Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i følgende forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0035
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr på offshoreanlæg m.v.1)

I medfør af § 4 a, § 18, stk. 6, § 43, § 61, stk. 4, § 65, stk. 2, § 67, stk. 4, nr. 1, og § 72, stk. 1, i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 13. maj 2013, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykbærende udstyr. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger, som ikke er omfattet af offshoresikkerhedslovens definition i § 2, stk. 1, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer, jf. § 2 i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 509 af 11. maj 2011 om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på de aktiviteter med tilhørende arbejdspladser, indkvarteringsfaciliteter, udstyr m.v., på andre skibe og indretninger end dem, der er nævnt i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3 og 4 (specialfartøjer m.v.), og som ikke er omfattet af definitionen i offshoresikkerhedslovens § 2, stk. 1, i det omfang aktiviteterne er direkte eller indirekte knyttet til efterforskning og produktion af kulbrinter, jf. § 3 i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 509 af 11. maj 2011 om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på de aktiviteter på offshoreanlæg, som ikke er nævnt i § 2, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, og som er omfattet af undergrundsloven og har sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning, jf. § 4 i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 509 af 11. maj 2011 om udvidelse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for transportabelt trykbærende udstyr, som afgrænset og defineret i artikel 1 og 2 i direktivet.

Stk. 2. § 102 i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2013 om mobile offshoreanlæg m.v. og § 112 i Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2013 om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr finder ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 4. Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres bemyndigede repræsentanter, importører, distributører, ejere, brugere, bemyndigede organer og andre forpligtede i medfør af direktivet, jf. bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 5. Transportabelt trykbærende udstyr må kun bringes i omsætning, gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes, hvis det ikke udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed.

Stk. 2. Transportabelt trykbærende udstyr skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Fabrikanter, deres bemyndigede repræsentanter, importører, distributører, ejere, brugere, bemyndigede organer og andre forpligtede, i medfør af direktivet, jf. bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. De sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med anvendelsen af transportabelt trykbærende udstyr formodes at være nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, når det er forsynet med overensstemmelsesmærkning, og, hvor det er påkrævet, er ledsaget af en overensstemmelseserklæring, jf. § 5, stk. 1, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter.

Stk. 5. De sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med anvendelsen af transportabelt trykbærende udstyr formodes at være nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, når det er fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 5, stk. 2, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter.

§ 6. Hvor trykbeholdere serieproduceres, kan Energistyrelsen tillade, at fornyet overensstemmelsesvurdering af enkelte trykbeholdere til transport samt ventiler og andet tilbehør dertil, foretages af et bemyndiget organ, der er ansvarlig for periodiske eftersyn af de relevante transportable trykbeholdere, forudsat at denne type trykbeholderes overensstemmelse er blevet vurderet i henhold til direktivets bilag III, punkt 3, af et bemyndiget organ af type A, der er ansvarlig for den fornyede overensstemmelsesvurdering, og at der er udstedt en attest for fornyet vurdering af denne type. Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

Bemyndigede organer

§ 7. Energistyrelsen kan udpege bemyndigede organer, jf. direktivets, kapitel 4

Stk. 2. For at blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren, hvis denne er etableret i Danmark, være akkrediteret af DANAK, jf. bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 3. For at blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren, hvis denne er etableret i i et EU- eller EØS-land udenfor Danmark, være akkrediteret af et anerkendt akkrediteringsorgan i ansøgerens hjemland, hvor akkrediteringsorganet har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 4. Akkrediteringen efter stk. 2 og 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at minimumskravene i direktivets kapitel 4 opfyldes.

Stk. 5. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren opfylde direktivets kapitel 4. Energistyrelsen kan stille yderligere betingelser end de, der fremgår af bilaget.

Stk. 6. Energistyrelsen fører kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kriterierne i direktivets kapitel 4. Det bemyndigede organ kan i den anledning efter anmodning herom blive anmodet om at fremlægge alle relevante oplysninger, herunder budgettekniske dossierer.

Stk. 7. Energistyrelsen inddrager bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

§ 8. Energistyrelsens udgifter, der medgår ved Energistyrelsens behandling af ansøgninger om at blive udpeget som bemyndiget organ, refunderes af ansøgeren.

Stk. 2. Stk. 1 gælder uanset, om ansøgeren udpeges som bemyndiget organ, eller der er meddelt afslag eller ansøgningen trækkes tilbage.

Stk. 3. Udgifterne efter stk. 1 beregnes i henhold til bekendtgørelse om refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktivitet m.v.

Klage

§ 9. Energistyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Energiklagenævnet i henhold til offshoresikkerhedslovens § 67, stk. 2 og 3.

Straf

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

1) overtræder § 5, stk. 1-3, og bestemmelser i bilag 1, eller

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. For transportabelt trykbærende udstyr, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 27. juni 2013

Martin Lidegaard

/ Ib Larsen


Bilag 1

I bilaget er gengivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF (EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr3) blev vedtaget som et første skridt mod større sikkerhed under transport af transportabelt trykbærende udstyr, samtidig med at direktivet sikrede fri bevægelighed for transportabelt trykbærende udstyr på det indre transportmarked.

(2) Det er på baggrund af udviklingen inden for transportsikkerhed nødvendigt at ajourføre nogle af de tekniske forskrifter i direktiv 1999/36/EF.

(3) For at harmonisere vilkårene for transport af farligt gods ad vej, med jernbane og ad indre vandveje på EU-plan blev det ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods4) bestemt, at forskrifterne i visse internationale aftaler skulle udvides til også at gælde den nationale trafik.

(4) Derfor er det for at undgå modstridende regler påkrævet at ajourføre forskrifterne i direktiv 1999/36/EF i overensstemmelse hermed, særlig hvad angår overensstemmelseskrav, overensstemmelsesvurdering og overensstemmelsesvurderingsprocedurer vedrørende transportabelt trykbærende udstyr.

(5) For at øge sikkerheden for så vidt angår transportabelt trykbærende udstyr, som er godkendt til indenlandstransport af farligt gods, og at sikre sådant udstyrs frie bevægelighed, herunder omsætning, tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse i Unionen, er det påkrævet at fastsætte detaljerede regler for, hvilke forpligtelser der påhviler de forskellige involverede parter, og hvilke krav det pågældende udstyr skal opfylde.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter5) udgør en generel horisontal ramme for den fremtidige lovgivning til harmonisering af vilkårene for markedsføring af produkter. Denne ramme bør i de relevante tilfælde anvendes for transportabelt trykbærende udstyr i overensstemmelse med målet om harmonisering af reglerne for produkters frie bevægelighed.

(7) For ikke at skabe hindringer for transport mellem medlemsstaterne og tredjelande bør dette direktiv ikke finde anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr, som udelukkende bruges til transport af farligt gods mellem Unionens og et tredjelands område.

(8) Af hensyn til transportsikkerheden og den frie bevægelighed for transportabelt trykbærende udstyr bør der være fuld klarhed over, hvilke forpligtelser der påhviler de forskellige erhvervsdrivende, herunder ejere og brugere af transportabelt trykbærende udstyr.

(9) Det bør påhvile de erhvervsdrivende, i forhold til den rolle, de hver især spiller i forsyningskæden, at drage omsorg for, at transportabelt trykbærende udstyr er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne og reglerne om markedsadgang.

(10) Nyt transportabelt trykbærende udstyrs overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv bør godtgøres ved hjælp af en overensstemmelsesvurdering som dokumentation for, at udstyret er sikkert.

(11) Der bør udføres periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn af transportabelt trykbærende udstyr i henhold til bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv for at sikre, at sikkerhedskravene til stadighed er opfyldt.

(12) For at sikre transportabelt trykbærende udstyrs frie bevægelighed og frie anvendelse bør det være forsynet med en mærkning, der viser, at det er i overensstemmelse med direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv.

(13) Nærværende direktiv bør ikke finde ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr, som var bragt i omsætning inden den relevante gennemførelsesdato for direktiv 1999/36/EF, og som der ikke er foretaget en fornyet overensstemmelsesvurdering af.

(14) Hvor eksisterende transportabelt trykbærende udstyr, som ikke tidligere er vurderet med hensyn til overensstemmelse med direktiv 1999/36/EF skal nyde godt af fri bevægelighed og fri anvendelse, bør det underkastes en overensstemmelsesvurdering.

(15) For at sikre et ensartet kvalitetsniveau for de bemyndigede organers virksomhed er det nødvendigt at fastsætte krav, som myndigheder, der er ansvarlige for vurdering, notifikation og overvågning af bemyndigede organer, skal opfylde.

(16) Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv nødvendiggør, at inspektionsorganerne fastsætter detaljerede operationelle krav for at sikre et ensartet præstationsniveau i hele Unionen. Dernæst bør medlemsstaterne notificere inspektionsorganerne til Kommissionen.

(17) For at undgå tvivl om ansvaret for den løbende overvågning bør den bemyndigende myndighed altid have ansvaret for overvågning af det bemyndigede organ, uanset hvor det bemyndigede organ udøver sine aktiviteter.

(18) Der er behov for fælles regler for gensidig anerkendelse af de bemyndigede organer, der sikrer overensstemmelsen med direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv. Sådanne fælles regler vil fjerne unødvendige omkostninger og administrative procedurer i forbindelse med godkendelse af udstyret og rydde de tekniske handelshindringer af vejen.

(19) Medlemsstaterne bør kunne træffe foranstaltninger til at begrænse eller forbyde omsætning og anvendelse af udstyr, hvis dette udstyr udgør en sikkerhedsrisiko under visse, nærmere bestemte omstændigheder, også når dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2008/68/EF og dette direktiv.

(20) Kommissionen bør udforme specifikke retningslinjer for at lette den praktiske gennemførelse af de tekniske bestemmelser i dette direktiv under hensyntagen til resultaterne af erfaringsudvekslingen som fastsat i artikel 28 og 29.

(21) Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår visse tilpasninger af bilagene. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(22) Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse6), Rådets direktiv 84/525/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sømløse gasflasker af stål7), Rådets direktiv 84/526/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sømløse gasflasker af renaluminium og af aluminiumlegering8), Rådets direktiv 84/527/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om svejste gasflasker af ulegeret stål9) og direktiv 1999/36/EF er forældede og bør derfor ophæves.

(23) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning10) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Unionens interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne –

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL 1

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv fastsætter detaljerede regler for transportabelt trykbærende udstyr for at øge sikkerheden og sikre dette udstyrs frie bevægelighed i Unionen.

2. Dette direktiv finder anvendelse på følgende:

a) nyt transportabelt trykbærende udstyr som defineret i artikel 2, nr. 1, som ikke er forsynet med overensstemmelsesmærkning som omhandlet i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller 1999/36/EF, for så vidt angår dets tilgængeliggørelse på markedet

b) transportabelt trykbærende udstyr som defineret i artikel 2, nr. 1, som er forsynet med overensstemmelsesmærkning som omhandlet i dette direktiv eller direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF eller 1999/36/EF, for så vidt angår periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn af udstyret og dets anvendelse

c) transportabelt trykbærende udstyr som defineret i artikel 2, nr. 1, som ikke er forsynet med overensstemmelsesmærkning som omhandlet i direktiv 1999/36/EF, for så vidt angår fornyet overensstemmelsesvurdering.

3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr, som var bragt i omsætning inden gennemførelsesdatoen for direktiv 1999/36/EF, og som der ikke er foretaget en fornyet overensstemmelsesvurdering af.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr, som udelukkende anvendes til transport af farligt gods mellem medlemsstaterne og tredjelande i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2008/68/EF.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) »transportabelt trykbærende udstyr«:

a) alle trykbeholdere og dertil hørende ventiler og eventuelt andet tilbehør, jf. kapitel 6.2 i bilagene til direktiv 2008/68/EF

b) tanke, batterikøretøjer og multielement gascontainere (MEGC's) og dertil hørende ventiler og eventuelt andet tilbehør, jf. kapitel 6.8 i bilagene til direktiv 2008/68/EF

  når udstyr under litra a) eller b) anvendes i overensstemmelse med disse bilag til transport af gasser i klasse 2, men ikke gasser og genstande med tallene 6 og 7 i klassificeringskoden, og til transport af de farlige stoffer i andre klasser, som er anført i bilag I.

  Transportabelt trykbærende udstyr omfatter tillige gaspatroner (UN nr. 2037), men ikke aerosoler (UN nr. 1950), åbne kryogenbeholdere, gasflasker til åndedrætsudstyr, ildslukkere (UN nr. 1044), transportabelt trykbærende udstyr, der er undtaget ifølge punkt 1.1.3.2 i bilagene til direktiv 2008/68/EF, samt transportabelt trykbærende udstyr, der er undtaget fra reglerne for konstruktion og prøvning af emballager ifølge en særlig bestemmelse i punkt 3.3 i bilagene til direktiv 2008/68/EF

2) »bilagene til direktiv 2008/68/EF«: bilag I, del I. 1, bilag II, del II. 1, og bilag III, del III. 1, til direktiv 2008/68/EF

3) »bringe i omsætning«: første tilgængeliggørelse af transportabelt trykbærende udstyr på EU-markedet

4) »gøre tilgængelig på markedet«: enhver levering af transportabelt trykbærende udstyr med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed eller ydelse af offentlig service, mod eller uden vederlag

5) »anvendelse«: påfyldning, midlertidig oplagring i forbindelse med transport, tømning og genpåfyldning af transportabelt trykbærende udstyr

6) »tilbagetrækning«: enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at transportabelt trykbærende udstyr gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes

7) »tilbagekaldelse«: enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at transportabelt trykbærende udstyr, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres

8) »fabrikant«: enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller transportabelt trykbærende udstyr eller dele dertil eller får sådant udstyr konstrueret eller fremstillet og markedsfører det under sit navn eller varemærke

9) »bemyndiget repræsentant«: enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

10) »importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer transportabelt trykbærende udstyr eller dele dertil fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet

11) »distributør«: enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten og importøren, som gør transportabelt trykbærende udstyr eller dele dertil tilgængeligt på markedet

12) »ejer«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som ejer transportabelt trykbærende udstyr

13) »bruger«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som anvender transportabelt trykbærende udstyr

14) »erhvervsdrivende«: en fabrikant, en bemyndiget repræsentant, en importør, en distributør, en ejer eller en bruger, der handler som led i erhvervsvirksomhed eller offentlig service mod eller uden vederlag

15) »overensstemmelsesvurdering«: vurdering af overensstemmelsen og proceduren for denne vurdering som fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF

16) »pi-mærkning«: en mærkning, der viser, at det transportable trykbærende udstyr er i overensstemmelse med gældende krav til overensstemmelsesvurdering som fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv

17) »fornyet overensstemmelsesvurdering«: den procedure, der har til formål, efter anmodning fra ejeren eller brugeren, efterfølgende at vurdere overensstemmelsen af transportabelt trykbærende udstyr, der er fremstillet og bragt i omsætning inden gennemførelsesdatoen for direktiv 1999/36/EF

18) »periodiske eftersyn«: periodiske eftersyn og proceduren for periodiske eftersyn som fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF

19) »mellemliggende eftersyn«: mellemliggende eftersyn og proceduren for mellemliggende eftersyn som fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF

20) »ekstraordinære eftersyn«: ekstraordinære eftersyn og proceduren for ekstraordinære eftersyn som fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF

21) »nationalt akkrediteringsorgan«: det eneste organ i en medlemsstat med statslig bemyndigelse til at foretage akkreditering

22) »akkreditering«: en attestering foretaget af et nationalt akkrediteringsorgan af, at et bemyndiget organ opfylder de krav, der er fastsat i punkt 1.8.6.8, andet afsnit, i bilagene til direktiv 2008/68/EF

23) »bemyndigende myndighed«: den myndighed, der af en medlemsstat er udpeget i medfør af artikel 17

24) »bemyndiget organ«: et inspektionsorgan, som opfylder kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i artikel 20 og 26 i nærværende direktiv, og som er notificeret i overensstemmelse med artikel 22 i nærværende direktiv

25) »notifikation«: den proces, hvorved et inspektionsorgan får status som bemyndiget organ, herunder videregivelse af denne oplysning til Kommissionen og medlemsstaterne

26) »markedsovervågning«: aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af offentlige myndigheder for at sikre, at transportabelt trykbærende udstyr i hele sin levetid er i overensstemmelse med kravene i direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv og ikke er til skade for sundhed og sikkerhed eller andre aspekter vedrørende beskyttelse af samfundsinteresser.

Artikel 3

Lokale krav

Medlemsstaterne kan på deres område fastsætte lokale krav, der gælder ved opbevaring i kortere eller længere tid af transportabelt trykbærende udstyr og lokal anvendelse af det. Medlemsstaterne kan dog ikke indføre yderligere krav til selve det transportable trykbærende udstyr.

KAPITEL 2

ERHVERVSDRIVENDES FORPLIGTELSER

Artikel 4

Fabrikantens forpligtelser

1. Når en fabrikant bringer sit transportable trykbærende udstyr i omsætning, sikrer han, at det er konstrueret, fremstillet og dokumenteret i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv.

2. Når det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret ved en overensstemmelsesvurdering som beskrevet i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, anbringer fabrikanten pi-mærkningen i overensstemmelse med artikel 15 i nærværende direktiv.

3. Fabrikanten opbevarer den tekniske dokumentation, som er opregnet i bilagene til direktiv 2008/68/EF. Dokumentationen skal opbevares i det deri anførte tidsrum.

4. Hvis en fabrikant finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF eller dette direktiv, sikrer han sig, at der træffes de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe det pågældende transportable trykbærende udstyr i overensstemmelse med lovgivningen, at trække det tilbage fra markedet eller at kalde det tilbage, hvis det er nødvendigt. Endvidere skal fabrikanten, hvis det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort udstyret tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne korrigerende foranstaltninger.

5. Fabrikanten skal dokumentere alle sådanne tilfælde af manglende overensstemmelse og de korrigerende foranstaltninger.

6. Fabrikanten skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den for så vidt angår foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som transportabelt trykbærende udstyr, han har bragt i omsætning, udgør.

7. Fabrikanten giver kun oplysninger til brugerne, som er i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

Artikel 5

Bemyndigede repræsentanter

1. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Forpligtelserne i henhold til artikel 4, stk. 1 og 2, og udarbejdelsen af teknisk dokumentation kan ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

2. Bemyndigede repræsentanter udfører de opgaver, der er fastsat i det mandat, de har modtaget fra fabrikanten. Mandatet skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til:

a) at sørge for, at den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder i mindst det i bilagene til direktiv 2008/68/EF anførte tidsrum for producenter

b) på grundlag af den kompetente nationale myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog

c) at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som det transportable trykbærende udstyr, der er omfattet af fuldmagten, udgør.

3. Den bemyndigede repræsentants navn og adresse skal være anført på den i bilagene til direktiv 2008/68/EF omhandlede overensstemmelsesattest.

4. Den bemyndigede repræsentant giver kun oplysninger til brugerne, som er i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

Artikel 6

Importørens forpligtelser

1. Importøren må kun bringe transportabelt trykbærende udstyr, der er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv, i omsætning på EU-markedet.

2. Før en importør bringer transportabelt trykbærende udstyr i omsætning, sikrer han, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. Han sikrer, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, og at det transportable trykbærende udstyr er forsynet med pi-mærkningen og er ledsaget af den i bilagene til direktiv 2008/68/EF omhandlede overensstemmelsesattest.

Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at det transportable trykbærende udstyr ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF eller nærværende direktiv, må han ikke bringe udstyret i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal importøren, når transportabelt trykbærende udstyr udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3. Importørens navn og kontaktadresse skal være anført i eller vedlagt til den i bilagene til direktiv 2008/68/EF omhandlede overensstemmelsesattest.

4. Importøren sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for transportabelt trykbærende udstyr, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF i fare.

5. Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr, han har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv, sikrer han sig, at der træffes de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe det pågældende transportable trykbærende udstyr i overensstemmelse med lovgivningen, at trække det tilbage fra markedet eller at kalde det tilbage, hvis det er nødvendigt. Endvidere skal importøren, hvis det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, straks orientere fabrikanten og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort udstyret tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne korrigerende foranstaltninger.

Importøren skal dokumentere alle sådanne tilfælde af manglende overensstemmelse og de korrigerende foranstaltninger.

6. Importøren opbevarer i mindst det i bilagene til direktiv 2008/68/EF anførte tidsrum for producenter, en kopi af den tekniske dokumentation, så den står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikrer, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

7. Importøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at konstatere det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som transportabelt trykbærende udstyr, han har bragt i omsætning, udgør.

8. Importøren giver kun oplysninger til brugerne, som er i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

Artikel 7

Distributørens forpligtelser

1. Distributøren må kun gøre transportabelt trykbærende udstyr, der er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv, tilgængeligt på EU-markedet. Før en distributør gør transportabelt trykbærende udstyr tilgængeligt på markedet, kontrollerer han, at det er forsynet med den krævede pi-mærkning, og at det er ledsaget af overensstemmelsesattesten og den i artikel 6, stk. 3, i dette direktiv, omhandlede kontaktadresse.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF eller med nærværende direktiv, må han først gøre udstyret tilgængeligt på markedet, efter at det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal distributøren, når det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

2. Distributøren sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for transportabelt trykbærende udstyr, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF i fare.

3. Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr, han har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF og nærværende direktiv, sikrer han sig, at der træffes de nødvendige korrigerende foranstaltninger for at bringe det pågældende transportable trykbærende udstyr i overensstemmelse med lovgivningen, at trække det tilbage fra markedet eller at kalde det tilbage, hvis det er nødvendigt. Endvidere skal distributøren, hvis det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, straks orientere fabrikanten, importøren, hvis det er relevant, og de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor han har gjort udstyret tilgængeligt, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne korrigerende foranstaltninger.

Distributøren skal dokumentere alle sådanne tilfælde af manglende overensstemmelse og de korrigerende foranstaltninger.

4. Distributøren skal på grundlag af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at godtgøre det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. Han skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som transportabelt trykbærende udstyr, han har gjort tilgængelig på markedet, udgør.

5. Distributøren giver kun oplysninger til brugerne, som er i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

Artikel 8

Ejerens forpligtelser

1. Hvis en ejer finder eller har grund til at tro, at transportabelt trykbærende udstyr ikke er i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF, herunder kravet om periodisk eftersyn, eller nærværende direktiv, må han ikke gøre udstyret tilgængeligt eller anvende det, før det er blevet bragt i overensstemmelse med de gældende krav. Derudover skal ejeren, når det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, underrette fabrikanten, importøren eller distributøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

Ejeren skal dokumentere alle sådanne tilfælde af manglende overensstemmelse og de korrigerende foranstaltninger.

2. Ejeren sikrer, at opbevarings- og transportbetingelserne for transportabelt trykbærende udstyr, som han har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF i fare.

3. Ejeren giver kun oplysninger til brugerne, som er i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

4. Denne artikel gælder ikke for privatpersoner, der agter at bruge eller bruger transportabelt trykbærende udstyr til personlig eller hjemlig brug eller i forbindelse med fritids- eller sportsaktiviteter.

Artikel 9

Brugerens forpligtelser

1. Brugeren må kun anvende transportabelt trykbærende udstyr, der er i overensstemmelse med kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

2. Derudover skal brugeren, når det transportable trykbærende udstyr udgør en risiko, underrette ejeren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

Artikel 10

Tilfælde, i hvilke fabrikantens forpligtelser finder anvendelse på importøren og distributøren

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i dette direktivs forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 4, når han bringer transportabelt trykbærende udstyr i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer udstyr, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af de gældende krav.

Artikel 11

Identifikation af erhvervsdrivende

Efter anmodning fra markedsovervågningsmyndighederne skal erhvervsdrivende i en periode på mindst 10 år over for disse identificere:

a) enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem transportabelt trykbærende udstyr

b) enhver erhvervsdrivende, som de har leveret transportabelt trykbærende udstyr til.

KAPITEL 3

DET TRANSPORTABLE TRYKBÆRENDE UDSTYRS OVERENSSTEMMELSE

Artikel 12

Det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse og vurdering deraf

1. Det i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede transportable trykbærende udstyr skal opfylde de relevante krav til overensstemmelsesvurdering, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og ekstraordinære eftersyn i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i kapitel 3 og 4 i nærværende direktiv.

2. Det i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede transportable trykbærende udstyr skal opfylde specifikationerne i den dokumentation, som det er fremstillet i henhold til. Udstyret skal underkastes periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn i overensstemmelse med bilagene til direktiv 2008/68/EF og i overensstemmelse med kravene i kapitel 3 og 4 i nærværende direktiv.

3. Attester vedrørende overensstemmelsesvurdering og fornyet overensstemmelsesvurdering samt rapporter om periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn, som udstedes af et bemyndiget organ, er gyldigt i alle medlemsstaterne.

Aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr kan underkastes en særskilt overensstemmelsesvurdering.

Artikel 13

Fornyet overensstemmelsesvurdering

En fornyet overensstemmelsesvurdering af det i artikel 1, stk. 2, litra c), omhandlede transportable trykbærende udstyr, som er fremstillet og taget i brug inden datoerne for gennemførelse af direktiv 1999/36/EF, finder sted efter proceduren for fornyet overensstemmelsesvurdering i bilag III til nærværende direktiv.

Pi-mærkningen anbringes i overensstemmelse med bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 14

Generelle principper for pi-mærkning

1. Pi-mærkningen må kun anbringes af fabrikanten eller, i tilfælde af fornyet overensstemmelsesvurdering, som fastsat i bilag III. På gasflasker, som hidtil har opfyldt kravene i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF, anbringes pi-mærkningen af det bemyndigede organ eller under dettes overvågning.

2. Pi-mærkningen må kun anbringes på transportabelt trykbærende udstyr, som:

a) opfylder kravene til overensstemmelsesvurdering i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, eller

b) opfylder kravene til fornyet overensstemmelsesvurdering i artikel 13.

Den må ikke anbringes på noget andet transportabelt trykbærende udstyr.

3. Ved at anbringe eller få anbragt pi-mærkningen angiver fabrikanten, at han tager ansvaret for det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med alle gældende krav i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

4. I forbindelse med dette direktiv er pi-mærkningen den eneste mærkning, der attesterer transportabelt trykbærende udstyrs overensstemmelse med de gældende krav i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

5. Der må ikke på transportabelt trykbærende udstyr anbringes mærkning, tegn og skilte, som kan vildlede tredjemand med hensyn til pi-mærkningens betydning eller grafiske udformning. Der kan anbringes andre mærkninger på transportabelt trykbærende udstyr, forudsat at synligheden, læsbarheden og betydningen af pi-mærkningen ikke derved forringes.

6. Aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, skal være pi-mærket.

7. Medlemsstaterne sikrer, at reglerne for anvendelse af pi-mærkningen gennemføres korrekt, og tager passende skridt i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen. Medlemsstaterne indfører desuden sanktioner for overtrædelser, som kan indbefatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser. Disse sanktioner skal stå i forhold til, hvor alvorlig overtrædelsen er, og have en effektiv præventiv virkning mod uretmæssig anvendelse.

Artikel 15

Regler og betingelser for anbringelse af pi-mærkningen

1. Pi-mærkningen består af et symbol med følgende udformning:

symbol Size: (310 X 310)

2. Pi-mærkningen skal have en højde på mindst 5 mm. For transportabelt trykbærende udstyr med en diameter på 140 mm og derunder skal højden være mindst 2,5 mm.

3. Størrelsesforholdene i modellen i stk. 1 skal overholdes. Kvadratnettet er ikke en del af mærkningen.

4. Pi-mærkningen anbringes på det transportable trykbærende udstyr eller på mærkepladen samt på aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes.

5. Pi-mærkningen anbringes, før nyt transportabelt trykbærende udstyr eller aftagelige dele af genopfyldeligt transportabelt trykbærende udstyr, der har direkte indflydelse på sikkerheden, bringes i omsætning.

6. Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som har deltaget i førstegangseftersynet.

Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes af organet selv eller efter dettes anvisninger af fabrikanten.

7. Efter datoen for det periodiske eftersyn eller eventuelt det mellemliggende eftersyn, anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

8. På gasflasker, som hidtil har opfyldt kravene i direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF eller 84/527/EØF og ikke er forsynet med pi-mærkning, anbringes det ansvarlige bemyndigede organs identifikationsnummer ved det første periodiske eftersyn, der foretages i overensstemmelse med nærværende direktiv, efter pi-mærkningen.

Artikel 16

Fri bevægelighed for transportabelt trykbærende udstyr

En medlemsstat kan ikke forbyde, begrænse eller lægge hindringer i vejen for fri bevægelighed, markedstilgængelighed og anvendelse af transportabelt trykbærende udstyr, der er i overensstemmelse med nærværende direktiv, på sit område, jf. dog beskyttelsesprocedurerne i artikel 30 og 31 i nærværende direktiv og de i forordning (EF) nr. 765/200811) fastsatte rammer for markedsovervågning.

KAPITEL 4

BEMYNDIGENDE MYNDIGHEDER OG BEMYNDIGEDE ORGANER

Artikel 17

Bemyndigende myndigheder

1. Medlemsstaterne udpeger en bemyndigende myndighed, som er ansvarlig for at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering, notifikation og efterfølgende overvågning af bemyndigede organer.

2. Medlemsstaterne kan bestemme, at den i stk. 1 omhandlede vurdering og overvågning skal foretages af et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

3. Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer eller på anden måde overlader den i stk. 1 omhandlede overvågning til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en juridisk enhed og med de fornødne ændringer overholde kravene i artikel 18, stk. 1-6. Desuden skal dette organ have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter.

4. Den bemyndigende myndighed har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af det i stk. 3 nævnte organ.

Artikel 18

Krav vedrørende bemyndigende myndigheder

1. Den bemyndigende myndighed skal være oprettet på en sådan måde, at der ikke opstår interessekonflikter med bemyndigede organer.

2. Den bemyndigende myndighed skal være organiseret og arbejde på en sådan måde, at der i dens arbejde sikres objektivitet og uvildighed.

3. Den bemyndigende myndighed skal være organiseret på en sådan måde, at alle beslutninger om notifikation af det bemyndigede organ træffes af kompetente personer, der ikke er identiske med dem, der foretog vurderingen.

4. Den bemyndigende myndighed må ikke på kommercielt eller konkurrencemæssigt grundlag udføre aktiviteter eller yde rådgivningsservice, som udføres af bemyndigede organer.

5. Den bemyndigende myndighed skal sikre, at de indhentede oplysninger behandles fortroligt.

6. Den bemyndigende myndighed skal have et tilstrækkelig stort kompetent personale til, at den kan udføre sine opgaver behørigt.

Artikel 19

Oplysningskrav vedrørende bemyndigende myndigheder

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres nationale procedurer for vurdering, notifikation og overvågning af bemyndigede organer og om eventuelle ændringer heraf.

Kommissionen offentliggør disse oplysninger.

Artikel 20

Krav vedrørende bemyndigede organer

1. I forbindelse med notifikation skal et bemyndiget organ opfylde kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv.

2. En kompetent myndighed som omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF kan være et bemyndiget organ, hvis det opfylder kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv og ikke samtidig fungerer som bemyndigende myndighed.

3. Det bemyndigede organ skal oprettes i henhold til national lovgivning og være en juridisk person.

4. Det bemyndigede organ skal deltage i eller sikre, at dets vurderingspersonale er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer, der nedsættes ved artikel 29, og som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

Artikel 21

Ansøgning om notifikation

1. Et inspektionsorgan skal indgive en ansøgning om notifikation til den bemyndigende myndighed i den medlemsstat, hvor det er etableret.

2. Ansøgningen skal ledsages af en beskrivelse af:

a) dets aktiviteter vedrørende overensstemmelsesvurdering, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn, ekstraordinære eftersyn og fornyet overensstemmelsesvurdering

b) dets procedurer for aktiviteterne i litra a)

c) det transportable trykbærende udstyr, organet hævder at være kompetent til

d) et akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan som omhandlet i forordning (EF) nr. 765/2008, i hvilket certifikat det godtgøres, at inspektionsorganet opfylder kravene i artikel 20 i nærværende direktiv.

Artikel 22

Notifikationsprocedure

1. De bemyndigende myndigheder må kun notificere organer, som opfylder kravene i artikel 20.

2. De giver Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse herom ved hjælp af det elektroniske værktøj, der er udviklet og forvaltes af Kommissionen.

3. Notifikationen skal indeholde de oplysninger, der kræves i artikel 21, stk. 2.

4. Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter som bemyndiget organ, hvis Kommissionen og de øvrige medlemsstater ikke har gjort indsigelse inden for to måneder efter notifikationen.

Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i dette direktivs forstand.

5. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal underrettes om eventuelle efterfølgende ændringer af notifikationen.

6. Ansøgerens interne kontroltjenester som defineret i bilagene til direktiv 2008/68/EF kan ikke notificeres.

Artikel 23

Identifikationsnumre for og lister over bemyndigede organer

1. Kommissionen tildeler de bemyndigede organer et identifikationsnummer.

Hvert bemyndiget organ tildeles kun ét identifikationsnummer, også selv om organet er bemyndiget i henhold til flere EU-retsakter.

2. Kommissionen offentliggør listen over organer, der er notificeret i henhold til dette direktiv, herunder de identifikationsnumre, de er blevet tildelt, og de aktiviteter, for hvilke de er notificeret.

Kommissionen holder listen ajourført.

Artikel 24

Ændringer af notifikationen

1. Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 20, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt afhængigt af, i hvor alvorlig grad organet ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. Den underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

2. Hvis en notifikation inddrages, begrænses eller suspenderes, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, træffer den bemyndigende medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette organs sager enten behandles af et andet bemyndiget organ eller står til rådighed for de ansvarlige bemyndigende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning.

Artikel 25

Anfægtelse af bemyndigede organers kompetence

1. Kommissionen undersøger alle sager, hvor den tvivler på et bemyndiget organs kompetence eller på, at et bemyndiget organ fortsat opfylder de krav og forpligtelser, der påhviler det, og tilfælde, hvor den bliver gjort opmærksom på en sådan tvivl.

2. Den bemyndigende medlemsstat forelægger efter anmodning Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det bemyndigede organs fortsatte kompetence.

3. Kommissionen sikrer, at alle følsomme oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt.

4. Hvis Kommissionen konstaterer, at et bemyndiget organ ikke eller ikke længere opfylder kravene vedrørende dets notifikation, underretter den den bemyndigende medlemsstat herom og anmoder den om at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger, herunder om nødvendigt inddragelse af notifikationen.

Artikel 26

Proceduremæssige forpligtelser for bemyndigede organer

1. Bemyndigede organer foretager overensstemmelsesvurderinger og periodiske, mellemliggende og ekstraordinære eftersyn i overensstemmelse med notifikationsdokumentet og de procedurer, der er fastsat i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

2. Bemyndigede organer udfører fornyet overensstemmelsesvurdering i overensstemmelse med bilag III.

3. Bemyndigede organer, der er notificeret af en medlemsstat, kan arbejde i alle medlemsstaterne. Den bemyndigende myndighed, der har udført den oprindelige vurdering og notifikation, har fortsat ansvaret for overvågning af det bemyndigede organs aktiviteter.

Artikel 27

Oplysningskrav for bemyndigede organer

1. De bemyndigede organer oplyser den bemyndigende myndighed om:

a) tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet, samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester

b) forhold, der har indflydelse på omfanget af og betingelserne for notifikationen

c) anmodninger om information om udførte aktiviteter, som de har modtaget fra markedsovervågningsmyndighederne

d) efter anmodning, aktiviteter, der er udført inden for det område, deres notifikation omfatter, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise.

2. Bemyndigede organer giver de øvrige organer, som er notificeret i henhold til dette direktiv, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, periodiske eftersyn, mellemliggende eftersyn og ekstraordinære eftersyn og dækker samme transportable trykbærende udstyr, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og, efter anmodning, positive overensstemmelsesvurderingsresultater.

Artikel 28

Erfaringsudveksling

Kommissionen sørger for, at der foregår erfaringsudveksling mellem medlemsstaternes nationale myndigheder, der i henhold til dette direktiv har ansvar for:

a) notifikationspolitik

b) markedsovervågning.

Artikel 29

Koordinering af bemyndigede organer

Kommissionen sørger for, at der etableres passende koordinering og samarbejde mellem organer, der er notificeret i henhold til dette direktiv, og at denne koordinering og dette samarbejde fungerer efter hensigten i form af en sektorspecifik gruppe af bemyndigede organer.

Medlemsstaterne sørger for, at de organer, de har notificeret, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter deltager i arbejdet i den gruppe.

KAPITEL 5

BESKYTTELSESPROCEDURER

Artikel 30

Procedure i tilfælde af transportabelt trykbærende udstyr, der udgør en risiko på nationalt plan

1. Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at antage, at transportabelt trykbærende udstyr, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser, der er omfattet af dette direktiv, foretager de en evaluering af det pågældende transportable trykbærende udstyr omfattende alle de krav, der er fastlagt i dette direktiv. De berørte erhvervsdrivende skal samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne på enhver nødvendig måde, herunder ved at tillade adgang til deres virksomheders område og stille prøver til rådighed.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med denne evaluering konstaterer, at det transportable trykbærende udstyr ikke opfylder kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, anmoder de straks den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne korrigerende foranstaltninger for at bringe det transportable trykbærende udstyr i overensstemmelse med disse krav eller for at trække det transportable trykbærende udstyr tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

Markedsovervågningsmyndighederne underretter det relevante bemyndigede organ herom.

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de korrigerende foranstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, andet afsnit.

2. Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, underretter de Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

3. Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes alle de fornødne korrigerende foranstaltninger over for transportabelt trykbærende udstyr, som han har gjort tilgængeligt på EU-markedet.

4. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, træffer de fornødne korrigerende foranstaltninger, træffer markedsovervågningsmyndighederne alle passende foreløbige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af det transportable trykbærende udstyr på det nationale marked eller for at trække udstyret tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

De underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

5. De i stk. 4 omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det transportable trykbærende udstyr, der ikke opfylder kravene, udstyrets oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne oplyser navnlig, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes:

a) at det transportable trykbærende udstyr ikke opfylder kravene vedrørende menneskers sundhed eller sikkerhed eller andre samfundsinteresser som fastlagt i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, eller

b) mangler ved de standarder og tekniske koder, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF eller andre bestemmelser i samme direktiv.

6. De andre medlemsstater end den, der har indledt proceduren, underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det pågældende transportable trykbærende udstyrs manglende overensstemmelse med kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.

7. Hvis der ikke inden for to måneder efter modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

8. Medlemsstaterne sikrer, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger med hensyn til det pågældende transportable trykbærende udstyr, f.eks. tilbagetrækning af det transportable trykbærende udstyr fra deres marked.

Artikel 31

Beskyttelsesprocedure på EU-plan

1. Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 30, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med en juridisk bindende EU-retsakt, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til den eller de relevante erhvervsdrivende.

2. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, træffer samtlige medlemsstater de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det transportable trykbærende udstyr, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres marked, og underretter Kommissionen herom.

Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, trækker den pågældende medlemsstat den tilbage.

3. Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis det transportable trykbærende udstyrs manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved standarderne som omhandlet i artikel 30, stk. 5, litra b), underretter Kommissionen det/de relevante europæiske standardiseringsorgan(er) og indbringe sagen for det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF12). Udvalget rådfører sig med det/de relevante europæiske standardiseringsorgan(er), inden det afgiver udtalelse.

Artikel 32

Transportabelt trykbærende udstyr, som udgør en risiko for sundheden og sikkerheden

1. Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 30, stk. 1, finder, at transportabelt trykbærende udstyr, selv om det opfylder kravene i direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser, pålægger den den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at det pågældende transportable trykbærende udstyr, når det bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, eller for at trække udstyret tilbage fra markedet eller kalde det tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som den fastsætter i forhold til risikoens art.

2. Den erhvervsdrivende sikrer, at der træffes korrigerende foranstaltninger over for alt det pågældende transportable trykbærende udstyr, som han har gjort tilgængeligt eller anvender på EU-markedet.

3. Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Informationen skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det pågældende transportable trykbærende udstyr, udstyrets oprindelse og forsyningskæden, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

4. Kommissionen drøfter straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurderer den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt foranstaltningen er berettiget eller ej, og foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger.

5. Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til den eller de relevante erhvervsdrivende.

Artikel 33

Formel manglende overensstemmelse med kravene

1. Med forbehold af artikel 30 pålægger en medlemsstat, hvis den konstaterer et af følgende forhold, den pågældende erhvervsdrivende at bringe den manglende overensstemmelse med kravene til ophør:

a) at pi-mærkningen er anbragt i modstrid med artikel 12, 13, 14 eller 15

b) at der ikke er anbragt pi-mærkning

c) at den tekniske dokumentation enten ikke er til rådighed eller ikke er fuldstændig

d) at kravene i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv ikke er opfyldt.

2. Hvis der fortsat er tale om manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, træffer den pågældende medlemsstat alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde, at det transportable trykbærende udstyr gøres tilgængeligt på markedet, eller for at sikre, at det kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

KAPITEL 6

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 34

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne kan opretholde de bestemmelser, der er anført i bilag II, på deres område.

Medlemsstater, der opretholder sådanne bestemmelser, underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater.

Artikel 35

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF for så vidt angår tilpasning af bilagene til den videnskabelige og tekniske udvikling, særlig af hensyn til ændringer i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

Procedurerne i artikel 36, 37 og 38 finder anvendelse på de delegerede retsakter, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel 36

Udøvelse af delegation

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 35, i en ubestemt periode.

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i artikel 37 og 38 anførte betingelser.

Artikel 37

Tilbagekaldelse af delegationen

1. Den i artikel 35 omhandlede delegation af beføjelser kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og angiver samtidig, hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse samt den mulige begrundelse herfor.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 38

Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra meddelelsen.

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2. Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af denne frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt, træder denne ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

Artikel 39

Ophævelse

Direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF ophæves med virkning fra den 1. juli 2011.

Henvisninger til det ophævede direktiv 1999/36/EF betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 40

Anerkendelse af ækvivalens

1. EØF-typegodkendelsesattester for transportabelt trykbærende udstyr, som er udstedt i medfør af direktiv 84/525/EØF, 84/526/EØF og 84/527/EØF, og EF-konstruktionsafprøvningsattester, der er udstedt i medfør af direktiv 1999/36/EF, anerkendes som ækvivalente med de typegodkendelsesattester, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF og er underlagt de bestemmelser om tidsbegrænset anerkendelse af typegodkendelser, der er fastlagt i disse bilag.

2. Ventiler og tilbehør, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 1999/36/EF og forsynet med mærkningen i direktiv 97/23/EF13) i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i direktiv 1999/36/EF, kan fortsat anvendes.

Artikel 41

Medlemsstaternes forpligtelser

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de berørte erhvervsdrivende overholder bestemmelserne i kapitel 2 og 5. Medlemsstaterne sikrer også, at de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger træffes for så vidt angår artikel 12 og artikel 15.

Artikel 42

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2011. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3. Uanset stk. 1 sikrer medlemsstaterne, at artikel 21, stk. 2, litra d), anvendes med virkning senest fra den 1. januar 2012.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede love og administrative bestemmelser anvendes på trykbeholdere til transport af UN nr. 1745, UN nr. 1746 og UN nr. 2495 samt ventiler og andet tilbehør dertil senest fra den 1. juli 2013.

Artikel 43

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 44

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. juni 2010.

På Europa-Parlamentets vegne
 
På Rådets vegne
Formand
 
Formand
J. Buzek
 
D. López Garrido
     

BILAG I

Liste over andet farligt gods end det i klasse 2

     
UN-nummer
Klasse
Farligt stof
1051
6.1
HYDROGENCYANID, STABILISERET der indeholder mindre end 3 % vand
1052
8
HYDROGENFLUORID, VANDFRI
1745
5.1
BROMPENTAFLUORID Ikke transport i tanke
1746
5.1
BROMTRIFLUORID Ikke transport i tanke
1790
8
HYDROGENFLUORID med mere end 85 % flussyre
2495
5.1
IODPENTAFLUORID Ikke transport i tanke
     

BILAG II

OVERGANGSBESTEMMELSER

1. Medlemsstaterne kan opretholde deres nationale bestemmelser med hensyn til tilslutningsanordninger med andet udstyr og farvekoder for transportabelt trykbærende udstyr, indtil der er tilføjet relevante anvendelsesstandarder i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

2. Medlemsstater, hvor lufttemperaturen regelmæssigt er under -20 °C, kan fastsætte strengere normer for driftstemperaturen for materiel, som er bestemt til transportabelt trykbærende udstyr til indenlands transport af farligt gods, indtil bestemmelser om referencetemperaturer for bestemte klimazoner er blevet indarbejdet i bilagene til direktiv 2008/68/EF.

I så fald skal der i pi-mærkningen på det transportable trykbærende udstyr, herunder aftagelige dele, der har direkte indflydelse på sikkerheden, tilføjes »-40 °C« eller en anden relevant mærkning, som er godkendt af den kompetente myndighed, efter det bemyndigede organs identifikationsnummer.

__________

BILAG III

PROCEDURE FOR FORNYET OVERENSSTEMMELSESVURDERING

1. Det sikres ved metoden i dette bilag, at det i artikel 1, stk. 2, litra c), omhandlede transportable trykbærende udstyr, som er fremstillet og taget i brug inden datoerne for gennemførelse af direktiv 1999/36/EF, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bilagene til direktiv 2008/68EF og i dette direktiv, som finder anvendelse på tidspunktet for fornyet vurdering.

2. Ejeren eller brugeren giver et bemyndiget organ, der er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17020:2004 type A og bemyndiget til fornyet overensstemmelsesvurdering, sådanne oplysninger vedrørende det transportable trykbærende udstyr, at det er muligt at foretage en præcis identifikation (oprindelse, anvendte regler i forbindelse med konstruktion og, for så vidt angår acetylenflasker, også angivelser vedrørende fyldmassen). Oplysningerne skal, hvor det er relevant, omfatte foreskrevne restriktioner for anvendelsen og påtegninger vedrørende eventuelle skader eller foretagne reparationer.

3. Det bemyndigede organ af type A, bemyndiget til fornyet overensstemmelsesvurdering, vurderer, om det transportable trykbærende udstyr er mindst lige så sikkert som det transportable trykbærende udstyr, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF. Vurderingen skal foretages på grundlag af de oplysninger, der er fremlagt i henhold til punkt 2 og, hvor det er relevant, på grundlag af supplerende eftersyn.

4. Hvis vurderingen i punkt 3 fører til et tilfredsstillende resultat, skal det transportable trykbærende udstyr underkastes det periodiske eftersyn, der er omhandlet i bilagene til direktiv 2008/68/EF. Hvis kravene i forbindelse med dette periodiske eftersyn er opfyldt, anbringes pi-mærkningen af eller under overvågning af det bemyndigede organ, der er ansvarligt for de periodiske eftersyn, i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1-5. Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som er ansvarligt for det periodiske eftersyn. Det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn, udsteder en attest for fornyet overensstemmelsesvurdering i overensstemmelse med punkt 6.

5. Hvor trykbeholdere serieproduceres, kan medlemsstaterne tillade fornyet overensstemmelsesvurdering af enkelte trykbeholdere til transport samt ventiler og andet tilbehør dertil, som foretages af en bemyndiget myndighed, der er ansvarlig for periodiske eftersyn af de relevante transportable trykbeholdere, forudsat at denne types overensstemmelse er blevet vurderet i henhold til punkt 3 af et bemyndiget organ af type A, der er ansvarlig for den fornyede overensstemmelsesvurdering, og at der er udstedt en attest for fornyet vurdering af denne type. Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

6. I samtlige tilfælde udsteder det bemyndigede organ, der er ansvarligt for det periodiske eftersyn, attesten for fornyet vurdering, som mindst indeholder følgende:

a) en identifikation af det bemyndigede organ, der udsteder attesten, og, hvis der ikke er tale om det samme organ, en identifikation af det bemyndigede organ af type A, der er ansvarligt for den fornyede overensstemmelsesvurdering, i henhold til punkt 3

b) navn og adresse på den i punkt 2 anførte ejer eller bruger

c) i tilfælde af anvendelse af proceduren i punkt 5 de data, der identificerer attesten for den fornyede typevurdering

d) data, der identificerer det transportable trykbærende udstyr, som har været forsynet med pi-mærkningen, herunder mindst serienummer eller -numre og

e) udstedelsesdatoen.

7. Der udstedes en attest for fornyet typevurdering.

Har proceduren i punkt 5 været fulgt, udsteder organet af type A, der er ansvarligt for den fornyede overensstemmelsesvurdering, attesten for fornyet typevurdering, som mindst indeholder følgende:

a) en identifikation af det bemyndigede organ, der udsteder attesten

b) navn og adresse på fabrikanten og på indehaveren af den oprindelige typegodkendelse af det transportable trykbærende udstyr, der er genstand for den fornyede vurdering, hvis indehaveren ikke er fabrikanten

c) data, der identificerer det transportable trykbærende udstyr, der tilhører serien

d) udstedelsesdatoen og

e) følgende påtegning: »Denne attest bemyndiger ikke til fremstilling af transportabelt trykbærende udstyr eller dele heraf«.

8. Ved at anbringe eller få anbragt pi-mærkningen angiver ejeren eller brugeren, at han tager ansvaret for det transportable trykbærende udstyrs overensstemmelse med alle de gældende krav i bilagene til direktiv 2008/68/EF og i nærværende direktiv, som er gældende på tidspunktet for fornyet vurdering.

9. Hvor det er passende, tages bestemmelserne i bilag II, punkt 2, i betragtning, og kuldemærkningen i henhold til nævnte bilag påføres også.

__________

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring om artikel 290 i TEUF

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at dette direktivs bestemmelser ikke berører institutionernes fremtidige holdninger for så vidt angår anvendelsen af artikel 290 i TEUF eller individuelle retsakter, der indeholder sådanne bestemmelser.

__________

Erklæring fra Kommissionen om meddelelse af delegerede retsakter

Europa-Kommissionen noterer sig, at det er Europa-Parlamentets og Rådets opfattelse, at den skal tage hensyn til institutionernes ferieperioder (vinter, sommer og valg til Europa-Parlamentet), når den giver meddelelse om delegerede retsakter, medmindre den lovgivningsmæssige retsakt åbner mulighed for en hasteprocedure; formålet hermed er at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet er i stand til at udøve deres beføjelser inden for de frister, der fastlægges i de pågældende lovgivningsmæssige retsakter. Kommissionen er klar til at handle i overensstemmelse med disse beføjelser.

__________

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt trykbærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 84/525/EØF, 84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 165, side 1.

1) Udtalelse af 17.2.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

2) Europa-Parlamentets holdning af 5.5.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 31.5.2010.

3) EFT L 138 af 1.6.1999, s. 20.

4) EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.

5) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

6) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153.

7) EFT L 300 af 19.11.1984, s. 1.

8) EFT L 300 af 19.11.1984, s. 20.

9) EFT L 300 af 19.11.1984, s. 48.

10) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9.7.2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

12) Europa-parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22.6.1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29.5.1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr (EFT L 181 af 9.7.1997, s. 1).