Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32007R1451
 
32009R1107
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013
Bilag 2 Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet
Bilag 3 Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelses-middelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3
Bilag 4 Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er fastsat forbud mod besiddelse fra 2012
Bilag 5 Aktivstoffer, godkendt efter § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler til brug som repellenter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler1)

I medfør af § 7 a i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011 og lov nr. 277 af 19. marts 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 45, stk. 1:

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder lister over stoffer, som EU-Kommissionen har vurderet og besluttet enten at optage eller ikke-optage som aktivstoffer til biocidforordningen og plantebeskyttelsesmiddelforordningen. Bekendtgørelsen indeholder tillige en liste over stoffer, som Miljøstyrelsen har vurderet i henhold til § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og tilladt eller afslået til brug i bekæmpelsesmidler, der ikke er omfattet af biocidforordningen.

§ 2. Bilag 1 indeholder en liste over aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet at optage som aktivstoffer til biocidmidler.

§ 3. Bilag 2 indeholder en liste over aktivstoffer, der har været opført på bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på listen over godkendte aktivstoffer til biocidmidler.

§ 4. Bilag 3 indeholder en liste over plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er meddelt en afviklingsperiode efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46.

§ 5. Bilag 4 indeholder en liste over plantebeskyttelsesmidler, som ikke må besiddes efter den 2. september eller 15. december 2012.

§ 6. Bilag 5 indeholder en liste over aktivstoffer, som Miljøstyrelsen har vurderet efter § 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1087 af 6. september 2013 om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler ophæves.

Miljøstyrelsen, den 8. januar 2014

Claus Torp

/ Lea Frimann Hansen


Bilag 1

Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013

Generelt for alle produkter gælder:

Renheden, som angivet i kolonne 4 nedenfor, er den minimumsrenhed, der er anvendt til vurderingen af aktivstoffet i forbindelse med optagelsen på dette bilag. Aktivstoffet i det produkt, der markedsføres, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede stof.

Ved behandlingen af en ansøgning om produktgodkendelse skal vurderes, om der indgår befolkningsgrupper, der kan blive eksponeret for produktet, samt anvendelses- og eksponeringsscenarier, der ikke har fået en repræsentativ behandling i risikovurderingen på fællesskabsplan.

Hvis dette er tilfældet, foretages en vurdering af de scenarier, som er relevant for det pågældende aktivstof og produkt.

Ansøgningen skal godtgøre, at risikoen kan begrænses til et acceptabelt niveau, og der træffes i fornødent omfang egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de konstaterede risici.

Hvis et produkt indeholder mere end et aktivstof, fastsættes fristen for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, til det seneste tidspunkt, som fastsættes for de aktuelle stoffer i produktet.

For produkter med mere end et aktivstof, der er opført i bilag II til kommissionens forordning (EF) 1451/2007, er fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, fristen for det sidste af dets aktive stoffer, der optages i dette bilag. Hvis godkendelsen af et produkt er meddelt senere end 120 dage inden fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, og indgives en komplet ansøgning om gensidig anerkendelse inden 60 dage efter udstedelsen af den første godkendelse, forlænges fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, for den pågældende ansøgning til 120 dage efter datoen for modtagelse af den komplette ansøgning om gensidig anerkendelse.

For produkter, for hvilke en medlemsstat har foreslået at fravige en gensidig anerkendelse, forlænges fristen for at overholde artikel 16, stk. 3, til 30 dage efter datoen for Kommissionens afgørelse om accept af fravigelsen.

lndhold og konklusioner af de vurderingsrapporter, som giver anledning til at fastsætte særlige vilkår, findes på Kommissionens internetadresse: http//ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

1. Biocidaktivstoffer, optaget på Bilag 1 til biociddirektivet

Nr.
Almindeligt
anvendt navn
IUPAC-navn
EF-nr.
CAS-nr.
Minimumsrenhed af biocidproduktets aktive stof i den form, det markedsføres
Optagelsesdato
Frist for overensstemmelse med artikel 16,
stk. 3, i biociddirektivet (se indledningen
til dette bilag)
Udløbsdato for optagelsen
Produkttype
Særlige vilkår for godkendelse af
et produkt
1
sulfurylfluorid
sulfuryldifluorid
EF-nr.: 220-281-5
CAS-nr.: 2699-79-8
> 994 g/kg
1. januar 2009
31. december 2010
31. december 2018
8
1) Produkter må kun sælges til og benyttes af professionelle, der er uddannet i brugen heraf.
2) Sprøjtepersonale og andre tilstedeværende skal beskyttes med egnede risikobegrænsende foranstaltninger.
3) Koncentrationer af stoffet skal overvåges i den øvre troposfære langt fra forureningskilder.
4) Indehaveren af en godkendelse skal indsende en overvågningsrapport direkte til Kommissionen en gang hvert femte år, fra den 1. januar 2009 at regne.
     
994 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2021
18
1) Produkter må kun sælges til og benyttes af personer, der er uddannet i brugen af dem.
2) Desinfektionspersonale og andre tilstedeværende skal beskyttes under desinfektion og udluftning af behandlede bygninger og andre lukkede rum.
3) Det skal af etiket og sikkerhedsdatablad fremgå, at alle levnedsmidler skal fjernes fra rummet, inden desinfektionen påbegyndes.
4) Koncentrationer af stoffet skal overvåges i den øvre troposfære langt fra forureningskilder.
5) Indehaveren af en godkendelse skal indsende en overvågningsrapport direkte til Kommissionen en gang hvert femte år, første gang senest fem år efter udstedelse af godkendelsen.
6) Analyse skal have en påvisningsgrænse på ikke under 0,5 ppt (svarende til 2,1 ng sulfurylfluorid pr. m3 troposfærisk luft).
2
dichlo-
fluanid
N-(dichlorfluormethylthio)-N′,N′-dimethyl-N-phenylsulfamid
EF-nr.: 214-118-7
CAS-nr. 1085-98-9
> 96 % w/w
1. marts 2009
28. februar 2011
28. februar 2019
8
1) Ved brug af produkter, der er godkendt til industribrug eller brug af professionelle, skal der altid benyttes de fornødne personlige værnemidler.
2) Der skal træffes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af jord.
3) Når et produkt er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ned i jorden. Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
3
clothianidin
(E)-1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin
EF-nr.: 433-460-1
CAS-nr. 210880-92-5
950 g/kg
1. februar 2010
31. januar 2012
31. januar 2020
8
1) Produkter til behandling af træ kan kun godkendes til udendørs brug, hvis der forelægges data til dokumentation af produktets indvirken på jordbund, overfladevand og grundvand. Om nødvendigt kan der stilles krav om egnede risikobegrænsende foranstaltninger.
2) Det skal fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad for produkter, godkendt til industriel brug, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4
difethialon
3-[3-(4′-bromo[1,1′biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
EF-nr.: Foreligger ikke
CAS-nr. 104653-34-1
976 g/kg
1. november 2009
31. oktober 2011
31. oktober 2014
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
Godkendelse af produkter gives på følgende vilkår:
1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 0,0025 % w/w, og der gives kun tilladelse til brugsklar lokkemad.
2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
3) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
5
etofenprox
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether
EF-nr.: 407-980-2
CAS-nr. 80844-07-1
970 g/kg
1. februar 2010
31. januar 2012
31. januar 2020
8
1) Produkter må kun anvendes året rundt, hvis der forelægges data for absorption gennem huden som belæg for, at kronisk eksponering ikke medfører uacceptable risici.
2) Produkter til erhvervsbrug skal anvendes med passende personlige værnemidler.
6
tebuconazol
1-(4-chlorphenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
EF-nr.: 403-640-2
CAS-nr. 107534-96-3
950 g/kg
1. april 2010
31. marts 2012
31. marts 2020
8
1) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse områder.
2) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter til behandling af træ, som er opsat udendørs eller i stadig kontakt med vand, kan kun godkendes på grundlag af fuld dokumentation for risici og med vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger.
7
kuldioxid
kuldioxid
EF-nr.: 204-696-9
990 ml/l
1. november 2009
31. oktober 2011
31. oktober 2019
14
Produkter godkendes efter en vurdering af ansøgningens forslag til afbødning af risici ved brug af produktet, som skal godkendes. Der kan meddeles særlige vilkår til sikring heraf.
   
CAS-nr.: 124-38-9
990 ml/l
1. november 2012
31. oktober 2014
31. oktober 2022
18
Produktgodkendelse gives på følgende særlige vilkår:
1) Produkterne må kun sælges til og benyttes af fagfolk, der er uddannet i brugen af dem.
2) Der skal træffes passende foranstaltninger til beskytte brugerne med henblik på at minimere risikoen, herunder bruges personlige værnemidler, hvis det er nødvendigt.
3) Der skal træffes passende foranstaltninger til at beskytte omkringstående, f.eks. ved at forbyde adgang til det behandlede område under skadedyrsbekæmpelsen.
8
propiconazol
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol
EF-nr.: 262-104-4
CAS-nr. 60207-90-1
930 g/kg
1. april 2010
31. marts 2012
31. marts 2020
8
1) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, skal bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det er godtgjort, at risici for industrielle eller professionelle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter til in situ-behandling af træ, som er opsat udendørs eller i stadig kontakt med vand, kan kun godkendes på grundlag af fuld dokumentation for risici og risikobegrænsende foranstaltninger.
9
difenacoum
3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin
EF-nr.: 259-978-4
CAS-nr.: 56073-07-5
960 g/kg
1. april 2010
31. marts 2012
31. marts 2015
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår:
1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 75 mg/kg, og der godkendes kun produkter, der er klar til brug.
2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
3) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
10
K-HDO
cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
EF-nr.: Ikke oplyst
CAS-nr.: 66603-10-9
(Denne optagelse dækker også hydrat-
former af K-HDO)
977 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) På grund af de mulige risici for miljøet og arbejdstagerne kan brug uden for industrielle, fuldt automatiske og lukkede systemer kun godkendes efter nærmere dokumentation af disse risici.
2) Produkter må kun anvendes med personlige værnemidler, medmindre andre foranstaltninger godkendes konkret.
3) Produkter må ikke anvendes til behandling af træ, som småbørn kan komme i direkte kontakt med.
11
IPBC
3-iodo-2-propynylbutylcarbamat
EF-nr.: 259-627-5
CAS-nr.: 55406-53-6
980 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) Produkter må kun anvendes med personlige værnemidler, medmindre andre foranstaltninger godkendes konkret.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
12
chlorophacinon
chlorophacinon
EF-nr.: 223-003-0
CAS-nr.: 3691-35-8
978 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2016
14
1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
13
thiabendazol
2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazol
EF-nr.: 205-725-8
CAS-nr. 148-79-8
985 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, må i forbindelse med dobbelt-vakuum- og dyppeapplikation kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
5) Produkter til behandling af træ, der er opsat udendørs, eller træ, der vil blive udsat for vejrlig, godkendes efter en særlig vurdering.
14
thiamethoxam
thiamethoxam
EF-nr.: 428-650-4
CAS-nr. 153719-23-4
980 g/kg
1. juli 2010
30. juni 2012
30. juni 2020
8
1) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, må kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
5) Produkter til in situ-behandling af træ, der er opsat udendørs, eller træ, der vil blive udsat for vejrlig, godkendes efter en særlig vurdering.
     
980 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
18
Blandt andet brug af ikke-fagfolk er ikke blevet vurderet.
Produkter godkendes kun til påføring med pensel, og kun på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger.
For produkter med thiamethoxam, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændrede maksimalgrænseværdier i henhold til forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
Produkter tillades kun udledt til spildevandsrensningsanlæg eller direkte til overfladevand på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkter, som er godkendt til brug af fagfolk, skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om produktgodkendelse, at risiciene for fagfolk kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Der træffes foranstaltninger til beskyttelse af honningbier, hvor det er relevant.
15
alphachloralose
(R)-1,2-O-(2,2,2-Tri-chlorethyliden)-α-D-glucofuranose
EF-nr.: 240-016-7
CAS-nr.: 15879-93-3
825 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2021
14
Produkter til brug udendørs godkendes kun efter en særlig vurdering.
Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår:
1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 40 g/kg.
2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
3) Godkendelse gives kun til produkter til brug i forsvarligt lukkede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
16
brodifacoum
3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl]-4-hydroxycoumarin
EF-nr.: 259-980-5
CAS-nr. 56073-10-0
950 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2017
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
17
bromadiolon
3-[3-(4'-Brom[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
EF-nr.: 249-205-9
CAS-nr.: 28772-56-7
969 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2016
14
Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
18
thiacloprid
(Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamid
EF-nr.: Foreligger ikke
CAS-nr. 111988-49-9
975 g/kg
1. januar 2010
Foreligger ikke
31. december 2019
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
5) Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til in situ-behandling af trækonstruktioner tæt på vandområder, hvor direkte udsivning i vandmiljøet ikke kan forebygges, eller til træ, der vil være i kontakt med overfladevand.
19
indoxacarb (enantiomerisk reaktionsblanding S:R 75:25)
Reaktionsblanding bestående af methyl (S)- og methyl (R)-7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluormethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a-carboxylat
(Dvs. en reaktionsblanding af S- og R-enantiomerer i forholdet 75:25)
EF-nr.: Foreligger ikke
CAS-nr.
S-enantiomer: 173584-44-6 og
R-enantiomer: 185608-75-7
796 g/kg
1. januar 2010
Foreligger ikke
31. december 2019
18
1) Vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger skal minimere den potentielle eksponering af mennesker, dyr uden for målgruppen og vandmiljøet. Herunder skal navnlig følgende fremgå af produktets etiket og sikkerhedsdatablad:
a) Produktet må ikke anbringes i nærheden af afløb.
b) Produktrester og ubenyttede produkter skal bortskaffes efter nærmere anvisning og må ikke skylles ud i afløb.
c) Produkter og produktrester skal også opbevares utilgængeligt for selskabsdyr.
2) Til privat brug gives kun godkendelse til brugsklare produkter.
20
aluminiumphosphid, der frigiver phosphin
aluminiumphosphid
EF-nr.: 244-088-0
CAS-nr. 20859-73-8
830 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
14
Produkter kan kun godkendes til brug indendørs efter en særlig vurdering, om nødvendigt med egnede risikobegrænsende foranstaltninger.
1) Produkterne må kun benyttes af professionelle med særlig uddannelse.
2) Under brugen benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr.
3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau.
4) Produktet må ikke udlægges på steder, hvor der forekommer andre pattedyr, som graver gange. Andre vilkår til at sikre andre pattedyr end målgruppen kan også meddeles.
     
830 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2022
18
En ansøgning skal indeholde fyldestgørende restkoncentrationsundersøgelser, som giver mulighed for at vurdere risikoen for forbrugerne.
På baggrund heraf træffes egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de påviste risici.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkterne må kun udleveres i brugsklar form, og kun til professionelle med særlig uddannelse.
2) Under brugen skal benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr.
3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau.
4) Ved brug inden døre skal desinfektøren, medarbejdere på den behandlede virksomhed, andre arbejdstagere og forbipasserende være beskyttet mod udsivende gas under gasningen og ved tilbagevenden efter gasningens ophør.
5) Etiketten og sikkerhedsdatabladet for et produkt, der indeholder aluminiumphosphid skal indeholde forskrifter, herunder forskrifter om venteperioder, der kan sikre, at efterladte fødevarer eller foderstoffer højst indeholder de restkoncentrationer, som er tilladt efter artikel 18 i forordning nr. 396/2005.
21
fenpropimorph
(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butyl-phenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin
EF-nr.: 266-719-9
CAS-nr.: 67564-91-4
930 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2021
8
1) Ved brug af produkter, der er godkendt til industri og professionelle skal altid benyttes de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen i forbindelse med industribrug kan reduceres til et acceptabelt niveau på anden måde.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
22
borsyre
borsyre
EF-nr.: 233-139-2
CAS-nr.: 10043-35-3
990 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
23
boroxid
dibortrioxid
EF-nr.: 215-125-8
CAS-nr.: 1303-86-2
975 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
24
dinatriumtetraborat
dinatriumtetraborat
EF-nr.: 215-540-4
CAS-nr. (vandfrit):
1330-43-4
CAS-nr. (pentahydrat):
12179-04-3
CAS-nr. (decahydrat):
1303-96-4
990 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
25
dinatrium-
octaborattetrahydrat
dinatriumoctaborattetrahydrat
EF-nr.: 234-541-0
CAS-nr.: 12280-03-4
975 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
8
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
26
magnesiumphosphid, der frigiver phosphin
trimagnesiumdiphosphid
EF-nr.: 235-023-7
CAS-nr.: 12057-74-8
880 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2022
18
En ansøgning skal indeholde fyldestgørende restkoncentrationsundersøgelser, som giver mulighed for at vurdere risikoen for forbrugerne.
Tilladelse til brug udendørs gives efter en særlig vurdering.
På baggrund heraf træffes egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de påviste risici.
I øvrigt meddeles godkendelse på følgende vilkår:
1) Produkterne må kun udleveres i brugsklar form, og kun til professionelle med særlig uddannelse.
2) Under brugen skal benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr.
3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau.
4) Ved brug inden døre skal desinfektøren, medarbejdere på den behandlede virksomhed, andre arbejdstagere og forbipasserende være beskyttet mod udsivende gas under gasningen og ved tilbagevenden efter gasningens ophør.
5) Etiketten og sikkerhedsdatabladet for et produkt, der indeholder trimagnesiumphosphid, skal indeholde forskrifter, herunder forskrifter om venteperioder, der kan sikre, at efterladte fødevarer eller foderstoffer højst indeholder de restkoncentrationer, som er tilladt efter artikel 18 i forordning nr. 396/2005.
27
nitrogen
nitrogen
EF-nr.: 231-783-9
CAS-nr.: 7727-37-9
999 g/kg
1. september 2011
31. august 2013
31. august 2021
18
1) Produkterne må kun sælges til og anvendes af professionelle, der er uddannet i brugen af dem.
2) Der skal foreligge sikre arbejdsrutiner og -systemer, således at risikoen minimeres mest muligt, herunder i nødvendigt omfang adgang til personligt sikkerhedsudstyr.
28
coumatetralyl
coumatetralyl
EF-nr.: 227-424-0
CAS-nr.: 5836-29-3
980 g/kg
1. juli 2011
30. juni 2013
30. juni 2016
14
1) Aktivstoffets nominelle koncentration i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 375 mg/kg.
2) Kun brugsklare produkter godkendes.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof.
4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
29
tolylfluanid
dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid
EF-nr.: 211-986-9
CAS-nr.: 731-27-1
960 g/kg
1. oktober 2011
30. september 2013
30. september 2021
8
Produkter godkendes ikke til behandling af udendørs træ på stedet eller af træ, der udsættes for vejrliget.
1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
30
acrolein
acrylaldehyde
EF-nr.: 203-453-4
CAS-nr.: 107-02-8
913 g/kg
1. september 2010
Ikke relevant
31. august 2020
12
1) Spildevand med acrolein skal overvåges inden udledning, medmindre det kan godtgøres, at risikoen for miljøet kan begrænses med andre midler. Ved risiko for forurening af havmiljøet skal spildevand tilbageholdes i egnede tanke eller behandles passende inden udledning.
2) Industrielle og professionelle brugere skal bruge passende personlige værnemidler, og der skal fastsættes sikre arbejdsprocedurer, medmindre det er godtgjort, at risiciene for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
31
flocoumafen
4-hydroxy-3-[(1RS,3RS; 1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin
EF-nr.: 421-960-0
CAS-nr.: 90035-08-8
955 g/kg
1. oktober 2011
30. september 2013
30. september 2016
14
Aktivstoffet er persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende.
Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår:
1) Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 50 mg/kg.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
32
warfarin
(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
EF-nr.: 201-377-6
CAS-nr.: 81-81-2
990 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2017
14
1) Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 790 mg/kg.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
33
warfarinnatrium
natrium-2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olat
EF-nr.: 204-929-4
CAS-nr.: 129-06-6
910 g/kg
1. februar 2012
31. januar 2014
31. januar 2017
14
1) Kun brugsklare produkter kan godkendes.
2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 790 mg/kg.
3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant.
4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder.
5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation.
34
dazomet
tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion
EF-nr.: 208-576-7
CAS-nr.: 533-74-4
960 g/kg
1. august 2012
31. juli 2014
31. juli 2022
8
Godkendelse af produkter til anden anvendelse end professionel brug udendørs til behandling af angrebne træmaster ved indføring af granulat gives kun på baggrund af en særlig vurdering.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler.
35
N,N-di-
ethyl-m-toluamid
N,N-diethyl-m-toluamid
EF-nr.: 205-149-7
CAS-nr.: 134-62-3
970 g/kg
1. august 2012
31. juli 2014
31. juli 2022
19
1) Primær eksponering af mennesker skal begrænses mest muligt ved hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger, herunder eventuelle anvisninger om påføringsmængde og ‑hyppighed ved anvendelse af produktet på huden hos mennesker.
2) Det skal fremgå af etiket og brugsanvisning på produkter, der er bestemt til brug på menneskers hud, hår eller beklædning, at produktet kun bør benyttes i begrænset omfang på børn fra to til tolv år og slet ikke på børn under to år.
Dette vilkår kan dog fraviges ved fremlæggelse af passende dokumentation for produktets risikopotentiale.
3) Produkterne skal indeholde midler, der afskrækker mod indtagelse.
36
metoflu-
thrin
RTZ-isomer:
2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(Z)-(prop-1-enyl)cyclopropancarboxylat
EF-nr.: n.a.
CAS-nr.: 240494-71-7
Sum af alle isomerer:
2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)-(1RS,3RS; 1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-enylcyclopropancarboxylat
EF-nr.: n.a
CAS-nr.: 240494-70-6
Det aktive stof skal opfylde begge nedenstående mindstekrav til renhed:
RTZ-isomer
754 g/kg
Sum af alle isomerer
930 g/kg
1. maj 2011
Ikke relevant
30. april 2021
18
 
37
spinosad
EF-nr.: 434-300-1
CAS-nr.: 168316-95-8
Spinosad er en blanding af 50-95 % spinosyn A og 5-50 % spinosyn D
Spinosyn A:
CAS-nr.: 131929-60-7
(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,
13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion
Spinosyn D:
CAS-nr.: 131929-63-0
(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,
13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion
850 g/kg
1. november 2012
31. oktober 2014
31. oktober 2022
18
Godkendelse af produkter gives efter nærmere vurdering af ansøgers forslag til hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger, og i øvrigt på følgende vilkår,.
1) Produkter, som er godkendt til brug af professionelle ved sprøjtning, må kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Ved godkendelse af produkter med spinosad, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
38
bifenthrin
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
EF-nr.: ikke oplyst
CAS-nr.: 82657-04-3
911 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
8
1) Produkterne godkendes kun til ikke-erhvervsmæssig brug, hvis det kan påvises, at risici for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau.
2) Produkter, som er godkendt til brug af professionelle, skal bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risiciene for professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
6) Produkter kan kun efter en særlig vurdering godkendes til in-situbehandling af træ udendørs eller til behandling af træ, der enten er vedvarende udsat for vejrliget eller udendørs er udsat for jævnlig befugtning.
I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger.
39
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
(9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-ylacetat
EF-nr.: ikke oplyst
CAS-nr.: 30507-70-1
977 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
19
Produkter med (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat må ikke bruges på steder, hvor der opbevares ikke-emballerede fødevarer eller ikke-emballeret foder.
40
fenoxycarb
ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat
EF-nr.: 276-696-7
CAS-nr.: 72490-01-8
960 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
8
1) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
2) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter til behandling af træ til konstruktioner udendørs nær eller over vand godkendes kun efter en særlig vurdering.
I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger.
41
nonansyre og pelargonsyre
nonansyre
EF-nr.: 203-931-2
CAS-nr.: 112-05-0
896 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
19
 
896 g/kg
1. oktober 2014
30. september 2016
30. september 2024
2
Godkendelse af produkter til ikke-erhvervsmæssig brug gives på vilkår, at emballagen udformes, så
eksponering af brugeren minimeres, medmindre ansøger kan godtgøre, at risici for menneskers sundhed kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
42
imidacloprid
(2E)-1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin
EF-nr.: 428-040-8
CAS-nr.: 138261-41-3
970 g/kg
1. juli 2013
30. juni 2015
30. juni 2023
18
1) Hvis udledning til rensningsanlæg eller direkte udledning til overfladevand ikke kan undgås, godkendes produkter med dette aktivstof kun efter en særlig vurdering til brug i staldbygninger.
2) Godkendelse gives ved hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger, navnlig foranstaltninger, der minimerer den potentielle eksponering af børn.
3) Ved godkendelse af produkter med imidacloprid, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
43
abamectin
abamectin er en blanding af avermectin B1a og avermectin B1b
Abamectin:
IUPAC-navn: i.r.
EF-nr.: i.r.
CAS-nr.: 71751-41-2
Avermectin
B 1a:
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S, 13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid
EF-nr.: 265-610-3
CAS-nr.: 65195-55-3
Avermectin B 1b:
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid
EF-nr.: 265-611-9
CAS-nr.: 65195-56-4
Det aktive stof skal opfylde alle følgende renhedskrav:
Abamectin:
mindst 900 g/kg
Avermectin B1a:
mindst 830 g/kg
Avermectin B1b:
højst 80 g/kg
1. juli 2013
30. juni 2015
30. juni 2023
18
1) Produkter, der bruges på en sådan måde, at udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges.
2) Godkendelse gives ved hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger, navnlig foranstaltninger, der minimerer den potentielle eksponering af børn.
44
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
EF-nr.: 264-843-8
CAS-nr.: 64359-81-5
950 g/kg
1. juli 2013
30. juni 2015
30. juni 2023
8
Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til behandling af træ, der er vedvarende udsat for vejrliget, er beskyttet mod vejrliget, men udsat for jævnlig befugtning, eller er i kontakt med ferskvand. I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger. I øvrigt meddeles godkendelse på følgende særlige vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere og fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptalelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Etiket og sikkerhedsdatablad skal indeholde oplysninger om, at nybehandlet træ efter behandling med et produkt med dette aktivstof skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
45
creosot
creosot
EF-nr.: 232-287-5
CAS-nr.: 8001-58-9
creosot klasse B eller C, jf. Europæisk Standard EN 13991:
2003
1. maj 2013
30. april 2015
30. april 2018
8
Biocidholdige produkter med creosot godkendes kun, hvor der ikke findes egnede alternativer. Denne vurdering skal blandt andet bygge på ansøgers analyse af, om der findes et teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativ.
Kommissionen skal underrettes om godkendelsen i en rapport med begrundelse for, at der ikke er egnede alternativer, og en beskrivelse af, hvordan udvikling af alternativer fremmes. Kommissionen gør disse rapporter offentligt tilgængelige.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Creosot må kun anvendes på de vilkår, der er anført under bilag XVII, nr. 31, kolonne 2, punkt 2, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).
2) Creosot må ikke anvendes til behandling af træ, der skal anvendes til formål, anført i bilag XVII nr. 31, kolonne 2, punkt 3, i til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.
3) Der skal træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte arbejdstagere og downstreambrugere mod eksponering, når de behandler træ eller håndterer behandlet træ, jf. forordning (EF) nr. 1907/2006 og bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
4) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
5) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
6) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
46
bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52
Ikke relevant
Ingen relevante urenheder
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
1) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) For produkter med Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
47
fipronil
(±)-5-amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α,-trifluor-p-tolyl)-4-trifluormethylsulfinylpyrazol-3-carbonitril (1:1)
EF-nr.: 424-610-5
CAS-nr.: 120068-37-3
950 g/kg
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
I risikovurderingen på EU-plan er kun vurderet erhvervsmæssig brug inden døre med anvendelse på steder uden normal adgang for mennesker og husdyr efter anvendelsen.
48
lambda-cyhalothrin
Reaktionsblanding af (R)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat og (S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (1:1)
EF-nr.: 415-130-7
CAS-nr.: 91465-08-6
900 g/kg
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
1) Produkter, der bruges på en måde, så udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges.
2) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) For produkter med lambda-cyhalothrin, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
49
deltame-
thrin
(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
EF-nr.: 258-256-6
CAS-nr.: 52918-63-5
985 g/kg
1. oktober 2013
30. september 2015
30. september 2023
18
Produkter, der bruges på en måde, så udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges.
50
kobberhydroxid
kobber(II)hydroxid
EF-nr.: 243-815-9
CAS-nr.: 20427-59-2
965 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
8
Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til dyppeapplikation eller til brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over vand.
I øvrigt meddeles godkendelse på følgende vilkår:
1) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
51
kobber(II)oxid
kobber(II)oxid
EF-nr.: 215-269-1
CAS-nr.: 1317-38-0
976 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
8
1) For produkter, som er godkendt til industriel brug, skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer, og produkterne må kun bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for industrielle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade skal indeholde anvisning om, at nybehandlet træ efter behandlingen skal lagres overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge spild til jord eller vand. Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
3) Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over ferskvand.
52
basisk kobber-karbonat
kobber(II)karbonat-kobber(II)hydroxid (1:1)
EF-nr.: 235-113-6
CAS-nr.: 12069-69-1
957 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
8
Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til dyppeapplikation eller brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over ferskvand.
1) For produkter, som er godkendt til industriel brug, skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer, og produkterne må kun bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for industrielle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
3) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
53
bendiocarb
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-methylcarbamat
EF-nr.: 245-216-8
CAS-nr.: 22781-23-3
970 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2024
18
Risikovurderingen på EU-plan har kun omhandlet erhvervsmæssig brug, og ikke kontakt med fødevarer eller foder eller direkte anvendelse på jord.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende vilkår:
1) Produkter må kun efter særlig vurdering bruges til behandling af overflader, som hyppigt rengøres med vand, bortset fra behandling af revner og sprækker og pletvis behandling.
2) Produkter, som er godkendt til industriel brug, må kun bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for industrielle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) Hvor det er relevant, skal der gribes ind for at forhindre trækbier i at få adgang til behandlede boer ved at fjerne tavlerne eller blokere indgangen til boet.
54
methylnonylketon
undecan-2-on
EF-nr.: 203-937-5
CAS-nr. 112-12-9
975 g/kg
1. maj 2014
30. april 2016
30. april 2024
19
Risikovurderingen på EU-plan er baseret på brug indendørs af ikke-erhvervsmæssige brugere.
55
margosaekstrakt
IUPAC-navn ikke relevant
EF-nr.: 283-644-7
CAS-nr.: 84696-25-3
Beskrivelse:
Margosaekstrakt fra kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med vand og yderligere behandlet med organiske opløsningsmidler
1 000 g/kg
1. maj 2014
30. april 2016
30. april 2024
18
Godkendelse gives mod dokumentation af hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af overfladevand, sedimenter og leddyr, der ikke er målarter.
56
saltsyre
saltsyre
EF-nr.: 231-595-7
CAS-nr.: ikke relevant
999 g/kg
1. maj 2014
30. april 2016
30. april 2024
2
Godkendelse til ikke-erhvervsmæssig brug gives kun, hvis emballagen udformes, så eksponering af brugeren minimeres, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risici for menneskers sundhed kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
57
flufenoxuron
1-[4-(2-chlor-alpha,alpha,alpha-trifluor-para-tolyloxy)-2-
fluorphenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)urea
EF-nr.: 417-680-3
CAS-nr.: 101463-69-8
960 g/kg
1. februar 2014
31. januar 2016
31. januar 2017
8
Risikovurderingen på EU-plan omfatter kun behandling af træ, som hverken benyttes i staldbygninger eller kommer i kontakt med fødevarer eller foder.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkter må kun anvendes til behandling af træ til brug indendørs.
2) Produkter godkendes kun til industriel eller erhvervsmæssig brug, hvis der fastsættes sikre arbejdsprocedurer. Produkterne skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risici for industrielle brugere og professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
3) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier.
4) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden.
5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
58
DDA-carbonat
Reaktionsblanding af N,N-didecyl-N,N-dimethylammoniumcarbonat og N,N-didecyl-N,N-dimethylammoniumbicarbonat
EF-nr.: 451-900-9
CAS-nr. 894406-76-9
Tørvægt: 740 g/kg
1. februar 2013
Ikke relevant.
31. januar 2023
8
Produktet kan kun godkendes til professionelle og kun efter en nærmere vurdering til behandling af træ, som vil være i kontakt med ferskvand, benyttes i konstruktioner udendørs nær eller over vand, eller efter behandling ved neddypning vedvarende er udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Der skal for industrielle brugeres vedkommende opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Etiketten og sikkerhedsdatabladet til et godkendt produkt skal indeholde anvisning om, at
a) industriel anvendelse skal gennemføres inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) nybehandlet træ skal efter behandlingen lagres overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag, og
c) eventuelt spild fra produkter, der anvendes, skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
59
cis-tricos-9-en (muscalure)
Cis-tricos-9-en (Z)-tricos-9-en
EF-nr.: 248-505-7
CAS-nr.: 27519-02-4
801 g/kg
1. oktober 2014
30. september 2016
30. september 2024
19
Anvendelse og eksponeringsscenarier, som udendørs brug og eksponering af fødevarer eller foder, er ikke blevet vurderet.
For produkter, der indeholder cis-tricos-9-en, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes.
60
hydrogencyanid
Hydrogencyanid
EF-nr.: 200-821-6
CAS-nr.: 74-90-8
976 g/kg
1. oktober 2014
30. september 2016
30. september 2024
8, 14 og 18
Godkendelse af produkter til desinfektion ved rygning meddeles på følgende vilkår:
1) Produkterne må kun sælges til og benyttes af fagfolk, der er særligt uddannet i brugen af dem.
2) Der skal indføres sikre arbejdsprocedurer ved desinfektion og udluftning for personale og andre tilstedeværende.
3) Produkterne må kun anvendes med passende personlige værnemidler, herunder, i relevant omfang, luftforsynede åndedrætsværn og lufttæt beklædning.
4) Adgang til det desinficerede område skal forbydes, indtil luftkoncentrationen efter udluftning har nået et niveau, der er sikkert for personale og tilstedeværende.
5) Indtil eksponering under og efter udluftning bringes under et niveau, der er sikkert for personale og tilstedeværende, skal området være afspærret og overvåget.
6) Inden desinfektion skal alle fødevarer og alle andre porøse materialer, der kunne absorbere det aktive stof, bortset fra det træ der skal behandles, enten fjernes fra området eller beskyttes mod absorption. Området, der skal desinficeres, skal sikres mod uforvarende antændelse.
61
Didecyldimethylammoniumchlorid;
DDAC
N,N-didecyl-N,N dimethylammoniumchlorid
EF-nr.: 230-525-2
CAS-nr.: 7173-51-5
Tør vægt: 870 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
8
Blandt andet brug af og eksponeringsscenarier for ikke-fagfolk og eksponering af fødevarer og foder er ikke blevet vurderet.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere eller fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter skal bruges med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Produkter må kun bruges ved behandling af træ, som børn kan komme i direkte kontakt med, hvis det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau.
3) Af etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade skal det fremgå, at
a) industriel behandling eller behandling af fagfolk skal finde sted inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) nybehandlet træ efter behandlingen skal lagres på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forhindre spild til jord og vand, og
c) eventuelt spild fra anvendelse af produkter skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter godkendes kun på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger til behandling af træ, som kommer i kontakt med ferskvand eller benyttes i udendørs konstruktioner nær eller over vand, vedvarende bliver udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger.
62
pyriproxyfen
4-phenoxy-phenyl (RS)-2- (2-pyridyloxy)propylether
EF-nr.: 429-800-1
CAS-nr.: 95737-68-1
970 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
18
Blandt andet anvendelse af og eksponeringsscenarier for brug af ikke-fagfolk er ikke blevet vurderet.
For produkter med pyriproxyfen, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændrede maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Produkter, som er godkendt til industribrug eller brug af fagfolk, må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Produkter godkendes kun til direkte brug på overfladevand, hvis det godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau.
3) For produkter, der skal bruges i affaldsbehandlingsanlæg, træffes passende foranstaltninger til at begrænse risikoen for forurening af området uden for behandlingsanlægget.
63
diflubenzuron
1-(4-chlorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl) urinstof
EF-nr. : 252-529-3
CAS-nr.: 35367-38-5
960 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
18
Blandt andet udendørs brug, brug af ikke-fagfolk og eksponering af husdyr er ikke blevet vurderet.
For produkter med diflubenzuron, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændrede maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, med særlig vægt på den in vitro genotoksiske metabolit p-chloranilin. Der kan stilles vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Fagfolk skal bære de fornødne personlige værnemidler.
2) Produktinformationen skal omfatte en bestemmelse om, at produkter udelukkende må bruges på fast husdyrgødning. Gødningen skal være fuldstændigt omsat ved aerob kompostering af fagfolk, inden den spredes på landbrugsjorden.
3) Produkter må ikke bruges til vandsystemer.
64
alkyl
(C12-16)
dimethylbenzylammoniumchlorid
IUPAC-navn: Ikke relevant
EF-nr.: 270-325-2
CAS-nr.: 68424-85-1
Tør vægt:
940 g/kg
1. februar 2015
31. januar 2017
31. januar 2025
8
Blandt andet brug af ikke-fagfolk og eksponering af fødevarer eller foder er ikke blevet vurderet.
Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere og fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler.
2) Produkter må kun bruges til behandling af træ, som børn kan komme i direkte kontakt med, hvis det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau.
3) Det skal fremgå af etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade, at
a) industriel behandling eller behandling af fagfolk skal finde sted inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) nybehandlet træ skal efter behandling lagres på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forhindre spild til jord eller vand, og
c) eventuelt spild fra brug af produkter skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter godkendes kun på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger til behandling af træ, som kommer i kontakt med ferskvand eller benyttes i udendørs konstruktioner nær eller over vand, vedvarende bliver udsat for vejrliget eller udsat for jævnlig befugtning. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger
65
chlorfenapyr
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-carbonitril
EF-nr. Ikke tildelt
CAS-nr. 122453-73-0
940 g/kg
1.maj 2015
30. april 2017
30. april 2025
8
Godkendelse gives på følgende vilkår:
1) Til brug af industrielle brugere eller fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produktet må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen om produktgodkendelse, at risici kan begrænses til et acceptabelt omfang med andre midler.
2) Produkter godkendes kun til ikke-erhvervsmæssig brug, hvis det i ansøgningen om produktgodkendelse kan godtgøres, at risikoen kan reduceres til et acceptabelt niveau.
3) Etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade skal indeholde oplysning om,
a) at industriel behandling skal finde sted inden for et indesluttet område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning,
b) at nybehandlet træ efter behandlingen lagres på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forhindre direkte spild ned i jord eller vand, og
c) at eventuelt spild fra anvendelse af produkter skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.
4) Produkter tillades kun til behandling af træ, som benyttes udendørs, efter en særlig vurdering, og om nødvendigt med vilkår om fornødne risikobegrænsende foranstaltninger.
66
1 R-trans phenothrin
1 R-trans phenothrin:
3-phenoxybenzyl(1R, 3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
EF-nr.: 247-431-2
CAS-nr.: 26046-85-5
89 % m/m
1R-transphenothrin
1. september 2015
31. august 2017
31. august 2025
18
Godkendelse gives på følgende betingelser:
1) Der skal opstilles sikre arbejdsprocedurer forudbringning i ekstremt små mængder, og produkter må kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om godkendelse af et produkt, at risici kan begrænses til et acceptabelt niveau med ander midler.
2) For produkter indeholdende 1R-trans phenothrin, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, skal medlemsstaterne undersøge, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides.
3) Der træffes foranstaltninger til beskyttelse af honningbier, hvor det er relevant.
   
Sum af alle isomerer:
(3-Phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
EF-nr.: 247-404-5
CAS-nr.: 26002-80-2
95,5 % m/m
for summen af alle isomerer
         

2. Biocidaktivstoffer, optaget på bilag IA til biociddirektivet

Nr.
Almindeligt anvendt navn
IUPAC-navn
Minimumsrenhed af det biocidholdige produkts aktive stof i den form, det markedsføres
Optagelsesdato
Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (Se indledningen til dette bilag)
Udløbsdato for optagelsen
Produkttype
Særlige bestemmelser
1
kuldioxid
kuldioxid
EF-nr.: 204-696-9, CAS-nr.: 124-38-9
990 ml/l
1. november 2009
31. oktober 2011
31. oktober 2019
14
Kun til brug i brugsklare gasbeholdere, der fungerer sammen med en fælde
2
(Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat
(9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-ylacetat
EF-nr.:
ikke oplyst, CAS-nr. 30507-70-1
977 g/kg
1. februar 2013
31. januar 2015
31. januar 2023
19
1) Kun til fælder, der højst indeholder 2 mg (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat, og kun til indendørs brug.
2) Af etiket og brugsanvisning skal fremgå, at biocidholdige produkter med (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetat kun må bruges indendørs, men ikke på steder, hvor der opbevares ikke-emballerede fødevarer eller ikke-emballeret foder


Bilag 2

Aktivstoffer, som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet

Aktivstof
Produkt-
type
Forbud mod import og salg i alle led af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne, efter den 1)
Forbud mod anvendelse, oplagring og besiddelse af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne, efter den
Aktivstoffer, som er opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og hvor aktivstoffet eller kombinationen af aktivstof og produkttype ikke er opført i bilag II til samme forordning.
 
1. juli 2006
1. september 2006
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2007/565/EF af 14. august 2007:
 
22. juli 2008
22. august 2008
(E)-2-octadecenal
19
   
(R)-p-mentha-1,8-dien
18, 19
   
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer; forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin
18
   
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun isomeren med 1R-trans og 1S)/S-bioallethrin
18
   
1,4-dichlorbenzen
18, 19
   
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g]-[1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt
1
   
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/Isoproturon
18, 21
   
3-benzo[b]thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
21
   
3-iod-2-propynylbutylcarbamat
18
   
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1Hpyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
21
   
Amitraz
18
   
Anthraquinon
19
   
Benolie/animal oil
19
   
Benzylbenzoat
19
   
Bioresmethrin
18
   
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumato(2-)]-kobber
21
   
Captan
21
   
Chlormethyl-n-octyldisulfid
21
   
Chlorothalonil
21
   
Chlorotoluron
21
   
Chlorpyrifos
18
   
Chlorpyrifos-methyl
18
   
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt
19
   
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
21
   
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
21
   
Dinatriumoctaborattetrahydrat
18
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
18
   
Diuron
21
   
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
16, 21
   
E,Z)-2,13-octadecadienal
19
   
Enebær, Juniperus mexicana, ext.
19
   
Fluometuron
21
   
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
18
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl]dimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
16
   
L-(+)-mælkesyre
1, 13
   
Lavendel, Lavandula hybrida, ext. /lavendelolie
18
   
Lignin
19, 21
   
Malathion
18
   
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
19
   
Methomyl
18
   
M-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
19
   
Myresyre
18
   
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid
18
   
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
21
   
Naphthensyrer, kobbersalte
8
   
Octansyre
19
   
Oxinkobber
8
   
Phoxim
18
   
Prometryn
21
   
Propan-2-ol
18
   
Rapsolie
18
   
S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat
18
   
Siliciumdioxid – amorft
16, 19
   
Thiabendazol
21
   
Trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat
18
   
Zinksulfid
18, 21
   
Ziram
19, 21
   
α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1α (S*),3α]
(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
18
   
Guazatintriacetat
8
1. august 2008
2. september 2008
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2008/681/EF af 28. juli 2008:
 
20. maj 2009
20. august 2009
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R trans: 1RS, 1:1)/bioallethrin/d-trans-allethrin
18
   
1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin
2, 11, 12
   
2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether/piperonylbutoxid
19
   
2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on
10
   
3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/etofenprox
2, 3
   
Ammoniumbromid
2, 4, 6
   
Benzothiazol-2-thiol
2, 7, 9, 11, 12, 13
   
Benzylbenzoat
18
   
Borsyre
18
   
Cis-tricos-9-en
18
   
Formaldehyd
11, 12, 13
   
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
8
   
M-cresol
2, 3
   
Naphthalen
19
   
Natriumbromid
4, 6, 13
   
Spinosad: Fermenteringsprodukt fra mikroorganismer fra jorden, som indeholder spinosyn A og spinosyn D
3
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2008/809/EF af 14. oktober 2008:
 
24. juli 2009
24. oktober 2009
(±)-1-(. beta. -allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil
2, 4, 13
   
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
6, 13
   
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
2, 4, 6, 13
   
(Benzyloxy)methanol
2
   
(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin/chlothianidin
3
   
(Ethylendioxy)dimethanol
3, 4
   
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin
6
   
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
2
   
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
2, 6, 13
   
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
2
   
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
2
   
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
2, 3, 4, 6, 13
   
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
1, 2, 4, 13
   
1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof
6, 7
   
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
2, 4, 13
   
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
2, 3, 4
   
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
1, 5
   
2,4-dichlorbenzylalkohol
2, 6, 13
   
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
2, 6, 13
   
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
13
   
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2, 4
   
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
4
   
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
6, 13
   
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
4, 6, 13
   
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
6
   
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
2, 6
   
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
6, 13
   
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
6
   
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
6, 13
   
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølvzink-zeolit
1, 6
   
Aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider
1
   
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
1, 6, 13
   
Bacillus sphaericus
2
   
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14
2, 5
   
Benzethoniumchlorid
1
   
Benzoesyre
1, 2, 6
   
Benzoxoniumchlorid
1
   
Benzylbenzoat
2
   
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
2, 3, 4, 13
   
Bis(trichlormethyl)sulfon
6
   
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)]-kobber
2, 6
   
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6)
3
   
Blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS-nr. 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS-nr. 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)
6, 13
   
Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammoniumbis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
6
   
Borsyre
1, 2, 3, 6, 13
   
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
3, 4, 5, 6, 13
   
Bromchlorid
2
   
Bronopol
1, 3, 4, 13
   
Calciumdihexa-2,4-dienoat
1, 3, 6
   
Captan
6
   
Carbendazim
6, 13
   
Cetylpyridiniumchlorid
1, 3, 4, 5
   
Chlorcresol
4
   
Chlorophen
1, 4, 6
   
Chlorothalonil
6
   
Chlorotoluron
6, 13
   
Chlorxylenol
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
6, 13
   
Citronsyre
2, 3
   
Copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol
6, 7, 10, 13
   
D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)
4, 6
   
Dichlorophen
2, 3, 4, 6, 13
   
Didecyldimethylammoniumchlorid
13
   
Dikaliumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Dinatriumcyandithiocarbamat
2
   
Dinatriumdisulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Dinatriumoctaborattetrahydrat
1, 2, 3, 6, 13
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
1, 2, 13
   
Diuron
6
   
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
1, 2
   
Fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med diethanolamin
3
   
Glyoxal
6
   
Guazatintriacetat
2
   
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
1, 2, 3, 4, 5
   
Hvidløgsekstrakt
3, 4, 5, 18, 19
   
Hydroxyl-2-pyridon
2, 6, 13
   
Iod
2, 4, 5, 6
   
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
1, 2, 3, 4, 5
   
Kaliumdimethyldithiocarbamat
2, 4, 6, 13
   
Kaliummethyldithiocarbamat
2
   
Kaliumpermanganat
5
   
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
2
   
Kaliumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
5, 6, 13
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
13
   
Kvaternære ammoniumiodider
1, 2, 3, 4, 5, 6
   
Magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat
3, 4
   
Mecetroniumethylsulfat
2
   
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
1, 2, 3
   
Metamnatrium
2, 4, 6, 13
   
Methylendithiocyanat
6, 13
   
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
2, 3, 5
   
Myresyre
1, 13
   
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
1
   
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer
2, 13
   
Nabam
2, 4, 6, 13
   
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
2, 3, 6
   
Natriumbenzoat
1, 2, 6
   
Natriumchlorat
2, 5
   
Natriumchlorid
5
   
Natriumchlorit
2, 3, 4, 5
   
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
1, 6
   
Natriumdimethyldithiocarbamat
2, 3, 4, 5, 6, 13
   
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
2, 3, 4, 6, 13
   
Natriumhydrogensulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13
   
Natriumhypochlorit
6
   
Natrium-p-chlor-m-cresolat
4
   
Natriumsulfit
1, 2, 4, 5, 6, 13, 20, 22
   
Nitromethylidyntrimethanol
2, 3, 6, 13
   
Orthophosphorsyre
4
   
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
13
   
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
1
   
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
3, 6, 13
   
Prometryn
6, 13
   
Propan-1-ol
3
   
Propan-2-ol
3, 5, 6
   
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
4
   
Pyrithionzink
13
   
Reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)
6, 13
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
1, 5
   
Reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin
1, 3
   
Salicylsyre
6
   
Symclosen
6
   
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
3
   
Sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold
1, 6
   
Terbuthylazin
2
   
Tetradoniumbromid
1
   
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
3, 4
   
Thiabendazol
6
   
Thiram
2, 6
   
Tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion
2, 3
   
Tosylchloramidnatrium
1, 6
   
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
2, 4
   
Triclocarban
1, 2, 4
   
Troclosennatrium
1, 6
   
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
2, 6, 13
   
Ziram
2, 6
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2009/322/EF af 8. april 2009:
 
14. februar 2010
28. februar 2010
Ethanol
3
   
Fluometuron
6, 13
   
Lignin
1, 2, 3, 4, 6, 13
   
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
6
   
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat
2, 6, 13
   
Polyvinylpyrrolidon-iod
2, 4, 5, 6
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethyl-glutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
3
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2009/324/EF af 14. april 2009:
 
31. marts 2010
31. maj 2010
5,5-dimethyl-perhydro-pyri-midin-2-on-. alpha. -(4-trifluor-methylstyryl)-. alpha. -(4-trifluor-methyl)cinnamylidenhydrazon/hydramethylnon
18
   
Fenitrothion
18
   
Linalool
19
   
Methylanthranilat
19
   
Oct-1-en-3-ol
19
   
Propoxur
18
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2010/71/EU af 8. februar 2010:
 
30. november 2010
28. februar 2011
Diazinon
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2010/72/EU af 8. februar 2010:
 
8. november 2010
8. februar 2011
(2-brom-2-nitrovinyl)benzen
11, 12
   
(Benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat
7, 10, 11
   
(Benzyloxy)methanol
9, 10, 11
   
(Ethylendioxy)dimethanol
9
   
(R)-p-mentha-1,8-dien
12
   
. Alpha. ,. alpha. ',. alpha. ″-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol
9
   
. Alpha. -cyan-3-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/cypermethrin
9
   
[1.alpha. (S*),3.alpha. ]-(. alpha. )-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alphacypermethrin
9
   
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
7, 10, 22
   
1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
11, 12
   
1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof
9, 11, 12
   
1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid
7, 10, 11, 12
   
1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol
10, 12, 20
   
1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil
20
   
2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol
9
   
2,2-dibrom-2-cyanacetamid
3, 7, 9, 10
   
2,2'-dithiobis[N-methylbenzamid]
7, 9, 12
   
2,4-dichlorbenzylalkohol
7, 9, 10, 12
   
2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat
11, 12
   
2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril
7, 9, 10, 11
   
2-chloracetamid
7, 9, 10, 11
   
2-methyl-2H-isothiazol-3-on
7, 9, 10, 22
   
2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
2-phenoxyethanol
7, 10, 11
   
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon
9, 11, 12
   
3,3'-methylenbis[5-methyloxazolidin]/oxazolidin
10
   
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
7, 10
   
3-iod-2-propynyl-butylcarbamat
11
   
4,4-dimethyloxazolidin
11
   
4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on
12
   
4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
9, 11, 12
   
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
7, 9, 10, 12
   
5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol
9
   
6-(phthalimido)peroxyhexansyre
11, 12
   
7a-ethyl-dihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol
11, 12
   
Aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit
7
   
Aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre
7, 10, 11, 12
   
Ammoniumbromid
7, 9
   
Benzoesyre
11
   
Benzoxoniumchlorid
9
   
Bis(1-hydroxy-1H-pyridin-2-thionato-O,S)kobber
9
   
Bis-(3-aminopropyl)-octylamin
11, 12
   
Bis(trichlormethyl)sulfon
9, 10, 11, 12, 22
   
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-. kappa. O)diazeniumat(2-)]-kobber
11, 12
   
Blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (EINECS 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (EINECS 224-027-4)
10, 11
   
Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EINECS 220-239-6)
7, 9, 10
   
Blanding af (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat
7, 9
   
Borsyre
7, 9, 10, 11, 12
   
Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
9
   
Bromchlorid
12
   
Bronopol
7, 10
   
Calciumdihexa-2,4-dienoat
7, 9, 20
   
Captan
7, 9, 10
   
Carbendazim
11, 12
   
Carbondioxid
15, 20
   
Cetylpyridiniumchlorid
6, 7, 9, 20
   
Chlorcresol
10
   
Chlordioxid
20
   
Chlorothalonil
7, 9, 10
   
Chlorotoluron
7, 9, 10, 11, 12
   
Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchloride
9, 12
   
Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
7, 9, 10, 12
   
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
11
   
Dazomet
7, 9, 10, 11
   
Dichlofluanid
10
   
Dichlor-N-[(dimethylamino)sulfonyl]fluor-N-(p-tolyl)methansulfenamid/tolylfluanid
10
   
Dichlorophen
7, 9, 10, 11, 12
   
Didecyldimethylammoniumchlorid
7, 9
   
Dikaliumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
10
   
Dinatriumcyandithiocarbamat
9, 11, 12
   
Dinatriumdisulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Dinatriumoctaborattetrahydrat
7, 9, 10, 11, 12
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
7, 9, 10
   
Dipyrithion
9
   
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
7, 9, 10, 12, 22
   
Ethylenoxid
20
   
Fluometuron
7, 9, 10, 11, 12
   
Glutaral
7, 9, 10, 22
   
Glycolsyre
12
   
Hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre
7, 9, 10
   
Hexabordizinkundecaoxid/zinkborat
9
   
Hydroxyl-2-pyridon
9, 10, 11, 12
   
Iod
7, 9, 10, 11
   
Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat
7, 9, 10
   
Kaliumdimethyldithiocarbamat
10
   
Kaliummethyldithiocarbamat
9, 11, 12
   
Kaliumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC
7, 9
   
Kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC
7, 9
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte
7, 10, 11, 12
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider
7, 9
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 17
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1)
11, 12
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider
9, 17
   
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
7, 9, 22
   
Kvaternære ammoniumiodider
7
   
L-(+)-mælkesyre
20
   
Lignin
7, 9, 10, 11, 12
   
Metamnatrium
12, 20
   
Methenamin-3-chlorallylochlorid
9
   
Methylendithiocyanat
7, 9, 10, 11, 22
   
Monohydrochlorid af polymer af N,N″'-1,6-hexandiylbis[N'-cyanguanidin] (EINECS 240-032-4) og hexamethylendiamin (EINECS 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)
12, 22
   
M-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
22
   
Myresyre
9
   
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
9, 10
   
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
10
   
N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl) ether copolymer
9, 11, 12
   
N,N-diethyl-m-toluamid
22
   
N,N'-methylenbismorpholin
9, 11
   
Nabam
9, 10, 11, 12
   
Natrium-2,4,6-trichlorphenolat
9
   
Natriumbromid
7, 9
   
Natriumchlorat
11, 12
   
Natriumchlorit
11, 12, 20
   
Natriumdichlorisocyanuratdihydrat
9
   
Natriumdimethyldithiocarbamat
10
   
Natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]
7, 9, 10, 11, 12
   
Natriumhydrogensulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
Natriumligninsulfonat
12
   
Natrium-N-(hydroxymethyl)glycinat
7
   
Natrium-p-chlor-m-cresolat
10
   
Natriumsulfit
9, 11, 12, 20, 22
   
N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/didecylpolyoxethylammoniumborat
9, 10, 11, 12
   
Nitromethylidyntrimethanol
11, 12
   
N'-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
9
   
P-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen
12
   
Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
11, 12
   
Peroxyoctansyre
11, 12
   
Poly(oxy-1,2-ethandiyl),. alpha. -[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-. omega. -hydroxy-, propanoat (salt)
9, 11, 12
   
Polyhexamethylenbiguanid
10
   
Polymer af N-methylmethanamin (EINECS 204-697-4) med (chlormethyl)oxiran (EINECS 203-439-8)/polymer kvaternær ammoniumchlorid
12
   
Polyvinylpyrrolidon-iod
7, 9, 10, 11
   
Prometryn
7, 9, 10, 11, 12
   
Propan-2-ol
9, 10, 11, 12
   
Pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt
11, 12
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
11, 12
   
Siliciumdioxid – amorft
20
   
Svovldioxid
9, 11, 12, 20, 22
   
Symclosen
7, 9
   
Sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat
10
   
Terbuthylazin
11, 12
   
Tetrachlordecaoxidcomplex
3
   
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion
9, 10
   
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1)
9
   
Thiabendazol
11, 12, 20
   
Thiamethoxam
9
   
Thiram
7, 10, 11, 12
   
Tosylchloramidnatrium
9, 10
   
Tributyltetradecylphosphoniumchlorid
9, 11, 12
   
Trimagnesiumdiphosphid
23
   
Troclosennatrium
9
   
Urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd
11, 12
   
Zinksulfid
7, 9, 10
   
Ziram
7, 9, 10, 11, 12
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2010/675/EU af 8. november 2010:
 
31. juli 2011
31. oktober 2011
2-butanon, peroxid
9, 22
   
Benzoesyre
20
   
Blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol
1, 2
   
Formaldehyd
4, 6
   
N’tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
7, 10
   
Natriumbenzoat
11, 20
   
Siliciumdioxid, -amorft
3
   
Tolnaftat
9
   
Triclosan
3
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2011/391/EU af 1. juli 2011:
 
31. marts 2012
30. juni 2012
2,2´-dithiobis[N-methylbenzamid]
13
   
2-chloracetamid
3, 6, 13
   
Formaldehyd
1, 5, 9, 23
   
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
Poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)
1, 5, 6, 13
   
Reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan
4
   
Svovldioxid
1, 2, 5, 6, 13
   
Thiabendazol
2, 13
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/77/EU af 9. februar 2012:
 
15. juli 2012
31. juli 2012
Flufenoxuron
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/78/EU af 9. februar 2012:
 
31. oktober 2012
31. januar 2013
1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin
12
   
1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
12
   
3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
9
   
Aluminiumphosphid
20
   
Borsyre
22
   
Calciumhypochlorit
1
   
Chloralose
15, 23
   
Cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt
6, 7, 9, 10, 12, 13
   
Dinatriumtetraborat, vandfrit
11
   
Diphenoxarsin-10-yloxid
9
   
Glyoxal
12
   
Kobber
2, 4, 5, 11
   
Kobbersulfat
1, 4
   
Methylneodecanamid
19
   
Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20
   
Poly(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid)
2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 20
   
Tetrachlordecaoxidcomplex
5
   
Tosylchloramidnatrium
11
   
Trimagnesiumdiphosphid
20
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/254/EU af 10. maj 2012:
 
31. juli 2012
31. oktober 2012
Dichlorvos
18
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/257/EU af 11. maj 2012:
 
31. juli 2012
31. oktober 2012
Naled
18
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2012/728/EU af 23. november 2012:
 
1. april 2013
1. maj 2013
Bifenthrin
18
   
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2013/85/EU af 14. februar 2013:
 
1. november 2013
1. februar 2014
4-(2-nitrobutyl)morpholin
6, 13
   
Glutaral
5
   
N,N’-(decan-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-yliden)bis(octylammonium)dichlorid
1
   
Salicylsyre
1
   
Aktivstof, som er omfattet af Kommissionens afgørelse 2013/204/EU af 25. april 2013:
 
1. april 2015
1. juli 2015
Formaldehyd
20
   
1) Miljøministeren kan fastsætte tidligere frister for ophør af retten til import og salg af de pågældende bekæmpelsesmidler i de forskellige salgsled, jf. lov om kemikalier, § 35, stk. 1, nr. 5.


Bilag 3

Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelses-middelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Aktivstof
Produktnavn
Reg. nr.
Forbud mod salg 1)
Forbud mod anvendelse og besiddelse
2,4-D, dicamba
Substral Plænerens (tidligere UKS 118A)
633-6
1. april 2012
1. april 2013
6-benzyladenin
Cillus BA-6
22-55
1. marts 2012
1. marts 2013
acetamiprid
Substral Gødning med insektmiddel
633-4
1. april 2012
1. april 2013
Substral Gødning med insektmiddel
724-4
1. juli 2013
1. juli 2014
Substral Gødningspinde med insektmiddel
633-2
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektmiddel Koncentrat
633-1
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektmiddel Koncentrat
724-1
1. juli 2013
1. juli 2014
Substral Insektspray
633-3
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektspray
633-5
1. april 2012
1. april 2013
Substral Insektspray
724-3
1. juli 2013
1. juli 2014
Substral Insektspray
724-5
1. juli 2013
1. juli 2014
adoxophyes orana granulovirus
Capex
404-8
1. september 2013
1. september 2014
aluminiumphosphid
Mortalin Muldvarpegas ny
193-53
5. april 2012
5. april 2013
Phostoxin muldvarpe- og mosegrisegift
179-26
15. august 2012
15. august 2013
Tanaco Phostoxin mod kornskadedyr
179-24
15. august 2012
15. august 2013
Trinol Fosforbrinte mod muldvarpe og mosegrise
193-22
5. april 2012
5. april 2013
Quickfos Gnavermiddel
193-36
5. april 2012
5. april 2013
Quickfos Insektmiddel
193-37
5. april 2012
5. april 2013
Trinol Fosforbrinte insektmiddel
193-24
5. april 2012
5. april 2013
amidosulfuron
Eagle
18-500
1. maj 2013
1. maj 2014
Gratil
18-418
1. maj 2013
1. maj 2014
amidosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
Chekker
18-441
1. maj 2013
1. maj 2014
ampelomyces quisqualis
AQ 10
710-2
1. september 2013
1. september 2014
azoxystrobin
Agro Bizz Azoxystrobin
645-25
22. august 2012
22. august 2013
Inter-Azoxy
221-145
24. august 2012
24. august 2013
ND Azoxystrobin
242-47
30. juni 2012
30. juni 2013
beauveria bassiana GHA
Naturalis
710-1
1. september 2013
1. september 2014
bifenox
Agro Bizz Bifenox
645-21
1. november 2012
15. juni 2013
Fox 480 SC
396-27
1. november 2012
15. juni 2013
bitertanol
Baycor 25 WP
18-153
1. september 2012
31. december 2012
Baycor 300 EC
18-152
1. september 2012
31. december 2012
Baymat Rosenspray
18-298
1. september 2012
31. december 2012
Material Shop Rosenspray
18-337
1. september 2012
31. december 2012
ND Bitertanol
242-50
1. september 2012
31. december 2012
Toppcor WP 25
11-23
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
LFS Bitertanol Plus
318-53
1. september 2012
31. december 2012
Sibutol FS 199
18-406
1. september 2012
31. december 2012
Sibutol LS 280
18-217
1. september 2012
31. december 2012
boscalid
Agros Boscalid (tidl. Cantus)
650-4
1. marts 2013
1. marts 2014
DLA Agro Boscalid
21-146
1. oktober 2012
1. oktober 2013
boscalid, pyraclostrobin
Agro Bizz Bospyra WG
645-11
1. marts 2013
1. marts 2014
DLA Agro Pyrabos WG
21-145
1. oktober 2012
1. oktober 2013
chlormequat-chlorid
Inter-CCC 750
221-46
2. november 2012
2. november 2013
ND Chlormequat 750
242-25
30. november 2012
30. november 2013
clomazon
TO Clomazon
650-7
3. marts 2014
3. marts 2015
clopyralid
Agro Bizz Clopyralid
645-46
1. juni 2012
1. juni 2013
DLA Agro Clio 100
21-130
1. juni 2012
1. juni 2013
DLA Agro Clopyralid
21-98
1. juni 2012
1. juni 2013
Inter Clopyralid 100
221-64
26. juni 2012
26. juni 2013
LFS Cliophar
318-99
1. juni 2012
1. juni 2013
LFS Clopyralid
318-22
1. juni 2012
1. juni 2013
Lontrel
205-27
1. juni 2012
1. juni 2013
Matrigon
64-4
1. juni 2012
1. juni 2013
clothianidin, beta-cyfluthrin
Elado FS 480 (blå)
18-556
31. oktober 2013
30. november 2013
Elado FS 480 (uden farve)
18-561
31. oktober 2013
30. november 2013
Modesto FS 480
18-488
31. oktober 2013
30. november 2013
coniothyrium minitans
Contans WG
404-6
1. april 2014
1. april 2015
cyprodinil, picoxystrobin
Acanto Prima
3-172
1. november 2013
1. november 2014
DLA Agro Picoxy Cypro
21-142
1. november 2013
1. november 2014
dicamba
Banvel 4S
1-130
27. maj 2014
27. maj 2015
difenoconazol
Dividend 37.5 LS
1-110
1. juli 2013
1. juli 2014
diflufenican
Agro Bizz Diflufenican - 1
645-34
1. maj 2013
1. maj 2014
Agro Bizz Diflufenican - 2
645-35
1. maj 2013
1. maj 2014
diflufenican, mesosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
Agros Iodo (tidl. Othello)
650-58
1. marts 2013
1. marts 2014
dimethoat
Danadim Progress
11-25
22. september 2012
22. september 2013
Perfekthion 400 EC
19-81
22. september 2012
22. september 2013
diquat
Agros Diquat
650-84
17. oktober 2013
17. oktober 2014
Inter-Diquat
221-119
2. november 2012
2. november 2013
IT-Diquat
221-142
12. april 2012
12. april 2013
dithianon
Delan 750 SC
19-148
12. januar 2013
12. januar 2014
epoxiconazol
Epoxi C
650-100
17. oktober 2013
17. oktober 2014
ND Epoxiconazol
242-52
30. juni 2012
30. juni 2013
ethofumesat
Inter-Ethofumesat 500
378-25
27. oktober 2012
27. oktober 2013
IT-Ethofumesat
221-73
2. november 2012
2. november 2013
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Borup Insektsæbe klar-til-brug
179-111
15. august 2012
15. august 2013
Borup Insektsæbe Koncentreret
179-112
15. august 2012
15. august 2013
fenoxaprop-P-ethyl
ND Fenoxaprop
242-53
30. juni 2012
30. juni 2013
fenpropidin
Agro Bizz Fenpropidin
645-16
1. august 2013
1. august 2014
DLA Agro Fenpropidin
21-139
24. januar 2014
24. januar 2015
Tern 750 EC
1-112
24. januar 2014
24. januar 2015
fenpropidin, propiconazol
LFS Propiconazol + Fenpropidin
318-88
24. januar 2014
24. januar 2015
Zenit 575 EC
1-155
24. januar 2014
24. januar 2015
ferrifosfat
A Green Way Sneglemiddel
179-174
13. december 2012
13. december 2013
Ferrox
364-33
1. juni 2012
1. juni 2013
Lotus Sneglemiddel
179-175
15. august 2012
15. august 2013
Tanaco Sneglemiddel
179-172
13. december 2012
13. december 2013
Weibulls Sneglemiddel (tidl. Borup Sneglemiddel)
179-173
13. december 2012
13. december 2013
fluazifop-P-butyl
DLA Agro Fluazifop Max
21-133
31. december 2012
31. december 2013
Fusilade Max
1-184
31. december 2012
31. december 2013
LFS Fluazifop-P-butyl
318-117
31. december 2012
31. december 2013
fludioxonil
Maxim TECH
1-189
1. maj 2013
1. maj 2014
flupyrsulfuron-methyl
ND Flupyrsulfuron
242-43
30. juni 2012
30. juni 2013
fluroxypyr
Agro Bizz Tommy 180
645-4
1. november 2012
1. november 2013
LFS Fluroxypyr 200
318-171
31. december 2012
31. december 2013
Tandus
347-9
30. juni 2012
30. juni 2013
Tandus 180
347-10
30. juni 2012
30. juni 2013
fosetyl-Al
LFS Fosetyl
318-177
1. maj 2014
1. maj 2015
glyphosat
Agro Bizz Glyphos 360
645-40
1. marts 2013
1. marts 2014
Agro Bizz Glyphos 360 Ultra
645-39
1. juni 2012
1. juni 2013
Agro Glyphosat Gran 680
645-38
1. juli 2012
1. juli 2013
Ald-i-haven Koncentreret Ukrudtsmiddel
14-279
1. marts 2013
1. marts 2014
Bonus All Round Klar-til-brug
14-242
9. marts 2012
9. marts 2013
Bonus All Round Ukrudtsmiddel konc.
582-3
1. august 2012
1. august 2013
Bonus Koncentreret All-Round Total Ukrudtsmiddel
386-17
24. oktober 2012
24. oktober 2013
DanOut 360
582-1
1. august 2012
1. august 2013
Danout Spray
582-6
1. marts 2013
1. marts 2014
Glyfonol 360
193-44
5. april 2012
5. april 2013
Glyfonol 360
730-16
1. august 2012
1. august 2013
Keeper Powerspray
18-524
1. maj 2012
1. maj 2013
LFS Glyphosat Ultra
318-75
1. maj 2014
1. maj 2015
Lotus Ukrudtsfjerner (tidligere Glyfos Envision 7,2)
11-18
1. juni 2012
1. juni 2013
Ryom Ukrudtsmiddel
582-7
1. august 2012
1. august 2013
Symbol
273-9
13. september 2012
13. september 2013
Taifun 360
650-6
10. maj 2012
10. maj 2013
Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel 360
582-2
1. august 2012
1. august 2013
Ukrudtsmiddel Klar-til-brug
396-19
30. juni 2012
30. juni 2013
Ukrudtsmiddel Koncentreret
396-18
30. juni 2012
30. juni 2013
hymexazol
Tachigaren 70 WP
3-32
23. september 2012
23. september 2013
imazalil
Fungaflor Smoke
22-52
30. juni 2012
30. juni 2013
Imaz 100 SL
594-3
31. december 2012
31. december 2013
Inter-Imazalil
221-127
31. december 2012
31. december 2013
imidacloprid
Provado Compact
18-521
31. oktober 2013
30. november 2013
Provado Insektpinde
18-356
31. oktober 2013
30. november 2013
Provado Insektspray
18-355
31. oktober 2013
30. november 2013
Trim mod gåsebille-larver
18-506
31. oktober 2013
30. november 2013
imidacloprid, beta-cyfluthrin
Chinook FS 200
18-478
31. oktober 2013
30. november 2013
ioxynil, fluroxypyr, clopyralid
Ariane Super
64-12
1. juni 2012
1. juni 2013
laliumoleat
Insektsæbe
394-1
21. juni 2012
21. juni 2013
lambda-cyhalothrin
ND Lambda
242-57
30. juni 2012
30. juni 2013
magnesiumphosphid
Tanaco Degesch Plate
179-32
15. august 2012
15. august 2013
Tanaco Degesch Strip
179-33
15. august 2012
15. august 2013
mancozeb
Agro Bizz Mancozeb NT
645-8
1. juni 2013
1. juni 2014
Dithane NT
64-60
1. juni 2013
1. juni 2014
Manco C
650-88
22. juni 2012
22. juni 2013
mancozeb, dimethomorph
Acrobat WG
19-131
1. november 2013
1. november 2014
mancozeb, fenamidon
Agro Bizz Fenazeb
645-31
5. juli 2012
5. juli 2013
mancozeb, metalaxyl-M
Agros Mancometa
650-103
1. september 2013
1. december 2013
LFS Metalaxyl-M + Mancozeb
318-112
1. september 2013
1. december 2013
Ridomil Gold MZ Pepite
1-191
1. september 2013
1. december 2013
mancozeb, zoxamid
LFS Mancozeb + Zoxamid
318-144
25. marts 2014
25. marts 2015
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Borup Plænerens
64-65
17. oktober 2012
17. oktober 2013
DLA Agro Kemiks FG S
21-126
1. marts 2013
1. marts 2014
Greenor
64-52
17. oktober 2012
17. oktober 2013
LFS Plænerens
318-55
1. november 2012
1. november 2013
Substral Plænerens Ekstra
179-205
1. november 2012
1. november 2013
Substral Plænerens Plus
64-64
17. oktober 2012
17. oktober 2013
Trinol Plænerens Koncentreret
386-28
1. november 2012
1. november 2013
Turfline Plænerens
179-196
1. juli 2013
1. juli 2014
mepiquat-chlorid, ethephon
Inter-Short
221-31
2. november 2012
2. november 2013
mercaptodimethur
Mesurol Sneglegift 1 %
18-18
30. marts 2012
30. marts 2013
mesosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
Agros Iodomeso
650-85
1. marts 2013
1. marts 2014
metamitron
Inter-Metamitron SC
221-123
5. marts 2012
5. marts 2013
metsulfuron-methyl
Agros Meth (tidligere Agros Finy)
650-54
24. februar 2012
24. februar 2013
Agros Mini
650-66
24. februar 2012
24. februar 2013
MiniMet
607-1
1. april 2014
1. april 2015
pirimicarb
DLA Agro Pirimicarb
21-137
1. marts 2013
1. marts 2014
Inter Pirimicarb 50
221-67
2. november 2012
2. november 2013
IT-Pirimicarb 50
378-35
27. oktober 2012
27. oktober 2013
propamocarb
Previcur N
18-431
30. marts 2012
30. marts 2013
Tyfon
18-480
1. oktober 2013
1. oktober 2014
propamocarb, fenamidon
LFS Fenamidon-Propamocarb
318-132
31. marts 2014
31. marts 2015
propaquizafop
Inter-Propaquizafop
221-90
2. november 2012
2. november 2013
ND Propaquizafop
242-54
30. juni 2012
30. juni 2013
propiconazol
ND Propiconazol 250
242-48
1. maj 2014
1. maj 2015
prosulfocarb
Agro Bizz Prosulfocarb
645-3
1. august 2013
1. august 2014
Agros Fi
650-79
1. august 2013
1. august 2014
DLA Agro Prosulfocarb
21-148
15. februar 2014
15. februar 2015
Inter-Prosulfocarb
221-120
1. august 2013
1. august 2014
ND Prosulfocarb
242-38
7. marts 2014
7. marts 2015
prothioconazol
Agro Bizz Prothioconazol EC 250
645-6
1. marts 2013
1. marts 2014
DLA Agro Prothioconazol
21-144
1. marts 2013
1. marts 2014
quinoclamin
Mogeton
605-1
1. juli 2013
1. juli 2014
rimsulfuron
Agro Bizz Rimsulfuron
645-26
15. september 2012
15. september 2013
DLA Agro Rimsulfuron
21-124
15. september 2012
15. september 2013
Titus
650-42
15. september 2012
15. september 2013
Titus WSB
3-150
14. september 2012
14. september 2013
tau-fluvalinat
ND Tau-Flu
242-56
30. juni 2012
30. juni 2013
thiamethoxam
Cruiser 350 FS
1-217
31. oktober 2013
30. november 2013
Cruiser Raps
1-183
31. oktober 2013
30. november 2013
Cruiser SB
1-200
31. oktober 2013
30. november 2013
thiamethoxam, metalaxyl-M, fludioxonil
Cruiser OSR
1-159
31. oktober 2013
30. november 2013
LFS Thiamethoxam
318-141
31. oktober 2013
30. november 2013
tolclofos-methyl
ND Tolclofos 10
242-66
30. juni 2012
30. juni 2013
ND Tolclofos 500 FL
242-68
30. juni 2012
30. juni 2013
tribenuron-methyl
Agro Bizz Tribenuron ST
645-5
1. juli 2013
1. juli 2014
Agros Tribenuron
650-104
24. april 2014
24. april 2015
DLA Agro Tribenuron ST
21-123
1. juli 2013
1. juli 2014
thifensulfuronmethyl
Harmony
3-136
27. maj 2014
27. maj 2015
triflusulfuron-methyl
ND Triflusulfuron-methyl
242-35
30. juni 2012
30. juni 2013
trinexapac-ethyl
Inter-Trinexapac
221-129
2. november 2012
2. november 2013
1) For godkendelsesindehaveren gælder den dato for tilbagekaldelsen, som Miljøstyrelsen har fastsat i afgørelsen herom til denne, jf. lovens § 35, stk. 1, nr. 5, for midler, der er omfattet af plantebeskyttelsesmiddelforordningens overgangsordning, jf. § 6 i lov nr. 294 af 11. april 2011, eller plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 44 for midler, der er godkendt efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen.


Bilag 4

Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er fastsat forbud mod besiddelse fra 2012

Forbuddet mod besiddelse af produkter i dette bilag omfatter kun de nævnte produkter med det nævnte registreringsnr. Der kan være andre produkter med samme navn, men med et andet registreringsnr.

1. Besiddelse forbudt fra den 2. september 2012

Aktivstof
Produktnavn
Reg. nr.
2,4-D
D-acid
49-73
aclonifen
AB Aclonifen
570-25
Fenix
132-75
Fenix
6-150
alpha-cypermethrin
Fastac
570-51
Fastac 50
5-116
Fastac 99
5-111
Fastac 99
19-134
Fastac SC
5-95
Fastac SC
19-129
Inter-Alfacypermethrin
221-51
Inter-Alphacyper
221-68
LFS Alfacypermethrin
318-1
aluminiumphosphid
Cederphos 56% mod kornskadedyr
508-1
Cederphos 56% mod muldvarpe og mosegrise
508-2
Insekta Synfume
372-6
Insekta Synfume 1
372-1
Inter-ALP mod kornskadedyr
221-84
Inter-ALP mod mosegrise og muldvarpe
221-63
IT-ALP mod kornskadedyr
378-39
IT-ALP mod mosegrise og muldvarpe
378-38
Phostek mod muldvarpe og mosegrise
2-65
Phostek muldvarpe- og mosegrisegas
34-2
Phostoxin Degesch muldvarpegift
2-5
Phostoxin mod kornskadedyr
2-67
Rentokil Phostek mod kornskadedyr
2-64
Rentokil Phostek mod kornskadedyr
2-66
Rentokil Phostek muldvarpe- og mosegrisegift
2-63
amidosulfuron
Gratil
6-136
Gratil
570-10
azoxystrobin
Amistar
51-63
Amistar
205-24
Amistar
570-5
Amistar
650-14
Amulet
21-105
Dito Azoxystrobin
410-8
DLG Strobil
54-12
FLG Azoxystrobin
420-1
Ortiva
1-196
Verus Azoxystrobin
359-20
bentazon
Basagran 480
19-10
GK Bentazon 480
423-4
I. T. Bentazone DK
221-105
Inter-Bentazon
221-82
Inter-Bentazon 480
221-96
IT Bentazon DK
378-48
IT-Bentazon
378-1
IT-Bentazon 480
378-40
IT-Bentazon 480 DK
378-53
IT-Bentazone DK
221-117
JBC Bentazon 480
242-1
LFS Bentazon
318-36
ND Bentazon 480
242-31
Verus-Bentazon 480
359-10
bentazon, mechlorprop-P
Basagran MP-P
19-66
bifenox
Fox
650-19
bromadiolon
Trinol Bromadiolon Koncentrat
193-21
bromoxynil, ioxynil
Briotril
18-450
Briotril
16-104
Bromyl
378-52
Kemtril
21-102
LFS Bromoxynil+Ioxynil
318-71
Oxitril
132-76
Oxitril CM
132-93
Oxitril CM
6-161
Oxitril Plus
6-169
bromoxynil, ioxynil, diflufenican
Capture
18-413
Capture
132-89
Capture
6-158
buprofezin
Applaud 40
22-69
Applaud 40 SC
22-60
chlormequat-chlorid
Chlormequat 720
221-49
Inter CCC 700
221-53
IT-CCC
378-4
IT-CCC 700
378-18
IT-CCC 750
378-16
IT-Chlormequat
378-3
Limit 5 C
49-28
Limit 5 C
19-107
Stabilan 460
56-5
Stabilan Extra
5-30
Stabilan Extra
19-122
Stabilan Extra
56-10
Thorø Chlormequat
284-3
Trece 700
49-55
Tricorta 750
16-136
chlorothalonil
Bravo 500 F
1-94
Daconil 500 F
51-67
GK Chlorithalonil 500
423-6
Verus Chlorothalonil 500
359-7
chlorpropham
Spud Nic
599-1
chlorpyrifos
Pageant M
64-34
clethodim
Select 240 EC
16-153
clodinafop-propargyl
Topik 100 EC
1-156
clofentezin
Apollo 50 SC
6-75
clomazon
AB Clomazon
570-41
clopyralid
AAA Clo
570-38
AB Clopyralid
570-19
Cliophar
361-2
Glopyr 100 SL
361-12
Inter Clopyralid
221-35
Inter-Clopyralid Fl
378-49
IT-Clopyralid
378-17
IT-Clopyralid
378-24
Loncid
378-50
cuprinaphthenat, hjortetakolie
Compinol
272-1
cyazofamid
Agros Ranman
650-57
cyfluthrin
Baythroid – klar-til-brug
18-225
Baythroid S
18-224
cypermethrin
Cympa-TI
49-29
Cyperb
49-19
Cyperb
49-61
Cyperb 100
49-95
Cyperb 50
49-63
Cyperkill 5
49-47
IT-Cypermethrin
221-11
Maladan Insektmiddel Klar-til-brug
49-80
Maladan Insektspray
49-96
cyprodinil
LFS Cyprodinil
318-130
Unix 75 WG
1-126
cyprodinil, picoxystrobin
Acanto Prima
1-187
cyprodinil, propiconazol
Kando
1-207
LFS Cypro
318-68
Stereo
570-15
cyromazin
Trigard 100 SL
1-144
daminozid
Alar 85
22-10
dazomet
Basamid GR
19-119
deltamethrin
Decis 2,5 EC
6-134
Decis 2,5 EC
18-415
Inter-Deltamethrin
221-75
Kill-it blomsterspray
8-49
Kill-it rosenspray
8-50
Lusepuster X Pot & Plante
8-51
Material-shop plantespray
8-52
ND Deltamethrin
242-49
Pokon Plantespray Plus
8-48
Splendour
11-17
denatoniumbenzoat
GORI 950 vildtbidemiddel
30-39
dicamba
Banvel 4S
218-1
Inter Dicamba 480
221-108
ND Dicamba 480
242-23
Opal-Dicamba
221-86
dicamba, triasulfuron
Syngergy 63 WG
1-143
dichlorprop-P
Optivit DP
269-5
dichlorprop-P, MCPA
Optica Diklo Mix
49-70
Optivit DP/M
269-4
dichlorprop-P, MCPA, mechlorprop-P
Duplosan Trio
19-94
didecyldimethylammoniumchlorid
Algitox 24
18-449
difenoconazol
Dividend 030 FS
1-160
diflubenzuron
Dimilin
16-16
Dimilin WP-25
559-1
LFS Diflubenzuron
318-54
diflufenican
Agro Bizz Diflufenican – 3
645-36
DFF
132-68
DFF
6-147
DLA Agro Diflufenican
21-140
Inter-Diflufenican
221-131
LFS Diflufenican
318-104
Pelican
11-20
dimethoat
Danadim Dimethoat 40
11-5
Danadim Dimethoat 40 EC
11-9
Dimethoat 40
14-179
Dimethoat 40
262-1
Dimethoat 400 EC
21-107
DLG Dimethoat 28
14-88
DLG Dimethoat 40
14-234
JBC Dimethoat 25
242-16
KVK Dimethoat 40
16-165
KVK Dimethoat 400
16-101
Perfekthion 500 S
19-84
Perfekthion EC 20
19-21
PLK-Dimethoat 40
21-94
Roxion 40 EC
5-93
Roxion 40 EC
19-127
SweDane Dimethoat 40
14-246
diquat
Reglone
570-11
diquat dibromid
ND Diquat
242-33
Reglone
650-47
diuron
Inter-Diuron
221-26
IT-Diuron WP
378-13
Karmex
393-2
epoxiconazol
Cortez
570-53
Inter-Epoczol
221-114
IT-Epoczol
221-134
Opus
570-2
Opus
650-13
epoxiconazol, kresoxim-methyl
Opus Xtra
19-167
epoxideret sojaolie
Flora-Matic
219-1
Floramatic Plantebeskytter klar-til-brug
414-2
Lotus Plantebeskytter
179-97
Tanaco Flora Matic Plantebeskytter
179-57
esfenvalerat
Sumi-Alpha 5 FW
3-124
Suminak
526-7
ethephon
Agro-Ethephon
378-12
Agro-Ethephon 480
378-43
Arvest
312-1
Arvest
132-96
Arvest
6-162
Cerone
132-22
Cerone
14-120
Cerone
6-143
DLG Ethephon 480
14-200
Flordimex 480
314-1
Inter-Ethephon
221-40
IT-Ethephon
378-11
IT-Ethephon 480
221-93
LFS Ethephon 480
318-51
Regufon
16-118
Regufon Extra
16-140
Stefes Ethephon 480
311-2
Stråstærk 480
14-215
ethofumesat
DLG Ethuron
14-134
DLG Ethuron
241-5
DLG Ethuron 500
6-123
DLG Ethuron 500 Flow
241-8
Ethosan
16-138
Inter-Ethofumesat
221-14
Inter-Ethofumesat
378-46
IT Ethofumesat 50
221-89
IT-Ethofumesat 200
378-26
JBC Ethofumesat
242-6
Kemiron
241-2
Kemiron Flow
241-4
Kemiron Flow
6-127
Nortron SC
6-87
Stefes Ethofumesat 200
311-6
ethofumesat, phenmedipham
Beetup-Plus
49-59
Betaron
6-64
Betosip Combi
261-2
Beta Super
241-9
Beta Super
6-126
EK 692
14-164
Kemifam DUO
241-3
Kemifam Duo
6-128
ND Betafam Combi
242-5
Spar 2
16-141
Spar 2
18-461
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
Betanal Optima
6-121
Betanal Optima SC
6-138
Betanal Optima SC
18-412
Betanal Progress
6-78
Kemifam PRO FL
335-1
Kemifam Pro Fl
6-124
Kemifam Pro SC
18-420
Kemifam Pro SC
6-139
LFS PDE
318-32
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Insekt Stop Insektsæbe
179-78
Juliana Insektsæbe Koncentreret
179-84
Juliana Insektsæbe Ktb
179-83
Tanaco PRO Insektsæbe Koncentreret
179-56
fedtsyre-salte
Insekt-stop Klar-til-brug
355-7
Insekt-stop koncentrat
355-5
fenazaquin
Pride Ultra
64-40
Pride Ultra
572-1
fenoxaprop-P-ethyl
Agros Foxtrot
650-46
Primera
6-92
Primera Super
6-137
Puma Super
6-130
fenpropidin, propiconazol
Zenit 425 EC
1-122
fenpropimorph
Corbel
1-97
Corbel 750
19-170
Dito Fenpropimorf
410-10
LFS Fenpropimorph
318-7
LFS TOP
318-2
Verus fenpropimorph 750
359-16
fenpropimorph, azoxystrobin
Amistar Pro
51-66
Amistar Pro
1-173
LFS Azoxystrobin Pro
318-66
ND Azoxystrobin Pro
242-59
fenpropimorph, epoxiconazol
ND EpoxiProp
242-61
Opus Team
19-88
Opus Top
570-43
fenpropimorph, kresoxim-methyl
Mentor
19-91
fenpropimorph, prochloraz
Rival
6-62
Rival CS
6-119
Tempo
6-89
fenpropimorph, propiconazol
Dito Propiconazol Top
410-7
Inter-Top
221-32
IT-TOP
378-30
LFS Profen 500
318-21
ND Profen
242-60
Tilt Top
205-20
Tilt top
1-69
Tilt Top 500 EC
396-14
Verus Propiconazol Top
359-8
ferrifosfat
AB Sneglemiddel
570-35
Borup Sneglemiddel
623-2
Sidste Måltid
623-3
Tanaco sneglegift
623-1
ferrosulfat
Dangrøn
276-1
EK Mosmiddel
14-150
Strø-let mosfjerner
18-291
Thor Jernvitriol
14-151
fipronil
Regent 80 WDG
6-178
Regent 80 WDG
18-433
Regent WG
19-158
florasulam
Primus
570-14
fluazifop-butyl
Defolan
51-56
fluazifop-P-butyl
Fluazifop-P-Butyl
221-17
Fluazifop-P-butyl 250
221-38
Fusilade EW 25
51-51
Fusilade X-TRA
51-54
Fusilade X-tra
1-169
IT-Fluazifop-p-butyl
378-10
LFS Fluazifop-P
318-40
fluazinam
DLA Agro Fluazinam
21-138
DLA Agro Fluazinam 500
21-141
IT-Fluazinam
221-118
LFS Fluazinam
318-63
ND Fluaz
242-65
ND Fluazinam
242-64
OHAYO
352-4
Shirlan
51-59
Shirlan
1-170
Shirlan
205-33
Shirlan
570-4
fludioxonil, tebuconazol
Arena C FS 030
18-508
flupyrsulfuron-methyl
Lexus
570-45
fluroxypyr
Burrestop
21-100
GK Fluroxypyr 180
423-1
Inter Fluroxypyr
221-109
Inter-Fluroxypyr
221-116
LFS Fluroxypyr
318-24
Starane
570-18
Starane 180
64-27
Starane Mixer
64-13
Tomigan 180
570-39
Verus-Fluroxypur 180
359-14
fluroxypyr, dicamba, clopyralid
EK 495
14-220
foramsulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
Maister
570-36
fosetyl-Al
Aliette
132-50
Aliette
6-144
Aliette 80 WG
6-156
fosforbrinte
Phos2Fume
179-59
glufosinat-ammonium
Basta
8-40
Basta
6-109
Basta
18-409
Inter-Glufam
221-54
IT-Glufam
378-22
LFS Glufosinat
318-35
glyphosat
AAA-Glyphosat
11-38
AB Glyphosat
570-8
AB Glyphosat Klar-til-brug
570-34
All Out
14-229
All Out 2000
14-228
All Out Bion
14-247
ALL-OUT 360
14-195
Amega
56-11
Bonus All Round
318-82
Bonus ukrudtsmiddel
52-9
Bonus Ukrudtsmiddel 125
318-10
Bonus Ukrudtsmiddel 250
318-59
Bonus Ukrudtsmiddel 500
318-64
Bonus Ukrudtsmiddel 750
318-58
BONUS Ukrudtsmiddel Klar til brug
318-11
Cab Dan Glyphosat 360
318-83
Cheminova Glyphosate 360
11-6
Clinic 360 SL
56-9
EK 192
14-132
EK Totalukrudtsmiddel Klar-til-brug
14-169
EK Ukrudtsmiddel
14-163
FR GLYF-UP
264-4
Gk Glyphosat 360
423-9
Glifogarde
368-1
Glycel
554-1
Glyfonova 400
11-8
Glyper
374-1
Glyphogan
52-6
Glyphosat 360
21-92
Glyphosat 41 %
244-3
Grassat 5
48-6
Grassat Klar-til-brug
48-13
Inter Glyphosat 60
221-65
Inter Glyphosat 7,2
221-66
Inter-Glyphosat
221-20
Inter-Glyphosat 360
221-95
IT-Glyphosat
378-5
IT-Glyphosat 360
221-97
Jablo Glyfosat
388-1
Jablo Glyfosat
271-4
JBC Glyphosat
200-2
JBC Glyphosat
242-13
Koncentreret Ukrudtsmiddel 360
14-253
Kvikdown
14-210
Kvikdown 2000
14-166
Kvikdown 360
14-167
LFS Glyphosat
226-1
LFS Glyphosat
318-9
LFS Glyphosat 2000
11-11
LFS-Glyphosat
368-2
Madrigal
368-3
Marvel TM
48-10
Material-Shop, Ukrudtsmiddel
48-22
Material-Shop, Ukrudtsmiddel klar-til-brug
48-23
Mod Ukrudt Overalt Totalukrudtsmiddel
14-205
Mod Ukrudt Overalt Totalukrudtsmiddel-klar-til-brug
14-204
ND Glyphosat Ultra
242-51
Nomix
48-14
OK Glyphosat
271-1
OK-500
271-2
P. R. Glyphosat
325-1
P. R. -Glyphosat
307-1
Polyplant Glyfosat
389-1
Polyplant Glyfosat
271-3
R-3 UP GLYPHOSAT
205-15
Roundup
14-99
Roundup
16-116
Roundup
210-1
Roundup
221-2
Roundup
289-1
Roundup 2000
48-9
Roundup Dry
48-17
Roundup Garden Plus
48-20
Roundup Spray
48-19
Spray-Down
395-2
Spray-Down koncentrat
395-1
Spray-Down Koncentrat Plus
395-3
Superfos Glyphosat
206-1
Tanaco ukrudtsmiddel
52-8
Tanaco ukrudtsmiddel klar til brug
52-7
Thor Glyphosat
284-1
Thor Totalukrudtsmiddel
14-156
TO-Glyphosat
363-7
Top Farm Glyphosat
316-1
Totem
132-64
Totem
6-146
Touchdown Premium
51-73
Ukrudtsfjerner- fjerner alt grønt ukrudt All Round konc.
14-194
Ukrudts-Fjerner-fjerner alt grønt ukrudt All Round
14-192
UNIK Ukrudtsmiddel
318-12
UNIK Ukrudtsmiddel Koncentreret
318-42
Verus-Glyphosat 360
359-4
glyphosat, diflufenican
Zeppelin
132-70
Zeppelin
6-148
Zeppelin
18-438
Keeper L
18-479
glyphosat, MCPA
Fusta
48-11
glyphosat-trimesium
Best Totalukrudtsmiddel
14-172
Glyfosat T 1
49-77
Glyfosat T 2
49-78
Touchdown
51-48
Touchdown
1-165
Touchdown 2001
51-49
Touchdown 2001
1-166
hexythiazox
Nissorun
18-299
hvidløg
Borup Ukrudtsfjerner
569-5
Coop VegaNo klar-til-brug
569-10
Coop Vegano ukrudtsmiddel Klar til brug
569-11
Lotus Ukrudtsfjerner
569-6
Material Shop Ukrudtsfjerner
569-7
Osmo VegaNo Ukrudtsfjerner
569-8
Silvan Ukrudtsfjerner
569-2
Tanaco VegaNo, koncentreret
569-4
TourTurf VegaNo
569-9
VegaNo
569-1
VegaNo Ukrudtsfjerner
569-13
VegaNo ukrudtsfjerner klar til brug
569-14
imazalil
Fungaflor Smoke
216-1
Fungazil 100 SL
22-62
Fungazil 100 SL
216-10
Fungazil 100 SL
621-1
Fungazil Bejdse
22-16
Fungazil E
22-23
Fungazil MLF
14-184
Fungazil TM 100
216-11
imazalil, azaconazol
Nectec Pasta
22-63
Nectec Paste
216-9
imidacloprid
Imidasect 70 WS
646-1
Kohinor 70 WG
396-30
Kohinor 70 WG
18-496
Warrant 700 WG
11-26
Warrant 700 WG
18-495
imidacloprid, tefluthrin
Imprimo FS 418
18-482
Montur FS 190
18-483
iodosulfuron-methyl-natrium
Bizz-iodosulfuron
570-13
Hussar
6-172
ioxynil
Totril
132-6
Totril
6-142
isoproturon
DLG-isoproturon
14-135
IT-IPU SC
378-9
IT-Isoproturon
221-9
LFS IPU
318-4
TO Isoproturon
311-1
TO-Isoproturon 500
363-8
Verus-Isoproturon
359-13
jern(II)sulfat
BEST Mosmiddel
14-181
Jernvitriol - Jernsulfat 20
321-1
Mod mos i plænen
14-206
Mos Væk
18-339
Ovntørret Jernvitriol
260-5
Strollar Mossa F
301-1
kaliumoleat
Ami Insektsæbe
18-324
Ami-insektsæbe Klar-til-brug
18-338
Biolet Insektsæbe klar-til-brug
394-2
Biopax Insektsæbe 10%
94-10
Bonus Insektsæbe Klar-til-brug
386-10
Bonus Insektsæbe koncentreret
386-11
Bonus Rosenmiddel Klar-til-brug
386-5
Bonus Rosenmiddel koncentreret
386-4
Florina Insektsæbe
18-357
Florina Insektsæbe Klar-til-brug
18-359
Gartnersæbe Klar til brug
404-3
Gartner-Sæbe koncentreret
404-1
Grønne Danmark Insektsæbe Klar-til-brug
179-55
Grønne Danmark Insektsæbe Koncentreret
179-54
Insekt-stop til roser Klar-til-brug
355-6
Insektsæbe klar til brug
94-9
Insektsæbe Klar til brug
404-4
Insektsæbe koncentreret
404-2
Interflora Insektsæbe klar-til-brug
414-1
lambda-cyhalothrin
Karate
51-32
linuron
Afalon
6-97
Afalon disp.
6-111
Du Pont Linuron 50
393-3
Inter-Linuron
221-91
magnesiumphosphid
Degesch plates
2-61
Degesch-strips
2-60
malathion
EK Malathion 4
14-130
DLG Malathion 45
14-23
Maladan
18-33
Maladan 44 EW
11-14
Malathion 500 EW
14-183
Material-shop Malathion
18-29
Sprøjtemiddel – effektiv – Insektfjerner Total
179-44
Tanaco Maladan Pudder M
179-71
maleinhydrazid
Antergon MH 180
558-1
mancozeb
Dithane
570-27
Dithane
650-12
Dithane DG
16-130
Dithane DG
19-85
Dithane LF
16-24
Dithane M 45
16-58
Dithane M 45
19-105
Dithane M 45
64-62
Dithane M 45
246-7
Dithane M 45 Bejdsemiddel
16-64
Dithane M 45 Bejdsemiddel
19-104
Dithane M 45 Bejdsemiddel
64-61
Dithane M 45 Bejdsemiddel
246-6
Dithane NT
19-118
Dithane NT
246-3
Manex II Flo
393-1
LFS Mancozeb
318-23
Pennfluid
291-6
Sancozeb 80 WG
359-17
Sancozeb 80 WG
380-2
Sancozeb 800 WP
14-170
Sancozeb 800 WP
64-46
Tridex
650-35
mancozeb, cymoxanil
Agros Curzate
650-40
mancozeb, dimethomorph
Acrobat WG
5-102
mancozeb, metalxyl-M
Ridomil Gold
650-16
mancozeb, propamocarb
LFS Propamocarb Plus
318-28
Tattoo
6-85
Tattoo
18-436
mancozeb, zoxamid
Electis
64-63
mandipropamid
Revus
570-54
Revus
650-1
maneb
Trimangol 80
291-1
Trimangol Fl.
291-2
MCPA
Danacetat 75 fl
14-225
Herbatox MCPA
16-158
Herbatox MCPA
18-455
Inter-MCPA
221-33
M-750
49-71
Metaxon
19-96
ND MCPA 750
242-29
MCPA, dichlorprop-P, dicamba
Material Shop Plænerens Klar-til-brug
49-65
Material-shop Plænerens
49-30
Optivit Special
269-2
Storplænerens 1997
49-64
MCPA, dicamba
Trim Plus
18-395
MCPA, fluroxypyr
Starane M
64-11
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
AB Plænerens
570-37
Ariane S
64-16
BIZZ-FCM
570-48
Bofix
64-32
Bonus Plænerens Koncentreret
570-32
Burrelox
14-211
CAB DAN Ren Plæne
582-4
Den rigtige plænerens
179-148
Flux
64-33
Flux 94
14-142
Trinol Plæne Rens
193-43
Kemfiks FG
21-103
LFS MFC
318-50
MCPA, fluroxypyr, dicamba, clopyralid
Flux Extra
14-219
MCPA, mechlorprop-P
Evergreen 90
49-48
Optivit MP/M
269-6
mechlorprop, 2,4-D
Herbamix MPD
16-159
mechlorprop, 2,4-D, dicamba
Herbatox BV
16-155
mechlorprop, ioxynil
Mylone GF
132-79
mechlorprop, MCPA, clopyralid
Herbalon
16-154
Stellon
5-97
Stellon 97
14-224
mechlorprop, MCPA, dicamba
Herbatox BV Plænerens
18-453
Herbatox BV Plænerens
16-152
Herbatox klar-til-brug
18-454
Herbatox klar-til-brug
16-160
Herbatox Plænemiddel
16-169
Herbatox Plænemiddel
18-456
Lotus Plænerens Klar-til-brug
16-175
Lotus Plænerens Klar-til-brug
18-459
Tanatox Plænerens
16-172
Tanatox Plænerens
18-463
Tanatox Plænerens Klar-til-brug
16-173
Tanatox Plænerens Klar-til-brug
18-464
Toxan Plænerens klar-til-brug
18-471
Lotus Plænerens
16-174
Lotus Plænerens
18-458
Mod Ukrudt i Græsplænen - Plænerens
16-157
Toxan Plus
18-470
mechlorprop-P
Herbaprop ES 667
16-142
Inter-Mechlorprop-P
221-28
Optica M-ester
49-39
Optivit MP
269-3
mechlorprop-P, 2,4-D
Optica Meko-Mix
49-9
mechlorprop-P, MCPA, clopyralid
Stellon-P
14-227
mepiquat-chlorid
IT-Short
378-8
mercaptodimethur
Mesurol SC 500
18-311
Mesurol WP 50
18-69
mesosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
AAA Atlantis WG
570-50
Atlantis
650-32
mesotrion
Callisto
650-36
metaldehyd
Metaldehyd 5 G
21-47
metamitron
DLG Metamitron
14-201
Goliath
16-147
Goliath
563-1
Goltix
570-16
Goltix flydende
311-5
Goltix flydende 700
311-11
Goltix flydende 700
16-171
Goltix SC 700
18-370
Goltix WG
18-165
Inter Metamitron SC
311-8
Inter-Metamitron
221-24
Inter-Metamitron SC
221-77
Inter-Metamitron WG
221-99
IT-Metamitron
378-20
IT-Metamitron SC
221-101
LFS Metamitron
318-6
LFS Metamitron 700
318-37
Metafol SC
14-221
ND Metamitron
242-7
Solanitron 700 SC
614-2
Verus-Metamitron WG
359-3
metribuzin
Dancor 70 WG
14-235
Inter-Metribuzin
221-83
Inter-Metribuzin WG
221-88
IT-Metribuzin
378-28
IT-Metribuzin WG
378-44
LFS Metribuzin
318-34
Sencor WG
18-140
Verus Metribuzin
410-2
metsulfuron-methyl
Allie
570-26
Ally
3-154
Ally 20 DF
205-21
GK Metsulfuron methyl 20 DI
423-2
IT-Minimal
378-6
LFS Metsulfuron
318-15
Minimal 20 DF
221-16
ND Metsulfuron
242-42
Pro-Metsulfuron-Methyl
205-25
TO-Metsulfuron
363-2
Verus-Metsulfuron methyl 20 DF
359-12
1-naphthyleddikesyre
Supertop
539-1
napropamid
Devrinol FL
501-1
Devrinol 2E
51-45
Devrinol 45 F
51-44
Inter-Napropamid
221-61
IT-Napropamid
378-45
paclobutrazol
Bonzi
51-40
paraffinolie
Florina Insekt- og meldugfjerner
18-371
Florina Prof Insekt- og meldugfjerner
18-372
Florina Specialolie mod insekter og meldug
18-358
Florina Specialolie Plus
18-384
M 96 Olieemulsion
18-321
Material Shop rosensprøjtemiddel
18-316
Midol Insekt- og meldugfjerner
18-323
Midol Meldugmiddel
18-322
Midol Olieemulsion
18-320
Specialolie mod insekter og meldug
18-312
penconazol
Topas 100 EC
1-87
pencycuron
GK Pencycuron 12.b
423-5
Monceren D
570-47
Monceren F
570-46
Verus-Pencycuron 12,5
359-9
pendimethalin
GK Pendimethalin 400
423-7
Inter Pendimethalin
221-71
Inter-Pendimethalin 400
378-51
IT-Pendimethalin
378-47
LFS Pendimethalin
318-17
Marathon
5-107
Stomp
5-115
Stomp 400
14-168
Stomp Gold
5-120
Stomp Gold
19-141
Stomp Pentagon
5-121
Stomp SC
5-106
Verus-Pendimethalin 400
359-5
phenmedipham
Beetup
49-51
Betanal Basic
6-140
Betanal Classic
6-141
Betanal Classic
18-411
Betanal SC
6-125
Betasana 12
14-127
Betasana Flow
241-10
Betasana Flow
6-122
Betosip
261-1
Goliath
132-62
Herbaphen 86
16-112
Herbasan
16-132
Inter-Phenmedipham
221-13
IT-Phenmedipham
221-70
IT-Phenmedipham 157
378-41
IT-Phenmedipharm EC
378-23
JBC Betafam E
242-4
Kemifam Flow
241-6
ND Betafam SE
242-12
Stefes PMP
311-3
SweDane Betasana SC
14-217
phenmedipham, clopyralid
Melonal
64-28
phenmedipham, desmedipham
Betanal Compact
6-76
phenmedipham, ethofumesat
Betaron 50
6-83
phenmedipham, ethofumesat, desmedipham
Betanal Progress OF
6-90
Herbasan Trippel
16-146
Spar 2 Plus
16-170
picoxystrobin
Acanto
1-179
pirimicarb
Bonus Bladlusbekæmpelse
318-38
Inter-Pirimicarb
221-37
IT-Pirimicarb WG
378-33
LFS Pirimicarb
318-29
Pirimicarb/Pirimor
205-18
Pirimor
51-1
Pirimor G
51-53
Verus-Pirimicarb G
359-11
prochloraz
Inter-Prochloraz
221-60
IT-Prochloraz
378-34
Key EW
18-474
KVK Prochloraz
16-143
Mirage 45 EC
52-4
Mirage 45 NA
52-10
Mirage 45 NA
396-8
Prelude 20 LF
6-70
Prelude 20 LF
18-430
Prelude 20 LF
19-157
Sportak 45 EC
6-48
Sportak 45 EC
18-440
Sportak EW
6-88
Sportak EW
18-435
Sportak EW
19-160
prochloraz-Mn-complex
Octave
6-67
Octave WP
6-135
Octave WP
18-427
Octave WP
19-156
prochloraz, propiconazol
Bumper P
396-2
propamocarb
Previcur N
6-6
Propeller
242-37
propaquizafop
Agil
570-21
Agil
650-34
Agil 100 EC
1-106
Dito Propaquizafop
410-3
Kemaprop
21-108
propiconazol
Dito Propiconazol 250
410-9
Inter-Propiconazol
221-111
IT-Propiconazol
378-29
LFS Propicon 250
318-19
LFS Propiconazol
318-8
Propiconazol 250 EC
221-7
RVG-1 Propiconazol
282-1
T - 2 (Propiconazol)
205-2
Tilt 250 EC
570-40
Tilt 62.5 GL.
1-111
Verus-Propiconazol 250 EC
359-1
propiconazol, carbendazim
Tangent
1-93
propyzamid
Kerb 50
14-145
Kerb 500 SC
246-2
Kerb 500 SC
19-86
Kerb 500 SC
64-59
Kerb F
16-133
prosulfocarb
Boxer
51-57
Boxer
205-31
Boxer EC
51-68
Boxer EC
1-174
prothioconazol
Proline
650-21
pyraclostrobin
Comet
570-1
Comet
650-38
ND Pyraclostrobin
242-34
pyraclostrobin, epoxiconazol
Opera
570-28
pyrethrin I og II
BEST Bladlusmiddel
14-180
EK Bladlusmiddel m.v.
14-174
EK Insektsprøjtemiddel
14-162
Pyrethrum Blomsterekstrakt
18-328
Sprøjtemiddel Insekt-Fri Bio
14-193
Substral bladlusspray
45-8
pyridat
Inter-Pyridat
221-92
Lentagran WP
56-8
Lentagran WP
218-9
Lentagran WP
1-134
pyrimethanil
Scala
6-133
Scala
18-434
pyriproxyfen
Admiral 10 EC
3-151
quinoclamin
Mogeton WP
16-151
Mogeton WP
18-460
rimsulfuron
LFS Rimsulfuron
318-72
spiroxamin, azoxystrobin
Impuls Pro SE 400
18-366
sulfosulfuron
Monitor
570-42
Monitor
650-9
svovl
JBC Sprøjtesvovl 80 WP
200-9
JBC Sprøjtesvovl 85 fl.
200-10
KVK sprøjtesvovl 800
16-81
Mortalin røggaspatron
9-3
Sulphon mod meldug klar til brug
424-4
Super Six
291-4
Svampefri Svampemiddel Klar-til-brug
424-17
Thiovit
1-135
svovl, thiram
KVK Svovl Thiram WP
16-161
Svovl Thiram Emulsion
18-353
tau-fluvalinat
Inter-Fluvalinat
221-94
Mavrik 2F
1-131
Mavrik 2F
218-2
Mavrik 2F
570-20
tebuconazol
Folicur 250 EW
18-294
Riza 250 EW
650-17
teflubenzuron
Nomolt
5-108
Nomolt
19-132
tefluthrin
Force 20 CS
51-52
tepraloxydim
ND Tepraloxydim
242-58
terbuthylazin
Dito Terbuthylazin
410-1
Inter-Terbuthylazin
221-102
Kemprim
21-104
Tyllanex 50 SC
396-3
terbuthylazin, glyphosat
Folar 460 SC
1-81
terbuthylazin, isoxaben
Toloran
1-105
terbuthylazin, pyridat
Lido 410 SC
1-161
Lido SC
1-136
thifensulfuron-methyl, metsulfuron-methyl
Harmony M
3-133
thifensulfuron-methyl, tribenuron-methyl
Harmony Extra
3-137
LFS Trifentrib
318-73
thiram
Arcotal
22-56
Danatex 50
3-67
EK Thirambejdse
14-121
KVK Thiram 50
16-135
KVK Thiram 50 DG
18-457
KVK Thiram Bejdse
16-162
KVK Thiram Bejdse
558-2
Lentacol universal
56-1
Lentacol universal
19-124
Lentacol universal
5-75
Pellacol
56-2
thiram, thiabendazol
Hy-TL Ærtebejdse
22-47
tolclofos-methyl
Rizolex 10 D
3-102
Rizolex 50 bejdse
526-11
Rizolex 50 FW
3-128
Rizolex 500 SC
570-44
tri-allat
Avadex 480
48-12
Avadex BW
48-2
tri-allat, phenmedipham
Betadex
14-129
triasulfuron
Logran 20 WG
1-89
tribenuron-methyl
Express
3-141
LFS Tribenuron
318-16
triflusulfuron-methyl
Dito Triflusulfuron
410-5
LFS Trisulfuron
318-61
Safari
205-35
Safari
570-22
trinexapac-ethyl
Moddus
570-31
Moddus
650-8
Moddus 250 EC
1-114

2. Besiddelse forbudt fra den 15. december 2012

Aktivstof
Produktnavn
Reg. nr.
1,3-dichlorpropen
D-D 92
5-78
1,3-dichlorpropylen, cis, 1,3-dichlorpropylen, trans
Shell D-D
5-53
2-(thiocyanomethylthio)-benzothiazol
Bejsin F
16-79
2,4-D
Brugsens plæne-ukrudts-sprøjtemiddel
14-36
D 500
49-35
Dicotox-D 500
18-56
DLG D-acetat 50
14-38
Herbatox-D 500
16-50
Lotus combi plænerens
14-113
Marks D 500
21-75
MB D 500
21-64
MB-D 500
132-33
MB DPD 667
21-63
MB-DPD 667
132-31
PLK-D 500
21-5
Resolut-D 500
3-37
Shell D 50
5-38
4-(3-indolyl)-smørsyre
Seradix 1
132-18
Seradix 2
132-19
Seradix 3
132-20
alpha-cypermethrin
Fastac
5-81
aluminiumphosphid
Mortalin gastabletter
9-44
Mortalin muldvarpe- og mosegrise-gas
9-15
Phostek mod kornskadedyr
34-1
Phostoxin Degesch muldvarpegift
2-5
Phostoxin muldvarpe- og mosegrisegift
13-27
Skadedyrcentralens Delicia-gastoxin muldvarpe- og mosegrisegas
13-8
Tanaco Phostoxin mod kornskadedyr
179-24
amitrol
Amitrol NA
3-15
Midol Amitrol 95
39-2
PLK Amitrol 95
21-36
azinphos-methyl
Gusathion M WP 25
18-164
PLK-Azinphos-methyl 50
21-29
bentazon, MCPA
Basagran MCPA
19-8
bromoxynil
Brominal ME 4
22-36
Brominal ME 4
132-41
bromoxynil, ioxynil
Briotril
52-2
Certrol Ox
132-26
Oxitril
132-11
Shell Certrol Ox
5-7
calciumpolysulfid
Svovlkalk
55-1
Svovlkalk (Antivermin)
201-1
Svovlkalk Antivermin
236-2
carbendazim
Bavistin
19-48
Carbendazim 50 NA
3-93
Delsene 50 WP
31-18
Delsene 50 WP
3-108
Derosal Fl.
6-93
Derosal fl.
8-4
KVK Carbendazimbejdse F
16-3
carbendazim, propiconazol
Tilt CB
1-57
carbetamid
Carbetamex 30 EC
132-14
Carbetamex 70 WP
132-27
Cillus Carbetamex
22-21
GORI 900 græsmiddel
30-38
carbofuran
Curaterr
18-42
Curaterr gulerodsgranulat
18-216
Curaterr SC
18-197
carboxin
Cillus Hexevax 75
22-30
Cillus Vitavax 75
22-31
Vitaxax 390 F
22-39
carboxin, thiabendazol, imazalil
VIT-bejdse
22-2
chloridazon
Curbetan
21-51
DLG Pyramin FL
14-63
JBC Chloridazon
200-4
PLK-chloridazon 35 fl.
21-50