41/1997. (V.28.) FM rendelet

az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról

 

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45.§-ának 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem el:

1.§ Az Állategészségügyi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) e rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékleteként kiadom, melyet a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kell közzétenni.

2.§ (1) A Tv. 9.§-ának (3) bekezdésében meghatározott járványos állatbetegségek megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett, a Tv. 2.§-ának 14. pontja szerinti állati hulladéknak, a hulladék keletkezési helye szerint illetékes megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) által járványügyi intézkedésként elrendelt kötelező ártalmatlanná tételéért a tevékenységet végző, kijelölt vállalkozót - a központi költségvetésben állatkárok kártérítése címen jóváhagyott forrás terhére - díj illet meg.

(2) A díjnak a vállalkozó részére való átutalásáról - a munka elvégzését igazoló számla ellenében - az ártalmatlanná tételt elrendelő állomás gondoskodik.

(3) A vállalkozó által kiállított számlát az állomás hagyja jóvá.

(4) Az állati hulladéknak az (1) bekezdés szerinti ártalmatlanná tételével kapcsolatos díjak mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3.§ (1) Ez a rendelet 1997. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg
a) az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 6/1981. (IV.12.) MÉM rendelet és az azt módosító 23/1981. (XI.26.) MÉM rendelet, a 28/1982. (XII.24.) MÉM rendelet 1.§-a, a 3/1986. (II.21.) MÉM rendelet, a 3/1992. (II.10.) FM rendelet 4.§-a, a 39/1993. (IX.16.) FM rendelet, a 43/1995. (XII.22.) FM rendelet, a 12/1996. (V.7.) FM rendelet,
b) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 28/1981. (XII.30.) MÉM rendelet és az azt módosító 28/1982. (XII.24.) MÉM rendelet 2.§-a és 1. számú melléklete, az 1/1987. (I.31.) MÉM rendelet, az 5/1989. (IV.7.) MÉM rendelet, a 3/1992. (II.10.) FM rendelet 5-6.§-a,
c) a szarvasmarha-állományok gümőkór- és brucellózis mentesítésének állami támogatásáról szóló 29/1981. (XII.30.) MÉM rendelet és az azt módosító 28/1982. (XII.24.) MÉM rendelet 3.§-a,
d) az állati eredetű élelmiszerek élelmiszer-higiéniai vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 30/1981. (XII.30.) MÉM-EüM rendelet és az azt módosító 28/1982. (XII.24.) MÉM rendelet 4.§-a, továbbá 2. számú melléklete, a 16/1992. (V.26.) FM-NM rendelet, a 9/1994. (III.10.) FM rendelet 18.§-ának (11) bekezdése,
e) az Állati eredetű Fehérjetakarmányokat Előállító Üzemek Higiéniai Szabályzatáról szóló 1/1982. (I.1.) MÉM rendelet és az azt módosító 28/1982. (XII.24.) MÉM rendelet 5.§-a és 3. számú melléklete, a 9/1990. (IV.30.) MÉM rendelet 3.§-a,
f) az állatorvosok és egyéb állategészségügyi szakemberek foglalkoztatásáról és feladatairól szóló 3/1982. (I.16.) MÉM rendelet és az azt módosító 28/1982. (XII.24.) MÉM rendelet 6.§-a,
g) az állathullák, állati eredetű hulladékok és melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/1986. (X.30.) MÉM rendelet,
h) az egyes állategészségügyi jogszabályok módosításáról szóló 11/1990. (IV.30.) MÉM rendelet,
i) az állati hulladékok hatóságilag elrendelt ártalmatlanná tételéért fizetendő díjakról szóló 10/1997. (II.12.) FM rendelet
hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet az Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény alapján az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítést célozza. Az irányadó és e rendelt alkotásánál figyelembe vett közösségi jogszabályok jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

1. számú melléklet a 41/1997. (V.28.) FM rendelethez

Állategészségügyi Szabályzat

Az Állategészségügyi Szabályzat a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerül közzétételre.
A Szabályzat 424.§ (2)-(3) bekezdését a 80/2000. (X.11.) FVM rendelet 5.§ (2) bekezdése módosította.

2. számú melléklet a 41/1997. (V.28.) FM rendelethez

Az állati hulladékok járványügyi intézkedésként elrendelt ártalmatlanná tételével kapcsolatos díjak mértéke

Az ártalmatlanná tétel - fuvarköltséget is tartalmazó - díjtételei a hatóság által elrendelt módszertől függően
 
 
a) feldolgozás esetén                            14 400 Ft/tonna,
 
 
b) megsemmisítés (elföldelés, elégetés) esetén   31 200 Ft/tonna.
 
 
A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3. számú melléklet a 41/1997. (V.28.) FM rendelethez

Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítést szolgáló, e rendelet alkotásánál figyelembe vett közösségi jogszabályok jegyzéke

Közösségi jogszabály                                Közösségi jogszabály címe         Felelős       Fehér Könyv ajánlása;
 
 
                                                    Állatgyógyászati termékek                         egyéb megjegyzés
 
 
A Bizottság 80/879/EGK irányelve       a nagy tételben csomagolt nyers baromfihús
 
 
                                       fogyaszthatóságának jelölése                     FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Bizottság 94/71/EGK határozata       a nyerstej és a tejalapú készítmények
 
 
                                       higiéniai előírásairól                           FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Tanács 92/608/EGK határozata         a kész fogyasztásra szánt hőkezelt tejre
 
 
                                       vonatkozó vizsgálati módszerekről                FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Tanács 1898/87/EGK irányelve         az értékesítés során a tej és a tejter-
 
 
                                       mékek jelölésének védelméről                     FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
                                                         Mezőgazdaság
 
 
                                                 (Fehér Könyv 5. fejezet)
 
 
A Tanács 64/432/EGK irányelve          a szarvasmarhák és a sertések a Közösségen
 
 
                                       belüli kereskedelemre hatást gyakorló állat-
 
 
                                       egészségügyi problémáiról                        FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/118/EGK irányelve          amely meghatározza azoknak a termékeknek a
 
 
                                       Közösségbe való behozatalára vonatkozó állat-
 
 
                                       egészségügyi és közegészségügyi követelmé-
 
 
                                       nyeit, amelyek nem tartoznak azoknak a külön-
 
 
                                       leges közösségi szabályoknak a hatálya alá,
 
 
                                       amelyekre a 89/662/EGK irányelv A (1) függe-
 
 
                                       léke, a kórokozókat illetően pedig a
 
 
                                       90/425/EGK irányelv hivatkozik                   FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 64/433/EGK irányelve          a friss hús Közösségen belüli kereskedelmére
 
 
                                       ható egészségügyi problémákról                   FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 71/118/EGK irányelve          a friss baromfihús kereskedelmére ható egész-
 
 
                                       ségügyi problémákról                             FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 88/657/EGK irányelve          a vad hús, a száz grammnál kisebb húsdarabok
 
 
                                       és húskészítmények előírására és kereskedel-
 
 
                                       mére vonatkozó követelmények meghatározásáról,
 
 
                                       valamint a módosító 64/433/EGK, 71/118/EGK és
 
 
                                       72/462/EGK irányelvekről                         FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 89/439/EGK irányelve          a tojástermékek előállítására és piacra vite-
 
 
                                       lére ható higiéniai és egészségügyi problémák-
 
 
                                       ról                                             FM NM     I. szakasz
 
 
A Tanács 91/493/EGK irányelve          a halászati termékek termelése és piacra
 
 
                                       vitele egészségügyi feltételeinek meghatáro-
 
 
                                       zásáról                                          FM       I. és II. szakasz
 
 
A Tanács 91/498/EGK irányelve          a friss hús előállítására és értékesítésére
 
 
                                       vonatkozó különleges közösségi egészségügyi
 
 
                                       szabályok alóli időben és tartamában korlá-
 
 
                                       tozott kivételek nyújtásának feltételeiről       FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/120/EGK irányelve          bizonyos állati eredetű termékek előállítá-
 
 
                                       sára és értékesítésére vonatkozó különleges
 
 
                                       közösségi egészségügyi szabályok alóli időben
 
 
                                       és tartamában korlátozott kivételek nyújtá-
 
 
                                       sának feltételeiről                              FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/45/EGK irányelve           a vadon élő fogoly megölésével és húsának
 
 
                                       piacra vitelével kapcsolatos közegészségügyi
 
 
                                       és állategészségügyi problémákról                FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/46/EGK irányelve           a nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú
 
 
                                       termékek előállítása és piacra vitele egész-
 
 
                                       ségügyi feltételinek meghatározásáról            FM       I. és II. szakasz
 
 
A Tanács 72/462/EGK irányelve          a harmadik országból származó szarvasmarha
 
 
                                       és sertés, valamint friss hús behozatalának
 
 
                                       egészségügyi és állategészségügyi ellenőrzési
 
 
                                       problémáiról                                     FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 85/73/EGK irányelve           a friss hús és a baromfihús egészségügyi
 
 
                                       vizsgálatának és ellenőrzésének finanszíro-
 
 
                                       zásáról (legutóbb az állati termékek állat-
 
 
                                       egészségügyi vizsgálatának és ellenőrzésének
 
 
                                       finanszírozására vonatkozó 85/64/EGK irányelv
 
 
                                       függelékét kiegészítő 94/64/EK irányelv A füg-
 
 
                                       geléke és a 90/675/EGK irányelv vonatkozik       FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 89/608/EGK irányelve          a tagállamok hatóságainak kölcsönös támogatá-
 
 
                                       sáról, valamint e hatóságok és a Bizottság
 
 
                                       együttműködése az állategészségügyi és állat-
 
 
                                       tenyésztési jogalkotás helyes alkalmazásának
 
 
                                       biztosítása érdekében                            FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 89/662/EGK irányelve          a Közösségen belüli kereskedelem állategész-
 
 
                                       ségügyi ellenőrzésére vonatkozóan, tekintet-
 
 
                                       tel az egységes belső piac kiteljesítésére       FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 90/425/EGK irányelve          bizonyos élő állatok és állati termékek
 
 
                                       Közösségen belüli kereskedelmének állategész-
 
 
                                       ségügyi és állattenyésztési ellenőrzésére
 
 
                                       vonatkozóan, tekintettel az egységes belső
 
 
                                       piac kiteljesítésére                             FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 90/675/EGK irányelve          a Közösségbe harmadik országokból beszállított
 
 
                                       termékek állategészségügyi ellenőrzésének meg-
 
 
                                       szervezését irányító elvekről                    FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 91/496/EGK irányelve          a Közösségbe harmadik országokból beszállított
 
 
                                       állatok állategészségügyi ellenőrzésének meg-
 
 
                                       szervezését irányító elvekről, valamint a
 
 
                                       89/662, a 90/425 és a 90/665 irányelvek módo-
 
 
                                       sításáról                                        FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 88/306/EGK irányelve          a Vágóállatok Védelmére vonatkozó Európai
 
 
                                       Egyezmény megkötéséről                           FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 91/628/EGK irányelve          a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelvek módo-
 
 
                                       sításáról és az állatok védelméről szállítás
 
 
                                       közben                                           FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 93/119/EGK irányelve          az állatok levágáskori védelméről                FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 74/119/EGK irányelve          a nemkívánatos anyagok és termékek maximális
 
 
                                       megengedett szintjének meghatározásáról a ta-
 
 
                                       karmányokban                                    FM, NM    I. szakasz
 
 
A Tanács 77/101/EGK irányelve          az egyes takarmányok forgalomba hozataláról     FM, NM    I. szakasz
 
 
A Tanács 1906/90/EGK rendelete         a baromfiak bizonyos forgalmazási szabványai-
 
 
                                       ról                                              FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 1907/90/EGK rendelete         a tojás bizonyos forgalmazási szabványairól      FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 80/1095/EGK irányelve         a klasszikus sertéspestistől való mentesítés
 
 
                                       feltételeiről                                    FM
 
 
A Tanács 2377/90/EGK rendelete         az állati eredetű élelmiszerekben az állat-
 
 
                                       gyógyszer maradványok maximális mennyiségé-
 
 
                                       nek meghatározására szolgáló közösségi eljá-
 
 
                                       rásról                                          FM, NM    I. szakasz
 
 
A Tanács 86/363/EGK irányelve          a növényvédőszer-maradványok maximális szint-
 
 
(módosította a Tanács 94/29/EK         jének rögzítéséről az állati eredetű élelmi-
 
 
irányelve)                             szerekben, valamint felületükön                 FM, NM    I. szakasz

A 3. számú melléklet Mezőgazdaság (Fehér Könyv 5. fejezet) részben a Tanács 91/496/EGK irányelvének számozása a Magyar Közlöny 1997. évi 62. számával helyesbített jelölés.

                                                    Környezetvédelem
 
 
                                                (Fehér Könyv 8. fejezet)
 
 
A Bizottság 94/3/EK határozata         a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi
 
 
                                       irányelv I. cikkének a) pontja szerinti
 
 
                                       hulladéklista kialakításáról                    KTM       I. szakasz
                                                      Mezőgazdaság
 
 
                                                (Fehér Könyv 5. fejezet)
 
 
A Tanács 80/215/EGK irányelve          a húskészítmények közösségen belüli kereske-
 
 
                                       delmének állategészségügyi kérdéseiről           FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/35/EGK irányelve           az ellenőrzési szabályok és intézkedések be-
 
 
                                       vezetéséről az afrikai lópestis elleni küzde-
 
 
                                       lemre                                            FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/117/EGK irányelve          állatokban és állati eredetű termékekben elő-
 
 
                                       forduló meghatározott zoonózis és azok meg-
 
 
                                       határozott előidézői elleni védelmi intézke-
 
 
                                       désekről ételben hordozott fertőzések és
 
 
                                       mérgezések kitörésének megelőzése érdekében     FM, NM    I. szakasz
 
 
A Tanács 77/96/EGK irányelve           a harmadik országokból származó friss sertés-
 
 
                                       hús trichinella vizsgálatáról                    FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 91/67/EGK irányelve           az akvatúra körébe tartozó állatok és termé-
 
 
                                       kek értékesítésének állategészségügyi
 
 
                                       feltételeiről                                    FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 90/426/EGK irányelve          a lovak harmadik országokból való behozata-
 
 
                                       lára és mozgására vonatkozó állategészségügyi
 
 
                                       feltételekről                                    FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 90/427/EGK irányelve          a lovak Közösségen belüli kereskedelmét irá-
 
 
                                       nyító állattenyésztési és genealógiai felté-
 
 
                                       telekről                                         FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 90/428/EGK irányelve          a versenyzésre szánt lovakkal való kereske-
 
 
                                       delemről és a lóversenyeken való részvétel
 
 
                                       feltételeinek meghatározásáról                   FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 78/923/EGK döntése            a gazdálkodásra tartott állatok védelme
 
 
                                       európai egyezményének megkötésére vonatkozóan    FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 88/166/EGK irányelve          a Tanács 1986. március 25-i, 86/113/EGK
 
 
összhangban a Bíróság 131/86           irányelve, amely minimum standardokat határo-
 
 
ügyben hozott ítéletével               zott meg a tojóketrecben tartott tojótyúkok
 
 
                                       védelmére                                        FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 91/629/EGK irányelve          a borjak védelme minimális szintjének meg-
 
 
                                       állapításáról                                    FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 91/630/EGK irányelve          a sertések védelme minimális szintjének meg-
 
 
                                       állapításáról                                    FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 93/113/EK irányelve           enzimek, mikroorganizmusok és készítmények
 
 
                                       takarmányozásban való használatára és forga-
 
 
                                       lomba hozatalára vonatkozóan                     FM       II. szakasz
 
 
A Tanács 77/391/EGK irányelve          a szarvasmarha brucellosis, tuberculosis és
 
 
                                       leukózis leküzdéséhez szükséges intézkedések-
 
 
                                       ről                                              FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Tanács 78/52/EGK irányelve           a szarvasmarha brucellosis, tuberculosis és
 
 
                                       enzootikus leukózis leküzdésére az egyes tag-
 
 
                                       államok által készített tervek közösségi fel-
 
 
                                       tételeiről                                       FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Bizottság 92/260/EGK határozata      a regisztrált lovak meghatározott idejű enge-
 
 
                                       délyezésének állategészségügyi feltételeiről
 
 
                                       és tanúsításáról                                 FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Bizottság 94/309/EGK határozata      a harmadik országokból származó háziállatok
 
 
                                       részére takarmányok és meghatározott esetek-
 
 
                                       ben, kevésbé veszélyes állati eredetű hulla-
 
 
                                       dékot tartalmazó ehető termék behozatalának
 
 
                                       állategészségügyi feltételeiről és igazolá-
 
 
                                       sáról                                            FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Tanács 77/99/EGK irányelve           a húskészítmények Közösségen belüli kereske-
 
 
                                       delmének egészségügyi kérdéseiről                FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 78/923/EGK határozata         a mezőgazdasági állattartás során az állatok
 
 
                                       védelmére vonatkozó Európai Egyezmény megkö-
 
 
                                       téséről                                          FM
 
 
A Tanács 81/602/EGK irányelve          meghatározott hormonhatású és tireosztatikus
 
 
                                       hatású szerek tilalmáról                         FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 88/146/EGK irányelve          meghatározott hormonhatású szerek használatá-
 
 
                                       nak tilalmáról                                   FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 90/667/EGK irányelve          az állati eredetű hulladékok megsemmisítésé-
 
 
                                       nek, feldolgozásának és értékesítésének állat-
 
 
                                       egészségügyi előírásairól, továbbá az állati
 
 
                                       eredetű takarmányok, ideértve a halból készül-
 
 
                                       teket is, kórokozók elleni védelméről, valamint
 
 
                                       90/425/EGK irányelv módosításáról                FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/66/EGK irányelve           Newcastle-betegség leküzdésének közösségi
 
 
                                       szabályairól                                     FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 92/120/EGK irányelve          meghatározott állati eredetű termékek előállí-
 
 
                                       tásának és forgalomba hozatalának különleges
 
 
                                       közösségi higiéniai előírásai alól való időben
 
 
                                       és tartalmában behatárolt kivételekről           FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 93/53/EGK irányelve           meghatározott haljárványok leküzdésére szol-
 
 
                                       gáló közösségi intézkedésekről                   FM
 
 
A Tanács 82/894/EGK irányelve          a Közösségben előforduló járványok jelentésé-
 
 
                                       ről                                              FM       I. szakasz
 
 
A Tanács 80/891/EGK irányelve          az élelmiszerek előállítására és kezelésére
 
 
                                       használt ivóvízről                               FM       nem szerepel a Fehér Könyvben
 
 
A Tanács 83/201/EGK irányelve          a csekély mennyiségű hús- vagy húskészítmény-             nem szerepel a
 
 
                                       tartalmú, egyéb élelmiszert tartalmazó termé-             Fehér Könyvben
 
 
                                       kekről szóló 77/99/EGK irányelv rendelkezései
 
 
                                       alóli kivételekről

A 3. számú melléklet Mezőgazdaság (Fehér Könyv 5. fejezet) részben a Tanács 91/67/EGK irányelvéhez, a 78/923/EGK határozatához, a 93/53/EGK irányelvéhez és a 83/201/EGK irányelvéhez tartozó tétel a Magyar Közlöny 1997. évi 62. számával helyesbített szöveg.

                                        Ipari termékek szabad mozgása és biztonsága
 
 
                                                   (Fehér Könyv 2. fejezet)
 
 
A Tanács 2309/93/EGK rendelete         az emberi és állati alkalmazásra szolgáló
 
 
                                       gyógyászati termékek engedélyezésére és felül-
 
 
                                       vizsgálatára vonatkozó közösségi eljárás
 
 
                                       szabályainak meghatározásáról és Gyógyászati
 
 
                                       Termékek Értékelése Európai Ügynökségének fel-
 
 
                                       állításáról                                      NM       kulcsintézkedés,
 
 
                                                                                                 II. szakasz
 
 
A Tanács 2309/93/EGK rendelete         az emberi és állati alkalmazásra szolgáló
 
 
                                       gyógyszerek közösségi engedélyezési és felügye-
 
 
                                       leti eljárási szabályainak meghatározásáról és
 
 
                                       a Gyógyászati Termékek Értékelése Európai
 
 
                                       Ügynökségének felállításáról                    NM, FM    kulcsintézkedés,
 
 
                                                                                                 II. szakasz
 
 
A Bizottság 83/201/EGK irányelve       a csekély mennyiségű hős- vagy húskészítmény-
 
 
                                       tartalmú egyéb élelmiszert tartalmazó termékek-
 
 
                                       ről szóló 77/99/EGK irányelv rendelkezései
 
 
                                       alóli kivitelekről                              FM        nem szerepel a Fehér Könyvben

A 3. számú melléklet Ipari termékek (Fehér Könyv 2. fejezet) részben a Tanács 83/201/EGK irányelvéhez tartozó tétel a Magyar Közlöny 1997. évi 62. számával helyesbített szöveg.

                                                      Mezőgazdaság
 
 
                                               (Fehér Könyv 5. fejezet)
 
 
A Bizottság határozata                 a harmadik országokból származó, feldolgozott
 
 
                                       állati fehérjéket tartalmazó takarmányok be-
 
 
                                       hozatalának állategészségügyi feltételeiről és
 
 
                                       igazolásáról                                    FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 91/495/EGK irányelve          nyúlhús és fogolyhús forgalomba hozataláról     FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 92/45/EGK irányelve           a vadon élő állatok megölésének közegészség-
 
 
                                       ügyi kérdéseiről és a vadhús forgalomba hoza-
 
 
                                       taláról
 
 
A Tanács 91/68/EGK irányelve           a birka és kecske belső kereskedelméről         FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 80/217/EGK irányelve          közösségi intézkedések bevezetéséről és
 
 
                                       klasszikus sertéspestis ellenőrzéséről          FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 85/11/EGK irányelvet          közösségi intézkedések bevezetéséről a száj-
 
 
kiegészítő 90/423/EGK irányelve        és körömfájás ellenőrzésére, valamint friss
 
 
                                       hús és húskészítmények importjáról harmadik
 
 
                                       országokból                                     FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 90/423/EGK irányelve          a sertések és a szarvasmarhák ragadós száj-
 
 
                                       és körömfájásáról                               FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 86/469/EGK irányelve          az állatok és friss hús vizsgálatával kapcso-
 
 
                                       latban a szermaradványok jelenlétéről           FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 82/894/EGK irányelve          az állatbetegségek bejelentéséről a
 
 
                                       Közösségben                                     FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 92/40/EGK irányelve           közösségi intézkedések bevezetéséről a barom-
 
 
                                       fipestis ellnőrzésére                           FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 92/119/EGK irányelve          általános közösségi intézkedések bevezetésé-
 
 
                                       ről meghatározott állatjárványok ellenőrzésére
 
 
                                       és a vezikuláris sertésbetegséggel kapcsolatos
 
 
                                       különleges intézkedésekről                      FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 92/66/EGK irányelve           a közösségi intézkedések bevezetéséről a
 
 
                                       Newcastle-betegség ellenőrzésére                FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 93/53/EGK irányelve           amely minimális közösségi intézkedéseket
 
 
                                       vezet be bizonyos halbetegségek ellenőrzésére   FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 94/65/EGK irányelve           a vadhús és húskészítmények előállítására és
 
 
                                       piacra vitelére vonatkozó követelmények meg-
 
 
                                       határozásáról                                   FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 90/167/EGK irányelve          a gyógyhatású tápanyagok elkészítésére, piac-
 
 
                                       ra vitelére és használatára vonatkozó felté-
 
 
                                       telek meghatározásáról                          FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 92/102/EGK irányelve          az állatok azonosításáról és nyilvántartásba
 
 
                                       vételéről                                       FM        I. szakasz
 
 
A 90/657/EGK, 91/496/EGK,              az állatgyógyászati behozatali eljárások
 
 
91/628/EGK irányelveket módosító       számítógépesítéséről (shift-projekt)            FM        II. szakasz
 
 
és a 88/192/EGK döntést hatályon
 
 
kívül helyező 92/438/EGK döntés
 
 
A Tanács 94/28/EK irányelve            az állatok, spermájuk, petéik és embrióik
 
 
                                       harmadik országból történő behozatala állat-
 
 
                                       tenyésztési és genealógiai elveinek meghatáro-
 
 
                                       zásáról és a szarvasmarhaféle fajtatiszta
 
 
                                       tenyészállatokra vonatkozó irányelv módosítá-
 
 
                                       sáról                                           FM        I. szakasz
 
 
A Bizottság 3457/92/EGK rendelete      amely részletes szabályokat határoz meg a
 
 
                                       Tanács 2192/91/EGK rendeletben elrendelt har-
 
 
                                       madik országokból származó importra vonatkozó
 
 
                                       ellenőrzési bizonyítványról                     FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 88/407/EGK irányelve          a mélyhűtött szarvasmarha sperma Közösségen
 
 
                                       belüli kereskedelmének és behozatalának állat-
 
 
                                       egészségügyi követelményeiről                   FM        I. és II. szakasz
 
 
A Tanács 89/556/EGK irányelve          a szarvasmarha embriói Közösségen belüli
 
 
                                       kereskedelmére és harmadik országokból való
 
 
                                       behozatalára vonatkozó állategészségügyi fel-
 
 
                                       tételeiről                                      FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 90/429/EGK irányelve          a sertés sperma Közösségen belüli kereskedel-
 
 
                                       mének és behozatalának állategészségügyi kö-
 
 
                                       vetelményeiről                                  FM        I. és II. szakasz
 
 
A Tanács 90/539/EGK irányelve          a baromfi és tenyésztojás Közösségen belüli
 
 
                                       kereskedelmének és harmadik országokból való
 
 
                                       behozatalának állategészségügyi feltételeiről   FM        I. és II. szakasz
 
 
A Tanács 92/65/EGK irányelve           amely meghatározza az állatok, sperma, peték
 
 
                                       és embriók Közösségen belüli kereskedelmének
 
 
                                       és közösségbe való behozatalának azokat az
 
 
                                       állategészségügyi feltételei, amelyek nem
 
 
                                       tartoznak a 90/425/EGK irányelv (A) függelé-
 
 
                                       kében hivatkozott specifikus közösségi
 
 
                                       szabályok hatálya alá                           FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 91/67/EGK irányelve           az akvakultúra körébe tartozó állatok és ter-
 
 
                                       mékek értékesítésének állategészségügyi fel-
 
 
                                       tételeiről                                      FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 91/68/EGK irányelve           a birkák és kecskefélék Közösségen belüli
 
 
                                       kereskedelmét irányító állategészségügyi fel-
 
 
                                       tételekről                                      FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 72/462/EGK irányelve          a friss hús Közösségen belüli kereskedelmére
 
 
                                       ható egészségügyi problémákról                  FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 91/494/EGK irányelve          a friss baromfihús Közösségen belüli keres-
 
 
                                       kedelmére és harmadik országokból való beho-
 
 
                                       zatalára vonatkozó állategészségügyi feltéte-
 
 
                                       leiről                                          FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 91/495/EGK irányelve          a nyúlhús és a tenyésztett vadhús előállítá-
 
 
                                       sára és értékesítésére ható közegészségügyi
 
 
                                       és állategészségügyi problémákról               FM        I. szakasz
 
 
A Bizottság 529/95/EK rendelete        a Tanács 2092/91/EGK rendelete 11. (1) cikke
 
 
                                       alkalmazási határideje kezdőnapjának elhalasz-
 
 
                                       tásáról bizonyos harmadik országokból származó
 
 
                                       behozatal vonatkozásában                        FM        I. szakasz
 
 
A Bizottság 94/92/EK rendelete         amely részletes szabályokat határoz meg a
 
 
                                       2092/91/EGK rendeletben elrendelt harmadik
 
 
                                       országokból származó importra vonatkozó ren-
 
 
                                       delkezések végrehajtására                       FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 1208/81/EGK rendelete         amely meghatározza a felnőtt szarvasmarha fél-
 
 
                                       testek besorolása Közösségben használatos
 
 
                                       skáláját                                        FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 338/91/EGK rendelete          amely meghatározza a friss vagy mélyhűtött
 
 
                                       juh féltestek közösségi minőségi szabványát     FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 3013/EGK rendelete            a juh- és a kecskehús piacának közös szerve-
 
 
                                       zetéről                                         FM        I. szakasz
 
 
A Tanács 1186/90EGk rendelete          amely meghatározza a felnőtt szarvasmarha-
 
 
                                       félék tetemei besorolása Közösségben haszná-
 
 
                                       latos skáláját és a friss vagy mélyhűtött juh
 
 
                                       féltestek közösségi minőségi szabványát,
 
 
                                       valamint kiterjeszti a 338/91 rendeletet        FM        I. szakasz
 
 
A Tanács92/438/EGK rendelete           az import állategészségügyi ellenőrzésének
 
 
                                       információs rendszeréről                        FM        II. szakasz
 
 
A Tanács 2137/92/EGK rendelete         a vágójuhok minősítéséről, a friss és mély-
 
 
                                       hűtött juh vágótestek közösségi szabvány-
 
 
                                       minőségéről                                     FM        I. szakasz

A 3. számú melléklet Mezőgazdaság (Fehér Könyv 5. fejezet) részben a Tanács 92/45/EGK irányelvéhez, a 91/68/EGK irányelvéhez, a 90/423/EGK irányelvéhez, a 92/40/EGK irányelvéhez, a 92/119/EGK irányelvéhez és a 72/462/EGK irányelvéhez tartozó tétel a Magyar Közlöny 1997. évi 62. számával helyesbített szöveg.

Az EU érvényes mezőgazdasági és élelmiszeripari előírásainak magyar nyelvű jegyzéke

                                                      7. HÚSIPAR
 
 
                                           7.1. Állategészségügy és zootechnika
 
 
A Tanács 64/432/EGK irányelve       a Közösségen belüli szarvasmarha- és sertéskereskedelmet
 
 
                                    érintő állategészségügyi problémákról (2 kiegészítés,
 
 
                                    25 módosítás; 1992. 12. 15.)
 
 
A Tanács 64/433/EGK irányelve       a Közösségen belüli frisshús-kereskedelmet érintő állat-
 
 
                                    egészségügyi problémákról (27 módosítás; 1991. 09. 24.)
 
 
A Bizottság 65/277/EGK irányelve    a Közösségen belüli szarvasmarha- és sertés-, valamint
 
 
                                    frisshús-kereskedelemmel kapcsolatos vélemények meg-
 
 
                                    szövegezésének módjáról (1 kibővítés)
 
 
A Tanács 66/600/EGK irányelve       a Közösségen belüli szarvasmarha- és sertéskereskedelmet
 
 
                                    érintő állategészségügyi problémákról szóló,
 
 
                                    1964. június 26-án kelt irányelv módosításáról
 
 
A Tanács 69/349/EGK irányelve       a Közösségen belüli frisshús-kereskedelmet érintő állat-
 
 
                                    egészségügyi problémákról szóló, 11964. június 26-án kelt
 
 
                                    irányelv módosításáról
 
 
A Tanács 71/118/EGK irányelve       a friss baromfihús forgalmát érintő egészségügyi problémák-
 
 
                                    ról (22 módosítás; 1993. 03. 15.)
 
 
A Közösség 72/368/EGK ajánlása      a Közösségbe importált állatok és friss hús egészségügyi
 
 
                                    ellenőrzéséről
 
 
A Tanács 72/445/EGK irányelve       a Közösségen belüli szarvasmarha- és sertéskereskedelemre
 
 
                                    vonatkozó, 1964. június 26-án kelt direktívának az új tag-
 
 
                                    államok Közösséghez való csatlakozása következtében szük-
 
 
                                    ségessé vált módosításáról
 
 
A Tanács 72/462/EGK irányelve       a harmadik országokból származó szarvasmarha- és sertés-,
 
 
                                    valamint frisshús-import egészségügyi és állatorvosi
 
 
                                    ellenőrzésének problémáiról (2 kiegészít, 20 módosítás;
 
 
                                    1992. 06. 27.)
 
 
A Bizottság 73/53/EGK döntése       a tagállamok által a sertések hólyagos betegsége ellen al-
 
 
                                    kalmazott megelőző intézkedésekről
 
 
A Tanács 73/150/EGK irányelve       a szarvasmarhák és sertések Közösségen belüli kereskedel-
 
 
                                    méről szóló 1964. június 26-án kelt direktíva módosításáról
 
 
A Tanács 74/577/EGK irányelve       az állatok vágás előtti kábításáról
 
 
A Tanács 76/96/EGK irányelve        a harmadik országokból importált sertéshús trichinella
 
 
                                    (Trichinella spiralis) vizsgálatáról (6 módosítás;
 
 
                                    1989. 05. 17.)
 
 
A Tanács 77/99/EGK irányelve        a Közösségen belüli hústermék-fogalmazást érintő egészség-
 
 
                                    ügyi problémákról (10 korlátozás, 13 módosítás; 1993. 03. 15.)
 
 
A Tanács 77/391/EGK irányelve       a közösségi intézkedések bevezetéséről a szarvasmarha
 
 
                                    brucellosis, tuberculosis és leucosis megszüntetése érdekében
 
 
                                    (3 korlátozás, 4 módosítás; 1985. 12. 31.)
 
 
A Tanács 78/52/EGK irányelve        a szarvasmarha brucellosis, tuberculosis és enzootikus
 
 
                                    leukosis gyorsított megszüntetését célzó nemzeti tervekkel
 
 
                                    kapcsolatos közösségi kritériumok megalkotásáról (2 korlátozás;
 
 
                                    1981. 01. 16.)
 
 
A Bizottság 78/78/EGK döntése       a 64/432/EGK számú irányelv egyes előírásainak részletezéséről
 
 
                                    a száj- és körömfájás vonatkozásában
 
 
A Tanács 79/542/EGK döntése         azon harmadik országok jegyzékének összeállításáról, ahonnan a
 
 
                                    tagállamok engedélyezik szarvasmarha, sertés és friss hús be-
 
 
                                    hozatalát (1 kiegészítés, 12 módosítás; 1993. 09. 22.)
 
 
A Tanács 80/217/EGK irányelve       a Közösségen belüli hústermék-kereskedelmet érintő állategész-
 
 
                                    ségügyi problémákról (8 módosítás; 1991. 12. 31.)
 
 
A Tanács 80/217/EGK irányelve       Közösségi intézkedések bevezetéséről a klasszikus sertéspestis
 
 
                                    ellenőrzésére (1 kiegészítés, 7 módosítás; 1993. 07. 08.)
 
 
A Tanács határozata                 a ketrecben lévő tojóstyúkok védelméről
 
 
A Közösség 80/1025/EGK döntése      a szarvasmarha brucellosis, tuberculosis és leucosis megszünte-
 
 
                                    tésére irányuló nemzeti tervek végrehajtásának megfigyeléséről
 
 
A Tanács 80/1095/EGK irányelve      a Közösség területén klasszikus sertéspestistől való mentesí-
 
 
                                    tésre és mentesen tartására vonatkozó feltételek megállapításá-
 
 
                                    ról (1 kiegészítés, 5 módosítás; 1991. 12. 31.)
 
 
A Bizottság 81/400/-egk döntése     a tagországok klasszikus sertéspestissel kapcsolatos helyzetéről,
 
 
                                    illetve annak megszüntetéséről (6 módosítás; 1992. 01. 28.)
 
 
A Tanács 82/8/EGK döntése           a Magyarországról történő frisshús-import állategészségügyi fel-
 
 
                                    tételeiről és állatorvosi dokumentálásáról (1 módosítás;
 
 
                                    1993. 07. 17.)
 
 
A Tanács 82/400/EGK irányelve       a 77/391/EGK számú direktíva módosításáról, illetve pótlólagos
 
 
                                    közösségi intézkedések bevezetéséről a szarvasmarha brucellosis,
 
 
                                    tuberculosis megszüntetése érdekében (1 kiegészítés, 1 módosítás;
 
 
                                    1986. 06. 19.)
 
 
A Tanács 82/733/EGK döntése         a Közösségbe irányuló frisshús-export céljára a Magyar Népköz-
 
 
                                    társaságban jóváhagyott létesítmények jegyzékéről (1 módosítás;
 
 
                                    1986. 06. 19.)
 
 
A Tanács 82/894/EGK irányelve       az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről (3 módosítás;
 
 
                                    1992. 08.28.)
 
 
A Bizottság 83/70/EGK döntése       egyes harmadik országból származó frisshús-import állategészség-
 
 
                                    ügyi feltételeiről és állatorvosi bizonylatolásáról (1 módosítás;
 
 
                                    1983. 04. 26.)
 
 
A Bizottság 83/201/EGK irányelve    amely a 77/99/EGK Tanácsi irányelv hatálya alól kivételeket
 
 
                                    állapít meg egyes húst vagy húskészítményt csak csekély mértékben
 
 
                                    - tartalmazó termékek esetében (1 módosítás; 1983. 11. 15.)
 
 
A Bizottság 83/222/EGK döntése      a klasszikus sertéspestistől való mentesítést célzó nemzeti tervek
 
 
                                    végrehajtásának ellenőrzéséről
 
 
A Bizottság 84/90/EGK döntése       jogszerű formák megállapításáról az állatbetegségek 82/894/EGK
 
 
                                    számú Tanácsi irányelv szerinti bejelentéséhez (1 módosítás;
 
 
                                    1989. 03. 04.)
 
 
A Bizottság 84/390/EGK döntése      a harmadik országokból jövő szarvasmarha- és sertésimport határon
 
 
                                    levő ellenőrző állomásai jóváhagyásának irányelveiről
 
 
A Tanács 85/73/EGK irányleve        a friss hús és baromfihús egészségügyi vizsgálatának és ellenőrzé-
 
 
                                    sének finanszírozásáról (1 módosítás; 1988. 07. 22.)
 
 
A Tanács 85/358/EGK irányleve       a 81/602/EGK számú, egyes hormon-, illetve trosztatikus hatású
 
 
                                    anyagok betiltására vonatkozó direktíva kiegészítéséről (2 módosítás;
 
 
                                    1988. 03. 16.)
 
 
A Bizottság 85/414/EGK döntése      az egyes harmadik országokból származó frisshús-import állategészség-
 
 
                                    ügyi feltételeiről és állatorvosi bizonylatolásáról
 
 
A Bizottság 85/445/EGK döntése      az enzootikus szarvasmarha leukózis kapcsán hozott egyes állategész-
 
 
                                    ségügyi intézkedésekről
 
 
A Bizottság 85/446/EGK döntése      a Közösségen belüli frisshús-kereskedelem területén végzett helyszíni
 
 
                                    vizsgálatokról (2 módosítás; 1990. 01. 10.)
 
 
A Tanács 85/511/EGK irányelve       a száj- és körömfájás ellenőrzésére vonatkozó közösségi intézkedések
 
 
                                    bevezetéséről (2 módosítás; 1992. 07. 17.)
 
 
A Tanács 86/469/EGK irányelve       az élő állatok és a friss hús maradványanyagok jelenléte szempont-
 
 
                                    jából történő megvizsgálásáról (1 módosítás; 1989. 03. 10.)
 
 
A Bizottság 86/474/EGK döntése      a nem tagállamokból származó importált szarvasmarhák, sertések és
 
 
                                    friss hús helyszíni ellenőrzésének végrehajtásáról
 
 
A Tanács 88/146/EGK irányleve       egyes hormonhatású anyagok állattenyésztési célú felhasználásának
 
 
                                    megtiltásáról
 
 
A Tanács 88/299/EGK irányelve       a 88/146/EGK számú irányelv 7. cikkelyében foglalt, meghatározott
 
 
                                    hormonális hatású szerekkel kezelt állatokkal, valamint ezek húsával
 
 
                                    folytatott kereskedelemről
 
 
A Tanács 88/407/EGK irányelve       a mélyfagyasztott szarvasmarha sperma Közösségen belüli forgalmára,
 
 
                                    illetve importjára alkalmazható állategészségügyi előírások meghatá-
 
 
                                    rozásáról (3 módosítás; 1993. 07. 28.)
 
 
A Tanács 88/409/EGK irányelve       a hazai piacra szánt húsra vonatkozó egészségüyi szabályokról,
 
 
                                    illetve az ilyen húsoknak a 85/73/EGK számú irányelv értelmében vég-
 
 
                                    zett vizsgálatáért fizetendő díjakról (1 módosítás; 1991. 09. 24.)
 
 
A Tanács 88/657/EGK irányelve       a darált hús, a 100 grammnál kisebb darabokra vagdalt hús, illetve a
 
 
                                    húskészítmények előállításával és forgalmazásával kapcsolatos elő-
 
 
                                    írások megállapításáról, továbbá a 64/433/EGK, a 71/118/EGK és a
 
 
                                    72/462/EGK számú irányelvek módosításáról (2 módosítás;1992. 12. 31.)
 
 
A Bizottság 89/18/EGK döntése       a nem humán fogyasztásra szánt friss hús harmadik országokból származó
 
 
                                    importjának feltételeiről
 
 
A Bizottság 89/153/EGK döntése      a maradványanyagok vizsgálatára vett mintáknak az állatokkal, illetve
 
 
                                    a származási farmokkal való korrelációjáról
 
 
A Bizottság 89/362/EGK irányelve    a tejtermelő gazdaságok általános higiéniai feltételeiről
 
 
A Bizottság 89/363/EGK döntése      a Bizottság 1985. január 30-án kelt, az állatbetegségek bejelentésének
 
 
                                    kódjait meghatározó döntése módosításáról
 
 
A Tanács 89/455/EGK döntése         a veszettségtől való mentesítésre tett közösségi intézkedésekről
 
 
A Tanács 89/531/EGK döntése         egy referencia laboratórium kijelöléséről a száj- és körömfájás
 
 
                                    vírusának azonosítására, valamint a fenti laboratórium pontos
 
 
                                    funkcióinak meghatározásáról
 
 
A Tanács 89/556/EGK irányelve       a szarvasmarha-embrióknak a Közösségen belüli forgalmát, illetve a
 
 
                                    harmadik országokból történő importját szabályozó állategészségügyi
 
 
                                    feltételekről (2 módosítás; 1993. 07. 19.)
 
 
A Tanács 89/608/EGK irányelve       a tagországok adminisztratív hatóságai közötti kölcsönös segítség-
 
 
                                    nyújtásról, illetve ez utóbbiak és a Bizottság közötti együttműködés-
 
 
                                    ről az állatorvosi és a zootechnikai előírások korrekt alkalmazásának
 
 
                                    biztosítása érdekében
 
 
A Tanács 89/662/EGK irányelve       a Közösségen belüli kereskedelem állatorvosi ellenőrzéséről, különös
 
 
                                    tekintettel az egységes belső piac megvalósítására (10 módosítás;
 
 
                                    1993. 03. 15.)
 
 
A Bizottság 90/13/EGK döntése       a Közösségbe irányuló frisshús-importra jóváhagyott létesítmények
 
 
                                    jegyzékének módosításánál, illetve kiegészítésénél követendő eljárá-
 
 
                                    sáról a harmadik országokban
 
 
A Bizottság 90/14/EGK döntése       azon harmadik országok jegyzékéről, amelyekből mélyfagyasztott szarvas-
 
 
                                    marha sperma importja tagállamokba engedélyezett (1 módosítás;
 
 
                                    1991. 06. 30.)
 
 
A Bizottság 90/135/EGK döntése      egyes harmadik országoknak a friss húsban előforduló, nem hormonhatású
 
 
                                    anyagok maradványvizsgálatára vonatkozó terveiről (4 módosítás;
 
 
                                    1993. 02. 17.)
 
 
A Bizottság 90/200/EGK döntése      az egyes szövetekre és szervekre előírt pótlólagos követelményekről a
 
 
                                    szarvasmarhák szivacsos encephalopátiájára (BSE) vonatkozóan
 
 
                                    (1 módosítás; 1990. 06. 09.)
 
 
A Tanács 90/425/EGK irányelve       az egyes élő állatok és állati termékek Közösségen belüli forgalmában
 
 
                                    alkalmazható állatorvosi és zootechnikai ellenőrzésekről, különös
 
 
                                    tekintettel az egységes belső piac létrehozására (8 módosítás;
 
 
                                    1993. 03. 15.)
 
 
A Tanács 90/426/EGK irányelve       a patás állatok harmadik országokkal folytatott kereskedelmét szabályozó
 
 
                                    állategészségügyi feltételekről (3 módosítás; 1992. 06. 10.)
 
 
A Tanács 90/428/EGK irányelve       a versenyeztetési célra szánt lovak kereskedelméről, illetve a lovak
 
 
                                    versenyeztetési feltételeiről
 
 
A Tanács 90/429/EGK irányelve       a sertések spermájának Közösségen belüli kereskedelmére, illetve
 
 
                                    importjára alkalmazható állategészségügyi követelmények rögzítéséről
 
 
A Bizottság 90/442/EGK döntése      az állatbetegségek bejelentésének kódjairól
 
 
A Tanács 90/495/EGK döntése         közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről a lazacfélék fertőző véres
 
 
                                    üszkösödésétől való mentesítés érdekében a Közösség területén
 
 
A Tanács 90/539/EGK irányelve       a baromfi és a tenyésztojás Közösségen belüli kereskedelmét, illetve a
 
 
                                    harmadik országokból származó importját szabályozó állategészségügyi
 
 
                                    feltételéről (4 módosítás; 1992. 09. 14.)
 
 
A Bizottság 90/552/EGK döntése      az afrikai lóbetegséggel fertőzött terület határainak megállapításáról
 
 
                                    (2 módosítás; 1992. 11. 19.)
 
 
A Bizottság 90/553/EGK döntése      az afrikai lóbetegség ellen beoltott patás állatok azonosításának mód-
 
 
                                    járól
 
 
A Tanács 90/638/EGK döntése         az egyes állatbetegségektől való mentesítést és megfigyelést szolgáló
 
 
                                    közösségi kritériumok megállapításáról (1 módosítás; 1992. 09. 14.)
 
 
A Tanács 90/667/EGK irányelve       az állati hulladékok kezelésének és feldolgozásának állatorvosi
 
 
                                    szabályairól, azok piaci elhelyezéséről, az állati vagy halászati ere-
 
 
                                    detű takarmányok kórokozókkal történő fertőződésének megelőzéséről,
 
 
                                    illetve a 90/425/EGK számú direktíva módosításáról (1 módosítás;
 
 
                                    1993. 03. 15.)
 
 
A Tanács 90/675/EGK irányelve       a harmadik országokból a Közösség területére érkező termékek állatorvosi
 
 
                                    ellenőrzésének megszervezését szabályozó alapelvek rögzítéséről
 
 
                                    (3 módosítás; 1992. 06. 27.)
 
 
A Tanács 90/677/EGK irányelve       a tagállamok állatgyógyászati szerekre vonatkozó jogszabályaiknak
 
 
                                    harmonizálásáról szóló 81/851/EGK számú direktíva hatályának kiterjesz-
 
 
                                    téséről, illetve kiegészítő rendelkezések megállapításáról az immuno-
 
 
                                    lógiai állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatban
 
 
A Tanács 2377/90/EGK rendelete      közösségi eljárás kialakításáról az állami eredetű élelmiszerek állat-
 
 
                                    gyógyászati szermaradványai maximális (felső) határértékeinek megálla-
 
 
                                    pítására (5 módosítás; 1993. 10. 23.)
 
 
A Bizottság 91/42/EGK döntése       a száj- és körömfájás kontrollját szolgáló eseti tervek kidolgozási
 
 
                                    kritériumairól, a 90/423/EGK számú Tanácsi Irányelv 5. cikkelyében fog-
 
 
                                    laltaknak megfelelően
 
 
A Tanács 91/67/EGK irányelve        a vízi állatok és azok termékeinek piaci elhelyezését szabályozó állat-
 
 
                                    egészségügyi feltételekről (1 korlátozás, 1 módosítás; 1993. 07. 19.)
 
 
A Tanács 91/68/EGK irányelve        a juhok és kecskék Közösségen belüli forgalmát szabályozó állategészség-
 
 
                                    ügyi feltételekről
 
 
A Bizottság 91/189/EGK döntése      egyrészt az állatorvosi vizsgálatokhoz szükséges anyagok és eljárások
 
 
                                    szabványosításának jegyzőkönyveiről, másrészt a harmadik országok
 
 
                                    szarvasmarha és sertés import-piacainak jóváhagyási feltételeiről
 
 
A Bizottság 91/270/EGK döntése      azon harmadik országok jegyzékének összeállításáról, ahonnan a tagállamok
 
 
                                    engedélyezik szarvasmarha-embrió importját
 
 
A Bizottság 91/398/EGK döntése      az állategészségügyi hatóságokat összekötő számítógépes hálózatról
 
 
                                    (Amino) (1 módosítás; 1993. 04. 23.)
 
 
A Bizottság 91/412/EGK irányelve    az állatgyógyászati szerek Helyes Termelési Gyakorlata alapjainak és
 
 
                                    irányelveinek rögzítéséről
 
 
A Bizottság 91/449/EGK döntése      a harmadik országokból importált húskészítményekkel kapcsolatos állat-
 
 
                                    egészségügyi bizonyítványok formanyomtatványainak meghatározásáról
 
 
                                    (7 módosítás; 1993. 09. 21.)
 
 
A Tanács 91/492/EGK irányelve       a kétkagylós puhatestű állatok tenyésztése és piacon való elhelyezése
 
 
                                    egészségügyi feltételinek meghatározásáról
 
 
A Tanács 91/493/EGK irányelve       halkészítmények előállítása és piacon való elhelyezése egészségügyi fel-
 
 
                                    tételeinek meghatározásáról
 
 
A Tanács 91/494/EGK irányelve       a friss baromfihús Közösségen belüli forgalmazásának, illetve a harmadik
 
 
                                    országokból származó importjának állategészségügyi feltételeiről
 
 
                                    (1 módosítás; 1993. 03. 15.)
 
 
A Tanács 91/495/EGK irányelve       a vadnyúl és a tenyésztett vadak húsa előállításával és piacon való el-
 
 
                                    helyezésével kapcsolatos közegészségügyi és állategészségügyi problémákról
 
 
                                    (2 módosítás; 1993. 03. 15.)
 
 
A Tanács 91/496/EGK irányelve       a harmadik országokból a Közösség területére érkező állatok állatorvosi
 
 
                                    ellenőrzése megszervezésének alapelveiről, valamint a 89/662/EGK,
 
 
                                    a 90/425/EGK és a 90/675/EGK számú direktívák módosításáról (2 módosítás;
 
 
                                    1992. 11. 18.)
 
 
A Tanács 91/498/EGK irányelve       a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó specifikus közösségi
 
 
                                    egészségügyi előírások időszakos és korlátozott megadásának feltételeiről
 
 
A Tanács 91/628/EGK irányelve       az állatok szállítás alatt történő védelméről, valamint a 90/425/EGK számú
 
 
                                    direktívák módosításáról (1 módosítás; 1992. 08. 25.)
 
 
A Tanács 91/629/EGK irányelve       a borjak védelmére szolgáló minimális szabványok meghatározásáról
 
 
A Bizottság 92/1/EGK döntése        az afrikai sertéspestis kontrolljával kapcsolatos tudományos intézkedések
 
 
                                    szabályozásáról, illetve a Közösség pénzügyi hozzájárulásáról
 
 
A Tanács 92/35/EGK irányelve        kontroll szabályok és intézkedések meghozataláról az afrikai lóbetegség
 
 
                                    leküzdése érdekében
 
 
A Tanács 92/36/EGK irányelve        amely - tekintettel az afrikai lóbetegségre - módosítja a lovak szállítá-
 
 
                                    sának és harmadik országokból történő behozatalának állategészségügyi fel-
 
 
                                    tételiről szóló 90/426/EGK számú direktívát
 
 
A Tanács 92/40/EGK irányelve        a madárinfluenza kontrolljával kapcsolatos közösségi intézkedések beveze-
 
 
                                    téséről
 
 
A Tanács 92/45/EGK irányelve        a vadállatok leölésének, illetve a vadhús piacon való elhelyezésének köz-
 
 
                                    egészségügyi és állategészségügyi vonatkozásairól (1 módosítás;
 
 
                                    1993. 03. 15.)
 
 
A Tanács 92/46/EGK irányelve        a nyerstej, a hőkezelt tej és a tej alapú élelmiszerek előállításával és
 
 
                                    forgalmazásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megállapításáról
 
 
                                    (1 módosítás; 1993. 03. 15.)
 
 
A Tanács 92/47/EGK irányelve        a tej, illetve a tej alapú készítmények előállítására és a piacon való
 
 
                                    elhelyezésére vonatkozó speciális közösségi egészségügyi szabályok alól
 
 
                                    való időszakos és korlátozott felmentések megadásának feltételeiről
 
 
A Tanács 92/65/EGK irányelve        azon élő állatok, sperma, pete és embrió Közösségen belüli forgalmával,
 
 
                                    illetve a Közösség területére történő behozatalával kapcsolatos állat-
 
 
                                    egészségügyi követelmények meghatározásáról, amelyekre nem vonatkoznak
 
 
                                    a 90/425/EGK számú direktíva A (1) mellékletében hivatkozott speciális
 
 
                                    közösségi előírásokban lefektetett állategészségügyi követelmények
 
 
A Tanács 92/66/EGK irányelve        A Newcastle-betegség kontrolljával kapcsolatos közösségi intézkedések
 
 
                                    bevezetéséről
 
 
A Tanács 92/102/EGK irányelve       az állatok azonosításáról és regisztrálásáról
 
 
A Tanács 92/118/EGK irányelve       azon termékek Közösségen belüli kereskedelmét és a Közösség területére
 
 
                                    történő behozatalát szabályozó állategészségügyi és közegészségügyi köve-
 
 
                                    telmények meghatározásáról, amelyek nem tartoznak a 89/662/EGK számú
 
 
                                    direktíva A (1) mellékletében hivatkozott speciális közösségi szabályozás,
 
 
                                    illetve - a kórokozók vonatkozásában - a 90/425/EGK számú direktíva hatálya
 
 
                                    alá
 
 
A Tanács 92/119/EGK irányelve       amely általános közösségi intézkedéseket vezet be bizonyos állatbetegségek
 
 
                                    kontrollja érdekében, illetve a sertések hólyagos betegsége tekintetében
 
 
                                    különleges intézkedéseket irányoz elő
 
 
A Tanács 92/120/EGK irányelve       az egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalmazására vonatkozó
 
 
                                    speciális közösségi egészségügyi rendelkezések alóli időszakos és korláto-
 
 
                                    zott felmentések megadásának feltételeiről
 
 
A Bizottság 92/160/EGK döntése      bizonyos harmadik országok területi besorolásáról (regionalizálásáról) a
 
 
                                    patás állatok importja tekintetében
 
 
A Bizottság 92/183/EGK döntése      a gyógyszeripar részére olyan harmadik osztagokból importált egyes nyers-
 
 
                                    anyagokkal kapcsolatos általános feltételek meghatározásáról amely országok
 
 
                                    szerepelnek a Tanács 79/542/EGK számú döntése értelmében létrehozott jegyzé-
 
 
                                    ken
 
 
A Bizottság 92/188/EGK döntése      a sertések reproduktív és respirációs szindrómájával (PRRS) kapcsolatos
 
 
                                    egyes védelmi jellegű intézkedésekről
 
 
A Bizottság 92/216/EGK döntése      a lovak versenyeztetésével kapcsolatos adatok gyűjtéséről, a Tanács
 
 
                                    90/428/EGK számú irányelve 4. cikkely (2) bekezdésében foglaltaknak meg-
 
 
                                    felelően
 
 
A Bizottság 92/255/EGK döntése      azoknak a bizonyos harmadik országokban levő spermagyűjtő központoknak a
 
 
                                    jegyzékbe foglalásáról, amelyek jóváhagyást nyertek a mélyfagyasztott
 
 
                                    szarvasmarha sperma Közösségbe irányuló exportjára (1 módosítás;
 
 
                                    1993. 08. 14.)
 
 
A Bizottság 92/260/EGK döntése      a nyilvántartásba vett lovak ideiglenes beléptetéséhez szükséges állat-
 
 
                                    egészségügyi feltételekről és állatorvosi bizonyítványokról (1 módosítás;
 
 
                                    1993. 06. 09.)
 
 
A Bizottság 92/322/EGK döntése      a Magyarországról importált szarvasmarhákkal és sertésekkel kapcsolatos
 
 
                                    állategészségügyi feltételekről és állatorvosi bizonylatokról (2 módosítás;
 
 
                                    1993. 08. 28.)
 
 
A Bizottság 92/386/EGK döntése      a Magyarországról importált szarvasmarha spermával kapcsolatos állat-
 
 
                                    egészségügyi feltételekről és állatorvosi bizonylatokról
 
 
A Bizottság 92/424/EGK döntése      a harmadik országokból származó állatok azonosságának ellenőrzéséről szóló
 
 
                                    91/496/EGK számú Tanácsi irányelv alkalmazásával kapcsolatos egyes előírások
 
 
                                    részletes meghatározásáról
 
 
A Bizottság 92/430/EGK döntése      az olyan, a Közösség határain létesített ellenőrző pontok jegyzékének össze-
 
 
                                    állításáról, amelyeket a harmadik országokból érkező áruk állatorvosi ellenőr-
 
 
                                    zésére előzetesen kijelöltek (1 módosítás; 1993. 02. 11.)
 
 
A Bizottság 92/431/EGK döntése      az olyan, a Közösség határain létesített ellenőrző pontok jegyzékének össze-
 
 
                                    állításáról, amelyeket a harmadik országokból érkező áruk állatorvosi ellenőr-
 
 
                                    zésére előzetesen kijelöltek (1 módosítás; 1993. 02. 11.)
 
 
A Bizottság 92/432/EGK döntése      bizonyos olyan feltételek előírásáról,amelyek értelmében - a harmadik országok-
 
 
                                    ból a Közösség területére érkező állatok egyedi klinikai vizsgálata alapján -
 
 
                                    korlátozás eszközölhető
 
 
A Bizottság 92/438 EGK döntése      az importtal kapcsolatos állatorvosi jellegű eljárások számítógépesítéséről
 
 
                                    (Shift project), valamint a 90/675/EGK, a 91/496/EGK, a 91/628/EGK számú
 
 
                                    direktívák és a 90/424/EGK számú döntés módosításáról, illetve a 88/192/EGK
 
 
                                    számú döntés hatályon kívül helyezéséről
 
 
A Bizottság 92/452/EGK döntése      a harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló exportjára
 
 
                                    jóváhagyott embriógyűjtő munkacsoportok jegyzékének összeállításáról
 
 
                                    (2 módosítás; 1993. 11. 09.)
 
 
A Bizottság 92/471/EGK döntése      a harmadik országokból importált szarvasmarha-embriókra vonatkozó állategész-
 
 
                                    ségügyi feltételekről és állatorvosi bizonylatokról
 
 
A Bizottság 92/525/EGK döntése      a harmadik országokból származó áruk állatorvosi ellenőrzéséért felelős, a
 
 
                                    Közösség határán levő ellenőrző állomások jóváhagyásával kapcsolatos követel-
 
 
                                    mények meghatározásáról (1 módosítás; 1993. 06. 14.)
 
 
A Bizottság 93/13/EGK döntése       a harmadik országokból származó áruk állatorvosi ellenőrzésének módjáról a
 
 
                                    Közösség határain levő inspekciós állomásokon
 
 
A Bizottság 93/14/EGK döntése       amely meghatározza a harmadik országokból származó javak állatorvosi ellenőr-
 
 
                                    zésének módszereit az ún. szabad zónákban, a szabad raktárakban és a vámáru-
 
 
                                    raktárakban, továbbá a harmadik országok közötti szállítás ideje alatt, ha a
 
 
                                    szállítási útvonal a Közösség területén vezet keresztül
 
 
A Bizottság 93/24/EGK döntése       amely pótlólagos garanciákat határoz meg azon sertések Aujeszky-féle betegségé-
 
 
                                    vel kapcsolatban, amelyeket a tagállamokban, illetve a jelzett kórtól mentes
 
 
                                    területekre szállítanák (1 módosítás; 1993. 06. 05.)
 
 
A Tanács 93/40/EGK irányelve        a tagállamok állatgyógyászati szerekre vonatkozó jogszabályai harmonizálásáról
 
 
                                    szóló 81/851/EGK és 81/852/EGK számú irányelvek módosításáról
 
 
A Tanács 93/41/EGK irányelve        a magas technológiai szintet képviselő, különösen a biotechnológiai úton elő-
 
 
                                    állított gyógyszerkészítmények piacra helyezésével kapcsolatos nemzeti intéz-
 
 
                                    kedések harmonizálásáról szóló 87/22/EGK számú irányelv hatályon kívül helye-
 
 
                                    zéséről
 
 
A Tanács 93/52/EGK irányelve        a szarvasmarha-embrió Közösségen belüli forgalmát, illetve a harmadik országok-
 
 
                                    ból származó behozatalát szabályozó állategészségügyi feltételekről szóló
 
 
                                    89/556/EGK számú irányelv módosításáról
 
 
A Tanács 93/53/EGK irányelve        minimális közösségi intézkedések bevezetéséről az egyes halbetegségek kontroll-
 
 
                                    jára
 
 
A Bizottság 93/54/EGK döntése       amely bizonyos átmeneti intézkedéseket határoz meg a 91/493/EGK számú direktí-
 
 
                                    vában előírt rendelkezések megvalósításának megkönnyítése érdekében
 
 
A Tanács 93/54/EGK irányelve        a víziállatok és azok termékei piacon való elhelyezésével kapcsolatos állat-
 
 
                                    egészségügyi feltételekre vonatkozó 91/67/EGK számú direktíva módosításáról
 
 
A Tanács 93/60/EGK irányelve        a 88/407/EGK számú, a mélyfagyasztott szarvasmarha sperma Közösségen belüli
 
 
                                    forgalmára és importjára alkalmazható állategészségügyi követelményeket rögzítő
 
 
                                    irányelv módosításáról, illetve annak a friss szarvasmarha spermára történő ki-
 
 
                                    terjesztéséről
 
 
A Bizottság 93/77/EGK döntése       amely bizonyos átmeneti intézkedéseket határoz meg a 91/68/EGK számú irányelvé-
 
 
                                    ben előírt rendelkezések megvalósításának megkönnyítése érdekében
 
 
A Bizottság 93/79/EGK döntése       bizonyos átmeneti intézkedések meghatározásáról a 91/496/EGK számú Tanácsi
 
 
                                    Irányelv 8. Cikkelyében előírt új állatorvosi ellenőrzések megszervezésének
 
 
                                    előmozdítására, továbbá a 92/501/EGK számú döntés hatályon kívül helyezéséről
 
 
A Bizottság 93/88/EGK döntése       amely meghatározza  a Közösség pénzügyi hozzájárulását az állatorvosi ügyekben
 
 
                                    illetékes tisztviselők második csereprogramjának végrehajtásához
 
 
A Bizottság 93/140/EGK döntése      a halkészítmények parazitáinak felderítését célzó vizuális ellenőrzés részletes
 
 
                                    szabályozásáról
 
 
A Bizottság 93/152/EGK döntése      a Newcastle-betegség ellen a rutin oltási programok keretében alkalmazott vakci-
 
 
                                    nák kritériumainak meghatározásáról
 
 
A Bizottság 93/160/EGK döntése      azon harmadik országok jegyzékének összeállításáról, amelyekből a tagállamok
 
 
                                    engedélyezik a házisertés spermájának behozatalát
 
 
A Bizottság 93/195/EGK döntése      a futtatás, verseny vagy kulturális események kapcsán időlegesen külföldre szál-
 
 
                                    lított törzskönyvezett lovak visszaléptetésének állategészségügyi feltételeiről
 
 
                                    és a kapcsolódó állatorvosi bizonylatokról (2 módosítás; 1993. 09. 23.)
 
 
A Bizottság 93/196/EGK döntése      a vágólovak behozatalának állategészségügyi feltételeiről és állatorvosi bizo-
 
 
                                    nyítványairól
 
 
A Bizottság 93/197/EGK döntése      a törzskönyvezett, továbbá a tenyésztési és termelési célú lovak behozatalának
 
 
                                    állategészségügyi feltételeiről és állatorvosi bizonyítványiról (2 módosítás;
 
 
                                    1993. 09. 23.)
 
 
A Bizottság 93/198/EGK döntése      a modell kialakításáról a harmadik országokból importált házi juhok és kecskék
 
 
                                    állategészségügyi feltételeivel és állatorvosi bizonyítványaival kapcsolatban
 
 
A Bizottság 93/199/EGK döntése      a harmadik országokból származó sertés sperma behozatalának állategészségügyi
 
 
                                    feltételeiről és állatorvosi bizonyítványairól (2 módosítás; 1993. 09. 21.)
 
 
A Bizottság 93/242/EGK döntése      a bizonyos európai országokból származó élőállatoknak és állati termékeknek a
 
 
                                    Közösség területére történő behozataláról, különös tekintettel a száj- és köröm-
 
 
                                    fájásra (4 módosítás; 1993. 09. 17.)
 
 
A Bizottság 93/244/EGK döntése      a Közösség egyes területeire szállított sertések Aujeszky-féle betegségével
 
 
                                    kapcsolatos kiegészítő garanciákról
 
 
A Bizottság 93/256/EGK döntése      a hormonhatású, illetve a tirosztatikus aktivitással rendelkező szerek marad-
 
 
                                    ványainak kimutatására használandó módszerek meghatározásáról
 
 
A Bizottság 93/257/EGK döntése      a szermaradványok észlelésével kapcsolatos referencia módszerek megállapításá-
 
 
                                    ról, valamint a nemzeti referencia laboratóriumok jegyzékéről
 
 
A Bizottság 93/342/EGK döntése      a harmadik országok baromfi-influenza és Newcastle-betegség szempontjából tör-
 
 
                                    ténő osztályozása kritériumainak meghatározásáról
 
 
A Bizottság 93/398/EGK döntése      a Magyarországról származó friss sertéshús, élő sertések és sertésembriók
 
 
                                    Közösség területére történő behozataláról, valamint a 82/8/EGK, a 91/449/EGK és
 
 
                                    a 92/322/EGK számú döntések módosításáról
 
 
A Bizottság 895/93/EGK rendelete    amely módosítja az állatgyógyászati szermaradványok felső határértékeinek az
 
 
                                    állati eredetű élelmiszerekben történő megállapítására vonatkozó közösségi el-
 
 
                                    járást rögzítő 2377/90/EGK számú Tanácsi Rendelet I., II. és III. mellékletét
 
 
A Tanács 2901/93/EGK rendelete      az állati eredetű élelmiszerekben az állatgyógyászati szermaradványok felső
 
 
                                    határértékeinek megállapításának közösségi eljárást meghatározó 2377/90/EGK
 
 
                                    számú Tanácsi Rendelet I., II. III. és IV. mellékletének módosításáról
 
 
A Bizottság 3425/93/EGK rendelete   az állati eredetű élelmiszerekben az állatgyógyászati készítmények maradványai
 
 
                                    felső határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárásokat rögzítő
 
 
                                    2377/90/EGK számú Tanácsi Rendelet I. és III. mellékletének módosításáról
 
 
A Bizottság 3426/93/EGK rendelete   az állati eredetű élelmiszerekben az állatgyógyászati készítmények maradványai
 
 
                                    felső határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárásokat rögzítő
 
 
                                    2377/90/EGK számú Tanácsi Rendelet III. és IV. mellékletének módosításáról
 
 
A Bizottság 94/43/EGK döntése       a 93/13/EGK számú döntés módosításáról, amely meghatározza a harmadik országok-
 
 
                                    ból származó termékek állatorvosi kontrolljának módját a Közösség határain el-
 
 
                                    helyezett ellenőrző pontokon
 
 
                                              7.2. Sertéshús
 
 
A Bizottság 91/189/EGK döntése      az állatorvosi vizsgálatoknál alkalmazott anyagok és eljárások szabványosítási
 
 
                                    szabályairól, továbbá a piacok jóváhagyásának feltételeiről a harmadik országok-
 
 
                                    ból érkező, hazai szarvasmarhák és sertések importjával kapcsolatban
 
 
A Bizottság 1858/92/EGK rendelete   amely az STM engedélyek érvényességi időtartama tekintetében a 3816/90/EGK számú
 
 
                                    rendeletből került levezetésre
 
 
A Tanács 93/384/EGK döntése         a klasszikus sertéspestis kontrolljának bevezetését célzó 80/217/EGK számú irány-
 
 
                                    elv módosításáról
 
 
A Bizottság 93/393/EGK döntése      a friss sertéshúsnak, a sertéshús készítményeknek, az élő sertésnek, valamint a
 
 
                                    sertésembrióknak Magyarországról a Közösségbe irányuló szállítására vonatkozóan,
 
 
                                    továbbá a 82/8/EGK, a 91/449/EGK, illetve a 92/322/EGK számú döntések módosítá-
 
 
                                    sáról
 
 
A Bizottság 3560/93/EGK rendelete   a 2698/93/EGK számú rendelet módosításáról, amely részletesen szabályozza az
 
 
                                    Európai Gazdasági Közösség, illetve a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság
 
 
                                    és a korábbi Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság között létrejött Ideiglenes
 
 
                                    Egyezményekben előírt intézkedések sertéshús szektorban történő alkalmazását,
 
 
                                    illetve amely megállapítja az 1994. január 1-jétől március 31-ig terjedő idő-
 
 
                                    szakban a Cseh és a Szlovák Köztársaság részéről rendelkezésre álló import meny-
 
 
                                    nyiségek nagyságát
 
 
                                              7.3. Marha- és borjúhús
 
 
A Bizottság 1136/79/EGK rendelete   a speciális import előírások egyes feldolgozásra szánt fogyasztott marhahúsokra
 
 
                                    való alkalmazásának részletes szabályozásáról, továbbá az 572/78/EGK számú rende-
 
 
                                    let hatályon kívül helyezéséről (1 kiegészítés, 6 módosítás; 1992. 12.19.)
 
 
A Bizottság 91/189/EGK döntése      az állatorvosi tesztekhez használt anyagok és eljárások szabványosítási előírásai-
 
 
                                    ról, továbbá a harmadik országokban lévő szarvasmarha és sertés importpiacok jóvá-
 
 
                                    hagyásának feltételeiről
 
 
A Bizottság 3701/91/EGK rendelete   a 3667/91/EGK számú Tanácsi Rendeletben előírt azon import rendelkezések alkalma-
 
 
                                    zása részletes szabályainak meghatározásáról, amelyek a 0202 CN kód alá tartozó
 
 
                                    fagyasztott marhahúsra, illetve a 0206 29 91 CN kód alá tartozó termékekre vonat-
 
 
                                    koznak (1 módosítás; 1992. 02. 27.)
 
 
A Bizottság 3743/91/EGK rendelete   a 3668/91/EGK és a 3699/91/EGK számú Tanácsi Rendeletekben a marha- és borjúhúsra
 
 
                                    előírt import rendelkezések alkalmazása részletes szabályainak meghatározásáról
 
 
                                    (1 módosítás; 1992. 03.17.)
 
 
A Bizottság 451/92/EGK rendelete    annak megállapításáról, hogy a 3701/91/EGK számú rendelet szerinti import enge-
 
 
                                    délyek kiadására irányuló kérelmek milyen mértékben fogadhatók el a marha- és
 
 
                                    borjúhús szektorban
 
 
A Tanács 1157/92/EGK rendelete      az élő szarvasmarhák importjára vonatkozó ügyviteli intézkedések végrehajtásának
 
 
                                    engedélyezéséről
 
 
A Bizottság 2148/92/EGK rendelete   az STM engedélyek érvényességi időtartamának a 3810/91/EGK számú rendelet alapján
 
 
                                    történő meghatározásáról
 
 
A Bizottság 2919/92/EGK rendelete   az egyes intervenciós ügynökségek által tárolt és a feldolgozást követően exportál-
 
 
                                    ni szándékozott csontos marhahúsnak a 2539/84/EGK számú rendeletben meghatározott
 
 
                                    módon történő értékesítéséről, valamint az 569/88/EGK számú rendelet módosításáról
 
 
                                    (1 módosítás; 1993. 04. 02.)
 
 
A Bizottság 3770/92/EGK rendelete   a 3394/92/EGK számú Tanácsi Rendeletben a fagyasztott vékony szarvasmarha dagadóra
 
 
                                    előírt import intézkedések alkalmazásának részletes szabályozásáról
 
 
A Bizottság 3771/92/EGK rendelete   a 3392/92/EGK számú Tanácsi Rendeletben a 0202 CN kód alá tartozó fagyasztott marha-
 
 
                                    húsra, valamint a 0206 29 91 CN kód alá tartozó termékekre előírt import intézkedé-
 
 
                                    sek alkalmazásának részletes szabályozásáról
 
 
A Bizottság 1061/93/EGK rendelete   az Olaszországban kitört száj- és körömfájás-járvány eredményeként a marha- és
 
 
                                    borjúhús ágazatban elfogadott korlátozó intézkedések
 
 
A Bizottság 1283/93/EGK rendelete   a 929/93/EGK számú Tanácsi Rendelet által előírt import intézkedések alkalmazásá-
 
 
                                    nak részletes szabályozásáról a marha- és borjúhús ágazatban
 
 
A Bizottság 12041/93/EGK rendelete  az egyes állategészségügyi intézkedések következtében a marha- és borjúhús ágazat-
 
 
                                    ban elfogadásra kerülő korlátozásokról
 
 
A Bizottság 2697/93/EGK rendelete   amely az 1993. július 1-jétől 1994. június 30-ig terjedő időszakra részletes sza-
 
 
                                    bályokat állapít meg a Közösség és a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
 
 
                                    illetve a korábbi Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság közötti Ideiglenes Társu-
 
 
                                    lási Megállapodáshoz tartozó Kiegészítő Jegyzőkönyveiben a friss, a hűtött és a
 
 
                                    fagyasztott marhahúsra előírt import intézkedések alkalmazását
 
 
A bizottság 3558/93/EGK rendelete   a 2697/93/EGK számú rendelet módosításáról, amely az 1993. július 1-jétől 1994.
 
 
                                    június 30-ig terjedő időszakra részletesen szabályozza a Közösség, illetve a Len-
 
 
                                    gyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a korábbi Cseh és Szlovák Szövetségi
 
 
                                    Köztársaság között létrejött Ideiglenes Társulási Megállapodáshoz tartozó Kiegé-
 
 
                                    szítő Jegyzőkönyveiben a friss és fagyasztott  marhahúsra előírt import intézkedé-
 
 
                                    sek alkalmazását
 
 
                                              7.4. Juh- és kecskehús
 
 
                                    Juh- és kecskehús kereskedelmi egyezmény az Európai Gazdasági Közösség és a Magyar
 
 
                                    Népköztársaság között
 
 
A Tanács 2641/80/EGK rendelete      a juh- és kecskehús piac közös megszervezéséről szóló 1837/80/EGK számú rendeletben
 
 
                                    rögzített egyes import előírások korlátozásáról (2 módosítás; 1992. 12. 31.)
 
 
A Bizottság 19/82/EGK rendelete     a 2641/80/EGK számú rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról, tekintettel
 
 
                                    az egyes nem tagországokból származó juh- és kecskehús készítmények importjára
 
 
                                    (2 kiegészítése, 12 módosítás; 1993. 03. 06.)
 
 
A Bizottság 20/82/EGK rendelete     az import és export engedélyek juh- és kecskehúsra való alkalmazásának részletes
 
 
                                    speciális szabályairól (3 módosítás; 12. 31.)
 
 
A Tanács 1985/82/EGK rendelete      a kedvezményes elbánásra jogosító átmeneti intézkedésekről egyes harmadik országok-
 
 
                                    ból származó juh- és kecskehús import esetében (1 módosítás; 1985. 12. 31.)
 
 
A Tanács 3643/85/EGK rendelete      az egyes harmadik országokra 1986-tól alkalmazható import intézkedésekről a juh- és
 
 
                                    kecskehús szektorban (4 módosítás; 1992. 12. 31.)
 
 
A Bizottság 3653/85/EGK rendelete   az egyes harmadik országokra 1986-tól alkalmazható import szisztéma végrehajtásának
 
 
                                    részletes szabályozásáról a juh- és kecskehús szektorban (módosítás; 1993. 10. 06.)
 
 
A Bizottság 823/91/EGK rendelete    a 19/82/EGK számú rendelet módosításáról, amely részletes szabályokat állapít meg a
 
 
                                    2641/90/EGK számú Tanácsi Rendelet alkalmazásával kapcsolatban az egyes nem tagor-
 
 
                                    szágokból származó juh- és kecskehús készítmények importjára vonatkozóan
 
 
A Bizottság 93/198/EGK döntése      amely kialakítja az állategészségügyi feltételek és az állatorvosi bizonylatok rend-
 
 
                                    szerét a házijuhok és a kecskék harmadik országból történő behozatalához
                                              8. Konzerv- és hűtőipar
 
 
A Tanács 89/108/EGK irányelve       a tagállamok által a mélyhűtött élelmiszerekről kiadott jogszabályok összehangolásá-
 
 
                                    ról