Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0087
 
Links til øvrige EU dokumenter
32010R1031
 
32013R0389
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Fælles bestemmelser
Kapitel 3 Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti
Kapitel 4 Verifikatorkonti
Kapitel 5 Handelskonti, personbeholdningskonti, auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti
Kapitel 6 Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter
Kapitel 7 Ansvarsbegrænsning, klageafskæring, straf m.v.
Kapitel 8 Ikrafttræden mv.
Bilag 1 Minimumssikkerhedskrav for anvendelse af EU’s
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register1)

I medfør af § 3, stk. 2, § 21, stk. 3 og 4, § 22, stk. 2 og 3, § 30, stk. 5, § 31, stk. 7 og 8, § 32, stk. 2, og § 36, stk. 1 og 2, i lov nr. 1095 af 28. november 2012 om CO2-kvoter samt § 5, stk. 2, og § 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter betingelser for følgende kontotyper, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register:

1) EU’s CO2-kvoteregister:

a) Driftslederbeholdningskonti.

b) Luftfartøjsoperatørbeholdningskonti.

c) Verifikatorkonti.

d) Handelskonti.

e) Personbeholdningskonti.

f) Auktionsleveringskonti.

g) Eksterne handelsplatformskonti.

2) Personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register, herunder tidligere driftslederbeholdningskonti.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Anmelder: En fysisk person, som anmelder et forhold til Erhvervsstyrelsen på vegne af en potentiel eller eksisterende kontohaver.

2) Auktionsleveringskonto: Særlig konto tilhørende en kvoteudbyder, et clearingsystem eller et afviklingssystem, som defineret i Kommissionens Forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, eller en auktionsplatform, der udpeges i henhold til artikel 26 eller artikel 30 i nævnte forordning.

3) Bemyndiget repræsentant: En fysisk person, der, medmindre denne kun har læseadgang, på en kontohavers vegne kan igangsætte transaktioner og andre processer i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

4) Daglig ledelse: De personer, som i praksis leder en juridisk persons daglige virksomhed. Den daglige ledelse i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og kapitalselskaber mv. defineres som virksomhedens direktion eller tilsvarende ledelsesorgan.

5) Driftslederbeholdningskonto: Særlig konto tilhørende en driftsleder, jf. lov om CO2-kvoter.

6) Ekstern handelsplatformskonto: Særlig konto tilhørende en multilateral handelscentral af enhver art, der samler eller medvirker til at samle forskellige tredjeparters interesser i køb og salg, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, hvor det, der er interesse i at købe eller sælge, er CO2-kvoter eller Kyoto-enheder.

7) Handelskonto: Konto, der som udgangspunkt kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person.

8) Juridisk enhed: En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person, en statslig administrativ enhed, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab.

9) Kontohaver: En fysisk eller juridisk person, der har en konto i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

10) Kyoto-enhed: En landekvote (AAU), emissionsreduktionsenhed (ERU) eller certificeret emissionsreduktion (CER, RMU, lCER eller tCER).

11) Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto: Særlig konto tilhørende en luftfartøjsoperatør, jf. lov om CO2-kvoter.

12) National beholdningskonto: Konto tilhørende den danske stat.

13) Personbeholdningskonto: Konto, der som udgangspunkt kan indehaves af enhver fysisk eller juridisk person.

14) Verifikatorkonto: Særlig konto tilhørende et verifikationsorgan, jf. artikel 3, nr. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.

15) Yderligere bemyndiget repræsentant: En fysisk person, hvis godkendelse på en kontohavers vegne kan være påkrævet ud over godkendelse fra en bemyndiget repræsentant for at foretage transaktioner og andre processer i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser

Oprettelse af en konto

§ 3. Anmeldelse om oprettelse af en konto kan indsendes elektronisk via e-mail til adressen co2register@erst.dk, jf. dog stk. 2. Anmeldelsen skal ledsages af de oplysninger og dokumenter, som følger af kapitel 4 eller 5.

Stk. 2. En driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto oprettes efter anmeldelse fra Energistyrelsen, når driftslederen eller luftfartøjsoperatøren omfattes af lov om CO2-kvoter. Erhvervsstyrelsen kontakter efter anmeldelse driftslederen eller luftfartsoperatøren med henblik på at indhente de oplysninger og dokumenter, som følger af kapitel 3.

§ 4. En konto oprettes, når de nødvendige oplysninger og dokumenter foreligger, jf. dog stk. 2. I forbindelse med oprettelse af en konto skal kontohaverens bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter forestå registrering i EU’s CO2-kvotereregister eller Det Danske Kyoto-register i overensstemmelse med, hvad der fremgår af it-systemet.

Stk. 2. Hvis der skal betales gebyr i forbindelse med oprettelse af en konto, jf. § 18, kan kontoen først oprettes, når gebyret er betalt.

Ændringer i registrerede oplysninger

§ 5. En kontohaver skal inden 10 hverdage skriftligt anmelde ændringer i de oplysninger eller dokumenter, der er forelagt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af en konto, jf. dog stk. 2. Med anmeldelsen skal følge de oplysninger og dokumenter efter kapitel 3-6, som er relevante for ændringen.

Stk. 2. En kontohaver fritages for anmeldelsespligten i stk. 1, hvis en ændring i virksomhedsoplysninger er meddelt Erhvervsstyrelsen i medfør af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Anmeldelse efter stk. 1 kan indsendes elektronisk via e-mail til adressen co2register@erst.dk. Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse.

Stk. 4. Ændringen registreres, når de nødvendige oplysninger og dokumenter foreligger. I forbindelse med registrering af en ændring skal kontohaverens bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter forestå registrering i EU’s CO2-kvotereregister eller Det Danske Kyoto-register i overensstemmelse med, hvad der fremgår af it-systemet.

§ 6. En kontohaver skal senest den 31. december hvert år skriftligt bekræfte over for Erhvervsstyrelsen, at de oplysninger og dokumenter, der er forelagt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med oprettelse eller ajourføring af dennes konto, fortsat er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte.

Stk. 2. Bekræftelsen kan indsendes elektronisk via e-mail til adressen co2register@erst.dk. Bekræftelsen kan endvidere indsendes via EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type bekræftelse.

§ 7. En kontohaver kan ikke sælge eller afhænde ejerskabet af en konto til en anden fysisk eller juridisk person, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En driftsleder kan sælge eller afhænde sin driftslederbeholdningskonto sammen med den produktionsenhed, som er knyttet til kontoen, jf. lov om CO2-kvoter.

Ansvar for registreringen m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse

§ 8. Kontohaveren eller den potentielle kontohaver bemyndiger anmelderen, de bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter til at optræde som fuldmægtige på virksomhedens eller personens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Ved anmeldelse om udnævnelse af bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for kontohaveren eller af en person, som kontohaveren har givet skriftlig fuldmagt hertil.

§ 9. En anmelder, en bemyndiget repræsentant eller en yderligere bemyndiget repræsentant, der registrerer et forhold i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register eller indsender anmeldelse herom til Erhvervsstyrelsen, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er fuldstændig, ajourført, nøjagtig og korrekt.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. § 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Generelt om oplysninger

§ 10. En kontohaver skal efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen afgive enhver oplysning, som styrelsen finder nødvendig til varetagelse af styrelsens opgaver i forhold til EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

§ 11. Erhvervsstyrelsen kan kræve supplerende dokumentation udover, hvad der fremgår af kapitel 3-6, hvis det konkret skønnes nødvendigt.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering dispensere fra kravene i kapitel 3-6.

Bekræftelse og legalisering af dokumenter

§ 12. En kopi af et dokument udstedt i Danmark, der sendes som dokumentation efter kapitel 4-6, skal bekræftes som en retvisende kopi af den udstedende myndighed, en dansk kommunes borgerservicecenter, et domstolskontor i Danmark eller en uafhængig advokat eller notar i Danmark.

§ 13. En kopi af et dokument udstedt i udlandet, der sendes som dokumentation efter kapitel 4-6, skal legaliseres, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En kopi af et dokument udstedt i et land, som har ratificeret konventionen af 25. maj 1987 om afskaffelse af legalisering af dokumenter i De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, skal bekræftes som en retvisende kopi af en myndighed eller person nævnt i § 12 eller af en uafhængig advokat eller notar i anmelderens hjemland.

§ 14. Datoen for en bekræftelse eller legalisering i henhold til §§ 12 eller 13 må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentet modtages i Erhvervsstyrelsen.

Oversættelse af dokumenter

§ 15. Er et dokument eller en kopi af et dokument, der sendes som dokumentation efter kapitel 3-6, ikke affattet på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal det ledsages af en bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk. Tilsvarende gælder for bekræftelser og legaliseringer efter §§ 12 og 13 samt dokumentation efter stk. 3, 2. punktum.

Stk. 2. En bekræftet oversættelse, der udarbejdes i Danmark, skal foretages af en person, som er beskikket som translatør af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. En bekræftet oversættelse, der udarbejdes i udlandet, skal foretages af en person, der er beskikket som translatør i dennes hjemland. Den bekræftede oversættelse skal ledsages af dokumentation for translatørens beskikkelse i det pågældende land.

Minimumssikkerhedskrav

§ 16. En kontohaver samt dennes bemyndigede repræsentanter skal sikre, at minimumssikkerhedskravene i bilag 1 overholdes.

Stk. 2. Hvis en bemyndiget repræsentants eller en yderligere bemyndiget repræsentants autentificeringsdata til EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register ikke længere er sikre, skal repræsentanten straks suspendere sin adgang til den relevante konto og oplyse Erhvervsstyrelsen herom sammen med en anmodning om at udskifte repræsentantens autentificeringsdata.

Stk. 3. En bemyndiget repræsentant og en yderligere bemyndiget repræsentant skal ved anvendelse af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register træffe alle nødvendige foranstaltninger til at hindre, at data mistes, stjæles eller kompromitteres. En repræsentant skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis data mistes, stjæles eller kompromitteres.

Kontogebyr

§ 17. Den årlige gebyrsats for at have en konto i EU’s CO2-kvoteregister er følgende:

1) 3.830 kr. for en driftslederbeholdningskonto samt 0,14 kr. pr. tildelt gratiskvote.

2) 3.830 kr. for en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto samt 0,14 kr. pr. tildelt gratiskvote.

3) 1.100 kr. for en verifikatorkonto.

4) 2.260 kr. for en handelskonto.

5) 2.260 kr. for en personbeholdningskonto.

6) 2.910 kr. for en auktionsleveringskonto.

7) 13.950 kr. for en ekstern handelsplatformskonto.

Stk. 2. Den årlige gebyrsats for at have en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register er 2.260 kr.

Stk. 3. Den årlige gebyrsats for opbevaring af CO2-kvoter eller Kyoto-enheder på en national beholdningskonto, jf. § 21, stk. 1, er 5.640 kr. Gebyret påhviler den tidligere kontohaver.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1, nr. 1 og 2, én gang årligt medio året for det indeværende kalenderår. Gebyret opkræves uanset, om kontohaveren indehaver kontoen i hele kalenderåret. Driftsledere og luftfartøjsoperatører anses i forhold til opkrævning af gebyr for at have en beholdningskonto fra det tidspunkt, Energistyrelsen har anmeldt kontoen, jf. § 3, stk. 2, uanset om kontoen er oprettet. En luftfartøjsoperatørbeholdningskonto, der på opkrævningstidspunktet har status som inaktiv, opkræves ikke gebyr.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr efter stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3 én gang årligt primo året for det indeværende kalenderår. Gebyret opkræves uanset, om kontohaveren indehaver kontoen i hele kalenderåret.

§ 18. Ved oprettelse af en konto nævnt i § 17, stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3, opkræver Erhvervsstyrelsen et gebyr svarende til det årlige gebyr for den pågældende kontotype. Gebyret gælder for oprettelse af kontoen samt for den resterende del af det indeværende kalenderår.

Stk. 2. Hvis en anmeldelse om oprettelse af en konto ikke fører til oprettelse, skal der ikke betales gebyr.

§ 19. Gebyr efter §§ 17 og 18 samt betaling efter § 36, stk. 3, forfalder til betaling 32 dage efter datoen for opkrævningens udstedelse.

Stk. 2. Betaling af gebyr skal ske via de betalingsopkrævninger, som er udsendt af Erhvervsstyrelsen. Styrelsen forbeholder sig ret til at afvise anden form for indbetaling, f.eks. indbetaling i checks eller kontanter.

Stk. 3. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på 100 kr. til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver kontogebyret eller omkostningerne med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet eller omkostningerne til inkasso, og Erhvervsstyrelsen kan lukke kontoen eller afvise anmeldelse om oprettelse af en konto.

CO2-kvoters gyldighed

§ 20. CO2-kvoter, som udstedes fra den 1. januar 2013, gælder for udledninger i perioder på 8 år, som begynder den 1. januar 2013.

Stk. 2. 4 måneder efter begyndelsen af hver af perioderne i stk. 1 sletter Erhvervsstyrelsen CO2-kvoter, som ikke længere er gyldige, og som ikke er returneret og slettet i overensstemmelse med artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen overfører CO2-kvoter til kontohavere for den igangværende periode til erstatning af CO2-kvoter, som disse havde, men som er slettet i overensstemmelse med stk. 2.

Overskud af CO2-kvoter eller Kyoto-enheder ved lukning af en konto eller ikrafttræden af brugsbegrænsninger

§ 21. Skal et overskud af CO2-kvoter eller Kyoto-enheder overføres til en national beholdningskonto ved lukning af en konto eller ved ikrafttræden af brugsbegrænsninger, jf. artikel 32 og 115 i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, overfører Erhvervsstyrelsen CO2-kvoterne eller Kyoto-enhederne til en særskilt national beholdningskonto, hvor de opbevares på vegne af den tidligere kontohaver, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har kontohaveren en anden konto, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU’s CO2-kvoteregister, overfører Erhvervsstyrelsen så vidt muligt CO2-kvoterne eller Kyoto-enhederne til denne konto. Har kontohaveren både en handelskonto og en beholdningskonto, overfører styrelsen CO2-kvoterne eller Kyoto-enhederne til en beholdningskonto. Har kontohaveren en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, kan Erhvervsstyrelsen i stedet overføre Kyoto-enhederne til denne konto.

§ 22. CO2-kvoter, som opbevares på en national beholdningskonto efter § 21, stk. 1, vedbliver at være den tidligere kontohavers ejendom indtil udløbet af den periode, som kvoterne er gyldige for, jf. § 20, stk. 1. § 20, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på CO2-kvoter, der opbevares på nationale beholdningskonti efter § 21, stk. 1.

Stk. 2. Kyoto-enheder, som opbevares på en national beholdningskonto efter § 21, stk. 1, vedbliver at være den tidligere kontohavers ejendom indtil udløbet af den periode, som de er udstedt for i henhold til FN’s klimakonvention og Kyotoprotokollen.

§ 23. En tidligere kontohaver, hvis CO2-kvoter eller Kyoto-enheder opbevares på en national beholdningskonto efter § 21, stk. 1, har ikke råderet over de pågældende CO2-kvoter eller Kyoto-enheder.

Stk. 2. Den tidligere kontohaver kan gøre krav på sine CO2-kvoter eller Kyoto-enheder ved at oprette en handelskonto eller beholdningskonto, som administreres af Erhvervsstyrelsen i EU’s CO2-kvoteregister, jf. § 3, og anmode styrelsen om at overføre CO2-kvoterne eller Kyoto-enhederne til denne konto. Er der tale om Kyoto-enheder, som ikke kan indehaves på en handelskonto eller beholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister, skal den tidligere kontohaver i stedet oprette en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register, jf. § 3, og anmode styrelsen om at overføre Kyoto-enhederne til denne konto.

Kapitel 3

Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti

§ 24. En driftsleder af en produktionsenhed, jf. lov om CO2-kvoter, skal have en driftslederbeholdningskonto pr. produktionsenhed.

§ 25. En luftfartøjsoperatør, jf. lov om CO2-kvoter, skal have en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto.

§ 26. Ved oprettelse af en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal driftslederen eller luftfartøjsoperatøren angive sit CVR-nummer til Erhvervsstyrelsen og levere dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister og SKAT, tager styrelsen kontakt til driftslederen eller luftfartøjsoperatøren for at indhente disse oplysninger:

1) Registreret virksomhedsadresse.

2) Tegningsregel.

3) Bekræftelse af momsregistrering.

Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 2, nr. 1-3, som indhentes fra en driftsleder eller en luftfartøjsoperatør, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

§ 27. Ved oprettelse af en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto for en juridisk person registreret i udlandet skal driftslederen eller luftfartøjsoperatøren levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen:

1) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister.

2) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 1.

3) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed.

4) Bekræftelse af momsregistrering i hjemlandet.

5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1-4, må, bortset fra originalt registreringsbevis efter stk. 1, nr. 1, ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 4

Verifikatorkonti

Juridiske enheder mv.

§ 28. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal anmelderen angive verifikatorens CVR-nummer til Erhvervsstyrelsen og levere dokumentation til bevis for, at virksomheden er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF.

Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister, tager styrelsen kontakt til anmelderen for at indhente disse oplysninger:

1) Registreret virksomhedsadresse.

2) Tegningsregel.

Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2, som indhentes fra en anmelder, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

§ 29. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en juridisk person registreret i udlandet skal anmelderen levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen:

1) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister.

2) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 1.

3) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed.

4) Bevis for at virksomheden er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF.

5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1-3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

Fysiske personer

§ 30. Ved oprettelse af en verifikatorkonto for en fysisk person skal anmelderen angive CVR-nummeret for personens erhvervsmæssige virksomhed, hvis sådan haves, og levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen:

1) Dokumentation til identifikation af den fysiske person. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

a) Et gyldigt rejsepas.

b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

2) Bevis for at den fysiske person er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF.

3) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Hvis den fysiske person har fast bopæl i Danmark, indhenter Erhvervsstyrelsen dennes bopælsadresse fra Det Centrale Personregister.

Stk. 3. Hvis den fysiske person har fast bopæl i udlandet, skal anmelderen levere dokumentation til bekræftelse af personens faste bopælsadresse til Erhvervsstyrelsen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

1) Det forelagte identitetsdokument, jf. stk. 1, nr. 1, hvis det indeholder den faste bopælsadresse.

2) Et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse.

3) En erklæring fra de lokale myndigheder i personens hjemland med bekræftelse af den fysiske persons faste bopæl, hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse.

Stk. 4. Datoen for udstedelse af erklæring nævnt i stk. 3, nr. 3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 5

Handelskonti, personbeholdningskonti, auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti

Juridiske enheder mv.

§ 31. Ved oprettelse af en handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto for en juridisk enhed registreret i Danmark skal anmelderen angive enhedens CVR-nummer og levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen:

1) Erklæring fra virksomheden der oplyser om, hvilke fysiske personer der er virksomhedens reelle ejere, som defineret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, herunder navn og adresse samt hvilken form for ejerskab eller kontrol det er, som ejerne udøver.

2) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at virksomheden har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto.

3) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for hvert medlem af den juridiske enheds daglige ledelse, som har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.

4) Straffeattest for hvert medlem af den juridiske enheds daglige ledelse, som har fast bopæl i udlandet.

5) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke kan indhente følgende oplysninger om den juridiske enhed fra Det Centrale Virksomhedsregister og SKAT, tager styrelsen kontakt til anmelderen for at indhente disse:

1) Kopi af stiftelsesdokument.

2) Registreret virksomhedsadresse.

3) Medlemmer af den daglige ledelse.

4) Tegningsregel.

5) Seneste årsrapport eller det senest reviderede regnskab eller, hvis der ikke findes noget revideret regnskab, en kopi af regnskabet påtegnet af virksomhedens økonomidirektør.

6) Bekræftelse af momsregistrering.

Stk. 3. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 4, og stk. 2, nr. 2-4 og 6, som indhentes fra en anmelder, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

§ 32. Ved oprettelse af en handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto for en juridisk person registreret i udlandet skal anmelderen levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen:

1) Kopi af stiftelsesdokument.

2) Kopi af registreringsbevis, udskrift fra virksomhedsregister eller andet bevis for den juridiske persons registrering i et nationalt virksomheds- eller selskabsregister.

3) Dokumentation for registreret virksomhedsadresse, hvis denne ikke fremgår af nr. 2.

4) Dokumentation for de tegningsberettigede i den udenlandske virksomhed.

5) Kopi af seneste årsrapport eller det senest reviderede regnskab eller, hvis der ikke findes noget revideret regnskab, en kopi af regnskabet påtegnet af virksomhedens økonomidirektør.

6) Bekræftelse af momsregistrering i Danmark eller hjemlandet, jf. § 34.

7) Erklæring fra virksomheden der oplyser om, hvilke fysiske personer der er virksomhedens reelle ejere, som defineret i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, herunder navn og adresse samt hvilken form for ejerskab eller kontrol det er, som ejerne udøver.

8) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at virksomheden har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto.

9) Liste over medlemmer af virksomhedens daglige ledelse.

10) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for hvert medlem af den juridiske persons daglige ledelse, som har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.

11) Straffeattest for hvert medlem af den juridiske persons daglige ledelse, som har fast bopæl i udlandet.

12) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 2-4, 6-9 og 11, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

Fysiske personer

§ 33. Ved oprettelse af en handelskonto eller en personbeholdningskonto for en fysisk person skal anmelderen angive CVR-nummeret for personens erhvervsmæssige virksomhed, hvis sådan haves, samt levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen:

1) Dokumentation til identifikation af personen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

a) Et gyldigt rejsepas.

b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

2) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for personen. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.

3) Erklæring fra en bank i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der bekræfter, at personen har en åben konto i denne bank samt oplyser bankkontonummeret for den åbne konto.

4) Dokumentation om bemyndigede repræsentanter, jf. kapitel 6.

Stk. 2. Det er en betingelse for oprettelse af en handelskonto eller personbeholdningskonto for en fysisk person, at personen har fast bopæl i Danmark. Erhvervsstyrelsen indhenter personens bopælsadresse fra Det Centrale Personregister.

Momsregistrering

§ 34. Det er en betingelse for oprettelse af en handelskonto eller en personbeholdningskonto, at kontohaveren er momsregistreret i Danmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Krav om momsregistrering gælder ikke for en kontohaver, som er en fysiske person, i det omfang personens erhvervsmæssige virksomhed ligger under omsætningsgrænsen for obligatorisk momsregistrering.

Særligt om auktionsleveringskonti og eksterne handelsplatformskonti

§ 35. Ved oprettelse af en auktionsleveringskonto eller en ekstern handelsplatformskonto til en juridisk person, der i Danmark driver virksomhed vedrørende finansielle instrumenter som anført i artikel 3, nr. 1, 2 og 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 i form af clearing, afvikling, drift af et reguleret marked som en auktionsplatform, eller drift af et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet med henblik på at muliggøre sekundær handel, skal anmelderen til Erhvervsstyrelsen levere dokumentation for, at personen har tilladelse hertil fra Finanstilsynet.

§ 36. Ved oprettelse af en ekstern handelsplatformskonto skal anmelderen endvidere levere følgende dokumentation til Erhvervsstyrelsen:

1) Dokumentation for at den eksterne handelsplatform har et sikkerhedsniveau, som er svarende til eller højere end den sikkerhed, som EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register giver i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og at den eksterne handelsplatform har iværksat sikkerhedsforanstaltninger, som mindst tilbyder et beskyttelsesniveau svarende til godkendelsen af en yderligere bemyndiget repræsentant, jf. artikel 23, stk. 3, i nævnte forordning.

2) Dokumentation for at den eksterne handelsplatform tager hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige krav, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer nævnt i artikel 105 i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF.

Stk. 2. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1 må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens omkostninger til enhver sagkyndig bistand, som Erhvervsstyrelsen finder nødvendig til vurdering af dokumentationen efter stk. 1, påhviler den potentielle kontohaver. Forinden Erhvervsstyrelsen indgår endelig aftale om sådan bistand, sender styrelsen et prisoverslag til den potentielle kontohaver. Hvis den potentielle kontohaver ikke indvilliger i at afholde de nævnte omkostninger, afviser Erhvervsstyrelsen oprettelse af den eksterne handelsplatformskonto.

Særligt om personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register

§ 37. Reglerne for personbeholdningskonti i EU’s CO2-kvoteregister, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, finder tilsvarende anvendelse for personbeholdningskonti i Det Danske Kyoto-register.

Kapitel 6

Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter

§ 38. En konto kan have tilknyttet op til 6 bemyndigede repræsentanter og op til 10 yderligere bemyndigede repræsentanter.

Stk. 2. En konto skal have tilknyttet mindst 2 bemyndigede repræsentanter, som ikke kun har læseadgang, jf. stk. 3. En verifikatorkonto skal dog kun have tilknyttet mindst én bemyndiget repræsentant, som ikke kun har læseadgang, jf. stk. 3.

Stk. 3. En konto kan udover de bemyndigede repræsentanter, jf. stk. 2, have tilknyttet en eller flere bemyndigede repræsentanter, som kun har læseadgang.

§ 39. Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter skal være fysiske personer over 18 år.

Stk. 2. Alle bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter tilknyttet en konto skal være forskellige personer, men den samme person kan være bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant for mere end én konto.

Stk. 3. En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant må ikke overdrage sin status som repræsentant til en anden person.

§ 40. Ved oprettelse af en konto skal driftslederen, luftfartøjsoperatøren eller anmelderen levere følgende oplysninger og dokumentation til Erhvervsstyrelsen om hver repræsentant, som ønskes tilknyttet kontoen:

1) Udfyldt bemyndigelses- og samtykkeerklæring underskrevet i overensstemmelse med § 8, stk. 2. Erklæringen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

2) Dokumentation til identifikation af repræsentanten. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

a) Et gyldigt rejsepas.

b) Et gyldigt ID-kort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

3) Udfyldt blanket til rekvisition af straffeattest til offentlig brug for repræsentanten, hvis denne har fast bopæl i Danmark. Blanketten kan hentes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.

4) Straffeattest for repræsentanten, hvis denne har fast bopæl i udlandet.

Stk. 2. Hvis repræsentanten har fast bopæl i Danmark, indhenter Erhvervsstyrelsen dennes bopælsadresse fra Det Centrale Personregister.

Stk. 3. Hvis repræsentanten har fast bopæl i udlandet, skal driftslederen, luftfartøjsoperatøren eller anmelderen endvidere levere dokumentation til bekræftelse af repræsentantens faste bopælsadresse til Erhvervsstyrelsen. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

1) Det forelagte identitetsdokument, jf. stk. 1, nr. 2, hvis det indeholder den faste bopælsadresse.

2) Et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse.

3) En erklæring fra de lokale myndigheder i personens hjemland med bekræftelse af repræsentantens faste bopæl, hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse.

Stk. 4. Mindst én af de bemyndigede repræsentanter, jf. § 38, stk. 2, tilknyttet en driftslederbeholdningskonto, handelskonto, personbeholdningskonto, auktionsleveringskonto eller ekstern handelsplatformskonto skal have fast bopæl i Danmark.

Stk. 5. Datoen for udstedelse af dokumentation nævnt i stk. 1, nr. 4, og stk. 3, nr. 3, må ikke ligge mere end 3 måneder før den dato, hvor dokumentationen modtages i Erhvervsstyrelsen.

§ 41. Anmeldelse om tilføjelse af en ny repræsentant kan indsendes elektronisk via e-mail til adressen co2register@erst.dk. Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse. Anmeldelsen skal ledsages af den dokumentation, som følger af § 40.

Stk. 2. Anmeldelse om at afsætte en repræsentant kan indsendes elektronisk via e-mail til adressen co2register@erst.dk. Anmeldelsen kan endvidere indsendes via EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register i det omfang, Europa-Kommissionen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type anmeldelse.

§ 42. Hvis en bemyndiget repræsentant, jf. § 38, stk. 2, af tekniske eller andre grunde ikke kan få adgang til EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, kan Erhvervsstyrelsen på skriftlig anmodning fra den bemyndigede repræsentant igangsætte en transaktion på vegne af denne, hvis

1) den bemyndigede repræsentant har haft teknisk adgang til den relevante konto i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register,

2) den manglende adgang er midlertidig,

3) der ikke er udestående forhold i forbindelse med godkendelse af oplysninger eller dokumentation om den bemyndigede repræsentant,

4) den bemyndigede repræsentants adgang ikke er suspenderet efter Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF og

5) den afsendende konto tillader transaktionens igangsættelse.

Stk. 2. En anmodning efter stk. 1 skal af den bemyndigede repræsentant sendes elektronisk til Erhvervsstyrelsen via e-mail til adressen co2register@erst.dk senest 3 hverdage før transaktionen ønskes igangsat. Anmodningen skal ledsages af de oplysninger, som er nødvendige for at igangsætte transaktionen, herunder

1) kontonummeret for den afsendende konto,

2) kontonummeret for den modtagende konto,

3) mængde af hver enhedstype, som skal indeholdes i transaktionen, og

4) ønsket tidspunkt for transaktionens igangsættelse.

Kapitel 7

Ansvarsbegrænsning, klageafskæring, straf m.v.

§ 43. Erhvervsstyrelsen er ikke ansvarlig for noget forhold, der indtræder som følge af, at en anmelder eller en kontohaver eller dennes bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter ikke kan kontaktes via de kontaktinformationer, som er registreret i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

§ 44. Erhvervsstyrelsen er endvidere ikke ansvarlig for noget forhold, der skyldes, at en kontohaver eller dennes bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter ikke har overholdt en sikker opførsel i datahåndtering og brug af internettet, herunder minimumssikkerhedskravene i § 16.

§ 45. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen efter denne bekendtgørelse samt Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF kan ikke indbringes for Energiklagenævnet eller erhvervs- og vækstministeren.

§ 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at informere rettidigt om ændringer i de forelagte oplysninger, jf. § 5, stk. 1,

2) undlader at afgive oplysninger efter § 10 eller

3) fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for Erhvervsstyrelsens sagsbehandling i forhold til EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden mv.

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1362 af 19. december 2012 om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register ophæves.

Stk. 3. Gebyr efter § 17, stk. 1, nr. 1 og 2, opkræves for 2013 straks efter bekendtgørelsens ikrafttræden og erstatter for 2013 gebyr i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1362 af 19. december 2012 om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

Stk. 4. Gebyrsatserne i § 17, stk. 1, nr. 3-7, og stk. 2 og 3 er for konti, som er oprettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, først gældende fra 1. januar 2014.

Stk. 5. Kontodokumentation, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1362 af 19. december 2012 om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, betragtes som godkendt i henhold til denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Verifikatorkonti, som er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1362 af 19. december 2012 om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, suspenderes. Hvis kontohaveren ikke senest den 1. marts 2014 har sendt dokumentation til Erhvervsstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelses § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, nr. 4, eller § 30, stk. 1, nr. 3, lukkes kontoen.

Stk. 7. Anmeldelser og kontodokumentation mv., som ved denne bekendtgørelses ikrafttræden er under sagsbehandling i henhold til bekendtgørelse nr. 1362 af 19. december 2012 om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register samt Erhvervsstyrelsens vilkår for brug af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register af 10. august 2012, færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Erhvervsstyrelsen, den 9. oktober 2013

Victor Kjær

/ Søren Houen


Bilag 1

Minimumssikkerhedskrav for anvendelse af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

I bilaget benævnes en bemyndiget repræsentant og en yderligere bemyndiget repræsentant begge som en ”bruger”. Ved ”administrator” forstås i bilaget kontohaverens it-systemadministrator.

1. Opdateringer

Operativsystemer (OS) og andre programmer installeret på brugerens computer bør være opdateret med seneste sikkerhedsopdateringer fra programudgiveren.

2. Begrænsning i administratorrettigheder

Administratorkonti på brugerens computer bør kun anvendes af betroede personer og kun til at installerede tilladte og betroede programmer (se pkt. 6 nedenfor). Generelt bør computeren være så godt beskyttet som muligt.

I forbindelse med adgang til EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register samt internettet skal en bruger anvende en computer, hvor brugeren er logget ind som bruger og aldrig som administrator.

3. Antimalware- og antivirus-politik

Brugeren er forpligtet til at anvende et antivirusprogram og et firewall-program samt at opdatere disse programmer regelmæssigt, som minimum ugentligt.

En fuld og omfattende skanning efter ondsindet virus eller spyware skal som minimum foretages hver anden uge ved hjælp af opdaterede antivirus- og anti-malware-programmer.

Ideelt bør en brugers computer samtidigt anvende to forskellige antivirusprogrammer (fra to forskellige udgivere).

4. Låsning af computeren

Computeren bør have en pauseskærm opsat således, at brugerens computer låses efter maksimum 3 minutters inaktivitet.

5. Kontrol af flytbare medier

En bruger må ikke tilslutte usikre USB-medier eller lignende til sin computer.

En computer bør være opsat således, at den afviser tilslutning af USB-medier eller lignende eller som minimum logger tilslutning af sådanne medier.

6. Positivliste over programmer

En udtømmende liste over tilladte programmer på brugeres computer skal defineres.

Administratoren skal gennem overvågning eller skanning sikre sig, at ingen andre programmer er installeret på brugerens computer.

Ethvert uautoriseret program skal fjernes.

7. Logning og loggennemgang

Anvendelse af eksterne adgange såvel som brugeradgange til brugerens computer skal logges og analyseres ofte af administratoren. Enhver uregelmæssighed skal føre til en nærmere undersøgelse.

8. Sikker internetforbindelse

Enhver brug af EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register skal ske gennem en sikker internetforbindelse.

Den sikre internetforbindelse skal indeholde en logisk (firewall-baseret) sikring mellem det interne netværk, hvor brugeres computer er tilsluttet, og internettet, herunder et indtrængningssporingssystem på både netværks- og værtsniveau (HIDS) samt antivirus-funktionalitet.

Den sikre internetforbindelse skal begrænse adgang til internettet gennem sortlistningsfunktionalitet.

9. Brugerundervisning

En bruger skal være oplært i at anvende EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register og skal være gjort opmærksom på informationssikkerhedsspørgsmål.

En bruger skal undgå at dele den computer, som anvendes til at tilgå EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, med andre personer.

EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register må aldrig tilgås via hyperlinks i e-mails. Europa-Kommissionen og Erhvervsstyrelsen vil aldrig sende en bruger e-mails med hyperlinks eller vedhæftninger, som skal bruges for at tilgå EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, og vil aldrig bede om en brugers kodeord eller om, at brugeren skal anvende et bestemt program.

Brugeren bør kun åbne vedhæftninger i e-mails efter grundige overvejelser i forhold til e-mailens afsender og indhold, og må aldrig åbne vedhæftninger, der i Microsoft Windows har filendelserne . com, . bat, . vbs, . wsh eller . exe, eller lignende.

En bruger vil altid blive informeret om vigtige nyheder via e-mails eller via opslag på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (www.erst.dk) eller EU’s CO2-kvoteregisters og Det Danske Kyoto-registers hjemmeside (https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/DK/index.xhtml).

Erhvervsstyrelsen sender alle e-mails i forbindelse med EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register fra adresserne co2register@erst.dk eller kvo@erst.dk.

Hvis en bruger har grundlag for mistanke vedrørende e-mails eller lignende modtaget i forbindelse med EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, skal brugeren straks kontakte Erhvervsstyrelsen elektronisk via e-mail-adressen co2register@erst.dk eller pr. telefon på telefonnummer 72 20 00 30 (hverdage kl. 9.30-14.30).

10. Konfiguration af en brugers computer

Computeren skal være opsat således, at den automatiske log-in-funktion ikke anvendes. Efter boot af OS eller opstart af et program skal computeren altid bede om det relevante kodeord.

Internetbrowseren skal være opsat således, at brugeroplysninger ikke kan gemmes i browseren.

Boot fra CD/DVD eller USB-medie (gennem BIOS-konfiguration) skal undgås. En bruger må ikke have adgang til computerens BIOS-opsætning, der skal være låst med et stærkt kodeord, som skal være forskelligt fra det kodeord, der anvendes til log-in.

Computeren skal være opsat således, at ingen delte ressourcer (fx mapper og printere) er tilgængelige, og således, at ingen servere (fx http(s), ftp, osv.) eller fildelingstjenester (fx BitTorrent) kører i baggrunden.

Computeren skal være opsat således, at en bruger ikke har adgang til internettet med administratorrettigheder, men kun med begrænsede rettigheder. Brugeren må ikke have adgang til at installere programmer via den brugerkonto, som brugeren anvender til at tilgå internettet og EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

11. Brug af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Et kodeord til EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er strengt personligt.

En bruger anses for at være ansvarlig for enhver handling i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, som foretages med brugerens brugernavn og kodeord.

En bruger af EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register skal sikre sig, at vedkommendes brugernavn, kodeord eller SMS-éngangskode ikke kommer til andre personers kendskab, herunder brugere og kontohavere i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Hverken Europa-Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen vil bede en bruger om at sende sit brugernavn og kodeord via e-mail.

Brugeradgange, der ikke har været anvendt i 6 måneder, deaktiveres.

For at tilgå EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register anbefales det, at internetadressen altid tastes ind i internetbrowserens adressefelt. Adressen til EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er: https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/DK/index.xhtml. Hvis brugeren ikke taster adressen ind, hver gang siden tilgås, skal brugeren kontrollere, at SSL-forbindelsen er aktiv (ved at "https" og ikke "http" fremgår af internetbrowserens adressefelt) og at det SSL-certifikat, som fremkommer, når brugeren klikker på internetbrowserens låseikon eller lignende, er udstedt af "GlobalSign Organization Validation CA – G2" til "ets-registry.webgate.ec.europa.eu" og er gyldigt fra den 30. november 2011 til den 30. november 2013.

Når en bruger forlader sin computer, skal brugeren logge ud af EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, sådan at ingen uautoriserede personer kan få adgang til brugerens konto i EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

En bruger skal tage rimelige forholdsregler for at forhindre uautoriseret brug af mobile enheder, hvis numre anvendes i forbindelse med kommunikation med EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register.

Den mobile enhed, som modtager SMS-éngangskoder i forbindelse med EU’s CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, må ikke samtidig anvendes til internettrafik.

12. Annullering af svigagtige transaktioner

Hvis en bruger har mistanke om, at en transaktion er blevet igangsat i svigagtigt (kriminelt) øjemed, kan brugeren senest 2 timer inden udløbet af transaktionsforsinkelsen anmode Erhvervsstyrelsen om at annullere transaktionen på dennes vegne.

Brugeren skal i så fald straks kontakte Erhvervsstyrelsen elektronisk via e-mail-adressen co2register@erst.dk og pr. telefon på telefonnummer 72 20 00 30 (hverdage kl. 9.30-14.30) eller til nødtelefonen på telefonnummer 35 29 18 62 (hverdage kl. 16.30-21.00 og lørdage, søndage, helligdage og lukkedage kl. 10.00-18.00). Henvendelse til nødtelefonen må ikke foretages med andre formål.

Kontohaveren skal anmelde den mistænkte svig til politiet straks efter anmodningen til Erhvervsstyrelsen, jf. artikel 39, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013. Kopi af denne anmeldelse skal sendes til Erhvervsstyrelsen inden for 7 kalenderdage.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, EU-Tidende 2003, nr. L 275, side 32, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/101/EF af 27. oktober 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 338, side 18, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2009, nr. L 8, side 3, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 63. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011, EU-Tidende 2013, nr. L 122, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.