Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Definitioner
Afsnit II Animalsk foder - forhåndsanmeldelse
Kapitel 3 Forhåndsanmeldelse af animalsk og sammensat foder
Afsnit III Animalsk foder - de enkelte restriktioner
Kapitel 4 Japan - radioaktive stoffer
Kapitel 5 Kina – melamin
Kapitel 6 Ukraine - chloramphenicol
Afsnit IV Ikke-animalsk foder - forhåndsanmeldelse og regler vedrørende tilbageholdte og ikke frigivne partier
Kapitel 7 Fællesbestemmelser for ikke-animalsk foder
Kapitel 8 Tilbageholdte og ikke frigivne partier
Afsnit V Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner
Kapitel 9 Ghana og Indien - aflatoksiner
Kapitel 10 Indien - pentachlorphenol
Kapitel 11 Japan - radioaktive stoffer
Kapitel 12 Kina - ikke EU-godkendt GMO
Kapitel 13 Kina - melamin
Kapitel 14 Ukraine - mineralsk olie
Kapitel 15 Aserbajdsjan og Brasilien - mere intensiv offentlig kontrol af ikke-animalsk foder omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 – aflatoksiner
Afsnit VI Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Kapitel 16 Straffebestemmelser
Kapitel 17 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Grænsekontrolsteder for sammensatte foderstoffer med indhold af mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter1)

I medfør af § 1, stk. 1-3, § 2, stk. 4, og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 15. maj 2014, og § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

Afsnit I

Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter import til Danmark samt import via Danmark til et samhandelsland, af foder pålagt særlige restriktioner.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke ikke-animalsk foder indført via andre EU-medlemsstater og frigivet til fri omsætning. Hvis foderet herefter overgår til fri omsætning i Danmark, er det omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder og relevante EU-retsakter på området.

Stk. 3. Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol, herunder dokumentkontrol, prøveudtagning, tilbageholdelse og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af den ansvarlige for partiet.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1 er vareprøver.

§ 2. Vedrørende import af foder skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse læses i sammenhæng med bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder. Ved evt. uoverensstemmelse mellem disse to regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes.

Stk. 2. Vedrørende import af animalsk foder skal bestemmelserne i denne bekendtgørelse tillige læses i sammenhæng med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. Ved evt. uoverensstemmelse mellem disse regelsæt, er det reglerne i nærværende bekendtgørelse, der skal anvendes.

§ 3. Det er forbudt at tage partier omfattet af denne bekendtgørelse, som er tilbageholdt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse eller overdrage dem, før Fødevarestyrelsen meddeler tilladelse hertil.

Stk. 2. Det er forbudt for andre end den kompetente myndighed at bryde officiel forsegling.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sende CVED’et eller CED’et til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet henholdsvis ved det udpegede indgangssted efter endt officiel kontrol.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Samhandelsland: Et EU-land, Norge, Island og Liechtenstein. Andorra er samhandelsland på animalsk foder. Schweiz er samhandelsland for animalsk foder og for ikke-animalsk foder omfattet af forordning (EF) nr. 258/2010 (guargummi fra Indien), forordning (EF) nr. 1135/2009 (sojaprodukter fra Kina) samt forordning (EU) nr. 322/2014 (foder fra Japan). Færøerne er samhandelsland for foder udvundet af fiskevarer. Disse lande betegnes under et som "samhandelsområdet". Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet

a) Færøerne (foder udvundet af fiskevarer er dog samhandel) og Grønland i Kongeriget Danmark,

b) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og

c) oversøiske territorier og -departementer i Republikken Frankrig.

2) Samhandel: Modtagelse i Danmark af foder, som

a) er produceret i et andet samhandelsland, eller

b) har oprindelse i tredjelande, og som efter officiel foderkontrol er frigivet og videresælges fra modtagervirksomheden i et samhandelsland.

3) Tredjelande: Lande uden for samhandelsområdet.

4) Import: Indførsel af foder fra tredjelande.

5) Fiskevarer: Alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller opdrættede, samt alle spiselige former, dele og produkter af disse dyr.

6) Sammensat foder: Foder der indeholder både forarbejdede animalske foderstoffer og forarbejdede ikke-animalske foderstoffer, herunder foder, hvor forarbejdningen af den animalske ingrediens er en integreret del af fremstillingen af det færdige foder. Disse foderstoffer skal ved importen underkastes veterinærkontrol i henhold til bilag I til beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.

7) Parti eller sending: Hvor ikke andet gælder ifølge EU-lovgivningen, forstås ved et parti eller sending en mængde af et foderstof af samme type og forarbejdningsgrad, som fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel og være bestemt til en og samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet for kontrol.

8) Udpeget indgangssted (DPE): Kontrolsted, hvor den offentlige kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og visse ikke-animalske foderstoffer fra tredjelande finder sted, jf. definition i art. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF.

9) CED: Det to-sidede fælles importdokument, jf. forordning (EF) nr. 669/2009. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt fødevarekontrolenhedens dokumentation for officiel kontrol og afgørelse om partiets lovlighed.

10) CVED: Det to-sidede fælles veterinærdokument, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, og som angiver, at der ankommer et parti til veterinærkontrol. Del 1 er til importørens forhåndsanmeldelse, mens del 2 er forbeholdt grænsekontrollens dokumentation for veterinærkontrol og afgørelse om partiets lovlighed.

11) Grænsedyrlæge: En af Fødevarestyrelsen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted

12) Den kompetente myndighed: Fødevarestyrelsen eller andre landes tilsvarende autoriteter på foderområdet.

13) Den ansvarlige for partiet: Importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Dan-mark, som, bemyndiget af importøren, foretager transport eller oplagring af et specifikt parti.

14) Vareprøve: Foder udelukkende bestemt til

a) undersøgelser eller analyser i fodervirksomheder eller laboratorier m.v.,

b) afprøvning af maskiner m.m.,

c) fremvisning på udstillinger eller

d) brug i ambassader og konsulater.

Afsnit II

Animalsk foder - forhåndsanmeldelse

Kapitel 3

Forhåndsanmeldelse af animalsk og sammensat foder

§ 5. Foder af animalsk oprindelse, herunder sammensat foder, skal forhåndsanmeldes. Forhåndsanmeldelsen skal være grænsekontrolstedet i hænde, inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3hhv. stk. 4-5.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelse skal ske på et CVED, den danske version. CVED'et skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk, være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CVED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for partiet rettidigt indsende et nyt CVED uden rettelser.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af foder fra Japan, jf. § 6, gives senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Hvis et partis faktiske ankomsttidspunkt ligger før det forventede ankomsttidspunkt (som anført i forhåndsanmeldelsen), og hvis partiet af den grund ikke er forhåndsanmeldt inden det faktiske ankomsttidspunkt, kan Fødevarestyrelsen acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig. Fødevarestyrelsens accept forudsætter,

1) at det udfyldte CVED er Fødevarestyrelsen korrekt i hænde, jf. stk. 1-3, inden det forventede ankomsttidspunkt,

2) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet,

3) at partiet ikke er toldmæssigt behandlet,

4) at partiet ikke er frigivet til fri omsætning, og

5) at partiet ikke er forsøgt importeret uden kontrol.

Stk. 5. I det i stk. 4 nævnte tilfælde gælder endvidere følgende:

1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED’et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED’et.

2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CVED’et.

Afsnit III

Animalsk foder - de enkelte restriktioner

Kapitel 4

Japan - radioaktive stoffer

§ 6. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 322/2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima af animalsk foder omfattet af forordningen.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstoffer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) nr. 322/2014, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 322/2014.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 5

Kina – melamin

§ 7. Denne bestemmelse gælder for import af animalsk foder, herunder sammensat foder, med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter.

Stk. 2. Grænsekontrollen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF af sammensat foder med oprindelse i eller afsendt fra Kina, som indeholder mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter.

Stk. 3. Kontrollen af det i stk. 1 omhandlede foder skal foregå ved et af de i bilag 1 anførte grænsekontrolsteder.

Kapitel 6

Ukraine - chloramphenicol

§ 8. Denne bestemmelse gælder for mælkepulver og mælkeerstatning fremstillet af mælkepulver, der er bestemt til foder og importeret fra Ukraine.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i beslutning 2002/805/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine.

Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede partier skal tilbageholdes på grænsekontrolstedet eller på et af grænsedyrlægen anvist lager, indtil grænsedyrlægen afviser partiet eller meddeler tilladelse til, at partiet må importeres.

Stk. 4. Konstateres det, at de i stk. 1 omhandlede partier indebærer en risiko for dyr eller menneskers sundhed, skal grænsekontrollen påbyde partiet returneret eller destrueret i henhold til § 19, stk. 2, i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske non-food produkter m.v.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 4, her-under for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Afsnit IV

Ikke-animalsk foder - forhåndsanmeldelse og regler vedrørende tilbageholdte og ikke frigivne partier

Kapitel 7

Fællesbestemmelser for ikke-animalsk foder

§ 9. Foder af ikke-animalsk oprindelse, der er omfattet af afsnit V, skal forhåndsanmeldes. Forhåndsanmeldelse skal ske til Fødevarestyrelsen, FødevareÅrhus. Forhåndsanmeldelse af foder fra Japan, jf. § 13, skal dog ske til Fødevarestyrelsen, FødevareKøbenhavn.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 24 timer inden partiets fysiske ankomst til samhandelsområdet, jf. dog stk. 3. De 24 timer beregnes fra modtagelsen af anmeldelsen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsmeddelelse af produkter fra Japan, jf. § 13, gives senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst. De to arbejdsdage beregnes fra modtagelsen af ansøgningen inden for Fødevarestyrelsens normale åbningstid.

Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske på et CED. CED'et skal udfyldes på dansk, eller med Fødevarestyrelsens accept på engelsk. CED’et skal være korrekt udfyldt og uden rettelser. Hvis det fremsendte CED er med rettelser eller ikke er korrekt udfyldt, skal den ansvarlige for partiet rettidigt indsende et nyt CED uden rettelser.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan modtage forhåndsanmeldelse elektronisk, men Fødevarestyrelsen skal for produkter omhandlet i §§ 11, 14 eller 17 have det originale CED til rådighed i forbindelse med kontrollen.

Stk. 6. Hvis et partis faktiske ankomsttidspunkt ligger før det forventede ankomsttidspunkt (som anført på CED'et), og hvis partiet af den grund ikke er forhåndsanmeldt rettidigt, kan Fødevarestyrelsen alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig. Fødevarestyrelsens accept forudsætter

1) at det udfyldte CED er Fødevarestyrelsen korrekt i hænde, jf. stk. 1-5, inden det forventede ankomsttidspunkt,

2) at forhåndsanmeldelsen er ledsaget af den nødvendige dokumentation for, at det forventede ankomsttidspunkt var som angivet,

3) at partiet ikke er toldmæssigt behandlet,

4) at partiet ikke er frigivet til fri omsætning, og

5) at partiet ikke er forsøgt importeret uden kontrol.

Stk. 7. I det i stk. 6 nævnte tilfælde gælder endvidere følgende:

1) Ankommer partiet med skib, må skibet med partiet føres til kaj, men partiet må ikke losses, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED’et. I tilfælde af at partiet importeres i containere, må containerne losses og opbevares på det indhegnede havneområde. Containerne må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED’et.

2) Ankommer partiet med fly, må flycontaineren med partiet fraføres flyet, men flycontaineren må ikke åbnes, før tidspunktet for forventet ankomst i henhold til CED’et.

Stk. 8. Stk. 1-7 gælder også for produkter, der indføres til Danmark via andre EU-lande, men som ikke er frigivet til fri omsætning.

Kapitel 8

Tilbageholdte og ikke frigivne partier

§ 10. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at et ikke-færdigkontrolleret parti, herunder et parti, der er tilbageholdt af myndighederne på et midlertidigt godkendt kontrolsted i afventning af analyseresultatet, opbevares under Fødevarestyrelsens tilsyn.

Stk. 2. Partier, der videresendes fra et udpeget indgangssted (DPE) med henblik på identitetskontrol og fysisk kontrol, eller i afventning af analyseresultat for partiet, må ikke håndteres eller tages i brug, før Fødevarestyrelsen har afsluttet kontrollen og godkendt partiet til fri omsætning.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at videresendelse fra Danmark til et andet samhandelsland, af partier, der endnu ikke er godkendt til fri omsætning af myndighederne, sker i transportmidler eller beholdere, der er forseglet af Fødevarestyrelsen.

Afsnit V

Ikke-animalsk foder - de enkelte restriktioner

Kapitel 9

Ghana og Indien - aflatoksiner

§ 11. Denne bestemmelse gælder for jordnødder fra Ghana og Indien til foderbrug.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 91/2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009 for så vidt angår jordnødder bestemt til foder.

Stk. 3. Reglerne i forordning (EU) nr. 91/2013 gælder også for foderblandinger, der indeholder ovennævnte ingredienser i en mængde på over 20 %.

Kapitel 10

Indien - pentachlorphenol

§ 12. Denne bestemmelse gælder for import af følgende:

1) guargummi henhørende under KN-kode 1302 32 90 med oprindelse i eller afsendt fra Indien og bestemt til foderbrug, og

2) foder med et indhold på mindst 10 % guargummi under KN-kode 1302 32 90 med oprindelse i eller afsendt fra Indien.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse af det i stk. 1 omhandlede foder i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 258/2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF af de i stk. 1 omhandlede foderstoffer.

Kapitel 11

Japan - radioaktive stoffer

§ 13. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) nr. 322/2014 af ikke-animalsk foder omfattet af forordningen.

Stk. 2. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstoffer, der er ulovlige iht. til forordning (EU) nr. 322/2014, destrueres eller returneres til oprindelseslandet i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 322/2014.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 12

Kina - ikke EU-godkendt GMO

§ 14. Den ansvarlige for et parti risprodukter, der er opført i bilag I til afgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, skal sikre sig, at partiet opfylder kravene i afgørelse 2011/884/EU.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i afgørelse 2011/884/EU af de i stk. 1 omhandlede foderstoffer.

Stk. 3. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at partiet ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført af de kompetente myndigheder.

Stk. 4. I tilfælde af efterfølgende opdeling efter offentlig kontrol, jf. stk. 2, skal den ansvarlige for hvert delparti sikre sig, at en attesteret kopi af sundhedscertifikatet og analyserapporten ledsager de enkelte dele af den opdelte sending til og med engrosleddet.

Stk. 5. Hvis Fødevarestyrelsens kontrol at et parti omfattet af stk. 1 viser, at partiet ikke opfylder afgørelse 2011/884/EU, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet destrueres eller returneres.

Stk. 6. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for foranstaltninger truffet efter stk. 5, herunder for den dokumentation, som den ansvarlige for partiet skal fremlægge.

Kapitel 13

Kina - melamin

§ 15. Denne bestemmelse gælder for import af ammoniumbicarbonat til brug i foder samt ikke-animalsk foder med indhold af soja eller sojaprodukter, med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF.

Kapitel 14

Ukraine - mineralsk olie

§ 16. Denne bestemmelse gælder for import af solsikkeolie, som er bestemt til foderbrug, med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1151/2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF.

Kapitel 15

Aserbajdsjan og Brasilien - mere intensiv offentlig kontrol af ikke-animalsk foder omfattet af forordning (EF) nr. 669/2009 – aflatoksiner

§ 17. Fødevarestyrelsen foretager kontrol og håndhævelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 669/2009, af det i bilag I i forordningen nævnte foder.

Stk. 2. Er forhåndsanmeldelse ikke sket rettidigt, jf. § 9, stk. 2, skal den ansvarlige for partiet sørge for, at partiet returneres eller destrueres, jf. artikel 19, stk. 2, litra b) i forordning (EF) nr. 882/2004.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan dog, hvis forhåndsanmeldelsen er styrelsen i hænde senere end fristen i § 9, stk. 2, alligevel acceptere forhåndsanmeldelsen som rettidig indsendt/korrekt udfyldt, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

1) fejlen skyldes undskyldelige omstændigheder hos importøren eller dennes repræsentant,

2) partiet er intakt, dvs. ikke i mellemtiden blevet opdelt, fortyndet eller på lignende måde forarbejdet,

3) partiet er ikke toldbehandlet,

4) partiet er ikke bragt i omsætning, og

5) partiet er ikke omladet til et andet transportmiddel med henblik på transit.

Stk. 4. Den ansvarlige for et parti, som skal føres ind i eller opbevares i Københavns Frihavn, skal ud over forhåndsanmeldelsen, jf. § 9, sende en særskilt forhåndsanmeldelse på dansk til Fødevarestyrelsen, Fødevarekontrolenhed København, Stationsparken 31, 2600 Glostrup, på e-mail adressen: »201@fvst.dk «. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at emnefeltet for e-mails med forhåndsanmeldelser efter dette stykke forsynes med ordene: »Forhåndsanmeldelse af ikke-animalsk foder til Københavns Frihavn«. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at forhåndsanmeldelsen herudover indeholder følgende oplysninger:

1) navn og adresse på virksomheden, som indfører eller henlægger foder i Københavns Frihavn,

2) navn og adresse på virksomheden i Københavns Frihavn eller nummeret på containeren på frihavnsområdet, hvor det indførte foder opbevares eller håndteres,

3) forventet dato for foderets ankomst til Københavns Frihavn,

4) fodertype og KN-kode, jf. CED,

5) nettovægt,

6) oprindelsesland,

7) toldreferencenummer, og

8) forventet dato for fødevarernes fraførsel fra Københavns Frihavn.

Stk. 5. Stk. 4 gælder ikke i tilfælde, hvor den ansvarlige for partiet allerede har foretaget forhåndsanmeldelse, jf. artikel 6 og bilag II i forordning (EF) nr. 669/2009, om dato og tidspunkt for partiets forventede fysiske ankomst til det udpegede indgangssted (DPE) beliggende i Københavns Frihavn.

Stk. 6. Den ansvarlige for partiet skal sikre sig, at foderstofferne ikke opbevares i Københavns Frihavn, med mindre dette skriftligt er godkendt af Fødevarekontrolenhed København.

Afsnit VI

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Kapitel 16

Straffebestemmelser

§ 18. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 3, § 5, stk. 1-2, stk. 3, 1. pkt., eller stk. 5, § 6, stk. 2, § 9, stk. 1-4 eller stk. 7, § 10, § 13, stk. 2, § 14, stk. 1 eller stk. 3-4, § 17, stk. 2, stk. 4 eller stk. 6, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 3, § 8, stk. 5, § 13, stk. 3, § 14, stk. 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 323/2014 af 28. marts 2014 om ændring af bilag I og II til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig importkontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse:

1) artikel 4,

2) artikel 6,

3) artikel 7, første afsnit,

4) artikel 8, stk. 2, andet afsnit,

5) artikel 10,

6) artikel 11,

7) artikel 12, eller

8) artikel 14, stk. 2.

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF, som berigtiget, jf. EU-Tidende 2010, nr. L 161, side 12:

1) artikel 2, stk. 1,

2) artikel 3, eller

3) artikel 4, 2. pkt., stk. 2, eller stk. 4.

§ 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF:

1) artikel 3, eller

2) artikel 5.

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om ophævelse af beslutning 2008/352/EF:

1) artikel 2,

2) artikel 3,

3) artikel 4,

4) artikel 6,

5) artikel 8, eller

6) artikel 9, stk.1.

§ 23. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens afgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/287/EU af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina:

1) artikel 3, stk. 1-2,

2) artikel 4, eller

3) artikel 7.

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima:

1) artikel 3,

2) artikel 4,

3) artikel 5,

4) artikel 6,

5) artikel 7,

6) artikel 8,

7) artikel 9,

8) artikel 12, 1. pkt., eller

9) artikel 13.

§ 25. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse af særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af beslutning 2006/504/EF, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 af 31. januar 2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009:

1) artikel 3,

2) artikel 4, stk. 1-2, stk. 3 eller stk. 5,

3) artikel 5,

4) artikel 6, stk. 3,

5) artikel 7, stk. 7-8,

6) artikel 8,

7) artikel 9, eller.

8) artikel 10

Kapitel 17

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 347 af 18. april 2012 om forhåndsanmeldelse m.v. af foder med oprindelse i eller afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, bekendtgørelse nr. 5 af 10. januar 2012 om særlige restriktioner for import af foder med indhold af ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter fra Kina og bekendtgørelse nr. 1021 af 29. oktober 2009 om særlige restriktioner for import af akvakulturkrebsdyr til foder.

Fødevarestyrelsen, den 12. juni 2014

Esben Egede Rasmussen

/ Jan Thiele


Bilag 1

Grænsekontrolsteder for sammensatte foderstoffer med indhold af mælk, mælkeprodukter, soja eller sojaprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Kina

Grænsekontrolsted
Adresse, tlf. og fax
Københavns Lufthavn
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf.: 72 27 64 40
Fax: 72 27 64 51
E-mail: bipcph@fvst.dk
Københavns Havn
Glückstadsvej 8, 2100 København Ø
Tlf.: 72 27 60 00
Fax: 72 27 63 99
E-mail: bipcph@fvst.dk
Aarhus Havn
Østhavnsvej 31, 8000 Aarhus C
Tlf.: 86 13 11 31
Fax: 86 13 10 40
E-mail: graensekontr.aarhus@fvst.dk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der helt eller delvist gennemfører følgende EU-retsakter med eventuelle senere ændringer: Kommissionens beslutning 2002/805/EF af 15. oktober 2002 om beskyttelsesforanstaltninger overfor visse animalske produkter til foder importeret fra Ukraine, EU-Tidende 2002, nr. L 278, side 24–25, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU af 22. december 2011 om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina og om ophævelse af beslutning 2008/289/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 343, side 140-148. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra følgende forordninger med eventuelle senere ændringer: Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og foder af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 194, side 11–21, Kommissionens forordning (EF) nr. 1135/2009 af 25. november 2009 om særlige importbetingelser for visse produkter, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/798/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 311, side 3–5, Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse af særlige betingelser for import af solsikkeolie med oprindelse i eller afsendt fra Ukraine på grund af risiko for forurening med mineralsk olie og om ophævelse af beslutning 2008/433/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 313, side 36–39, Kommissionens forordning (EU) nr. 258/2010 af 25. marts 2010 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner og om omhævelse af beslutning 2008/352/EF, EU-Tidende 2010, nr. L 80, side 28–31, Kommissionens forordning (EU) Nr. 91/2013 af 31. januar 2013 om særlige betingelser for import af jordnødder fra Ghana og Indien, okra og karryblade fra Indien og vandmelonfrø fra Nigeria og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og (EF) nr. 1152/2009, EU-tidende 2013, nr. L 33, side 2-10, og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 322/2014 af 28. marts 2014 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, EU-Tidende 2014, nr. L 95, side 1-11. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.