Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale
Kapitel 3 Basisaftale
Kapitel 4 Tilvalgsmodul
Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Aftale om sundhedsrådgivning i svinebesætninger
Bilag 2 Audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd
Bilag 3 Rådgivning om dyrevelfærd
Bilag 4 Staldskolebesøgets indhold (basismodel med staldskole)
Bilag 5 Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold (tilvalgsmodul)
Bilag 6 Besøg ved hvilke der ordineres antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling
Bilag 7 Laboratorieundersøgelse i forbindelse med ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af mave-/tarmlidelser og luftvejslidelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

I medfør af § 8 b, § 11, stk. 1, 3 og 4, § 12, stk. 3 og 4, § 15 og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 464 af 15. maj 2014, og § 34 a, stk. 1-3, § 47, stk. 1, § 51, § 61, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på sundhedsrådgivning i svinebesætninger, jf. § 14, stk. 1 og 2, i dyrlægeloven.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en svinebesætning, hvis størrelse overstiger en eller flere af de tærskelværdier, der er fastsat i bekendtgørelsen.

2) Frivillig sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning for en svinebesætning, hvis størrelse ikke overstiger en eller flere af de tærskelværdier, der er fastsat i bekendtgørelsen.

3) Besætning: Den eller de svinebesætninger, der er registreret på et CHR-nummer.

4) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. § 34 a, stk. 1-3, i lov om hold af dyr.

5) Stedfortræder: Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til sundhedsrådgivningsaftalen i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær.

6) Audit: Den systematiske og dokumenterede proces, hvorved besætningsdyrlægen gennemgår den besætningsansvarliges egenkontrolprogram, herunder dokumentation for egenkontrollens gennemførelse, samt handlinger i forhold til det, der er beskrevet i egenkontrolprogrammet.

7) Fagkonsulent: En konsulent med naturvidenskabelig eller landbrugsfaglig uddannelse.

8) Staldskole: En sammenslutning af 5-8 besætninger i kategori Almindelig rådgivning med basisaftale om sundhedsrådgivning.

9) Besætningsdiagnose: Diagnosen for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer.

10) Flokbehandling: Indgivelse af antibiotikaholdige lægemidler gennem vand eller foder til en gruppe af svin.

11) Kort sygebesøg: Besøg, som dyrlægen aflægger i besætningen i forbindelse med ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling, og hvor ordineringen ikke sker i tilslutning til et rådgivningsbesøg.

Kapitel 2

Indgåelse og opsigelse af aftale

§ 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

§ 4. En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer.

Stk. 2. En sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige svin på CHR-nummeret.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 2. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning.

§ 5. Den ansvarlige for besætningen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af svin på CHR-nummeret (på stald eller udegående) pr. 31. december i det forudgående år er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier:

1) 300 søer, gylte eller orner,

2) 3.000 slagtesvin (30 kg – slagtning), eller

3) 6.000 smågrise (7 – 30 kg).

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, hvis der ikke findes svin på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

§ 6. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om frivillig sundhedsrådgivning, hvis antallet af svin på CHR-nummeret er mindre end tærskelværdierne, der er nævnt i § 5, stk. 1.

§ 7. Hvis den ansvarlige for besætningen indgår aftale om frivillig sundhedsrådgivning, jf. § 6, skal denne udføre egenkontrol med dyrevelfærd i overensstemmelse med Justitsministeriets bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd.

§ 8. En aftale om sundhedsrådgivning, jf. §§ 5 og 6, skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den kontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale, og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 9. En aftale om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 10. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den besætningsansvarlige indgå ny aftale med en anden dyrlæge. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører.

§ 11. En aftale om sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når besætningen er indberettet som ophørt i CHR.

Placering af besætninger i rådgivningskategorier

§ 12. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse, placeres besætningen i kategori Ekstra rådgivning, jf. dog § 17.

§ 13. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om, at en besætning placeres i kategorien Skærpet rådgivning, hvis

1) den ansvarlige for besætningen vedtager bøde eller modtager endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, såfremt overtrædelsen angår svin, eller

2) besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger.

§ 14. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Skærpet rådgivning, placeres i kategorien Ekstra rådgivning, hvis

1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i § 13, stk. 1, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og

2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder.

§ 15. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Ekstra rådgivning, placeres i kategorien Almindelig rådgivning, hvis

1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i § 13, stk. 1, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og

2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder.

§ 16. Efter opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning og efterfølgende indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning fortsætter besætningen i den kategori, hvori den var placeret på tidspunktet for den nævnte opsigelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Forhold, der i henhold til § 13 kan medføre, men endnu ikke har medført placering i kategorien Skærpet rådgivning, og som har fundet sted forud for opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning eller indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, medfører placering i kategorien Skærpet rådgivning.

Stk. 3. Hvis der for en besætning, for hvilken der er indgået en aftale om frivillig sundhedsrådgivning, går mere end 12 måneder fra opsigelse af denne aftale til indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, placeres besætningen i kategorien Ekstra rådgivning.

§ 17. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning, kan besætningen flyttes til kategori Almindelig rådgivning inden 12 måneder på baggrund af en dyrlægeerklæring, jf. § 18.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf. §§ 29-35, når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse.

§ 18. Besætningsdyrlægen må på begæring fra den besætningsansvarlige udfærdige en erklæring, jf. § 17, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Besætningen overskrider ikke den fastsatte grænseværdi for dødelighed for søer, jf. § 19,

2) besætningen overskrider ikke de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug i kvæg- og svinebesætninger,

3) den ansvarlige for besætningen fører optegnelser over anvendelsen af lægemidler i besætningen i overensstemmelse med gældende regler,

4) der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd for besætningen, og

5) den ansvarlige for besætningen oplyser, at der ikke er

a) verserende sager om overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr eller

b) afgjorte sager herom, som indenfor de seneste 12 måneder har ført til bøde eller dom.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal med sin underskrift bekræfte rigtigheden af de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 5.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare erklæringen og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i mindst 1 år efter indberetning, jf. stk. 4, og skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om udstedelse af erklæringen på www.vetreg.dk, hvorefter besætningen kan ændre kategori.

§ 19. Grænseværdien for dødelighed for søer fastsættes til 16 %.

Stk. 2. Ved dødelighed over grænseværdien forstås en dødelighed opgjort som et gennemsnit over 12 måneder, hvor gennemsnittet ligger over grænseværdien.

Kapitel 3

Basisaftale

§ 20. Den ansvarlige for besætningen kan indgå en af følgende basisaftaler om sundhedsrådgivning:

1) aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning, jf. §§ 27 og 28, eller

2) aftale om sundhedsrådgivning med staldskole, jf. §§ 29-35.

§ 21. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg.

§ 22. Besætningsdyrlægens rådgivning skal mindst omfatte besætningens dyrevelfærd.

Stk. 2. Hvert rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal forud for hvert rådgivningsbesøg udtrække de nøgletal for besætningen, der er relevante for rådgivningen.

§ 23. Besætningsdyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der fremgår af bilag 2.

§ 24. Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 25. Besætningsdyrlægen skal efter hvert rådgivningsbesøg udfærdige en skriftlig besøgsrapport, som mindst skal indeholde:

1) beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog § 23, stk. 3,

2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret ved rådgivningsbesøget, og

3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udlevere besøgsrapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten i mindst 2 år. Kopien skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 26. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede besøgsrapport.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare besøgsrapporten i mindst 2 år. Besøgsrapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Tværfaglig sundhedsrådgivning

§ 27. Der kan indgås aftale om tværfaglig sundhedsrådgivning for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning, Ekstra rådgivning og Almindelig rådgivning.

§ 28. Aftalen skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg, jf. §§ 21-26, med samtidig deltagelse af en fagkonsulent.

Sundhedsrådgivning med staldskole

§ 29. Der kan indgås aftale om sundhedsrådgivning med staldskole for besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning, jf. dog § 17, stk. 2.

§ 30. Aftalen skal mindst omfatte:

1) et årligt rådgivningsbesøg, jf. §§ 21-26, og

2) deltagelse i staldskole.

§ 31. Besætningsansvarlige, som deltager i en staldskole, skal have mindst et årligt staldskolebesøg.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal årligt deltage i mindst 75 pct. af staldskolebesøgene hos staldskolens øvrige deltagere.

§ 32. Et staldskolebesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 4.

§ 33. Staldskoledeltagerne skal udpege en tovholder (facilitator) for alle staldskolebesøg for en periode af mindst et år.

Stk. 2. Tovholder skal være en dyrlæge eller en fagkonsulent.

Stk. 3. Tovholder skal have gennemført et kursus med et indhold, som mindst svarer til det, som er beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk. Dokumentation for gennemført kursus skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 34 Den besætningsansvarlige skal foranledige, at

1) der indkaldes til staldskolebesøg,

2) det relevante materiale sendes til staldskoledeltagerne forud for besøget,

3) tovholder udarbejder en rapport, jf. bilag 4, på baggrund af staldskolebesøget, og

4) rapporten inden 8 dage efter besøget sendes til staldskoledeltagerne og besætningsdyrlægen, med mindre denne er tovholder.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal udpege mindst én løsningsmodel, jf. bilag 4, afsnit B, som skal gennemføres i besætningen inden næste staldskolebesøg.

§ 35. Den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen skal opbevare staldskolerapporten i mindst 2 år. Staldskolerapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Kapitel 4

Tilvalgsmodul

§ 36. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul skal for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For besætninger, som kun består af slagtesvin (30 kg – slagtning), og som er placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 6 årlige rådgivningsbesøg.

§ 37. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul skal for besætninger placeret i kategori Almindelig rådgivning omfatte mindst 9 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For besætninger, som kun består af slagtesvin (30 kg – slagtning), og som er placeret i kategori Almindelig rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg.

§ 38. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af indtil 50 pct. af de årlige rådgivningsbesøg.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres.

§ 39. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 40. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg og korte sygebesøg.

§ 41. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit A.

Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit B og C.

Stk. 3. Mindst hver 6 måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 3.

Stk. 4. Ved rådgivningsbesøg i besætninger, hvortil dyrlægen har ordineret antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling i forbindelse med eller efter det seneste rådgivningsbesøg, skal dyrlægen udarbejde en handlingsplan eller justere den eksisterende handlingsplan med henblik på at reducere behovet for flokbehandling.

§ 42. Dyrlægen skal udføre audit af den besætningsansvarliges egenkontrol for dyrevelfærd.

Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal senest 1 måned efter at have konstateret, at der foreligger et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, udarbejde en plan for auditeringen. Datoen for udarbejdelsen skal fremgå af planen. Besætningsdyrlægen skal revidere auditplanen med højst 12 måneders interval. Auditplanen skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Auditeringen skal årligt omfatte de punkter, der er anført i bilag 2.

§ 43. Når besætningsdyrlægen har konstateret, at den besætningsansvarlige har etableret et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen, jf. bilag 2, nr. 1, skal besætningsdyrlægen inden 8 dage foretage indberetning herom på www.vetreg.dk.

§ 44. Ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling må kun foretages i forbindelse med et rådgivningsbesøg eller et kort sygebesøg.

Stk. 2. Et besøg, ved hvilket der ordineres antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling, skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 6.

§ 45. Såfremt dyrlægen ordinerer antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, skal dyrlægen for hver diagnose, inden behandlingen indledes, udtage prøve fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med bilag 7 med følgende maksimale intervaller, jf. dog § 55, stk. 3 og 4:

1) Almindelig rådgivning: 12 måneder.

2) Ekstra rådgivning: 8 måneder.

3) Skærpet rådgivning: 4 måneder.

Stk. 2. Når dyrlægen ordinerer antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling for en given diagnose efter en pause i ordineringen på mere end de i stk. 1 nævnte perioder, skal dyrlægen, inden behandlingen indledes, igen udtage prøve fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med bilag 7.

§ 46. De i §§ 45 og 46 nævnte prøver skal med henblik på verifikation af den kliniske diagnose indsendes til et laboratorium, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier, eller et udenlandsk laboratorium, som opfylder betingelserne for at blive godkendt.

Stk. 2. Hvis resultatet af laboratorieundersøgelsen viser, at den igangsatte behandling ikke er optimal, skal dyrlægen straks evaluere og om nødvendigt korrigere behandlingen.

Stk. 3. Hvis resultatet af laboratorieundersøgelsen ikke giver entydigt svar på, om den igangsatte behandling er bedste valg, skal dyrlægen, så snart der er ubehandlede behandlingskrævende dyr i besætningen, udtage nye prøver til supplerende undersøgelser i overensstemmelse med laboratoriets retningslinjer.

Stk. 4. Hvis de i stk. 3 nævnte supplerende undersøgelser ikke giver entydigt svar på, om den igangsatte behandling er bedste valg, skal dyrlægen på baggrund af sine kliniske og epidemiologiske observationer overveje, om behandlingen skal korrigeres eller eventuelt seponeres.

Stk. 5. Såfremt den i stk. 4 nævnte behandling ikke seponeres, skal dyrlægen efter aftale med laboratoriet udtage prøver fra ubehandlede behandlingskrævende svin og indsende prøverne til laboratoriet med henblik på verifikation af den kliniske diagnose senest:

1) 6 måneder efter den seneste laboratorieundersøgelse ved Almindelig rådgivning.

2) 4 måneder efter den seneste laboratorieundersøgelse ved Ekstra rådgivning.

3) 2 måneder efter den seneste laboratorieundersøgelse ved Skærpet rådgivning.

§ 47. Den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen.

Stk. 2. Optegnelserne skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg.

§ 48. Dyrlægen skal mindst hver 3. måned, jf. dog stk. 3, udarbejde en skriftlig rapport på baggrund af rådgivningsbesøgene i besætningen.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde:

1) Beskrivelse af auditeringen af de punkter, der er nævnt i bilag 2, jf. dog § 42, stk. 3,

2) evaluering af den besætningsansvarliges efterlevelse af de dele af egenkontrolprogrammet, der er auditeret siden sidste rapport,

3) beskrivelse og vurdering af de punkter, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 3,

4) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 5, siden sidste rapport,

5) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 6, siden sidste rapport, såfremt der er ordineret antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling siden sidste rapport,

6) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand siden sidste rapport,

7) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende i perioden frem til næste rapport,

8) vurdering af, om de besætningsdiagnoser, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle,

9) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner, der er beskrevet i den seneste rapport,

10) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, og

11) aftalte handlingsplaner samt eventuelle handlingsplaner for reduktion af behovet for flokbehandling, jf. § 41, stk. 4, for perioden frem til næste rapport på baggrund af punkterne 4-10.

Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned.

Stk. 4. For slagtesvinebesætninger i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, jf. § 36, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 4. måned. For slagtesvinebesætninger i kategori Almindelig rådgivning, jf. § 37, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 6. måned.

Stk. 5. Dyrlægen skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den besætningsansvarlige.

§ 49. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten.

§ 50. Ved opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning, jf. § 9, skal besætningsdyrlægen på baggrund af rapporterne fra det seneste år udarbejde en skriftlig statusrapport for besætningen.

Stk. 2. Rapporten skal indeholde:

1) en samlet beskrivelse af de forhold, som har haft betydning for besætningens velfærds- og sundhedsmæssige status, herunder sygdomsforekomst, staldforhold, fodring og produktion, og

2) evaluering af effekten af de gennemførte behandlinger og af det samlede medicinforbrug samt øvrige tiltag i henhold til handlingsplanerne.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest ved aftalens ophør udlevere rapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand.

Stk. 4. Statusrapporten kan dog udelades, hvis opsigelsen sker i forbindelse med skift mellem dyrlæger med samme praksisnummer.

§ 51. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare rapporter, jf. § 48 og § 50, i mindst 2 år. Rapporterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 52. Besætningsdyrlægen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

1) oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes,

2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for den besætningsansvarlige,

3) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet,

4) konklusioner på hvert rådgivningsbesøg og kort sygebesøg, og

5) kopi af rapporter.

Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 53. Når en anden dyrlæge, jf. § 38, udfører rådgivningsbesøg, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter rådgivningsbesøget sende kopi af konklusioner for besøget, jf. § 52, stk. 2, nr. 4, og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen.

Kapitel 5

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 54. Med bøde straffes den, der overtræder § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1, §§ 7 og 8, § 9, stk. 2, § 10, § 18, §§ 21-26, § 28, §§ 30-37, § 38, stk. 2, § 39, stk. 2, §§ 40-44, § 45, stk. 1, §§ 47-49, § 50, stk. 1-3, og §§ 51-53.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til § 4, stk. 3, og § 5, stk. 2.

Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 55. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 180 af 26. februar 2014 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.

Stk. 3. Såfremt dyrlægen i perioden efter denne bekendtgørelses ikrafttræden indtil den 30. november 2014 ordinerer antibiotikaholdige lægemidler i medfør af § 45, skal dyrlægen for hver diagnose, inden behandlingen indledes, udtage prøve fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med bilag 7 og indsende prøven til laboratorieundersøgelse senest den 30. november 2014, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Såfremt der for en given diagnose foreligger resultat af en prøve, der er udtaget og undersøgt i overensstemmelse med bilag 7, og hvor prøveresultatet er dateret inden for de sidste 30 dage før bekendtgørelsens ikrafttræden, kan dette prøveresultat anvendes.

Fødevarestyrelsen, den 27. maj 2014

Per S. Henriksen

/ Eyd Anni Nilssen


Bilag 1

Aftale om sundhedsrådgivning i svinebesætninger

(Skal udfyldes med blokbogstaver)
   
     
Besætning
   
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
     
CHR-nr.:
e-mail:
 
     
     
Besætningsdyrlæge
   
Navn:
Autorisationsnr. :
Praksisnr. :
     
Adresse:
Tlf.nr.:
Fax nr.:
     
 
e-mail:
 
     
Besætningen består af
   
__søer, gylte, orner, antal:
__svin over 30 kg, antal:
__svin 7-30 kg, antal:
 
(undtagen søer, gylte, orner)
 
     
     
Aftaletype (afkrydses)
 
__
Tværfaglig sundhedsrådgivning
 
__
Sundhedsrådgivning med staldskole
 
__
Tilvalgsmodul
 
__
Kun slagtesvin (30 kg - slagtning) på CHR-nr.
 
       
     
     
     
     
Undertegnede har den ………. . …… indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.
 
 
Besætningsansvarlig:
Besætningsdyrlæge:
   
Navn:
Navn:
   
Adresse:
Adresse:
   
   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Underskrift)
(Underskrift)


Bilag 2

Audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd

Besætningsdyrlægens audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd skal omfatte følgende forhold:
 
1. Om der foreligger et egenkontrolprogram for besætningen.
 
2. Om egenkontrolprogrammet er dækkende for besætningen.
 
3. Om den ansvarlige for besætningen følger sit egenkontrolprogram, herunder om der foreligger dokumentation for egenkontrollens gennemførelse.


Bilag 3

Rådgivning om dyrevelfærd

1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed.
 
2. Resultatet af audit af den besætningsansvarliges egenkontrol med dyrevelfærd i henhold til auditplanen.
 
3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående svin.
 
4. Vurdering af mulige fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder fodring, klima, staldforhold og produktion. Rådgivningen skal målrettes de konkrete forhold i besætningen, således at der fokuseres på områder med særligt behov eller potentiale for forbedring af dyrevelfærden.


Bilag 4

Staldskolebesøgets indhold (basismodel med staldskole)

A. Staldskolebesøget skal omfatte:
 
1. Gennemgang og vurdering af besætningens dyrevelfærd i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående svin.
 
2. Gennemgang og vurdering af forhold, som har betydning for besætningens dyrevelfærd.
 
3. Gennemgang af løsningsmodeller, som er iværksat siden sidste staldskolebesøg.
 
 
 
B. Samlet vurdering på baggrund af afsnit A med henblik på identifikation af mulige indsatsområder til forbedring af dyrenes velfærd:
 
1. Hver deltager skal beskrive en løsningsmodel for hvert af de udpegede indsatsområder.
 
2. Den ansvarlige for besætningen skal vælge mindst en løsningsmodel, som den besætningsansvarlige forpligter sig til at implementere i besætningen.
 
 
 
C. Tovholder afslutter staldskolebesøget med udarbejdelse af staldskolerapport.


Bilag 5

Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold (tilvalgsmodul)

A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte:
 
1. Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rådgivningsbesøg, jf. § 47.
 
2. Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. § 52.
 
3. Klinisk gennemgang af dyrenes aktuelle sundhedstilstand. Alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler, skal gennemgås ved hvert rådgivningsbesøg.
 
4. Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhed, herunder forhold vedrørende fodring, klima, staldforhold og produktion.
 
 
B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte:
 
1. Dødelighed og medicinforbrug.
 
2. Produktionsdata.
 
3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser.
 
4. Bemærkninger fra kødkontrollen.
 
5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen.
 
 
C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning:
 
På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.


Bilag 6

Besøg ved hvilke der ordineres antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling jf. § 44

1. Klinisk undersøgelse af dyr med symptomer svarende til den diagnose, som giver anledning til flokbehandling

2. Evaluering af effekten af den flokbehandling, der er foretaget siden sidste korte syge- eller rådgivningsbesøg

3. Vurdering af, om diagnosen stadig er aktuel, og om der fortsat er behov for flokbehandling

4. Ved manglende eller utilstrækkelig effekt af behandlingen, jf. punkt 2, som vurderes at kunne skyldes forkert dosering, og ved andre tegn på forkert dosering, skal dyrlægen sammen med den besætningsansvarlige gennemgå behandlingsprocedurer og lægemidlets dosering.


Bilag 7

Laboratorieundersøgelse i forbindelse med ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af mave-/tarmlidelser og luftvejslidelser

Mave-/tarmlidelser

Ved kliniske tegn på mave-/tarmlidelser skal dyrlægen udtage og indsende materiale fra ubehandlede, behandlingskrævende dyr.

Materialevalget afhænger af de kliniske symptomer og resultater af evt. obduktioner foretaget i besætningen, men skal mindst bestå af fæcesprøver og/eller tarm til undersøgelse for specifikke bakterier og/eller indsendelse af kadavere til obduktion.

Ved indsendelse af fæcesprøver til undersøgelse for specifikke bakterier, kan dyrlægen vælge at udtage egentlige fæcesprøver (min. 4 prøver) eller en sokkeprøve, i begge tilfælde til undersøgelse ved kvantitativ PCR. Herved opnås indikation for, hvilken betydning de påviste bakterier har for den kliniske sygdom.

Da det ikke er muligt på grundlag af kliniske symptomer at skelne sikkert mellem infektioner forårsaget af Brachyspira pilosicoli, E. coli og Lawsonia intracellularis, anbefales det at rekvirere undersøgelse for alle de nævnte agens ved indsendelse af fæces.

Indsendelse af hele kadavere giver mulighed for et bredere udvalg af undersøgelser, herunder også for virus.

Undersøgelser for tarmbakterier

Agens
Materiale
Metode
Brachyspira hyodysenteriae
Fæces, tarmstykker i formalin
Dyrkningsundersøgelse, FISH1)
Brachyspira pilosicoli
Fæces, tarmstykker i formalin
Dyrkningsundersøgelse, FISH, Kvantitativ PCR
E. coli F4
Fæces, tarm
Dyrkningsundersøgelse inkl. MIC2), Kvantitativ PCR
E. coli F18
Fæces, tarm
Dyrkningsundersøgelse inkl. MIC2), Kvantitativ PCR
Lawsonia intracellularis
Fæces, tarmstykker i formalin
IF3), Kvantitativ PCR

1) FISH: Flourescens In Situ Hybridization

2) MIC: Minimal Inhibitory Concentration (resistensbestemmelse)

3) IF: Immunofluorescens

Tarmstykker til undersøgelse ved hjælp af FISH kan med fordel udtages direkte fra aflivede grise i besætningen og indsendes i egnede beholdere med formalin.

Såfremt PCR-undersøgelse af fæces er positiv for E. coli, bør dyrlægen vurdere, under hensyntagen til effekten af den aktuelle behandling, om der bør udføres resistensundersøgelse (MIC). Resistensundersøgelse kræver indsendelse af nye prøver.

Ved mistanke om, at PCV2 er medvirkende årsag til sygdommen, anbefales det at indsende materiale til supplerende undersøgelse for PCV2 ved hjælp af PCR. Materialet kan bestå af 5 blodprøver pr. aldersgruppe (prøverne pooles på laboratoriet før PCR) eller en spytprøve pr. aldersgruppe. Alternativt kan der indsendes lymfeknuder til undersøgelse for PMWS ved hjælp af histologi og IF.

Hvor andet ikke er angivet, skal udtagning, antal, opbevaring og indsendelse af prøver ske i henhold til laboratoriets retningslinjer eller efter aftale med laboratoriet.

Luftvejslidelser

Dyrlægen skal på baggrund af anamnese, kliniske symptomer, dyrenes alder og evt. obduktioner vurdere mulige agens som årsag til den kliniske sygdom. Denne vurdering danner basis for dyrlægens valg af prøvemateriale, jf. nedenstående skema. Indsendelse af hele kadavere giver mulighed for et bredere udvalg af undersøgelser, herunder også for virus.

Undersøgelser for luftvejsbakterier og -virus

Agens
Materiale
Metode
Bakterier:
   
Actinobacillus pleuropneumoniae
Lunge/lungestykker
Dyrkningsundersøgelse inkl. typebestemmelse og MIC1)
Haemophilus parasuis
Lunge/fibrin/pleuravæske
Dyrkningsundersøgelse, PCR
Mycoplasma hyopneumoniae
Lunge/lungestykker
PCR, USK2)
Mycoplasma hyorhinis
Lunge/lungestykker
FISH3)
Diverse bakterier
Lunge/lungestykker
Dyrkningsundersøgelse inkl. MIC
Virus:
   
Influenzavirus
Lunge/lungestykker, næsesvabre, spytprøver
PCR
PCV2
Blodprøver (5 stk.) eller en spytprøve pr. aldersgruppe
Lymfeknuder
Lunge/lungestykker
Kvantitativ PCR
Histologi inkl. IF4)
Kvantitativ PCR
PRRSV
Lunge/lungestykker,
blodprøver, spytprøver
PCR

1) MIC: Minimal Inhibitory Concentration (resistensbestemmelse)

2) USK: Udvidet sundhedskontrol

3) FISH:Flourescens In Situ Hybridization

4) IF: Immunofluorescens med kvantitering af af PCV2 i væv

Ved mistanke om, at PCV2 er medvirkende årsag til sygdommen, anbefales det at indsende materiale til supplerende undersøgelse for PCV2 ved hjælp af PCR. Materialet kan bestå af 5 blodprøver pr. aldersgruppe (prøverne pooles på laboratoriet før PCR) eller en spytprøve pr. aldersgruppe. Alternativt kan der indsendes lymfeknuder til undersøgelse for PMWS ved hjælp af histologi og IF.

Hvor andet ikke er angivet, skal udtagning, antal, opbevaring og indsendelse af prøver ske i henhold til laboratoriets retningslinjer eller efter aftale med laboratoriet.