101

VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových

výrobků, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.:

ČI. I

Vyhláška č. 113/2005 Sb, o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb. a vyhlášky č. 497/2005 Sb, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu doplňují tyto věty:

„Směrnice Komise 2006/142/ES ze dne 22. prosince 2006, kterou se mění příloha č. IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin.

Směrnice Rady 2006/107/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 89/108/EHS týkající se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy".

2. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


,,5) Vyhláška č. 304/2004 Sb, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „ve zvláštním právním předpise8)"  nahrazují slovy „ve zvláštním právním předpisu8) nebo v přímo použitelném předpisu Evropských společenství8a)".

Poznámky pod čarou č. 8 a 8a znějí:


,,8) Například vyhláška č. 54/2004 Sb, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 446/2004 Sb, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

8a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví.".

 

4.    V § 4 odst. 2 písm. e) se za slova „zvláštní právní předpis8)" vkládají slova „nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství8a)".

5.    V § 4 odst. 2 písm. g) se za slova „zvláštního právního předpisu8)" vkládají slova „nebo přímo použitelného předpisu Evropských společenství8a)".

6.    V § 9 se odstavce 8 a 9 zrušují.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 8 až 10.

7.    V § 10 odst. 3 se slova „balicí plyny" nahrazují slovem „propelanty".

8.    Příloha č. 1 zní:

 „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 113/2005 Sb.

(přílohu jsme nedigitalizovali)

ČI. II 

Přechodné ustanovení 

Potraviny označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět do oběhu nejpozději do 23. prosince 2008.

ČI. III

 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 3 až 6, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2007, a čl. I bodů 1 a 8, které nabývají účinnosti dnem 23. prosince 2007.

 

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.