1999-12-22 nr 1482: Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2000. 

INNHOLD

Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2000.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser
    § 1. Generelt forbud

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N
    § 2. Kvoter nord for 62 ° N
    § 3. Fisket i det tilstøtende området i Barentshavet
    § 4. Forbud mot fiske med torsketrål
    § 5. Forbud mot direkte fiske etter uer
    § 6. Bifangst av uer
    § 7. Bifangst av blåkveite

Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62 ° N
    § 8. Kvoter sør for 62 ° N
    § 9. Fisket etter makrell og sei
    § 10. Bifangst av hestmakrell
    § 11. Forbud mot fiske etter norsk vårgytende sild sør for 62 ° N

Kapittel 4. Fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen
    § 12. Kvoter i fiskerisonen ved Jan Mayen

Kapittel 5. Fisket etter norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen
    § 13. Kvote i fiskerisonen ved Jan Mayen
    § 14. Fisket etter norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N
    § 15. Dagforbud

Kapittel 6. Fellesbestemmelser
    § 16. Beregning av fangstkvanta
    § 17. Bifangst
    § 18. Straff og inndragning
    § 19. Ikrafttredelse 

Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2000.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. desember 1999 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, jf. forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13 og kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelsen av en fiskerisone ved Jan Mayen, delegering av fullmakt § 4. Endret 25 feb 2000 nr. 127.
 
 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Generelt forbud

Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

Tilsvarende forbud gjelder for fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 4 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.
 
 

Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

§ 2. Kvoter nord for 62 ° N

Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

Det er adgang til å fiske kvoten av makrell som nevnt i første ledd bokstav d i området som fremgår av § 9 første ledd.

§ 3. Fisket i det tilstøtende området i Barentshavet

Av torskekvoten som nevnt i § 2 kan inntil 10.770 tonn og av hysekvoten inntil 910 tonn fiskes i det område som er gjengitt i § 1 i forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst.

§ 4. Forbud mot fiske med torsketrål

§ 5. Forbud mot direkte fiske etter uer

Det er forbudt å drive et direkte fiske etter uer i områdene nord og vest for rette linjer gjennom følgende posisjoner:

§ 6. Bifangst av uer

Uten hensyn til forbudet i § 5 er det ved fiske etter andre fiskearter i forbudsområdet tillatt å ha inntil 25% uer i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst.

Bifangster av uer ved fiske etter andre kvoteregulerte fiskearter inngår i kvoten for Sebastes mentella og Sebastes marinus som nevnt i § 2 bokstav e.

§ 7. Bifangst av blåkveite

Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 5% innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 10% blåkveite som bifangst i de enkelte fangster.
 
 

Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62 ° N

§ 8. Kvoter sør for 62 ° N

Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62 ° N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

Ved fiske etter øyepål eller tobis kan den enkelte kvote overfiskes med inntil 40.000 tonn forutsatt at den samlede fangst av de to fiskearter ikke overskrider 200.000 tonn.

De kvanta av torsk, hyse, sei, hvitting, rødspette, sild og makrell som fartøyer fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap har adgang til å fiske i medhold av første ledd, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyers samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøyer fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap.

§ 9. Fisket etter makrell og sei

Kvoten som nevnt i § 2 første ledd bokstav d kan også fiskes i Norges økonomiske sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene sør for 62 ° N og nord for 57 ° 30' N.

Av makrellkvoten som nevnt i § 8 første ledd bokstav g er det adgang til å fiske inntil 6.000 tonn i Norges økonomiske sone sør for 57 ° 30' N og i Skagerrak.

Seikvoten og makrellkvoten som nevnt i § 8 første ledd bokstav c og g kan også fiskes i Skagerrak i området utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fartøyer som fører dansk flagg eller svensk flagg har i dette området adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge.

§ 10. Bifangst av hestmakrell

Ved fisket etter øyepål og kolmule tillates uunngåelig innblanding av hestmakrell.

§ 11. Forbud mot fiske etter norsk vårgytende sild sør for 62 ° N

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild sør for 62 ° N i Norges økonomiske sone.
 
 

Kapittel 4. Fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen

§ 12. Kvoter i fiskerisonen ved Jan Mayen

Uten hensyn til forbudet i § 1 annet ledd har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvanta i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 4 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

Kapittel 5. Fisket etter norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N og i fiskerisonen ved Jan Mayen

§ 13. Kvote i fiskerisonen ved Jan Mayen

Uten hensyn til forbudet i § 1 annet ledd har fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap adgang til å fiske følgende kvantum i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 4 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene:

33.700 tonn norsk vårgytende sild

§ 14. Fisket etter norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N

Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd er det adgang til å fiske inntil 25.000 tonn norsk vårgytende sild av kvoten som nevnt i § 14 i Norges økonomiske sone nord for 62 ° N.

§ 15. Dagforbud

Fra og med 1. februar til og med 30. mars er det mellom kl. 0600 og kl. 1800 forbudt for ringnotfartøy over 27,5 meter største lengde å fiske norsk vårgytende sild sør for 67 ° 30' N.

Uten hensyn til forbudet i første ledd er det i nevnte tidsrom adgang for ringnotfartøy å fiske norsk vårgytende sild med loddenot. Med loddenot forstås snurpenot med notlin som ikke har masker større enn 64 omfar pr. alen/9,8 mm halvmaske.

Uten hensyn til forbudet i første ledd kan Fiskeridirektoratet gi tillatelse til å fiske i nevnte tidsrom med liten sildenot på følgende vilkår:

Slik dokumentasjon kan være tegninger og/eller faktura attestert av notverksted som identifiserer lengden på nota, og

Fiskeridirektoratet kan endre dato for ikrafttredelse og opphør av dagforbudet.

 

Kapittel 6. Fellesbestemmelser

§ 16. Beregning av fangstkvanta

Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt.

§ 17. Bifangst

Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangst, inkludert den del av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige:

§ 18. Straff og inndragning

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndraging etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 19. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2000 og gjelder til og med 31. desember 2000.