je zakázáno.


35)   ČI. 41 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

36) ČI. 5 až 21 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

ČI. 2 nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991.

37) § 11 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

38) Přílohy č. V a VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 22 až 29 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

39)   ČI. 25 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

40) Přílohy č. V a VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 30 až 33 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

41)   ČI. 31 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

42)   Příloha č. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

43) ČI. 47 až 53 a přílohy č. VII a VIII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

Nařízení Rady (ES) č. 1601/1991.

Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze zvláštních právních předpisů.44)

(2)        U produktu je dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zvlášť zesílený účinek, jako například sousloví „zdravotní víno" nebo „posilující víno" nebo „víno na krev" anebo slova „přírodní" nebo „pravé" nebo „čisté" anebo „alternativní", stejně jako slovní spojení, v nichž se tato slova vyskytují.

(3)        U zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti je na etiketě dovoleno uvádět ročník, jestliže bylo víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů, které byly sklizeny v roce, který má být uveden na etiketě.

(4)        U jakostního vína stanovené oblasti se v ozna­ čení uvede obsah zbytkového cukru, který zůstane obsažen v konečném produktu (dále jen „zbytkový cukr"), v souladu s předpisy Evropských společenství.45)

(5)        Na etiketě lze uvést získaná ocenění, případně medaile ze soutěží a výstav vín, které jsou uznány ministerstvem nebo členským státem Evropské unie.

(6)        Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností,46) například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do oběhu; bez předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.

(7)        Označování produktu podle zákona upravujícího ekologické zemědělství 47) není tímto zákonem dotčeno.

(8)        Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli víno uskladněné v jiném obalu než obalu určeném pro spotřebitele (dále jen „sudové víno") je povinen viditelně umístit tyto písemné údaje:

a)          obchodní označení vína,

b)         výrobce vína,

c)         označení šarže,

d)         skutečný obsah alkoholu,

e)          slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru.

(9)  Je zakázáno označovat jako víno

a)          nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu,

b)         nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem a s užitím jiných konzervačních a přídatných látek, než stanoví předpisy Evropských společenství,48 )

c)         alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matohn,

d)         alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,

e)          směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.

(10)  Prováděcí právní předpis stanoví

a)          vzor žádosti o uznávání soutěže nebo výstavy vín, včetně udělování ocenění vín, a názvy uznávaných výstav a soutěží vín, včetně udělovaných ocenění (medailí) podle odstavce 5,

b)    údaje, které mohou být dále uvedeny na etiketě produktu, a požadavky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět.

§17

Stolní víno

(1) Stolní víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství 49) a tímto zákonem.


44) Například zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).

45) Příloha č. VIII písm. D bod 3 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 16 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

46)   Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.

47)   Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

48) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

49) ČI. 42 až 46 a přílohy č. IV a V nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

(2)  Stolní víno se může označit názvem „zemské víno", jestliže

a)          bylo vyrobeno z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5) nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd v prováděcím právním předpisu, a splňuje požadavky odstavce 4,

b)    nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny použité k výrobě,

c)         vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti alespoň 14 stupňů normalizovaného moštoměru,

d)    splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e)          splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.50)

(3)  Etiketa zemského vína může dále obsahovat

a)          název odrůdy, jestliže bylo zemské víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b)    název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo zemské víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno výlučně z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy.

 

(4)        Zemské víno smí být označeno pouze zeměpisným označením stanoveným prováděcím právním předpisem. K výrobě zemského vína smí být užity jen vinné hrozny sklizené v zeměpisné jednotce, která nese zeměpisné označení podle tohoto odstavce. Pou­ žití názvu jiné zeměpisné jednotky než uvedené v prováděcím právním předpisu je zakázáno.

(5)        U stolního vína, s výjimkou zemského vína vyrobeného na území České republiky, nesmí být na etiketě uváděn ročník ani odrůda.

(6)        Prováděcí právní předpis stanoví zeměpisná označení pro zemské víno a seznam odrůd, z nichž lze vyrábět zemské víno.

§ 18

Jakostní víno

(1)       Jakostní víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným    předpisy    Evropských    společenství51) a tímto zákonem.

(2)       Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže

 

a)          víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b)         výroba vína, s výjimkou stáčení,52) proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c)         nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny použité k výrobě vína,

d)         vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,

e)          víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

f)           víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

g)         víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství.51)

 

(3)       Jakostní víno lze označit dovětkem „odrůdové" nebo „známkové".

(4)       Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu, a to nejvýše z 3 odrůd.

(5)       Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.

(6)       Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských společenství51) a dále tyto údaje:

 

a)          název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno vyrobeno,

b)         označení „jakostní víno", s případným uvedením dovětku podle odstavce 3; je-li na etiketě uveden dovětek podle odstavce 3, uvede se na etiketě název odrůdy nebo odrůd, v případě jakostního vína odrůdového, nebo známka, v případě jakostního vína s dovětkem známkové.


50) ČI. 51 a příloha č. V nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. l až 33 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

51) ČI. 42 až 46, čl. 54 až 58 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

52)   ČI. 7 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.


(7) Etiketa jakostního vína může dále obsahovat

a)          název odrůdy, jestliže bylo jakostní víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b)    název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno výlučně z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy,

c)         název vinařské podoblasti, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této vinařské podoblasti,

d)    název vinařské obce, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této vinařské obce,

e)          název viniční tratě, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této viniční tratě.

§ 19

Jakostní víno s přívlastkem

(1)       Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství 51) a tímto zákonem.

(2)       Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích

 

a)          kabinetní víno,

b)    pozdní sběr,

c)         výběr z hroznů,

d)    výběr z bobulí,

e)          výběr z cibéb,

f)           ledové víno,

g)         slámové víno.

 

(3)       Vinné hrozny určené pro výrobu vín uvedených v odstavci 2 písm. d) až g) se sklízejí ručně.

(4)       Jakostní  víno   s   přívlastkem   lze   uvést   do oběhu, jestliže

 

a)          bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,

b)    výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c)         nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly vinné hrozny použité k výrobě sklizeny,

d) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu, 53)

e)          víno bylo vyrobeno  z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd,

f)           víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

g)         víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,

h) víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství.51)

(5)       Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.

(6)       Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.

(7)       Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.

(8)       Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(9)       Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.

  (10)        Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazený a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizo­ vaného moštoměru.

(11)        Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.

(12)        Etiketa jakostního vína s přívlastkem obsahuje kromě údajů stanovených předpisy Evropských společenství51) dále tyto údaje:

a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno, a vinařské podoblasti, ve které byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního vína s přívlastkem,


53) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

b)    označení „jakostní víno s přívlastkem" nebo „víno s přívlastkem", včetně uvedení druhu (odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,

c)         evidenční číslo jakosti.

(13)  Etiketa jakostního vína s přívlastkem může dále obsahovat

a)          název odrůdy, jestliže bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b)    název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno výlučně z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy,

c)         název vinařské obce, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této vinařské obce,

d)    název viniční tratě, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této viniční tratě.

(14) Je zakázáno konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého.

§20

Šumivé víno

(1)        Šumivé víno se vyrábí způsobem a v druzích stanovených    předpisy    Evropských    společenství54) a tímto zákonem. Šumivé víno se označuje způsobem stanoveným    předpisy    Evropských    společenství54) a tímto zákonem.

(2)        Šumivé víno lze označit názvem „jakostní šumivé víno" nebo názvem „sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

 

a)          splňuje požadavky předpisů Evropských společenství,55)

b)    splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem.


(3) Šumivé víno lze označit názvem „jakostní šumivé víno stanovené oblasti"56) nebo názvem „sekt s. o."57) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a)          k výrobě kupáže 8) byly užity vinné hrozny, sklizené na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b)         výroba vína použitého k výrobě jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c)         nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny použité k výrobě,

d)         víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e)          víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

f)           víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství.54)

(4)  Jakostní šumivé víno podle odstavce 2 se může označit názvem „pěstitelský sekt" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a)          víno bylo Inspekcí zatříděno jako pěstitelský sekt,

b)         víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství58) pro pěstitelský sekt.

(5) Šumivé víno se může označit názvem „aromatické jakostní šumivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a)          při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropských společenství,59)

b)         víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

c)         víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství.60)

(6) Šumivé víno se může označit názvem „aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti" nebo „aromatický sekt s. o."56) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) k výrobě kupáže bylo užito víno z vinných hroznu, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,


54) Přílohy č. I a V písm. H a I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

55) Příloha č. V písm. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

56) Příloha č. VI písm. K nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

57) Příloha č. VIII písm. D nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

58) Příloha č. VII písm. E bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

59) Příloha č. III nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

60) Příloha č. V písm. I bod 3 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Příloha č. VIII písm. C odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.


b)    výroba vína použitého k výrobě aromatizovaného jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c)         nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny použité k výrobě,

d)    při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise Evropských společenství,59)

e)          víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

f)           víno bylo Inspekcí zatříděno jako aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

g)         víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství.60)

 

(7)        Etiketa jakostního šumivého vína, sektu a aromatického jakostního šumivého vína může obsahovat název vinařské oblasti, v níž bylo toto víno vyrobeno, dále zemi původu vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno alespoň z 50 %.

(8)        Etiketa jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských společenství54) a dále název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno.

(9)        Etiketa jakostního šumivého vína, sektu, jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu, aromatického jakostního šumivého vína a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) může dále obsahovat

  a)          název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí  nejméně z 85 % z této vinařské podoblasti,

b)    název odrůdy, jestliže produkt, s výjimkou produktu obsaženém v tirážním likéru nebo expedičním likéru, byl nejméně z 85 % získán z vinných hroznů, které pocházejí z této odrůdy, a jestliže tato odrůda je pro dotyčný druh produktu rozhodující, nebo

c)         názvy nejvýše 3 odrůd, jestliže vinné hrozny, z nichž byl produkt získán, s výjimkou produktu obsaženého v tirážním likéru nebo expedičním likéru, pocházejí výlučně z těchto odrůd a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.

(10) Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské obce nebo viniční tratě.

§21

Perlivé víno

(1)        Perlivé víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným    předpisy    Evropských    společenství61) a tímto zákonem.

(2)        Perlivé víno se může označit názvem „jakostní perlivé víno" a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

 

a)          bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b)    výroba vína použitého k výrobě jakostního perlivého vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c)         nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny použité k výrobě,

d)    víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e)          víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní perlivé víno,

f)           víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství.62)

 

(3)        Etiketa jakostního perlivého vína  obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských společenství61) a dále název vinařské oblasti, v níž byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního perlivého vína.

(4)        Etiketa jakostního perlivého vína může dále obsahovat

 

a)          název odrůdy, jestliže bylo jakostní perlivé víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno roz­ hodující,

b)         název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní perlivé víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, výlučně vyrobeno z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a tyto odrůdy jsou pro víno rozhodující; nejnižší zastoupení odrůdy uvedené na etiketě musí být 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy,


61) Příloha č. I body 17 a 18 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

62) Příloha č. I body 17 a 18 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Hlava VI nařízení Komise (ES) č. 753/2002.


c) název vinařské podoblasti, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výhradně z této vinařské podoblasti.

§22

Likérové víno

(1) Likérové víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských  společenství 63) a tímto zákonem.

(2) Likérové víno se může označit názvem „jakostní likérové víno", jestliže

a)          bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b)    výroba vína použitého k výrobě jakostního likérového vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c)         nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny použité k výrobě,

d)    víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e)          víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní likérové víno,

f)           víno   splňuje   požadavky   předpisů   Evropských společenství.63)

(3) Etiketa jakostního likérového vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských společenství 63) a dále tyto údaje:

a)          název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno,

b)    evidenční číslo jakosti.

(4)  Etiketa jakostního likérového vína může dále obsahovat

a) název odrůdy, jestliže bylo jakostní likérové víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b)         název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní likérové víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování cukernatosti, výlučně vyrobeno z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a tyto odrůdy jsou pro víno rozhodující; nejnižší zastoupení odrůdy uvedené na etiketě musí být 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůd,

c)         název vinařské podoblasti, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této vinařské podoblasti.

§23

Víno originální certifikace

(1)  Víno   originální  certifikace   lze   vyrábět   za těchto podmínek:

a)          musí být vyrobeno na menším území, než je vinařská oblast,

b)         výrobce musí být členem sdružení, které je oprávněné přiznávat označení vína originální certifikace podle tohoto zákona,

c)         víno   odpovídá  alespoň  jakostním  požadavkům pro jakostní víno podle tohoto zákona,

d)         víno splňuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace; v ostatním musí vino splňovat požadavky stanovené tímto zákonem pro jednotlivé druhy vín.

(2)       Povolení přiznávat označení vína originální certifikace (dále jen „povolení") uděluje ministerstvo.

(3)       Víno originální certifikace se na etiketě označí slovním  údajem   „víno   originální  certifikace"   nebo zkratkou „V. O. C.", případně „VOC". Toto označení je oprávněn používat jen výrobce podle odstavce l písm. b).

(4)       Žádost o povolení může ministerstvu podat sdružení založené podle zvláštního  právního předpisu,64) jehož členy jsou pěstitelé, kteří mají zaregistrovány vinice na území, pro které sdružení žádá povolení, a jsou zároveň výrobci. Členem sdružení může být i výrobce nakupující vinné hrozny z vinic registrovaných na území uvedeném v žádosti o povolení.


63) Přílohy č. IV až VII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

Příloha č. I bod 14 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

64) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 20f a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

(5)   Žádost o povolení obsahuje

a)           název a sídlo sdružení,

b)    seznam členů sdružení,

c)           území, na kterém budou sklízeny vinné hrozny, ze kterých bude víno originální certifikace vyráběno, přičemž toto území musí být geograficky spojené,

d)    charakteristiku vlastností vína, které bude uváděno do oběhu jako víno originální certifikace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a podmínky, za nichž bude toto víno uváděno do oběhu,

e)           procesní postup při zatřiďování vín originální certifikace, včetně stanovení postupu při nesouhlasu člena sdružení se zatříděním vína.

(6)   K žádosti o povolení žadatel přiloží

a)           výpis z registru sdružení,

b)    písemný souhlas všech členů sdružení s návrhem podmínek uvedených v žádosti podle odstavce 5 písm. d),

c)           stanovy sdružení, které musí obsahovat podmínku, že sdružení přijme každého, kdo splní podmínky, za nichž sdružení přiznává označení vína originální certifikace svým členům.

 

(7)          Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, ministerstvo ji vrátí žadateli do 60 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a výzvou k jejich odstranění a stanoví lhůtu, ve které má žadatel vady podání odstranit. Neodstraní-li žadatel vady podání ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení zastaví.

(8)          Pokud nedojde k zastavení řízení podle odstavce 7, ministerstvo rozhodne o žádosti o povolení nejpozději do 1 roku.

(9)          V povolení ministerstvo stanoví podmínky, za nichž lze označení vína originální certifikace přiznávat, a podmínky jeho uvádění do oběhu.

  (10)            Sdružení, kterému bylo uděleno povolení (dále jen „pověřené sdružení") provádí hodnocení a zatřídění vína pocházejícího od jeho členů, které má být uváděno do oběhu jako víno originální certifikace. Pověřené sdružení musí při hodnocení a zatřídění vína postupovat v souladu s povolením a tímto zákonem. Kopii rozhodnutí o zatřídění zasílá pověřené sdružení Ústavu v písemné formě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(11)            Ministerstvo zveřejní na svých webových stránkách obchodní označení vína, šarži, zeměpisné údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína.

(12) Pověřené sdružení musí Ústavu zdarma předávat informace o zatříděných vínech originální certifikace, zejména za ucelení plnění povinnosti státu vůči Evropským společenstvím.

(13)            V případě porušení některé z podmínek stanovených pověřenému sdružení v povolení nebo tímto zákonem, nebo v případě, že sdružení odmítá přijmout nového člena, který splňuje podmínky, za kterých pověřené sdružení poskytuje označení vína originální certifikace, stanoví ministerstvo lhůtu k jejich odstranění. Pokud nebudou zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, ministerstvo povolení odejme.

(14)            Víno originální certifikace se nezatřiduje podle § 26. Víno originální certifikace podléhá dozoru podle tohoto zákona.

(15)            Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o povolení a rozsah charakteristiky vlastností vína uváděné v žádosti.

§24

Vinný nápoj, aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl

(1)          Aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství.65)

(2)          Vinný nápoj se na etiketě označí slovy „vinný nápoj."

§25

Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno

(1) Odalkoholizované víno je nápoj z vína, u něhož obsah alkoholu byl destilací snížen na 0,5 % objemových 65) nebo méně. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 60 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky. 66)

(2) Nízkoalkoholické víno je nápoj, který byl vyroben jako odalkohohzované víno nebo míšením odalkoholizovaného vína s vínem a jehož obsah alkoholu je vyšší než 0,5 % objemových, 65) nejvýše však 5 % objemových. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 60 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky.66)


65)   Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991.

66)   Vyhláška č. 52/2002 Sb.

(3)       Odalkoholizované   víno   se   označí  názvem „odalkoholizované víno". Nízkoalkoholické víno se označí názvem „nízkoalkoholické víno". V případě užití aromatických látek podle odstavce l nebo 2 se název odalkoholizovaného vína nebo nízkoalkoholic- kého vína doplní slovem „aromatizováno".

(4)       Je-li obsah kyseliny siřičité u odalkoholizovaného vína nebo nízkoalkoholického vína vyšší než 50 mg na 1 litr, musí být v označení uvedeno slovo „sířeno".

(5)       Na   etiketě   odalkoholizovaného  vína  nebo nízkoalkoholického vína je zakázáno uvádět

 

a)          název zeměpisné jednotky menší než členský stát, v němž byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě, nejde-li o označení původu či zeměpisné označení registrované podle zvláštního právního předpisu nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů,67)

b)    údaje, které by mohly být zaměnitelné s označením vín podle § 17 až 23,

c)         název odrůdy a ročník sklizně vinných hroznů použitých k výrobě.

§26

Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky

(1)  Zatřídění vína podléhá

a)          jakostní víno,

b)    jakostní víno s přívlastkem,

c)         jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

d)    aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

e)          pěstitelský sekt,

f)           jakostní perlivé víno,

g)         jakostní likérové víno,

pokud je vyrobeno z vinných hroznů sklizených ve vinařské oblasti Morava nebo ve vinařské oblasti Čechy a nebylo zatříděno podle § 23.

(2) Žádost o zatřídění vína uvedeného v odstavci l musí před jeho uvedením do oběhu podat výrobce vždy na celou šarži, která je uvedena v žádosti. Zatřídění vína podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu.53)

(3)  Žádost o zatřídění vína obsahuje

a)          jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu,  která je  podnikatelem,  nebo   obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

b)         identifikační číslo,

c)         obchodní označení vína  určeného  k  zatřídění, včetně uvedení roku sklizně vinných hroznů a ná­ zvu odrůdy, případně odrůd,

d)    množství zatřiďovaného vína v litrech,

e)          označení všech nádob, ve kterých je víno příslušné šarže, uvedené v žádosti o zatřídění vína, skladováno v době odběru vzorků vína, nebo počet naplněných lahví a místo jejich uložení v době odběru vzorků zatřiďovaného vína,

f)           vinařskou oblast, případně vinařskou podoblast, ze které víno pochází,

g)         označení šarže,

h) navrhované zatřídění vína; u vína s přívlastkem druh a čísla dokladů, kterými byla ověřena odrůda, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů, z nichž bylo víno vyrobeno.

(4)        Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce požádá místně příslušný inspektorát Inspekce o odběr vzorků vína, které budou užity pro rozbor vína, smyslové hodnocení vína a pro uchování vzorku vína. Odběr vzorků provede Inspekcí k tomu pověřený inspektor. Před odběrem vzorků výrobce poskytne inspektorovi údaje odpovídající údajům požadovaným v žádosti podle odstavce 3. O odběru vzorků vína provede inspektor záznam. Odebrané vzorky vína inspektor řádně označí, zapečetí a předá výrobci.

(5)        Po provedení odběru vzorků vína doručí výrobce na své náklady l odebraný vzorek vína k rozboru do akreditované laboratoře68) nebo laboratoře pověřené Inspekcí (dále jen „laboratoř"). Seznam laboratoří ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých webových stránkách.

(6)        Po doručení výsledků rozboru vína z laboratoře podá výrobce žádost podle odstavce 3 Inspekci; k žádosti přiloží

 

a)          výsledky rozboru vína z laboratoře na jednotlivé šarže vína podle předpisů Evropských společenství,69)

b)         doklad   o   zaplacení  správního  poplatku  podle zvláštního právního předpisu.53)


67)   Například zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu z r. 1958.

68)   Směrnice Rady (EHS) č. 89/397 ze dne 14. června 1989 o úředním dozoru nad potravinami.

Směrnice Rady (EHS) č. 93/99 ze dne 29. října 1993 o doplňujících opatřeních týkajících se úředního dozoru nad potravinami.

69)   Příloha č. VI písm. J nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.


(7)        Žádost  o  zatřídění vína  spolu  s  přílohami a odebranými vzorky podle odstavce 4 doručí výrobce Inspekci.   Žádost   se   podává   inspektorátu   Inspekce v Brně.

(8)        Inspekce provede hodnocení vína a poté rozhodne, zda toto víno lze uvést do oběhu. Pokud toto víno lze uvést do oběhu, Inspekce rozhodne o jeho zatřídění. U jakostního vína a jakostního vína s přívlastkem je součástí zatřídění i uvedení příslušného druhu.

(9)        Rozhodnutí o zatřídění vína vydá inspektorát Inspekce v Brně. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.

  (10)        Kopii rozhodnutí o zatřídění vína zašle Inspekce ve formě umožňující dálkový přístup Ústavu a písemně ministerstvu. Ministerstvo zveřejní na svých webových  stránkách obchodní označení vína, evidenční číslo jakosti, šarži, zeměpisné údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína.

(11)        Nebylo-li víno zatříděno podle žádosti, nebo vykazovalo choroby nebo vady, může výrobce podat žádost opětovně, a to nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne nabytí právní moci původního rozhodnutí. Skutečnost, že jde o opětovně podanou žádost, musí být uvedena v žádosti, včetně uvedení čísla původního rozhodnutí. Výrobce vína smí podat žádost o zatřídění vína pro totéž víno nebo jeho část nejvýše dvakrát.

(12)        Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorků vín uvedených v odstavci l a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře.

§27

Uvádění produktu do oběhu

(1)       Produkt může být uveden do oběhu pouze je-li zdravotně nezávadný. 3)

(2)       Ten, kdo uvádí produkt do oběhu, je povinen zajistit, aby

 

a)          byla dodržena podmínka stanovená v § 12 odst. 2,

b)    byl produkt opatřen průvodním dokladem.70)

(3)  Do oběhu nelze uvádět produkt

a)          klamavě označený,71)

b)    způsobilý vyvolat nebezpečí záměny,71) nebo

c) nabízený ke spotřebě klamavým způsobem.71)

(4)  Je zakázáno uvádět do oběhu produkt,

a)   u něhož

1.       jsou překročeny hodnoty obsahu zdraví škodlivých látek stanovených zvláštními právními předpisy,34)

2.       nebyly dodrženy požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem nebo víno vykazuje choroby, vady nebo je produkt zdravotně závadný,3) nebylo rozhodnuto o jeho zatřídění podle § 23 nebo § 26, pokud zatřídění podléhá,

3.       hodnoty skutečného obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu a obsahu bezcukerného extraktu69) neodpovídají hodnotám zjištěným při zatřídění vína podle § 26, s přihlédnutím k odchylkám stanoveným prováděcím právním předpisem,

b)  který

1.       neodpovídá zatřídění podle § 23 nebo § 26,

2.       nedoprovází průvodní doklad,70)

3.       je neznámého původu,72)

4.       obsahuje nízkokalorická nebo nekalorická sladidla pro úpravu sladkosti vína,  34)

5.       obsahuje syntetické aromatické látky nebo aromatické látky nebo přidaná syntetická barviva anebo přidaná přírodní barviva.34)

 

(5)       Je zakázáno nabízet k prodeji vína určená pro spotřebitele spolu s ovocnými víny a vinnými nápoji, pokud tato ovocná vína a vinné nápoje nejsou odděleně umístěny a zřetelně označeny.

(6)       Je zakázáno uvádět do oběhu ke spotřebě alkoholické nápoje z vinných kalů, matolin a zahuštěných hroznových moštů zředěných vodou, s výjimkou nápojů podle zvláštního právního předpisu.2)

(7)       Produkt smí být při uvádění do oběhu balen pouze do obalů a obalových materiálů, které odpoví­ dají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy73) a chrání ho před znehodnocením nebo zkažením. Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.70)


70)   Nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

71)   § 46 a 47 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

72)   § 2 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

73) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.

(8)        Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen, aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.

(9)        Při prodeji rozlévaného vína je zakázáno mísit víno z načatých lahví. Víno je dovoleno mísit ve vinný střik nebo s jiným nealkoholickým nápojem pouze na přání kupujícího a v jeho přítomnosti. Při podávání vína v obalu určeném pro spotřebitele může být obal otevřen pouze před kupujícím.

(10) Prováděcí právní předpis může stanovit marketingová pravidla za účelem  řízení nabídky při prvním uvedení produktu do oběhu v souladu s předpisem Evropských společenství. 74)

HLAVA IV

REGISTR

§28

(1)  Registr obsahuje

a)          seznam registrovaných vinic a údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích,

b)    údaje o hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů, výrobků a osob uvádějících produkty do oběhu a údaje o produktech,

c)         údaje podle předpisů Evropských společenství.75)

 

(2)        Registr vede Ústav.

(3)        Pěstitel je povinen oznámit Ústavu zrušení vinice a změny údajů podle odstavce l do 30 dnů po jejich provedení. V případě výsadby vinice je pěstitel povinen požádat Ústav o přidělení registračního čísla do 30 dnů od provedení výsadby vinice. Pěstitel je povinen prokázat vlastnické právo nebo nájemní právo k vinici, která je uvedena v žádosti o registraci. Ústav je povinen pěstiteli přidělit registrační číslo do 30 dnů od obdržení žádosti pěstitele.

(4)       Ten, kdo je podle tohoto zákona povinen oznamovat nebo zasílat údaje Ústavu, musí na výzvu orgánu dozoru (§ 37) prokázat, že tuto povinnost splnil.

(5)       Údaje oznamované Ústavu musí být úplné a pravdivé a musí vycházet z evidence podle § 6, § 11 odst. 2 a § 30.

(6)       Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení Registru, způsob poskytování údajů Ústavu podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství,75) vzory pro oznamování údajů Ústavu a vzor žádosti o přidělení registračního čísla.

§29

Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách

(1)        Každý, kdo sklízí vinné hrozny, je povinen 76) každý rok odevzdat do 10. prosince prohlášení o sklizni,76) obsahující údaje o výsledcích sklizně ke dni 30. listopadu téhož roku. Prohlášení o sklizni nemusí podávat osoba, která veškerou svou produkci zpracovává na víno nebo ji nechává zpracovat na svůj účet. Výjimky z tohoto ustanovení jsou stanoveny předpisem Evropských společenství. 77)

(2)        Každý, kdo ze sklizně vinařského roku vyrábí víno nebo skladuje produkty jiné než víno, je povinen76) každý rok odevzdat do 10. prosince prohlášení o produkci ke dni 30. listopadu. Výjimky z tohoto ustanovení jsou stanoveny předpisem Evropských společenství.78)

(3)        Každý, s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele, je povinen76) každý rok do 10. září odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, které skladuje k 31. čer­ venci.

(4)        Prohlášení podle odstavců l až 3 odevzdá povinná osoba Ústavu.

(5)        Prováděcí právní předpis stanoví vzor prohlášení o sklizni, vzor prohlášení o produkci a vzor prohlášení o zásobách.


74)   ČI. 41 odst. l nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

75) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Rady (EHS) č. 357/1979.

Nařízení Komise (EHS) č. 649/1987.

Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 883/2001.

Nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.

76) ČI. 18 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.

77)   ČI. 2 nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.

78)   ČI. 4 nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.

 

HLAVA V

EVIDENČNÍ KNIHY

§30

(1)        Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených   předpisy   Evropských   společenství,79) tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

(2)        Evidenční knihy se předkládají orgánu dozoru (§ 37) na jejich žádost.

(3)        Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti způsobu a rozsahu vedení, uchovávání a předkládání evidenčních knih podle odstavců l a 2.

HLAVA VI

VINAŘSKÝ FOND

§31

(1)        Zřizuje se Vinařský fond (dále jen „Fond") se sídlem v Brně.

(2)        Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod podle tohoto zákona nebo o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu, má Fond postavení orgánu veřejné moci.

(3)        Fond se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

(4)        Fond

 

a)          podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle zeměpisného původu,

b)    informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím,

c)         podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství.

(5)  Na rozhodování o podporách (odstavec 4) Fondem se použije přiměřeně správní řád.

(6)       Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen „Rada"), ředitel Fondu (dále jen „ředitel") a Dozorčí rada Fondu (dále jen „Dozorčí rada").

(7)       Členem orgánu Fondu může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen. Členem orgánu Fondu nemůže být jeho zaměstnanec.

(8)       Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě [§ 32 odst. 8 písm. g)] a Dozorčí radě [§ 34 odst. 2 písm. b)], a to nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku. Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na webových stránkách Fondu.

(9)       Výroční zpráva Fondu musí obsahovat

 

a)          přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním roce Fondem, s uvedením  vztahu k účelu poskytnuté podpory [odstavec 4 písm. a) a c)] nebo poskytnuté, případně vydané informace [odstavec 4 písm. b)],

b)    roční účetní závěrku 80) a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,

c)         přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů Fondu,

d)         přehled o poskytnutých podporách, v členění podle druhu poskytnuté podpory, účelu a výše,

e)          vývoj   a  konečný účetní stav příjmů  a výdajů Fondu za uplynulý kalendářní rok,

f)           změny organizačního řádu a změny ve složení orgánů Fondu, včetně odůvodnění těchto změn, k nimž došlo v průběhu uplynulého kalendářního roku.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví předpoklady, kritéria, způsob a další podrobnosti podpory zvyšování kvality vinných hroznů a produktů, podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a o poskytování informací veřejnosti o vinohradnictví a vinařství Fondem (odstavec 4).

§32

Rada

(1) Rada je nejvyšším orgánem Fondu; skládá se z 9 členů. Funkční období členů Rady je tříleté. Členům Rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena.


79)   ČI. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

ČI. 11 až 19 nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

80)   § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Člen Rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem.81)(2)       Členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství (dále jen „ministr"), přičemž jednoho člena Rady jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho člena Rady z řad zastupitelstva Jihomoravského kraje a 7 členů Rady na návrh vmohradnických a vinařských sdružení.64)

(3)       Členy Rady může ministr v případě zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z funkce člena Rady odvolat na návrh Dozorčí rady nebo na návrh toho, kdo navrhoval člena podle odstavce 2.

(4)       Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členství v Radě může být stejnou osobou vykonáváno nejvýše tři po sobě následující funkční období; stejná osoba se může opětovně stát členem Rady nejdříve po uplynutí 2 let, kdy nebyla členem Rady.

(5)       Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z řad svých členů Rada.

(6)       Členství v Radě zaniká

 

a)          uplynutím funkčního období,

b)    úmrtím,

c)         odstoupením,

d)    odvoláním.

 

(7)       Na uvolněná místa členů Rady jmenuje ministr do 60 dnů nové členy z návrhů, které ve lhůtě 30 dnů došly.

(8)       Do působnosti Rady patří

 

a)          předkládat návrh finančního plánu Fondu a účetní závěrku Fondu Dozorčí radě ke kontrole, dohledu a schválení,

b)    rozhodovat    o   využití   finančních   prostředků Fondu,

c)         rozhodovat o poskytování podpor z Fondu,

d)    jmenovat a odvolávat ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovovat výši jeho mzdy,

e)          předkládat Dozorčí radě ke schválení organizační řád Fondu,

f)           schvalovat jednací řád Rady  a výroční zprávu Fondu,

g)         předkládat Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu Fondu k projednání a posouzení,

h) sestavovat plán činnosti Fondu.

(9) Jednání Rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Radě. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Rady.

(10)        Jednání Rady se může účastnit ředitel a předseda Dozorčí rady; požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.

(11)        Rada zasedá podle potřeby Fondu, nejméně čtyřikrát ročně.

§33

Ředitel

(1)        Ředitel je statutárním orgánem Fondu; řídí činnost Fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)        Ředitel je zaměstnancem Fondu; nemůže být členem Rady ani Dozorčí rady.

§34

Dozorčí rada

(1)        Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje hospodaření s majetkem Fondu a využití finančních prostředků Fondu a poskytování podpor Fondem. Členu Dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen Dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem. 81)

(2)        Dozorčí rada

 

a)          kontroluje    činnost   Fondu,   jeho    statutárního orgánu a Rady,

b)         posuzuje výroční zprávu Fondu,

c)         vypracovává   návrh   organizačního   řádu   Fondu a návrh jeho změn a předkládá je ministrovi ke schválení,

d)         schvaluje účetní závěrku Fondu a finanční plán Fondu,

e)          podává  nejméně  jedenkrát  ročně   zprávu  Radě o výsledcích své kontrolní činnosti,

f)           předkládá  ministrovi  návrh   na   odvolání  člena Rady, zjistí-li u něj závažné nedostatky ve výkonu jeho funkce,

g)         kontroluje účetní knihy a jiné doklady a v nich obsažené údaje,

h) svolává mimořádné jednání Rady, vyžadují-li to zájmy Fondu,

i) dohlíží, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a organizačním řádem Fondu,

j) schvaluje návrh organizačního řádu Fondu,

k) schvaluje plán činnosti Fondu.


81) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

 

(3) Dozorčí rada je povinna upozornit Radu na porušení právních předpisů nebo organizačního řádu Fondu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Fondu.

(4)       Členy Dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Radě. Dozorčí rada má 5 členů. Funkční období členů Dozorčí rady je čtyřleté. Členství v Dozorčí radě může být stejnou osobou vykonáváno nejvýše 3 po sobě následující funkční období; stejná osoba se může opětovně stát členem Dozorčí rady nejdříve po uplynutí 2 let, kdy nebyla členem Dozorčí rady.

(5)       Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.

(6)       Jednání Dozorčí rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Dozorčí radě. Dozorčí rada je usnášení- schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Dozorčí rady.

§35

(1) Příjmy Fondu tvoří

a)          odvody ve výši 0,50 Kč z každého litru všech druhů vín vyrobených na území České republiky a poprvé uvedených do oběhu; odvod je výrobce povinen odvést na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na výrobce, pokud v kalendářním roce uvede do oběhu víno v množství menším než 1 000 litrů,

b)    odvody ve výši 350 Kč z každého byť jen započatého hektaru vinice, které je pěstitel povinen odvést nejpozději do konce každého kalendářního roku na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na

 

1.       pěstitele, který pěstuje révu na ploše menší než 1 hektar,

2.       vinice   registrované  Ústavem  pro  výzkumné a pokusné účely,

3.       mladé vinice do konce třetího roku od výsadby;

c) finanční podpora státu (dále jen „podpora státu"), která se poskytuje ve výši rovnající se součtu příjmů Fondu uvedených pod písmeny a), b), d) až k). Podpora státu na příslušný kalendářní rok se převede na účet Fondu nejpozději do 25. února následujícího roku,

d)    dotace ze státního rozpočtu,82)

e)          dotace   z   rozpočtu   územních   samosprávných celků,83)

f)           finanční příspěvek kraje,

g)         dary od fyzických osob, právnických osob, nebo zahraničních osob,

h) dědictví,

i) příjmy z prodeje produktů podporujících činnosti uvedené v § 31 odst. 4,

j) úroky z vkladů,

k) penále za neplacení nebo za opožděné placení odvodů stanovené ve výši 0,1 % denně z dlužné částky ode dne následujícího po posledním dni splatnosti odvodu, nejvýše však do výše dvojnásobku odvodu; penále je pěstitel nebo výrobce povinen odvést na účet Fondu.

(2)        U odvodů podle odstavce l písm. a) je dnem splatnosti dvacátý pátý den měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí. Odvod podle odstavce l písm. a) se provede za kalendářní čtvrtletí, kdy výrobce uvedl do oběhu nejméně 1 000 litrů vína v příslušném kalendářním roce.

(3)        Pěstitel nebo výrobce je povinen poukázat příslušný odvod Fondu ve lhůtách podle odstavců l a 2. Plátce odvodu je dále povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok.

(4)        Pěstitel nebo výrobce je povinen vypočítat a podle vzoru stanoveného prováděcím právním předpisem sdělit údaje rozhodné pro výši odvodu podle odstavce l písm. a) a b) a tyto zasílat Fondu nejpozději do dne splatnosti odvodu. Vzor stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(5)        Ústav umožní Fondu přístup k údajům a informacím z evidence vinic a výroby vína, které se týkají pěstitelů a výrobců vína, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění výběru odvodů podle odstavce l písm. a) a b).

(6)        Pro účely kontroly placení odvodů je Fond oprávněn vyžadovat od pěstitelů a výrobců údaje o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných hroznů a množství vína uvedeného do oběhu; pro účely ověření těchto údajů je Fond oprávněn vyžadovat od ministerstva, Generálního ředitelství cel, případně Ústavu údaje o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných  hroznů a množství vína uvedeného do oběhu jednotlivými výrobci vína. Pěstitel, případně výrobce vína je povinen na žádost Fondu předložit Fondu za účelem placení odvodů příslušnou dokumentaci týkající se odvodů do Fondu podle odstavce l písm. a) a b).


82)   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

83)   Zákon č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


(7)        Fond může provádět v souvislosti s kontrolou odvodů kontrolu přímo u pěstitele nebo výrobce.

(8)        Členové orgánů Fondu a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu   Fondu   nebo   zaměstnance   Fondu.   Zprostit mlčenlivosti může člena orgánu Fondu nebo zaměst­ nance Fondu ministr.

(9)        Odvody podle tohoto zákona vybírá a vymáhá Vinařský fond. Při vybírání a vymáhání postupuje podle zvláštního právního předpisu.84)

§36

(1)  Příjmy Fondu lze použít pouze

a)          k účelům uvedeným v § 31 odst. 4,

b)    k pokrytí provozních nákladů Fondu, avšak nejvýše do 10 % součtu všech zdrojů příjmů podle §35.

 

(2)        Fond ve svém účetnictví odděleně eviduje výdaje spojené s poskytováním podpor a informací podle § 31 odst. 4 a tyto vede na samostatných účtech. 85)

(3)        Zůstatek vykázaný Fondem ke konci příslušného kalendářního roku se převede v účetnictví Fondu do následujícího kalendářního roku a užije se k zabezpečení činnosti Fondu podle § 31 odst. 4.

HLAVA VII

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A SPRÁVNÍ DELIKTY

§37

(1) Orgány dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských  společenství1) a tímto zákonem jsou

a)          Ustav, pokud jde o vinohradnictví,

b)    Inspekce, pokud jde o vinařství.

(2)  Orgány dozoru zejména

a) dozírají na dodržování povinností stanovených předpisy Evropských společenství,1) tímto zákonem a prováděcími právními předpisy,

b)         zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné,

c)         rozhodují o správních deliktech podle § 39.

 

(3)        K odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin Inspekce ukládá opatření podle zvláštního právního předpisu. 19)

(4)        Kromě činnosti spojené s dozorem Ústav dále

 

a)          vede Registr podle § 28,

b)         zajišťuje činnosti spojené se správou produkčního potenciálu, s novou výsadbou, právem na opětovnou výsadbu a zajišťuje správu rezervy,

c)         vydává rozhodnutí podle tohoto zákona (§ 8, 9, § 10 odst. l a § 28 odst. 3).

(5)  Kromě činnosti spojené s dozorem Inspekce dále

a)          provádí ověřování odrůdy, původu, cukernatosti a   hmotnosti   vinných   hroznů   [§    19   odst. 4 písm. d)],

b)    provádí kontrolu průvodních dokladů v souladu s předpisy Evropských společenství,70)'86)

c)         vydává doklad podle předpisu Evropských společenství,86)

d)         zasílá průběžně Ústavu informace o provedených kontrolách podle tohoto zákona a jejich výsledcích,

e)          zasílá bez odkladu Ústavu kopie rozhodnutí podle §26,

f)           vydává rozhodnutí podle tohoto  zákona (§  10 odst. 2 a § 26),

g)         rozhoduje o sestupnění jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství.87)

(6)        Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů dozoru a kontrolovaných osob při výkonu dozoru jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. 18)' 19)'  88)

(7)        Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy vykonávaný orgány dozoru.  V souvislosti s touto činností jsou orgány dozoru povinné poskytnout ministerstvu součinnost, zejména poskytovat na jeho žádost veškerou dokumentaci související s dozorem.

(8)        Kde se v předpisech Evropských společenství mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední úřad, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření, anebo úřad, na který byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření přeneseny,


84)   Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

85)   Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

86)   Nařízení Komise (ES) č. 883/2001.

87)   ČI. 56 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

88)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 

b) příslušném orgánu dozoru, rozumí se tím pro účely tohoto zákona orgán dozoru, do jehož působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do jehož působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné úkoly náleží.

(9) Kde se v předpisech Evropských společenství mluví o opatření k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito předpisy nebo k odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím vždy odpovídající opatření podle tohoto zákona.

§38

Generální ředitelství cel

Příslušným orgánem pro vydávání průvodních dokladů70) je Generální ředitelství cel.

§39

Správní delikty

(1) Právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním

a)          uvede do oběhu ze sklizně z 1 vinařského roku větší množství zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti než množství odpovídající výrobě z nejvyššího hektarového výnosu nebo poruší povinnost stanovenou při překročení nejvyššího hektarového výnosu v § 6 odst. 3,

b)    vede záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech v rozporu s předpisy Evropských společenství21) nebo je nevede způsobem stanoveným na základě § 6 odst. 5,

c)         provede novou výsadbu v rozporu s předpisy Evropských společenství,23)

d)    provede opětovnou výsadbu v rozporu s předpisy Evropských   společenství,24)   převede   právo   na opětovnou výsadbu do jiné vinařské oblasti, nebo vyklučí vinici bez souhlasu vlastníka podle § 9 odst. 2,

e)          uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropských společenství23)'24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo uvede do oběhu produkty vyrobené z těchto vinných hroznů,

f)           neoznámí zahájení nebo ukončení výroby produktů Ústavu podle § 11 odst. l, neoznámí nebo neoznámí včas výrobu matohnového vína pro vlastní spotřebu podle § 11 odst. 2 písm. d), nebo neoznámí ve lhůtě stanovené v § 43 odst. 4 údaje podle § 11 odst. l Ústavu,

g) nedodrží požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené předpisy Evropských společenství15) nebo požadavky na výrobu a jakost stanovené na základě § 11 odst. 3 písm. a),

h) neodstraní vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů způsobem stanoveným na základě § 11 odst. 3 písm. b),

i) neprovádí soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství,31) nevede nebo neuchovává evidenci o soustavné kontrole produkce způsobem stanoveným na základě § 11 odst. 3 písm. c),

j) použije enologické postupy, které jsou v rozporu s předpisy Evropských společenství,15) s § 12 nebo stanovené na základě § 12 odst. 7, nebo poruší zákaz přidávání jakýchkoliv látek do produktu podle § 12 odst. 2,

k) neoznámí nebo neoznámí včas hlášení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin,32)

l) uchovává v prostorách určených k výrobě, plnění nebo zpracování produktu látky, které jsou svým složením vhodné k tomu, aby byly užity k falšování produktu,

m) poruší zákaz

1.       přislazovat stolní víno a jakostní víno stanovené oblasti způsobem stanoveným v § 12 odst. 6 písm. a),

2.       konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého,

3.       užívat látky nebo výrobní postupy uvedené v § 12 odst. 6 písm. c),

4.       skladovat ovocné víno nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno, není-li ovocné víno odděleně umístěno a zřetelně označeno,

5.       používat syntetické aromatické látky nebo aromatické látky, nebo syntetická barviva anebo přírodní barviva,

n) zvýší přirozený obsah alkoholu v rozporu s předpisem Evropských společenství 38) nebo nepodá nebo nepodá včas hlášení o zvyšování cukernatosti,39)

o) sladí víno v rozporu s předpisem Evropských společenství40) nebo nepodá nebo nepodá včas hlášení o slazení,41)

p) nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroznový mošt nesplňující požadavky stanovené v § 15 odst. l, nabízí jej v jiném období, než je uvedeno v § 15 odst. 2, nebo poruší povinnost informovat podle § 15 odst. 3,

q) označí produkt v rozporu s předpisy Evropských společenství,43) uvede na etiketě produktu jiné označení, než které je dovoleno předpisy Evropských společenství,43) tímto zákonem nebo na základě § 16 odst. 10 písm. b), nebo uvede na etiketě údaje, které jsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro tyto údaje na základě § 16 odst. 10 písm. b),

r) poruší zákaz označení poukazujícího na zvlášť zesílený účinek produktu podle § 16 odst. 2,

s) neuvede u jakostního vína stanovené oblasti v označení obsah zbytkového cukru podle předpisů Evropských společenství, 45)

t) uvede na etiketě získaná ocenění nebo medaile, které nejsou uznány podle § 16 odst. 5, nebo uvede na etiketě, že víno může být užito pro účely církví nebo náboženských společností (například označení mešní víno, košer víno), jestliže nebyl vydán písemný souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti podle § 16 odst. 6,

u) neumístí viditelně při prodeji sudového vína údaje podle § 16 odst. 8,

v) poruší zákaz označovat jako víno nápoje uvedené v § 16 odst. 9,

w) vyrobí stolní víno v rozporu s předpisy Evropských společenství, 49) uvede v označeni stolního vína, s výjimkou zemského vína, vyrobeného na území České republiky, ročník nebo odrůdu, uvádí do oběhu pod názvem „zemské víno" produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 17 odst. 2, označí zemské víno jiným zeměpisným označením, než které je dovoleno na základě § 17 odst. 6, nebo uvede na etiketě zemského vína údaje, které jsou dovoleny podle § 17 odst. 3, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět,

x) vyrobí jakostní víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,51) vyrobí a označí jakostní víno dovětkem „odrůdové" nebo „známkové", ačkoliv toto víno nesplňuje požadavky stanovené v § 18 odst. 2 až 6, nebo uvede na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 18 odst. 7, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět,

y) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s předpisy Evropských společenství,51) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s požadavky stanovenými v § 19 odst. 4, nezajistí, aby vinné hrozny určené pro výrobu vín uvedených v § 19 odst. 2 písm. d) až g) byly sklízeny ručně, vyrobí jednotlivé druhy jakostních vín s přívlastkem z vinných hroznů, které nedosáhly cukernatosti stanovené v § 19 odst. 5 až 11, neuvede na etiketě jakostního vína s přívlastkem údaje podle § 19 odst. 12, uvede na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 19 odst. 13, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět, nebo konzervuje jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého, nebo

z) vyrobí šumivé víno v rozporu s předpisy Evrop­ských společenství,54)'55) označí názvem „jakostní šumivé víno" nebo „sekt" produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 2, označí názvem „jakostní šumivé víno stanovené oblasti" nebo „sekt s. o." produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 3, označí názvem „pěstitelský sekt" produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 4, označí názvem „aromatické jakostní šumivé víno" produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 5, označí názvem „aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti" nebo „aromatický sekt s. o." produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 6, neuvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje podle § 20 odst. 8, nebo uvede na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 20 odst. 9 nebo 10, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět, se uloží pokuta do 3 000 000 Kč.

(2) Právnické   osobě,   případně   fyzické   osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním

a)          vyrobí perlivé víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,61)'62) označí názvem „jakostní perlivé víno" produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 21 odst. 2, neuvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje podle § 21 odst. 3, nebo uvede na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 21 odst. 4, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět,

b)    vyrobí likérové víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,63) označí názvem „jakostní likérové víno" produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 22 odst. 2, neuvede na etiketě jakostního likérového vína údaje podle § 22 odst. 3 nebo uvede na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 22 odst. 4, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět,

c)         uvede do oběhu víno originální certifikace, aniž jsou splněny podmínky, za nichž je toto víno dovoleno uvádět do oběhu (§ 23),

d)         vyrobí aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj nebo aromatizovaný koktejl  v rozporu s předpisy Evropských společenství,65) nebo označí jako „vinný nápoj" produkt, který obsahuje méně než 50 % vína,

e)          vyrobí odalkohohzované víno, které nesplňuje požadavky stanovené v § 25 odst. l, vyrobí nízkoalkoholické víno, které nesplňuje požadavky stanovené v § 25 odst. 2, neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoalkoholické víno způsobem stanoveným v § 25 odst. 3 nebo 4, nebo na etiketě uvede označení, které je zakázáno podle § 25 odst. 5,

f)            uvede do oběhu produkt, který je jiný než zdravotně nezávadný,

g)         uvede do oběhu produkt, u kterého není dodržen zákaz přidávání látek podle §  12 odst. 2, nebo nemá při prodeji nebo přepravě k dispozici průvodní doklad,70)

h) poruší zákaz při uvádění do oběhu uvedený v § 27 odst. 4, 5 nebo 6,

i) uvede do oběhu produkt v obale, který neodpovídá požadavkům uvedeným v § 27 odst. 7, nebo je láhev uzavřena jiným než uznaným uzávěrem,10)

j) řádně neoznačí produkt při skladování v nádobách nebo láhvích tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně nebo aby nebylo možné prokázat jeho původ nebo jedinečnost,

k) smísí při prodeji rozlévaného vína víno z načatých láhví nebo víno smísí ve vinný střik nebo s jiným nealkoholickým nápojem v nepřítomnosti kupujícího nebo neotevře víno v obalu určeném pro spotřebitele před kupujícím,

l) nepožádá nebo nepožádá včas Ústav o přidělení registračního čísla vinice při provedení výsadby vinice,

m) neoznámí, neoznámí správně, nebo neoznámí včas Ústavu zrušení vinice nebo změny údajů oznamovaných Ústavu podle předpisů Evropských společenství75) nebo neprokáže, na základě výzvy orgánu dozoru, že splnila ohlašovací povinnost,

n) neodevzdá, neodevzdá správně, nebo neodevzdá včas Ústavu prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci nebo prohlášení o zásobách podle § 29,

o) vede v rozporu s předpisy Evropských společenství,79) nevede správně nebo nevede způsobem stanoveným na základě § 30 odst. 3 evidenční knihy podle § 30, nebo

p) poruší jinou povinnost, než povinnost uvedenou v odstavci l nebo v písmenech a) až o), vyplývající z předpisů Evropských společenství, 1)

se uloží pokuta do 3 000 000 Kč.

§40

(1)           Právnická osoba za správní delikt odpovídá bez ohledu na zavinění.

(2)           Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením19) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o produkt jiný než zdravotně nezávadný nebo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví, 89) může se od uložení pokuty upustit.

(3)          Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, uplynul-li 1 rok ode dne zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo protiprávní jednání spácháno.

(4)          Protiprávní jednání právnických osob podle odstavců l a 2 projednává v prvním stupni Ústav nebo Inspekce v rozsahu své působnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu.18)'19) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje v případě rozhodnutí Ústavu ministerstvo a v případě rozhodnutí Inspekce ústřední inspektorát Inspekce.

(5)          Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 90) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6)          Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá je příslušný finanční orgán. 91) Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.84)

(7)          Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

HLAVA VIII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§41

Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,26) není-li tímto zákonem stanoveno jinak.

§42

Zmocňovací ustanovení

(1)           Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 4, § 6 odst. 5, § 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 4, § 14 odst. 3, § 16 odst. 10, § 17 odst. 6, § 23 odst. 15, § 26 odst. 12, § 28 odst. 6, § 29 odst. 5, § 30 odst. 3, § 31 odst. 10 a § 35 odst. 4.

(2)           Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 12 odst. 9 a § 27 odst. 10.


89)   § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

90)   § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

91) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

§43

Přechodná ustanovení

(1)       Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2)       Vinice zaregistrované podle zákona č. 216/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, se považují za vinice registrované podle tohoto zákona. Pěstitel je povinen nahlásit údaje podle tohoto zákona Ústavu nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3)       Na vinice zaregistrované podle dosavadních právních předpisů, které byly vyklučeny přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona, se vztahuje právo na opětovnou výsadbu podle předpisů Evropských společenství.92) Toto právo lze uplatnit podle § 9 odst. 7. O udělení práva na opětovnou výsadbu lze požádat Ústav podle § 9 odst. 1.

(4)       Každý výrobce je povinen nahlásit údaje podle § 11 odst. l Ústavu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5)       Produkty vyrobené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo jejichž výroba byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; tyto produkty mohou být označovány rovněž podle tohoto zákona.

(6)       Práva, majetek a povinnosti Vinařského fondu, zřízeného podle dosavadních právních předpisů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců tohoto Vinařského fondu, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Fond, zřízený podle tohoto zákona. Pro odvodovou povinnost do Vinařského fondu za období roku 2002 až do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a při jejím vymáhání se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(7)       Víno dopravené na území České republiky nebo  odeslané  do  České  republiky  do  30.  dubna 2004, jehož dodávku musí podle dosavadních právních předpisů doprovázet osvědčení, se smí propustit do volného oběhu  93) a uvést do oběhu podle dosavadních právních předpisů do 30. června 2004.

§44

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

2.        Zákon č. 216/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví  a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.

3.        Zákon č. 50/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví  a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

§45

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto:

V § 3 se na konci odstavce l tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

„h) ve vedení Registru vinic a poskytování informací z něj podle zvláštního právního předpisu.5a)


5a) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státní zemědělské

a potravinářské inspekci a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonů

§46

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až bb), která včetně poznámek pod čarou č. 14d), 14e), 14f) a 14g) znějí:


92)   ČI. 4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

93)   § 128 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

,,x) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad,

y) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu,14d)

z) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezpro­středně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,

aa) vydává doklady podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství, 14f)

bb) rozhoduje o sestupnění 14g) jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství.14g)


14d) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

14e) ČI. 2, 3, 4 a 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 a nařízení Rady (ES) č. 527/2003.

ČI. 2 až 4 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003 a nařízení Komise (ES) č. 571/2003.

14f) Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína, ve znění nařízení Komise (ES) č. 885/2001, nařízení Komise (ES) č. 812/2002 a nařízení Komise (ES) č. 2380/2002.

14g) ČI. 56 nařízení Komise (ES) č. 1493/1999.".

2. V § 5 se na konci odstavce l tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

,,f) uloží opatření o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství 14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d ) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.".

3. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Inspektorát rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství 14e) nebo zvláštním právním předpisem, 14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.

(6) Inspektorát rozhoduje o sestupnění14g) jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.14g)".

4.       V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Inspektorát dále rozhoduje o způsobu  zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství 14e) nebo zvláštním právním  předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů a o sestupnění14g) jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených  bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství. 14g)".

5.       V § 11 odstavec 8 zní:

„(8) O odvolání proti rozhodnutí vydanému podle odstavců l, 3 nebo 4 nebo § 6 odst. 4, 5 nebo 6 rozhoduje ústřední inspektorát.".

6. § 12 zní:

„§12

Na ukládání pokut a vydávání rozhodnutí podle § 6 odst. 4, 5 a 6 a § 11 odst. l, 3 a 4 tohoto zákona se vztahuje správní řád. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona správní řád nevztahuje.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§47

V sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/ 1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., položka 92 zní:


„Položka 92

a)                Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů                              Kč          250,-

b)       Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce, za jeden kalendářní rok, pokud množství zatřiďovaného vína nepřesáhne 10 tis. litrů v šarži                               Kč             0,-

c)               Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži                                                Kč          300,-

d)       Vydání rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži                                                                                                   Kč          500,-

Poznámka:

Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 19 odst. 4 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), a rozhodnutí zpoplatňovaná podle písmen b) až d) této položky jsou upravena v ustanovení § 26 odst. 2 téhož zákona.".

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§48

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

 

Příloha k zákonu č. 321/2004 Sb.

Tabulka přepočtu stupňů normalizovaného mostomeru na přirozený obsah alkoholu

(v % objemových)

 

Stupeň normalizovaného moštoměru

% objemové alkoholu

Stupeň normalizovaného moštoměru

% objemové alkoholu

Stupeň normalizovaného moštoměru

% objemové alkoholu

0,8

0,5

20,0

11,9

40,0

23,8

1,0

0,6

20,2

12,0

40,3

24,0

1,7

1,0

21,0

12,5

41,0

24,4

2,0

1,2

21,8

13,0

41,2

24,5

2,5

1,5

22,0

13,1

42,0

25,0

3,0

1,8

22,7

13,5

42,8

25,5

3,4

2,0

23,0

13,7

43,0

25,6

4,0

2,4

23,5

14,0

43,7

26,0

4,3

2,5

24,0

14,3

44,0

26,2

5,0

3,0

24,4

14,5

44,5

26,5

5,9

3,5

25,0

14,9

45,0

26,8

6,0

3,6

25,2

15,0

45,4

27,0

6,7

4,0

26,0

15,5

46,0

27,4

7,0

4,2

26,9

16,0

46,2

27,5

7,6

4,5

27,0

16,1

47,0

28,0

8,0

4,8

27,7

16,5

47,9

28,5

8,4

5,0

28,0

16,7

48,0

28,6

9,0

5,4

28,6

17,0

48,7

29,0

9,2

5,5

29,0

17,3

49,0

29,2

10,0

6,0

29,4

17,5

49,6

29,5

11,0

6,5

30,0

17,9

50,0

29,8

11,8

7,0

30,2

18,0

 

12,0

7,1

31,0

18,5 

 

12,6

7,5

32,0

19,0 

 

13,0

7,7

32,8

19,5 

 

13,4

8,0

33,0

19,6 

 

14,0

8,3

33,6

20,0 

 

14,3

8,5

34,0

20,2 

 

15,0

8,9

34,4

20,5 

 

15,1

9,0

35,0

20,8 

 

16,0

9,5

35,3

21,0 

 

16,8

10,0

36,0

21,4 

 

17,0

10,1

36,1

21,5 

 

17,6

10,5

37,0

22,0 

 

18,0

10,7

37,8

22,5 

 

18,5

11,0

38,0

22,6 

 

19,0

11,3

38,6

23,0 

 

19,3

11,5

39,0

23,2 

 

 

39,5

23,5