1998-12-31 nr 1478: Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse dyrearter. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen.

 

DATO: 31.12.1998 nr. 1478
DEPARTEMENT: LD (Landbruksdepartementet)
AVD/DIR: Avdeling for matproduksjon og helse
PUBLISERT: Avd I 1998 2471
IKRAFTTREDELSE: 01.01.1999
SIST-ENDRET:
ENDRER:
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: L08.06.1962 nr. 4 § 3


INNHOLD

    Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse dyrearter.
Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner


Kapittel II. Generelle bestemmelser


Kapittel III. Krav ved innførsel og utførsel av spesielle arter


Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser


Vedlegg A. Administrative enheter tilsvarende region


Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse dyrearter.

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. desember 1998 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven) § 3, jf. EØS-avtalen vedlegg I Rdir. 92/65/EØF.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme sykdommer i forbindelse med innførsel og utførsel av dyr som omfattes av forskriften.

 2. Virkeområde

Forskriften gjelder de dyrehelsemessige vilkårene for innførsel og utførsel innenfor EØS samt innførsel fra tredjeland av levende dyr som definert i § 3.

Forskriften gjelder ikke innførsel og utførsel av kjæledyr i privat eie, dyr til utstillinger eller innførsel og utførsel av dyrearter som er regulert i særskilte forskrifter.

§ 3. Definisjoner

1 Unntatt fugler som nevnt i forskrift om innførsel og utførsel av fjørfe.

2 Hund og katt når de omsettes kommersielt som forsøksdyr.

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4. Opprinnelse1

Dyr som skal innføres eller utføres innenfor EØS skal komme fra en driftsenhet som er godkjent av kompetent myndighet og er registrert i et offentlig register.2 I tillegg skal dyret i 30 dager før avsendelse eller siden fødsel ha oppholdt seg på samme driftsenhet, som skal ligge i en epizootifri sone.

Innførsel fra tredjeland skal kun skje fra land eller regioner i tredjeland som er godkjent i samsvar med Rdir. 72/462/EØF, jf. Rdir. 79/542/EØF. Slaktedyr skal ha hatt opphold i avsenderlandet minimum de siste 3 måneder, og avls- og produksjonsdyr skal ha oppholdt seg sammenhengende i avsenderlandet minimum de siste 6 måneder før avsendelse eller siden fødsel.

1 Jf. også viltloven § 47 om samtykke fra Direktoratet for naturforvaltning ved innførsel av ville dyrearter.

2 Jf. forskrift om kontroll av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall ved innførsel til Norge.

§ 5. Meldeplikt for og godkjenning av institutt eller senter

Mistanke om meldepliktig sykdom skal omgående meldes til offentlig veterinær.

Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen kan godkjenne institutter eller sentra som holder dyr som omfattes av denne forskriften. For å bli godkjent skal hvert institutt eller senter oppfylle følgende betingelser:

§ 6. Helsesertifikat

Med klovdyr (hjortedyr og andre partåede) skal det følge et standard helsesertifikat utarbeidet eller godkjent av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen. Sertifikatet skal være på norsk og på det språk som benyttes der hvor importkontrollen skal foregå, samt på det språk som er vanlig i avsenderlandet.

Sertifikatet skal undertegnes av kompetent myndighet i avsenderlandet.

Hvert sertifikat skal kun omfatte det antall dyr som transporteres med samme transportmiddel fra en og samme driftsenhet til én mottaker, og det skal i original følge dyrene under hele transporten.

Sertifikatet skal kun bestå av ett ark, og inneholde en bekreftelse på at vilkårene for innførsel i henhold til denne forskriften er oppfylt. Det skal være utstedt samme dag som dyrene sendes til mottakerlandet eller siste arbeidsdag før avsendelsesdagen, og skal være underskrevet av offentlig veterinær. Sertifikatet er gyldig i 10 dager.

Helsesertifikat for ape, papegøye, pelsdyr, haredyr, hund eller katt som sendes fra institutter, sentra eller driftsenheter med egen veterinær, kan utstedes av denne.

§ 7. Generelle krav til helsestatus

Innførsel og utførsel er bare tillatt når dyret:

Kapittel III. Krav ved innførsel og utførsel av spesielle arter

§ 8. Innførsel og utførsel av aper1

Det er bare tillatt å innføre eller utføre aper til eller fra et institutt eller senter som er godkjent av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen.

Et institutt eller senter kan ikke motta aper fra privatpersoner uten særskilt tillatelse fra Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen.

1 Jf. likevel forskrift 20. november 1976 nr. 3 om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.

§ 9. Innførsel og utførsel av klovdyr

For drøvtyggere gjelder de dyrehelsemessige vilkårene som er nedfelt i forskrift om innførsel og utførsel av storfe, og forskrift om innførsel og utførsel av småfe.

For dyr av svinefamilen; villsvin, vortesvin m.v., gjelder de dyrehelsemessige vilkårene som er nedfelt i forskrift om innførsel og utførsel av svin.

For andre klovdyr; lama, kamel, tapir m.v., gjelder de dyrehelsemessige vilkårene som er nedfelt i forskrift om innførsel og utførsel av storfe.

§ 10. Innførsel og utførsel av fugl

Innførsel og utførsel av fugl er bare tillatt når:

§ 11. Innførsel og utførsel av hare og kanin

Innførsel og utførsel av hare og kanin er bare tillatt når:

§ 12. Innførsel og utførsel av ilder, fritte, mink, rev, hund og katt

Ilder, fritte, mink eller rev skal ikke ha vært i kontakt med dyr fra besetning hvor rabies, valpesyke eller Aujeszky's disease forekommer eller mistenkes å ha forekommet de siste 6 måneder. Det skal heller ikke være vaksinert mot rabies. Dette skal spesifiseres på helseattesten.

Hunder og katter skal oppfylle følgende krav:

§ 13. Innførsel og utførsel av levende gnagere

Det er bare tillatt å innføre mus, rotte, marsvin, gullhamster, chinchilla eller ørkenrotte dersom dyret er født og oppdrettet i fangenskap.

§ 14. Innførsel og utførsel av reptiler og amfibier1

Det er bare tillatt å innføre reptiler og amfibier dersom dyrene er født og oppdrettet i fangenskap.

1 Jf. likevel forskrift 20. november 1976 nr. 3 om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.

§ 15. Tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel

Dyra som omfattes av denne forskrift, og medfølgende dokumentasjon skal ved innførsel og utførsel kontrolleres i samsvar med forskrift om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og avfall.

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

§ 16. Utgifter

Alle utgifter forbundet med inn- og utførsel av dyr som nevnt i denne forskrift, er det offentlige uvedkommende.

§ 17. Dispensasjon

Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen, kan dispensere fra kravene i denne forskrift og sette vilkår for slik dispensasjon.

§ 18. Sikkerhetsbestemmelser

Landbruksdepartementet kan på kort varsel og uten erstatning for importør eller eksportør, stoppe innførsel eller utførsel av dyr som omfattes av denne forskrift dersom spesielle forhold vedrørende avsenderlandets zoosanitære situasjon eller andre forhold skulle tilsi det.

§ 19. Straffebestemmelser

Forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften straffes i henhold til husdyrlovens § 19.

§ 20. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.

Vedlegg A. Administrative enheter tilsvarende region

Norge 

 

 

 

 

 

fylke 

Danmark 

 

 

 

 

 

Amt 

Sverige 

 

 

 

 

 

län 

Finland 

 

 

 

 

 

Lääni/län 

Belgia 

 

 

 

 

 

province 

Tyskland 

 

 

 

 

 

Regierungsbezirk 

Frankrike 

 

 

 

 

 

d<02>epartement 

Italia 

 

 

 

 

 

provincia 

Nederland 

 

 

 

 

 

RVV-Kring 

Storbritannia 

 

 

 

 

 

county 

Skottland 

 

 

 

 

 

district, island area 

Irland 

 

 

 

 

 

county 

Spania 

 

 

 

 

 

Provincia 

Portugal 

 

 

 

 

 

distriti, regiao autonoma 

Østerrike 

 

 

 

 

 

Bundesland