Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0073
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. for naturgasforsyning1)

I medfør af § 37 b, stk. 4, § 40, stk. 3, og § 50, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse påhviler transmissions-, distributions-, lager-, LNG- og forsyningspligtige selskaber, som disse er defineret i lovens § 6, jf. §§ 10 og 24, samt virksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011.

Anmeldelsespligten

§ 2. Transmissions-, distributions-, LNG- og forsyningspligtige selskaber skal til Energitilsynet anmelde

1) metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse, jf. lovens § 40, stk. 1, nr. 1,

2) priser, tariffer og betingelser for ydelser, der omfattes af bevillingerne, samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, inden 30 dage efter disses fastsættelse eller vedtagelse, dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. lovens § 40, stk. 1, nr. 2

3) dokumentation for regnskabsmæssig adskillelse af aktiviteter, jf. lovens § 40, stk. 1, nr. 3, og

4) opgørelser af indskudskapital, jf. lovens § 40, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer.

Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse.

Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav.

Stk. 5. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser, tariffer og ydelser, der omfattes af bevillingerne, jf. stk. 1, nr. 2.

§ 3. Distributions- og lagerselskaber skal hvert år senest 1. juni i det følgende kalenderår anmelde offentliggjort årsberetning for et kalenderår med beskrivelse af det interne overvågningsprogram mod diskriminerende adfærd samt kontrollen af dette, jf. lovens § 11 a, stk. 1. Energinet.dk som transmissionsansvarlig virksomhed skal ligeledes offentliggøre og anmelde en årsberetning med beskrivelse af programmet og kontrollen af dette, jf. lovens § 11 c, stk. 1.

Distributionsselskaber

§ 4. Til brug for fastsættelsen af de i lovens § 37 a nævnte indtægtsrammer skal distributionsselskaberne anmelde de budgetterede omkostninger senest 1. juni året før det år, de vedrører, jf. § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1401 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber.

Stk. 2. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til selskabernes budgetter samt til anmeldelse af nødvendige oplysninger, jf. stk. 1.

Stk. 3. Distributionsselskaberne anmelder hvert år senest 1. juni reguleringsregnskabet for det foregående år.

Forsyningspligtige selskaber

§ 5. Virksomheder, der har opnået bevilling til forsyningspligtig virksomhed ved udbud efter § 27, skal for så vidt angår deres forsyningspligtydelser anmelde salgspriser senest samtidig med, at de træder i kraft, jf. lovens § 37 b, stk. 4.

Stk. 2. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for anmeldelse af salgspriser, gebyrer og vilkår m.v. for de forsyningspligtige ydelser.

Energinet.dk

§ 6. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber skal for så vidt angår transmissions- og distributionsydelser anmelde priser, tariffer og betingelser for ydelser samt grundlaget for fastsættelsen af disse, herunder leveringsaftaler, senest 30 dage efter disses vedtagelse, dog senest samtidig med, at priserne, tarifferne og betingelserne træder i kraft, jf. lovens § 40, stk. 2.

Stk. 2. Energinet.dk anmelder hvert år senest 1. juni årsrapport og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår, samt årsrapporter fra helejede datterselskaber.

Stk. 3. Energinet.dk anmelder hvert andet år 10-årige netudviklingsplaner til Energitilsynet, jf. § 7, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1034 af 11. november 2011.

Stk. 4. Ved anmeldelse af årsrapport og regnskaber redegør Energinet.dk samtidig for konstaterede differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning for det pågældende regnskabsår. Endvidere redegøres for den planlagte afvikling af konstaterede differencer.

Stk. 5. Energitilsynet kan udarbejde nærmere vejledning til anmeldelse af grundlaget for priser, tariffer og ydelser, jf. stk. 1.

Offentlighed

§ 7. Anmeldelser er offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Energitilsynet kan beslutte, at en anmeldelse ikke offentliggøres, hvis væsentlige hensyn taler herimod.

Sanktionsbestemmelser

§ 8. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at foretage anmeldelse efter denne bekendtgørelse eller

2) undlader rettidigt at anmelde som nævnt i §§ 2, 3, 4, 5 og 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1277 af 29. oktober 2007 om regler for anmeldelse af priser, og betingelser for transport, levering og oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer.

Energitilsynet, den 27. juni 2014

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF.