Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale
Kapitel 3 Basisaftale
Kapitel 4 Tilvalgsmoduler
Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger
Bilag 2 Audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd
Bilag 3 Rådgivning om dyrevelfærd
Bilag 4 Staldskolebesøgets indhold (basismodel med staldskole)
Bilag 5 Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 1
Bilag 6 Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 2
Bilag 7 Statusbesøgenes indhold (Tilvalgsmodul 2, mælkeleverende besætninger med mindst 50 køer)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

I medfør af § 8 b, § 11, stk. 1, 3 og 4, § 12, stk. 3 og 4, § 13, stk. 2, § 15 og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013, og § 34 a, stk. 1-3, § 47, stk. 1, § 51, § 61, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 29. juni 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, jf. § 14, stk. 1-3, i dyrlægeloven.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelse, der er fastsat i bekendtgørelsen.

2) Frivillig sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse ikke overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelser, der er fastsat i bekendtgørelsen.

3) Besætning: Den eller de kvægbesætninger, der er registreret på et CHR-nummer.

4) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. § 34 a, stk. 1-3, i lov om hold af dyr.

5) Stedfortræder: Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til sundhedsrådgivningsaftalen i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær.

6) Audit: Den systematiske og dokumenterede proces, hvorved besætningsdyrlægen gennemgår den besætningsansvarliges egenkontrolprogram, herunder dokumentation for egenkontrollens gennemførelse, samt handlinger i forhold til det, der er beskrevet i egenkontrolprogrammet.

7) Fagkonsulent: En konsulent med naturvidenskabelig eller landbrugsfaglig uddannelse.

8) Staldskole: En sammenslutning af 5-8 besætninger i kategori Almindelig rådgivning med basisaftale om sundhedsrådgivning.

9) Besætningsdiagnose: Diagnosen for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer.

10) Forskrift: En entydig skriftlig instruktion, som besætningsdyrlægen har udfærdiget for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med den enkelte besætningsdiagnose, og som skal omfatte oplysning om præparatnavn, dosis, behandlingsperiode, tilbageholdelsestid samt instruktion i anvendelsen af det pågældende præparat.

11) Kritisk symptom: Et symptom, som medfører, at en dyrlæge skal tilkaldes.

12) Mælkeleverende kvægbesætninger: Kvægbesætninger, som leverer mælk til konsum samt de kvæg af malkekvægrace, der hører til besætningerne.

13) Risikodyr i mælkeleverende besætninger: Følgende grupper af dyr:

a) nykælvere (alle køer, der har kælvet indenfor 5-19 dage),

b) kalve (født indenfor 5-19 dage før rådgivningsbesøget/statusbesøget) og

c) køer før goldning (100-40 dage før forventet kælvning).

14) Risikodyr i ikke-mælkeleverende besætninger: Følgende grupper af dyr:

a) køer, der har kælvet siden sidste rådgivningsbesøg og

b) kalve, der er født siden sidste rådgivningsbesøg.

Kapitel 2

Indgåelse og opsigelse af aftale

§ 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

§ 4. En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer.

Stk. 2. En sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige kvæg på CHR-nummeret.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 2. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning.

§ 5. Den ansvarlige for besætningen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret (på stald eller udegående) pr. 31. december i det forudgående år er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier:

1) 100 køer eller

2) 200 handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis der ikke findes kvæg på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

§ 6. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om frivillig sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret er mindre end tærskelværdierne, der er nævnt i § 5, stk. 1.

§ 7. Hvis den ansvarlige for besætningen indgår aftale om frivillig sundhedsrådgivning, jf. § 6, skal denne udføre egenkontrol med dyrevelfærd i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd.

§ 8. En aftale om sundhedsrådgivning, jf. §§ 5 og 6, skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den kontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 9. En aftale om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 10. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den besætningsansvarlige indgå ny aftale med en anden dyrlæge. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører.

§ 11. En aftale om sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når besætningen er indberettet som ophørt i CHR.

Placering af besætninger i rådgivningskategorier

§ 12. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse, placeres besætningen i kategori Ekstra rådgivning, jf. dog § 17.

§ 13. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om, at en besætning placeres i kategorien Skærpet rådgivning, hvis

1) den ansvarlige for besætningen vedtager bøde eller modtager endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, såfremt overtrædelsen angår kvæg, eller

2) besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger.

§ 14. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Skærpet rådgivning, placeres i kategorien Ekstra rådgivning, hvis

1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i § 13, stk. 1, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og

2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder.

§ 15. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Ekstra rådgivning, placeres i kategorien Almindelig rådgivning, hvis

1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i § 13, stk. 1, nr. 1, og

2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder.

§ 16. Efter opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning og efterfølgende indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning fortsætter besætningen i den kategori, hvori den var placeret på tidspunktet for den nævnte opsigelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Forhold, der i henhold til § 13 kan medføre, men endnu ikke har medført placering i kategorien Skærpet rådgivning, og som har fundet sted forud for opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning eller indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, medfører placering i kategorien Skærpet rådgivning.

Stk. 3. Hvis der for en besætning, for hvilken der er indgået en aftale om frivillig sundhedsrådgivning, går mere end 12 måneder fra opsigelse af denne aftale til indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, placeres besætningen i kategorien Ekstra rådgivning.

§ 17. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning, kan besætningen flyttes til kategori Almindelig rådgivning inden 12 måneder på baggrund af en dyrlægeerklæring, jf. § 18.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf. §§ 32-38, når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse.

§ 18. Besætningsdyrlægen kan på begæring fra den besætningsansvarlige udfærdige en erklæring, jf. § 17, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) besætningen overskrider ikke de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed, jf. § 19 og bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger,

2) den ansvarlige for besætningen fører optegnelser over anvendelsen af lægemidler i besætningen i overensstemmelse med gældende regler,

3) der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd for besætningen, og

4) den ansvarlige for besætningen oplyser, at der ikke er

a) verserende sager om overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr eller

b) afgjorte sager herom, som indenfor de seneste 12 måneder har ført til bøde eller dom.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal med sin underskrift bekræfte rigtigheden af de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare erklæringen og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i mindst 1 år efter indberetning, jf. stk. 4, og skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om udstedelse af erklæringen på www.vetreg.dk, hvorefter besætningen kan ændre kategori.

§ 19. Der fastsættes nationale grænseværdier for dødelighed for kalve og køer.

Stk. 2. Grænseværdierne, jf. stk. 1, fastsættes til:

1) Kalve: 20 %

2) Køer: 14 %.

Stk. 3. Ved dødelighed over en grænseværdi forstås en dødelighed opgjort som et gennemsnit over 12 måneder, der ligger over den grænseværdi, der gælder i det kalenderår, hvor 12 måneders perioden udløber.

Kapitel 3

Basisaftale

§ 20. Den ansvarlige for besætningen kan indgå en af følgende basisaftaler om sundhedsrådgivning:

1) aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, jf. §§ 28-29, eller

2) aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf. §§ 30-36.

§ 21. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg.

§ 22. Besætningsdyrlægens rådgivning skal mindst omfatte besætningens dyrevelfærd.

Stk. 2. Hvert rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 3.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal forud for hvert rådgivningsbesøg udtrække de nøgletal for besætningen, der er relevante for rådgivningen.

§ 23. Besætningsdyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.

§ 24. Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 25. Besætningsdyrlægen skal efter hvert rådgivningsbesøg udfærdige en skriftlig besøgsrapport, som mindst skal indeholde:

1) beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog § 23, stk. 3,

2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret ved rådgivningsbesøget, og

3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udlevere besøgsrapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten i mindst 2 år. Kopien skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 26. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede besøgsrapport.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare besøgsrapporten i mindst 2 år. Besøgsrapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 27. Til besætninger, der er omfattet af en basisaftale om sundhedsrådgivning, kan besætningsdyrlægen kun ordinere eller udlevere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarlige til efterbehandling samt til behandling af en gruppe af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, i indtil 5 dage.

Tværfaglig sundhedsrådgivning

§ 28. Der kan indgås aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning, Ekstra rådgivning og Almindelig rådgivning.

§ 29. Aftalen skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg, jf. §§ 21-27, med samtidig deltagelse af en fagkonsulent.

Sundhedsrådgivning med staldskole

§ 30. Der kan indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole for besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning, jf. dog § 17, stk. 2.

§ 31. Aftalen skal mindst omfatte

1) et årligt rådgivningsbesøg, jf. §§ 21-27, og

2) deltagelse i staldskole.

§ 32. Besætningsansvarlige, som deltager i en staldskole, skal have mindst et årligt staldskolebesøg.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal årligt deltage i mindst 75 pct. af staldskolebesøgene hos staldskolens øvrige deltagere.

§ 33. Et staldskolebesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 4.

§ 34. Staldskoledeltagerne skal udpege en tovholder (facilitator) for alle staldskolebesøg for en periode af mindst et år.

Stk. 2. Tovholder skal være en dyrlæge eller en fagkonsulent.

Stk. 3. Tovholder skal have gennemført et kursus med et indhold, som mindst svarer til det, som er beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk. Dokumentation for gennemført kursus skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 35. Den besætningsansvarlige skal foranledige, at

1) der indkaldes til staldskolebesøg,

2) det relevante materiale sendes til staldskoledeltagerne forud for besøget,

3) tovholder udarbejder en rapport, jf. bilag 4, på baggrund af staldskolebesøget, og

4) rapporten inden 8 dage efter besøget sendes til staldskoledeltagerne og besætningsdyrlægen, med mindre denne er tovholder.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal udpege mindst én løsningsmodel, jf. bilag 4, afsnit B, som skal gennemføres i besætningen inden næste staldskolebesøg.

§ 36. Den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen skal opbevare staldskolerapporten i mindst 2 år. Staldskolerapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Kapitel 4

Tilvalgsmoduler

§ 37. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af indtil 50 pct. af de årlige henholdsvis rådgivningsbesøg og statusbesøg.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg og statusbesøg gennemføres.

§ 38. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 39. Dyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der er anført i bilag 2.

§ 40. Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 41. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved alle rådgivningsbesøg og statusbesøg.

§ 42. Den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen.

Stk. 2. Optegnelser, der er foretaget siden sidste rådgivningsbesøg eller statusbesøg, skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg/statusbesøg.

§ 43. Dyrlægen skal mindst hver 3. måned, jf. dog § 52, stk. 2, udarbejde en skriftlig rapport, jf. § 52 (tilvalgsmodul 1) og § 64 (tilvalgsmodul 2).

Stk. 2. Dyrlægen skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den besætningsansvarlige.

§ 44. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten.

§ 45. Ved opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning, jf. § 9, skal besætningsdyrlægen på baggrund af rapporterne fra det seneste år udarbejde en skriftlig statusrapport for besætningen.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde:

1) en samlet beskrivelse af de forhold, som har haft betydning for besætningens velfærds- og sundhedsmæssige status, herunder sygdomsforekomst, staldforhold, fodring og produktion, og

2) evaluering af effekten af de gennemførte behandlinger og af det samlede medicinforbrug samt øvrige tiltag i henhold til handlingsplanerne.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest ved aftalens ophør udlevere rapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand.

Stk. 4. Statusrapporten kan dog udelades, hvis opsigelsen sker i forbindelse med skift mellem dyrlæger med samme praksisnummer.

§ 46. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare rapporter, jf. § 43 og § 45, i mindst 2 år. Rapporterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 47. Besætningsdyrlægen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

1) oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes,

2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for den besætningsansvarlige,

3) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet,

4) konklusioner på alle rådgivnings- og statusbesøg, og

5) kopi af rapporter.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 48. Når en anden dyrlæge, jf. § 337, udfører rådgivnings- eller statusbesøg, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter besøget sende kopi af konklusioner, jf. § 47, stk. 2, nr. 4, og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen.

Tilvalgsmodul 1

§ 49. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 6 årlige rådgivningsbesøg.

§ 50. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategori Almindelig rådgivning omfatte mindst 9 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategori Almindelig rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg.

§ 51. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit A.

Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit B og C.

Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 3.

§ 52. Rapporten, jf. § 43, skal indeholde:

1) beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog § 39, stk. 3,

2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret siden sidste rapport,

3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 3,

4) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 5, siden sidste rapport,

5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand siden sidste rapport,

6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, i perioden frem til næste rapport,

7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle,

8) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner beskrevet i den seneste rapport,

9) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, og

10) aftalte handlingsplaner for perioden frem til næste rapport på baggrund af nr. 4-9.

Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, jf. § 49, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 4. måned. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategori Almindelig rådgivning, jf. § 50, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 6. måned.

Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned.

§ 53. Til besætninger med tilvalgsmodul 1 må dyrlægen højst ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarliges anvendelse i følgende antal dage:

1) Til behandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, som må forventes at blive angrebet af en sygdom, for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose: 35 dage til besætninger i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning og 42 dage til besætninger i kategorien Almindelig rådgivning.

2) Til behandling i besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, som må forventes at blive angrebet af en sygdom, for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose: 63 dage.

3) Til efterbehandling af handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, og som dyrlægen har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr: 5 dage.

4) Til behandling af en gruppe af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose: 5 dage.

5) Til efterbehandling af køer for en sygdom, som dyrlægen selv har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr: 5 dage.

Stk. 2. Til de behandlinger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de første 5 dage.

Tilvalgsmodul 2

§ 54. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg:

1) Besætninger med færre end 50 køer: 18 rådgivningsbesøg.

2) Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 8 statusbesøg.

3) Besætninger med flere end 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 34 statusbesøg.

Stk. 2. Hvis en besætning som nævnt i stk. 1, nr. 3, udelukkende er placeret i Skærpet rådgivning eller Ekstra rådgivning, fordi besætningens antibiotikaforbrug har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, skal aftalen dog årligt omfatte mindst 18 rådgivningsbesøg og 17 statusbesøg.

Stk. 3. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR.

§ 55. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg:

1) Besætninger med færre end 50 køer: 12 rådgivningsbesøg.

2) Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 6 statusbesøg.

3) Besætninger med flere end 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 14 statusbesøg.

Stk. 2. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR.

§ 56. De i § 54, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal afholdes således, at der i løbet af 3 måneder gennemføres mindst 4 rådgivningsbesøg.

Stk. 2. De i § 55, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal afholdes således, at der i løbet af 3 måneder gennemføres mindst 3 rådgivningsbesøg.

§ 57. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for ikke-mælkeleverende kvægbesætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning eller Ekstra rådgivning omfatte mindst 18 årlige rådgivningsbesøg. For besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning skal aftalen omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg.

§ 58. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 6, afsnit A.

Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 6, afsnit B og C.

Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 3.

§ 59. Et statusbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 7.

§ 60. Til besætninger, der er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, kan dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarlige til:

1) behandling i indtil 35 dage, jf. dog stk. 2, af de af besætningens kvæg, der forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose,

2) efterbehandling i indtil 5 dage af kvæg for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, og som dyrlægen har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr, og

3) behandling i indtil 5 dage af en gruppe af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose.

Stk. 2. Dyrlægen kan ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarliges behandling af besætningsdiagnoser til anvendelse i indtil 9 måneder, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og Videncenter for Landbrug, Kvæg, at anvendelse af lægemidler ønskes registreret i Dyreregistrering.

2) Besætningsdyrlægen har indberettet til www.vetreg.dk, at den besætningsansvarlige foretager elektronisk indberetning om anvendelse af lægemidler til Dyreregistering.

3) Besætningsdyrlægen foretager indberetning til Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage.

Stk. 3. Til de behandlinger, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og stk. 2, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de første 5 dage.

§ 61. Besætningsdyrlægen eller anden dyrlæge, jf. § 37, kan stille besætningsdiagnose for en sygdom i besætningen, når følgende betingelser dokumenteres at være opfyldt:

1) sygdommen er regelmæssigt forekommende i besætningen, og

2) sygdommen er karakteriseret ved flere specifikt beskrevne symptomer.

Stk. 2. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose beskrive målsætning og handlingsplan med henblik på at reducere sygdommens forekomst i besætningen.

§ 62. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose udlevere udførlig skriftlig instruktion til den ansvarlige for besætningen. Instruktionen skal mindst omfatte følgende:

1) beskrivelse af de undersøgelser, som den besætningsansvarlige skal foretage,

2) beskrivelse af de symptomer, som den besætningsansvarlige skal have konstateret med henblik på at bekræfte tilstedeværelse af besætningsdiagnosen,

3) eventuelle kritiske symptomer, som skal medføre, at dyrlægen tilkaldes,

4) forskrift, jf. § 2, nr. 10, og

5) eventuelle krav om udtagelse af mælkeprøve, jf. § 63, før behandling indledes.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af den udleverede instruktion i journalen, jf. § 47.

§ 63. Når dyrlægen i en forskrift vedrørende yverbetændelse foreskriver behandling med andre antibiotika end simple penicilliner, skal den besætningsansvarlige eller dyrlægen udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse, før behandling indledes. Mælkeprøven skal analyseres af dyrlægen eller af et laboratorium med en akkrediteret undersøgelse.

Stk. 2. Hvis resultatet af analysen medfører, at behandlingen skal korrigeres, skal dyrlægen straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen.

§ 64. Rapporten, jf. § 43, skal indeholde:

1) beskrivelse af auditeringen af de i bilag 2 nævnte punkter, jf. dog § 39, stk. 3,

2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret siden sidste rapport,

3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 2,

4) sammenfatning af indholdet, der er nævnt i bilag 6 og bilag 7, siden sidste rapport,

5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand i de seneste 3 måneder,

6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende i de kommende 3 måneder,

7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle,

8) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner beskrevet i den seneste rapport,

9) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, og

10) aftalte handlingsplaner for de kommende 3 måneder på baggrund af punkterne 4-9.

Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned.

§ 65. Den ansvarlige for besætningen skal efterleve de instruktioner, jf. § 62, stk. 1, som dyrlægen har udleveret til brug for behandling af sygdomme, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 66. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1, §§ 7 og 8, § 9, stk. 2, § 10, § 18, §§ 21-27, § 29, §§ 31-37, § 38, stk. 2, §§ 39-44, § 45, stk. 1-3, og §§ 46-65.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til § 4, stk. 3 eller § 5, stk. 2.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 67. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj 2013 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger.

Fødevarestyrelsen, den 26. februar 2014

Per S. Henriksen

/ Heidi Tange


Bilag 1

Aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
   
     
Besætning
   
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
     
CHR-nr.:
e-mail:
 
     
     
Besætningsdyrlæge
   
Navn:
Autorisationsnr. :
Praksisnr. :
     
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
     
 
e-mail:
 
     
Besætningen består af
   
__køer, antal:
__handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, antal:
 
     
     
Aftaletype (afkrydses)
 
__
Tværfaglig sundhedsrådgivning
 
__
Sundhedsrådgivning med staldskole
 
__
Tilvalgsmodul 1
 
__
Kun handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, på ovenstående CHR-nr.
 
__
Tilvalgsmodul 2 (ordineringsperiode 35 dage)
 
__
Tilvalgsmodul 2, lægemiddelanvendelse registreres i Dyreregistrering (ordineringsperiode 9 måneder)
 
       
     
     
Undertegnede har den ………. . …… indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger.
 
 
Besætningsansvarlig:
Besætningsdyrlæge:
   
Navn:
Navn:
   
Adresse:
Adresse:
   
   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
(Underskrift)


Bilag 2

Audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd

 
Besætningsdyrlægens audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd skal omfatte følgende forhold:
 
1. Om der foreligger et egenkontrolprogram for besætningen.
 
2. Om egenkontrolprogrammet er dækkende for besætningen.
 
3. Om den ansvarlige for besætningen følger sit egenkontrolprogram, herunder om der foreligger dokumentation for egenkontrollens gennemførelse.


Bilag 3

Rådgivning om dyrevelfærd

 
1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed.
 
2. Resultatet af audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd i henhold til auditplanen.
 
3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg.
 
4. Vurdering af mulige fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder fodring, klima, staldforhold og produktion. Rådgivningen skal målrettes de konkrete forhold i besætningen, således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden.


Bilag 4

Staldskolebesøgets indhold (basismodel med staldskole)

 
A. Staldskolebesøget skal omfatte:
 
1. Gennemgang og vurdering af besætningens dyrevelfærd i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg.
 
2. Gennemgang og vurdering af forhold, som har betydning for besætningens dyrevelfærd.
 
3. Gennemgang af løsningsmodeller, som er iværksat siden sidste staldskolebesøg.
 
 
 
B. Samlet vurdering på baggrund af afsnit A med henblik på identifikation af mulige indsatsområder til forbedring af dyrenes velfærd:
 
1. Hver deltager skal beskrive en løsningsmodel for hvert af de udpegede indsatsområder.
 
2. Den ansvarlige for besætningen skal vælge mindst en løsningsmodel, som den besætningsansvarlige forpligter sig til at implementere i besætningen.
 
 
 
C. Tovholder afslutter staldskolebesøget med udarbejdelse af staldskolerapport.


Bilag 5

Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 1

 
A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte:
 
1. Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 42.
 
2. Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens § 47.
 
3. Klinisk gennemgang af dyrenes aktuelle sundhedstilstand. Alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler, skal gennemgås ved hvert rådgivningsbesøg.
 
4. Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhed, herunder forhold vedrørende fodring, klima, staldforhold og produktion.
 
 
 
B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte:
 
1. Dødelighed og medicinforbrug.
 
2. Produktionsdata.
 
3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser.
 
4. Bemærkninger fra kødkontrollen.
 
5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen.
 
 
 
C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning:
 
På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.


Bilag 6

Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 2

 
A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte:
For mælkeleverende kvægbesætninger:
 
1. Klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. § 2, nr. 13:
a. nykælvere,
b. kalve og
c. køer før goldning (undersøgelsen skal foretages før koen goldes).
 
For nykælvere og køer før goldning skal den kliniske undersøgelse mindst omfatte:
 
- generel vurdering af koens almentilstand
- yver
- skede og bør hos nykælvere
- vurdering af huld
- CMT-test fra lakterende køer. CMT-testen kan foretages af den besætningsansvarlige før rådgivningsbesøget, såfremt den besætningsansvarlige informerer dyrlægen om resultatet af testen ved rådgivningsbesøget.
 
For kalve skal dyrlægens kliniske undersøgelse mindst omfatte en generel vurdering af kalvens almentilstand og palpation af navleregionen.
 
2. Vurdering af kvæg, som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt.
 
3. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler.
 
4. Vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg.
 
For ikke-mælkeleverende kvægbesætninger:
 
1. Klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. § 2, nr. 14:
a. nykælvere og
b. kalve.
 
For nykælvere skal den kliniske undersøgelse mindst omfatte en vurdering af koens almentilstand og huld. For kalve skal dyrlægens kliniske undersøgelse mindst omfatte en generel vurdering af kalvens almentilstand og palpation af navleregionen.
 
2. Vurdering af kvæg, som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg samt vurdering af behandlingens effekt.
 
3. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler.
 
4. Vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg.
 
 
 
B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte:
 
1. Dødelighed og medicinforbrug.
 
2. Produktionsdata.
 
3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser.
 
4. Bemærkninger fra kødkontrollen.
 
5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen.
 
 
C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning:
 
På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.


Bilag 7

Statusbesøgenes indhold (Tilvalgsmodul 2, mælkeleverende besætninger med mindst 50 køer)

 
Gennemgang af besætningen skal omfatte:
 
1. Klinisk undersøgelse af alle risikodyr, jf. § 2, nr. 13:
a. nykælvere,
b. kalve og
c. køer før goldning (undersøgelsen skal foretages før koen goldes).
 
For nykælvere og køer før goldning skal den kliniske undersøgelse mindst omfatte:
 
- generel vurdering af koens almentilstand
- yver
- skede og bør hos nykælvere
- vurdering af huld
- CMT-test fra lakterende køer. CMT-testen kan foretages af den besætningsansvarlige før statusbesøget, såfremt den besætningsansvarlige informerer dyrlægen om resultatet af testen ved statusbesøget.
 
For kalve skal dyrlægens kliniske undersøgelse mindst omfatte en generel vurdering af kalvens almentilstand og palpation af navleregionen.
 
2. Vurdering af kvæg, som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt.
 
3. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler.