FOR 1977-06-03 nr 06: Forskrift om fiskevernsone ved Svalbard.


.


DATO: FOR-1977-06-03-6
DEPARTEMENT: UD (Utenriksdepartementet)
AVD/DIR:
PUBLISERT: I 1977 508
IKRAFTTREDELSE: 1977-06-15
SIST-ENDRET: FOR-2001-03-02-225
ENDRER:
GJELDER FOR: Svalbard
HJEMMEL
: LOV-1976-12-17-91-§1.


INNHOLD

Forskrift om fiskevernsone ved Svalbard.
    § 1. Det opprettes en fiskevernsone i havområdene utenfor
    § 2. Bestemmelsene i § 3 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om
    § 3. Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette:
    § 4. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt
    § 5. Disse forskrifter trer i kraft 15. juni 1977.


Forskrift om fiskevernsone ved Svalbard.

Fastsatt av Utenriksdepartementet med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1. Endret 12 aug 1994 nr. 802, 16 sep 1994 nr. 874, 13 juli 1995 nr. 643, 19 juli 1996 nr. 704, 2 mars 2001 nr. 225.

§ 1. Det opprettes en fiskevernsone i havområdene utenfor Svalbard for bevaring av de levende ressurser i havet og regulering av fiske og fangst.

       Yttergrensen for fiskevernsonen skal gå i en avstand av 200 nautiske mil (én nautisk mil = 1.852 meter) fra de grunnlinjer som er fastsatt, eller der grunnlinjer ikke er fastsatt, fra linjer som forbinder øygruppenes ytterste punkter.

       Fiskevernsonen begrenses videre av yttergrensen for den økonomiske sone utenfor det norske fastland, slik denne er fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1976.

       Der fiskevernsonen støter opp mot annen stats myndighetsområde, skal grensen trekkes i samsvar med avtale.

§ 2. Bestemmelsene i § 3 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone kommer foreløpig ikke til anvendelse i fiskevernsonen.

§ 3. Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette:

1.

Forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene.

 

 

       Forbudet kan gjelde hele året eller deler av året.

 

2.

Bestemmelser om redskapsreguleringer og minstemål for fisk.

 

3.

Største årlige tillatte fangstmengde og fiskeinnsats for hvert enkelt fiskeslag.

 

 

       Fangstmengden og fiskeinnsatsen kan på hensiktsmessig måte fordeles over året, og på land som kan delta i fisket.

 

4.

Bestemmelser om hvilke lands fartøy som har adgang til drive fiske.

 

5.

Bestemmelser om registrering og andre vilkår for å delta i fisket.

 

6.

Bestemmelser om maskevidde, dimensjoner og utforming av fiskeredskaper.

 

7.

Bestemmelser om tillatt bifangst.

 

8.

Forbud mot eller regulering av fangstmåter og bruk av redskaper.

 

9.

Forbud mot en bestemt anvendelse av fangsten.

 

10.

Forbud mot å ha bestemte redskaper om bord og oppbevaring av fiskeredskaper som ikke kan nyttes i det område fartøyet befinner seg.

 

11.

Bestemmelser om oppgaveplikt og rapporteringsplikt vedrørende fangstkvantum, fiskeslag, fangsttid, fangstområde, fiskeredskap o.l.

 

12.

Bestemmelser om gjennomføring av kontroll, herunder plikter for fartøyets fører/eier.

 

13.

Bestemmelser om plikt til å ha og anvende bestemt utstyr for kontroll, rapportering og posisjonsbestemmelse. Departementet kan bestemme i hvilken utstrekning fartøy skal dekke kostnadene ved anskaffelse, installasjon og bruk av slikt utstyr.

 

0

Endret ved forskrifter 12 aug 1994 nr. 802, 16 sep 1994 nr. 874, 19 juli 1996 nr. 704, 2 mars 2001 nr. 225.

§ 4. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

0

Endret ved forskrifter 12. aug 1994 nr. 802, 16 sep 1994 nr. 874 (tidligere § 6), 13 juli 1995 nr. 643.

§ 5. Disse forskrifter trer i kraft 15. juni 1977.

0

Endret ved forskrift 16 sep 1994 nr. 874 (tidligere § 7).