Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til bedriftsrådgivning og til at udarbejde naturplaner1)

I medfør af § 1, stk. 1, og § 4, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010 og § 3, jf. § 2, nr. 2, litra d, og § 5, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Ordningens indhold

§ 1. NaturErhvervstyrelsen godkender efter ansøgning virksomheder og deres medarbejdere til rådgivning af landbrugere om opfyldelse af krav og normer vedrørende krydsoverensstemmelse (bedriftsrådgivning), samt til udarbejdelse af naturplaner på bedrifterne.

§ 2. Bedriftsrådgivningen af landbrugere nævnt i § 1 skal mindst omfatte

1) et besøg af rådgiveren på bedriften,

2) udarbejdelse af en rapport, der indeholder registreringer af, om et eller flere krav eller normer er opfyldt og eventuelle anbefalinger til opfyldelse af krav eller normer, og

3) opfølgning på rapportens eventuelle anbefalinger.

Stk. 2. Rapportens indhold må ikke videregives til myndigheder m.v., medmindre det følger af anden lovgivning, at oplysningerne skal videregives til brug for strafferetslig forfølgning, eller der er indhentet skriftligt samtykke fra landbrugeren.

Kontrol

§ 3. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandling af godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol af godkendte virksomheder og deres medarbejdere.

Stk. 3. Til brug for kontrol kan indhentes fornødne oplysninger fra andre myndigheder.

Ansøgning om godkendelse

§ 4. Ansøgning om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere indgives til NaturErhvervstyrelsen.

§ 5. Ansøgning om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere skal udfærdiges på et særligt skema, der fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte nærmere betingelser for godkendelse.

Betingelser for godkendelse

§ 6. Ved afgørelse om godkendelse af virksomheder lægges især vægt på, at virksomheden

1) kan gennemføre helhedsorienteret bedriftsrådgivning om krav vedrørende miljø, folke-, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd og normer for god landbrugs- og miljømæssig stand eller kan udarbejde naturplaner på landbrugsbedrifter,

2) har administrative og tekniske faciliteter og udstyr til rådighed,

3) har erfaring inden for konsulentvirksomhed samt har et fagligt miljø, og

4) har en erhvervsansvarsforsikring eller tilsvarende ansvarsdækning.

Stk. 2. Virksomheder, der har indgået samarbejdsaftale for at opfylde betingelserne i stk. 1, skal indsende dokumentation for samarbejdsaftalen til NaturErhvervstyrelsen.

§ 7. Ved afgørelse om godkendelse af medarbejdere lægges der især vægt på, at medarbejderen

1) mindst har afsluttet en uddannelse som jordbrugsteknolog eller tilsvarende uddannelse,

2) mindst har to års erfaring med rådgivning inden for jordbrug eller, for så vidt angår naturplaner, mindst har to års erfaring med rådgivning inden for naturforhold, og

3) har gennemført supplerende uddannelse, der muliggør rådgivning vedrørende krydsoverensstemmelse eller ved udarbejdelse af naturplaner.

§ 8. Virksomheder og deres medarbejdere må ikke have personlige eller økonomiske interesser, som er uforenelige med rådgivningen.

Stk. 2. Virksomheder og deres medarbejdere må ikke tidligere med forsæt eller grov uagtsomhed have afgivet urigtige oplysninger af betydning for godkendelsen i medfør af denne bekendtgørelse.

Underretningspligt

§ 9. Virksomheder skal årligt afgive erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Virksomheder og deres medarbejdere skal desuden på forlangende afgive en sådan erklæring til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Virksomheder og deres medarbejdere er forpligtet til at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af godkendelsen, jf. § 10.

Stk. 3. Virksomhederne er forpligtet til at give NaturErhvervstyrelsen besked om ændringer af ansættelsesforhold for de godkendte medarbejdere.

Bortfald af godkendelse

§ 10. NaturErhvervstyrelsen kan beslutte, at godkendelsen af virksomheden eller dens medarbejdere bortfalder, hvis

1) virksomheden eller dens medarbejdere har givet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for godkendelsen,

2) der ikke ydes den fornødne bistand ved kontrollens gennemførelse,

3) betingelserne i §§ 6 og 8 ikke længere er opfyldt,

4) underretningspligten i § 9 ikke er opfyldt,

5) virksomheden eller dens medarbejdere ikke inden for det seneste år har virket inden for bedriftsrådgivning eller har udarbejdet tilskudsberettigede naturplaner, eller

6) betingelserne for godkendelsen ikke er opfyldt.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 436 af 6. juni 2005 om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til bedriftsrådgivning.

NaturErhvervstyrelsen, den 15. januar 2013

Pernille Andersen

/ Steen Bonde

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Rådets forordning nr. 73/2009/EF af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 671/2012/EU af 11. juli 2012, Kommissionens forordning nr. 1122/2009/EF af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 666/2012/EU af 20. juli 2012, Rådets forordning nr. 1698/2005/EF af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1312/2011/EU af 19. december 2011, Kommissionens forordning nr. 1974/2006/EF af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Kommissionens forordning nr. 65/2011/EU af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 147/2012/EU af 20. februar 2012. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat.