INNHOLD

Forskrift om beskyttelse av korallrev.
    § 1. Formål
    § 2. Forbud
    § 3. Geografisk område
    § 4. Straff
    § 5. Inndragning
    § 6. Ikrafttredelse 

Forskrift om beskyttelse av korallrev.

Fastsatt av Fiskeridepartementet 11. mars 1999 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1, § 4, § 53 og § 54 og lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, § 8 og § 9, jf. kgl. res. av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 13. Endret 6 jan 2000 nr. 8.
§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er å beskytte korallrev mot ødeleggelser som følge av fiskeriaktivitet, og derigjennom bidra til en forsvarlig ressursforvaltning blant annet ved å sikre reproduksjons- og oppvekstområder for mange fiskeslag.

§ 2. Forbud

Det må utvises særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev. Det er forbudt å ødelegge revene med hensikt.

Innenfor områdene nevnt i § 3 er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen.

Forbudene gjelder både norske og utenlandske fiskefartøy.

§ 3. Geografisk område

Forbudet etter § 2 annet ledd gjelder i områdene innenfor følgende koordinater:
 

Område 1: 

A: 64 ° 18,0' N og 7 ° 53,0' Ø 

 

B: 64 ° 10,5' N og 8 ° 17,0' Ø 

 

C: 63 ° 52,5' N og 7 ° 51,5' Ø 

 

D: 64 ° 00,0' N og 7 ° 26,0' Ø 

Område 2: 

A: 64 ° 50,0' N og 9 ° 00,0' Ø 

 

B: 64 ° 55,0' N og 9 ° 30,0' Ø 

 

C: 65 ° 10,0' N og 9 ° 30,0' Ø 

 

D: 65 ° 10,0' N og 9 ° 10,0' Ø 

§ 4. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 8 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

§ 5. Inndragning

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan det foretas inndragning i henhold til § 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.

§ 6. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.