Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0028
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 30, § 39, stk. 8, § 42, stk. 8, § 43, stk. 2 og 3, § 53, stk. 1, § 57, § 61, § 65, stk. 3, §§ 68 og 73 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013, og § 85 a i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 70 i lov om vedvarende energi og § 92 i lov om elforsyning:«

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »§§ 36-42« til »§§ 35 a-42«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2014.

Energistyrelsen, den 4. juli 2014

Birgitta Jacobsen

/ Katrine Nissen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230.