69/2007 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2006,

ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky
modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe ustanovuje:

§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti

a) o technických opatreniach súvisiacich s pestovaním a nakladaním s geneticky modifikovanými rastlinami (ďalej len "modifikovaná rastlina"),
b) o odbornom pláne pestovania modifikovaných rastlín,
c) o najmenších izolačných vzdialenostiach,
d) o školení o nakladaní s modifikovanými rastlinami.

§ 2
(1) Plodinovou bariérou je plocha obsiata tým istým botanickým druhom, ktorý nie je geneticky modifikovaný, a má šírku najmenej

a) šesť radov, ak ide o kukuricu,
b) šesť metrov, ak ide o repku.

(2) Jeden rad plodinovej bariéry, ak ide o kukuricu, nahrádza dva metre izolačnej vzdialenosti uvedenej v prílohe a jeden meter plodinovej bariéry pri repke nahrádza dva metre izolačnej vzdialenosti uvedenej v prílohe. Úrodu z plodinovej bariéry zberá pestovateľ spolu s produkciou modifikovaných rastlín.

(3) V informácii pestovateľa užívateľom susedných pozemkov pestovateľ uvedie skorostnú skupinu vysievaných modifikovaných rastlín.

(4) Po skončení sejby modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie sejacieho stroja, dôkladne odstráni prípadný vysypaný množiteľský materiál modifikovaných rastlín z okolia pestovateľskej plochy a zabezpečí jeho likvidáciu.

(5) Pred začiatkom kvitnutia modifikovaných rastlín pestovateľ odstráni burinu rovnakého botanického druhu alebo príbuzného botanického druhu v bezprostrednom okolí pestovateľskej plochy.

(6) Zber modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí v optimálnom agrotechnickom termíne a vhodným spôsobom tak, aby sa zabezpečilo minimalizovanie strát dopestovanej produkcie počas zberu.

(7) Po skončení zberu modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie zberacích strojov.

(8) Po zbere modifikovaných rastlín z pozemkov pestovateľ

a) likviduje prežité jedince pestovaných modifikovaných rastlín najmenej dve vegetačné obdobia nasledujúce po ich pestovaní,
b) najmenej dva roky nepestuje na tom istom pozemku nemodifikované rastliny rovnakého botanického druhu.

(9) Pri nakladaní s produkciou modifikovaných rastlín pestovateľ zabezpečí dôkladné vyčistenie všetkých strojov a technologických zariadení pred ich ďalším použitím od zvyškov produkcie modifikovaných rastlín.

(10) Osobitné priestory, v ktorých sa skladuje produkcia z modifikovaných rastlín, pestovateľ označí výveskou s týmito údajmi:

a) botanický druh,
b) názov odrody,
c) jednoznačný identifikátor,
d) hmotnosť uskladnenej produkcie modifikovaných rastlín.

§ 3
Odborný plán pestovania modifikovaných rastlín obsahuje

a) údaje o botanickom druhu, odrode a type modifikácie modifikovaných rastlín,
b) plán pozemkov, na ktorých sa plánuje pestovanie modifikovaných rastlín,
c) nákres orientácie pozemkov s vyznačením prevládajúceho smeru vetra a prirodzených bariér,
d) označenie susedných pozemkov, ktoré budú obsiate rovnakými botanickými druhmi,
e) zoznam mechanizačných prostriedkov použitých pri pestovaní modifikovaných rastlín,
f) opis zabezpečenia dopravy množiteľského materiálu alebo produkcie modifikovaných rastlín,
g) opis zberu, čistenia a skladovania produkcie modifikovaných rastlín.

§ 4
Najmenšie izolačné vzdialenosti pri pestovaní modifikovaných rastlín od miesta pestovania rastlín toho istého botanického druhu, ktoré nie sú geneticky modifikované, sú pre jednotlivé botanické druhy uvedené v prílohe.

§ 5
Školenie o nakladaní s modifikovanými rastlinami obsahuje tieto témy:

a) povolené botanické druhy a odrody modifikovaných rastlín,
b) pestovanie v zmiešaných pestovateľských systémoch,
c) povinnosti pestovateľa pri pestovaní modifikovaných rastlín,
d) podmienky pestovania modifikovaných rastlín,
e) opatrenia na zamedzenie úniku modifikovaných rastlín,
f) odborný plán pestovania modifikovaných rastlín,
g) vedenie evidencie o pestovaní modifikovaných rastlín,
h) poskytovanie informácií o pestovaní modifikovaných rastlín,
i) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti modifikovaných rastlín,
j) predpisy súvisiace s pestovaním modifikovaných rastlín.

§ 6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev1) pod číslom notifikácie 2006/0455/SK.

§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Miroslav Jureňa v. r.

 1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20).Príloha

k vyhláške č. 69/2007 Z. z.

NAJMENŠIE IZOLAČNÉ VZDIALENOSTI PRI PESTOVANÍ MODIFIKOVANÝCH RASTLÍN

 

Botanický druh

 

Kukurica

Repka olejka

Cukrová repa

Zemiaky

Najmenšie izolačné vzdialenosti pri pestovaní modifikovaných rastlín od porastov pestovaných konvenčným spôsobom hospodárenia


200 m


400 m


50 m


20 m

Najmenšie izolačné vzdialenosti pri pestovaní modifikovaných rastlín od porastov pestovaných ekologickým1) spôsobom hospodárenia


300 m


600 m


50 m


20 m


1) Zákon č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.