Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning

I medfør af § 10, stk. 3, § 13, stk. 2, § 24, stk. 3, § 30, stk. 2 og 3, § 44, stk. 1, § 52, nr. 1 og 2, og § 53 a, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, fastsættes:

§ 1. Energinet.dk skal betale de i § 2, stk. 1, fastsatte takster for naturgas, der tilgår ledningsnettet.

Stk. 2. Lagerselskaber, som er bevillingspligtige efter § 10 i lov om naturgasforsyning, samt Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber, der driver tilsvarende virksomhed, skal betale de i § 2, stk. 2, fastsatte takster for lagerkapaciteten i deres lagre.

Stk. 3. De opkrævede beløb efter stk. 1 og 2, jf. § 2, anvendes til dækning af følgende omkostninger:

1) Energistyrelsens omkostninger til:

a) Behandling af ansøgninger om bevilling til transmissions-, distributions- eller lagervirksomhed samt bevilling til forsyningspligtig virksomhed, jf. §§ 10 og 24 i lov om naturgas-forsyning.

b) Tilsyn med overholdelsen af vilkår i bevillinger samt med den virksomhed, som Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk udøver i medfør af i lov om naturgasforsyning, jf. § 30, stk. 1 og 2 i lov om naturgasforsyning.

c) Behandling og vurdering af bevillingshaverne samt Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskabers planlægnings-, forsknings- og udviklingsopgaver samt opgaver vedrørende energibesparelser, jf. § 30, stk. 3, i lov om naturgasforsyning samt § 4, stk. 2, i lov om Energinet.dk.

d) Behandling af ansøgninger om tilladelse til etablering af transmissionsnet og væsentlige ændringer i bestående transmissionsnet, jf. § 13 i lov om naturgasforsyning.

e) Behandling af godkendelser af udbygning af transmissionsnet efter § 4, stk. 3, i lov om Energinet.dk, jf. § 13 i lov om naturgasforsyning.

2) Energitilsynets omkostninger til varetagelse af Energitilsynets opgaver efter lov om naturgas-forsyning eller regler udstedt i henhold til loven.

3) De udgifter vedrørende forhold på naturgasområdet, der er forbundet med et godkendt privat ankenævns (Ankenævnet på energiområdet) oprettelse og drift.

Stk. 4. Myndighedernes udgifter ved udøvelsen af myndighedsbehandlingen omtalt i stk. 3 beregnes på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er medgået til udførelsen af opgaverne og den timesats, der er fastsat efter stk. 5.

Stk. 5. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de medarbejdere, der deltager i myndighedsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel af de øvrige administrative omkostninger forbundet med myndighedsbehandlingen i det pågældende regnskabsår.

§ 2. For betaling efter § 1, stk. 1, fastsættes følgende takster:

1) Fra 1. januar 2013: Pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3 betaler Energinet.dk kr. 1.965, heraf kr. 1.725 til Energitilsynet, kr. 61 til Ankenævnet på Energiområdet og kr. 179 til Energistyrelsen.

2) Fra 1. januar 2014: Pr. million Nm3 naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3 betaler Energinet.dk kr. 1.975, heraf kr. 1.734 til Energitilsynet, kr. 61 til Ankenævnet på Energiområdet og kr. 180 til Energistyrelsen.

Stk. 2. For betaling efter § 1, stk. 2, fastsættes følgende takster:

1) Fra 1. januar 2013: kr. 986 pr. million m3, heraf kr. 863 til Energitilsynet og kr. 123 til Energistyrelsen.

2) Fra 1. januar 2014: kr. 991 pr. million m3, heraf kr. 867 til Energitilsynet og kr. 124 til Energistyrelsen.

Stk. 3. Hvis den nedre brændværdi for naturgassen er forskellig fra 39,6 MJ pr. Nm3, ændres betalingen i henhold til stk. 1 og 3 forholdsmæssigt derefter.

§ 3. Energistyrelsen opkræver betaling efter § 1.

Stk. 2. Betaling efter § 1, stk. 1, erlægges som lige store kvartalsvise acontobetalinger, der fastsættes på baggrund af opgørelser over målinger af naturgasmængder tilgået ledningsnettene i det foregående kalenderår. Betaling efter § 1, stk. 2, erlægges som lige store kvartalsvise acontobetalinger på baggrund af opgørelser over lagerkapaciteten ved udgangen af det foregående kalenderår.

Stk. 3. Den endelige betaling efter § 1, stk. 1, for et kalenderår fastsættes efter årets udgang på baggrund af opgørelser over målinger af naturgasmængder tilgået ledningsnettene i det pågældende kalenderår. Den endelige betaling efter § 1, stk. 2, for et kalenderår fastsættes efter årets udgang på baggrund af opgørelser over lagerkapaciteten ved udgangen af det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Transmissions-, distributions- og lagerselskaber samt forsyningspligtige selskaber, jf. § 6 i lov om naturgasforsyning, indberetter opgørelserne efter stk. 3 til Energistyrelsen senest 30 dage efter årets udløb. Opgørelser over naturgasmængder tilgået ledningsnettene og opgørelser over naturgasmængder leveret til kunderne anføres i Nm3 med en nedre brændværdi på 39,6 MJ. Opgørelserne over lagerkapacitet anføres i m3.

Stk. 5. Beløb, der erlægges efter stk. 2, samt den endelige betaling efter stk. 3 indbetales senest 30 dage efter regningens udstedelse.

Stk. 6. Der betales ikke moms af beløb, der erlægges efter § 1. Dette gælder dog ikke for så vidt angår betaling, som efter § 1, stk. 1, nr. 3, anvendes til dækning af udgifter, der er forbundet med oprettelse og drift af Ankenævnet på energiområdet. I forbindelse med opkrævningen vil det fremgå, hvor stor en del af betalingen der er moms.

§ 4. Efter udløbet af et kalenderår udarbejder Energistyrelsen en opgørelse over de beløb, som de omfattede selskaber skal betale for det pågældende år. Er der opkrævet for meget, modregnes dette i senere indbetalinger, hvis indtægterne forventes at overstige Energistyrelsens og Energitilsynets langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. Statens Budgetvejledning.

Stk. 2. Efter udløbet af et regnskabsår udarbejder Ankenævnet på energiområdet et endeligt regnskab, herunder en opgørelse over omkostninger forbundet med administrationen m.v. Er der opkrævet for meget til Ankenævnet på energiområdet i medfør af § 1, stk. 1, modregnes dette i senere indbetalinger efter denne bekendtgørelse, i det omfang indbetalingen til Ankenævnet på energiområdet forventes at overstige de langsigtede gennemsnitlige omkostninger til Ankenævnet på energiområdets behandling af sager på naturgasområdet.

§ 5. Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2014 og har virkning fra den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 836 af 27. juni 2013 om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning ophæves.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 7. marts 2014

Rasmus Helveg Petersen

/ Birgitta Jacobsen