309/2004 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd
poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) podľa § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje

a) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou ich registrácie,
b) podrobnosti o vykonávaní štátnych odrodových skúšok (ďalej len odrodová skúška) a o poskytovaní množiteľského materiálu na ich vykonanie,
c) náležitosti žiadosti o registráciu odrody a o úradnom opise odrody,
d) podrobnosti o výkone šľachtenia odrôd a udržiavacieho šľachtenia a o vedení dokumentácie o tomto výkone,
e) postup pri vykonávaní odrodových skúšok druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu do Zoznamu odporučených odrôd,
f) podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrácie,
g) podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,
h) podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných odrôd.

§ 2
Overovanie hospodárskej hodnoty
(1) Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je overovanie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie ich odrôd, je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa technologická kvalita odrody zisťuje skúškou technologickej kvality tak, aby sa overil súhrn kvalitatívnych znakov, ktoré sú charakteristické pre danú odrodu druhu poľnohospodárskych plodín a ktoré určujú jej využitie na výživu človeka alebo hospodárskych zvierat alebo na priemyselné spracovanie.

(3) Skúšky hospodárskej hodnoty sa vykonávajú

a) dva až tri roky, ak ide o jednoročné druhy poľnohospodárskych plodín; ak má odroda skončené odrodové skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (ďalej len skúšky DUS1) ) a dosiahne veľmi dobré výsledky hospodárskej hodnoty, tieto skúšky sa nemusia vykonávať v treťom roku,
b) najmenej dva úžitkové roky, ak ide o viacročné druhy poľnohospodárskych plodín,
c) tri roky plnej rodivosti, ak ide o odrody viniča hroznorodého,
d) päť rokov plnej rodivosti, ak ide o klony viniča hroznorodého,
e) tri roky produkcie rezkov, ak ide o podpníkový vinič, a tri roky plnej rodivosti, ak ide o naštepené odrody alebo klony viniča hroznorodého.

§ 3
Podrobnosti o vykonávaní
štátnych odrodových skúšok
(1) Žiadosť o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii, ako aj žiadosť o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa môžu registrovať iba dobrovoľne na podnet žiadateľa, žiadateľ podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.

(2) K žiadosti o registráciu odrody okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 5 písm. d) zákona sa prikladá aj technický dotazník.

(3) Technický dotazník obsahuje najdôležitejšie znaky a vlastnosti potrebné na identifikáciu odrody druhov poľnohospodárskych plodín podľa klasifikátora určeného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len kontrolný ústav ).

(4) Klasifikátor určený kontrolným ústavom ustanovuje súhrn morfologických znakov a vlastností na identifikáciu odrody druhu poľnohospodárskej plodiny, ktorý slúži na vykonanie skúšok DUS a na vyhotovenie úradného opisu odrody.

(5) Odrodové skúšky sa vykonávajú podľa metodiky odrodových skúšok vypracovanej a vydanej kontrolným ústavom pre príslušný druh poľnohospodárskej plodiny, ktorá ustanovuje najmä počty skúšobných lokalít, pravidlá na zakladanie (sejba), hnojenie, predplodinu, chemické ošetrovanie, termín zberu, vyhodnotenie úrody, zaslanie vzoriek a požiadavky na technologickú kvalitu, vedenie kompletnej dokumentácie o priebehu vegetácie v odrodových skúškach pre daný druh poľnohospodárskych plodín a ich vyhodnotenie.

(6) Skúšky DUS sa vykonávajú, ak ide

a) o jednoročné druhy poľnohospodárskych plodín, dva roky,
b) o viacročné druhy poľnohospodárskych plodín, dva úžitkové roky,
c) o chmeľ a ovocné dreviny, dva roky plnej rodivosti,
d) o okrasné, liečivé a aromatické druhy, dva úžitkové roky.

(7) Kontrolný ústav žiadateľa každoročne písomne informuje o priebežných výsledkoch odrodových skúšok.

(8) Kontrolný ústav poskytne žiadateľovi výsledky skúšok technologickej kvality po predložení dokladu o zaplatení nákladov na ich vykonanie.

(9) Ak ide o druhy poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov, kontrolný ústav môže vykonať skúšky DUS na registráciu odrody u žiadateľa alebo na odbornom pracovisku inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

§ 4
Podrobnosti o registrácii odrody
(1) Po skončení odrodových skúšok kontrolný ústav vypracuje záverečnú správu o vykonaní skúšok DUS a správu o vykonaní skúšok hospodárskej hodnoty, ak je ich vykonanie podmienkou registrácie odrody.

(2) Kontrolný ústav predloží odbornej komisii pre osivo a odrody poľnohospodárskych plodín a klony a multiklonálne variety lesných drevín (ďalej len komisia ) návrh rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 a 4 zákona, ktorého prílohou je

a) záverečná správa skúšok DUS, ak ide o odrody druhov, pri ktorých hospodárska hodnota nie je podmienkou registrácie odrody, alebo
b) záverečná správa skúšok DUS a správa o vykonaní skúšok hospodárskej hodnoty, ak ide o odrody druhov, pri ktorých je hospodárska hodnota podmienkou registrácie odrody,
c) ďalšia dokumentácia o odrode, ak o ňu komisia požiada.

(3) Ak sa udržiavacie šľachtenie odrody, ktorá má byť registrovaná, nebude vykonávať na území Slovenskej republiky a ak ide o žiadateľa, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte Európskeho spoločenstva, alebo štáte Európskeho združenia voľného obchodu (ďalej len členský štát ), žiadateľ predloží kontrolnému ústavu najneskôr ku dňu zasadnutia komisie podľa odseku 4 písomné splnomocnenie, ktorým splnomocní fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike (ďalej len zodpovedný zástupca ), na zastupovanie vo veciach týkajúcich sa odrody počas jej registrácie.

(4) Úradný opis odrody, záverečná správa o vykonaní skúšok DUS a správa o vykonaní skúšok hospodárskej hodnoty sú súčasťou dokumentácie o registrovanej odrode.

(5) Súčasťou dokumentácie odrody sú všetky písomnosti, ktoré súvisia s registráciou odrody a ktoré boli vyhotovené v priebehu konania o registrácii odrody až do zrušenia registrácie odrody.

§ 5
Podrobnosti o podmienkach
predĺženia registrácie odrody
(1) Žiadosť o predĺženie registrácie odrody podáva žiadateľ na tlačive vydanom kontrolným ústavom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3. K žiadosti priloží aj technický dotazník podľa § 3 ods. 3.

(2) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte, splnomocní na podanie žiadosti o predĺženie registrácie odrody a na zastupovanie v konaní o predĺženie registrácie odrody zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.

(3) O predĺžení registrácie odrôd druhov, ktoré sú uvedené v zozname druhov poľnohospodárskych plodín, kontrolný ústav rozhodne na základe výsledkov skúšok DUS, pričom prihliada na posudok komisie podľa odseku 4.

(4) Kontrolný ústav predloží komisii na posúdenie návrh na rozhodnutie o predĺžení registrácie odrody spolu so záverečnou správou skúšok DUS.

§ 6
Podrobnosti o výkone šľachtenia
odrôd a o vedení dokumentácie
(1) Ten, kto vykonáva šľachtenie nových odrôd rastlín alebo udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín ako podnikanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť (ďalej len podnikateľ ), musí byť držiteľom osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín.

(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín a žiadosť o vydanie osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,
b) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,
c) označenie kontrolného ústavu, ktorému je žiadosť určená,
d) predmet šľachtenia,
e) dátum podania žiadosti,
f) podpis podnikateľa.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 podnikateľ priloží čestné vyhlásenie o vykonávaní šľachtenia nových odrôd rastlín alebo čestné vyhlásenie o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrôd rastlín spolu s výpisom z obchodného registra, ak podnikateľ je právnická osoba, alebo výpis z evidencie, ak podnikateľ je súkromne hospodáriaci roľník. Výpis z obchodného registra alebo výpis z evidencie súkromne hospodáriacich roľníkov nesmie byť v deň podania žiadosti starší ako tri mesiace.

(4) Vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní šľachtenia nových odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 4. Vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 5.

(5) Zodpovedajúcim technickým vybavením slúžiacim na vykonávanie šľachtenia nových odrôd a udržiavacieho šľachtenia odrôd s prihliadnutím na druh šľachtenej rastliny sú

a) laboratóriá s potrebným vybavením na testovanie a hodnotenie znakov a vlastností šľachtiteľského materiálu,
b) skleníky alebo fóliovníky a prípadne klimatizované komory,
c) maloparcelové mechanizačné prostriedky na založenie šľachtiteľských plôch, na ich ošetrovanie a na zber šľachtiteľského materiálu,
d) iné poľnohospodárske mechanizačné a dopravné prostriedky,
e) stroje a technologické zariadenia na úpravu šľachtiteľského materiálu,
f) skladovacie a manipulačné priestory,
g) pozemky s vhodnými agroklimatickými podmienkami vo vlastníctve alebo v nájme žiadateľa, ktorých výmera zodpovedá druhu rastliny, ktorá je predmetom šľachtenia.

(6) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, ak podnikateľ splnil podmienky na jeho vydanie podľa odsekov 2 až 5 a ak uhradil náklady na vydanie osvedčenia.

(7) Vzor osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 6. Vzor osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín je uvedený v prílohe č. 7.

(8) Osvedčenia podľa odseku 7 obsahujú tieto údaje:

a) registračné číslo vydaného osvedčenia,
b) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,
c) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,
d) označenie kontrolného ústavu,
e) predmet šľachtenia,
f) deň vydania osvedčenia,
g) podpis vedúceho kontrolného ústavu alebo inej poverenej osoby a odtlačok pečiatky kontrolného ústavu.

(9) Kontrolný ústav vedie evidenciu osvedčení o šľachtení nových odrôd rastlín a evidenciu osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, do ktorých sa zapisujú tieto údaje:

a) registračné číslo vydaného osvedčenia,
b) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,
c) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,
d) predmet šľachtenia,
e) deň vydania osvedčenia,
f) údaj o zrušení osvedčenia,
g) údaj o zániku osvedčenia.

(10) Kontrolný ústav zruší osvedčenie o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín, ak

a) podnikateľ o jeho zrušenie sám písomne požiada alebo
b) zistí, že podnikateľ už nemá zodpovedajúce technické vybavenie podľa odseku 5, alebo
c) podnikateľ už šľachtenie nových odrôd rastlín alebo udržiavacie šľachtenie odrôd rastlín nevykonáva ako podnikanie, alebo
d) držiteľ osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín už nie je podnikateľ.

(11) Návrh na zrušenie osvedčenia o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a bydlisko podnikateľa; obchodné meno a sídlo, ak je podnikateľ právnická osoba,
b) údaj umožňujúci identifikáciu podnikateľa,
c) registračné číslo vydaného osvedčenia,
d) deň vydania osvedčenia,
e) výslovný prejav vôle podnikateľa, že navrhuje zrušenie osvedčenia,
f) odôvodnenie návrhu na zrušenie osvedčenia,
g) podpis podnikateľa.

(12) Osvedčenie o šľachtení nových odrôd rastlín alebo osvedčenie o udržiavacom šľachtení odrôd rastlín zaniká

a) smrťou alebo zánikom podnikateľa,
b) rozhodnutím kontrolného ústavu o zrušení osvedčenia podľa odseku 10.

(13) Záznamy o priebehu šľachtenia novej odrody a záznamy o priebehu udržiavacieho šľachtenia odrody musia obsahovať tieto údaje:

a) o mieste výkonu šľachtenia,
b) o množstve použitého, vylúčeného a vyrobeného šľachtiteľského materiálu,
c) o vegetačných pozorovaniach v poľných podmienkach alebo v skleníkových podmienkach,
d) o použitej metóde šľachtenia odrody,
e) o znakoch a vlastnostiach rastlín,
f) o použitých genetických zdrojoch rastlín,2)
g) o vedení jednotlivých šľachtiteľských generácií,
h) o vykonaných testoch a hodnoteniach v laboratórnych podmienkach,
i) o výsledkoch vykonaných porovnávacích skúšok,
j) o vedení skladovej evidencie šľachtiteľského materiálu.

§ 7
Postup skúšania pre Zoznam
odporučených odrôd
(1) Do odrodových skúšok na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd žiadateľ môže prihlásiť

a) registrované odrody,
b) odrody zapísané v Spoločnom katalógu odrôd.

(2) Žiadosť o vykonanie odrodových skúšok pre zápis odrody do Zoznamu odporučených odrôd podáva žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

(3) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte, splnomocní na podanie žiadosti o vykonanie odrodových skúšok na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike.

(4) Odrodové skúšky na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd sa vykonávajú najmenej jeden rok podľa metodiky odrodových skúšok vypracovanej a vydanej kontrolným ústavom pre príslušný druh poľnohospodárskej plodiny.

(5) Žiadateľ kontrolnému ústavu

a) podá žiadosť podľa odseku 2 v štátnom jazyku3) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva v termíne ustanovenom v metodickom pokyne,
b) bezplatne poskytne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne ustanovenom v metodickom pokyne,
c) uhradí náklady na skúšanie podľa cenníka kontrolného ústavu.

(6) Na základe žiadosti podľa odseku 2 uzatvorí kontrolný ústav so žiadateľom zmluvu o vykonaní odrodových skúšok na účely zápisu odrody do Zoznamu odporučených odrôd.

(7) Odrodové skúšky podľa odseku 1 vykonáva kontrolný ústav alebo ním poverené odborne spôsobilé fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú vytvorené personálne, technické a materiálne podmienky na skúšanie odrôd.

(8) Zoznam odporučených odrôd sa zverejňuje na internete.

§ 8
Podrobnosti o podmienkach skúšania
geneticky modifikovaných odrôd
(1) Kontrolný ústav Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky

a) podá žiadosť4) o povolenie na zakladanie odrodových skúšok s geneticky modifikovanými odrodami na skúšobných lokalitách kontrolného ústavu, prípadne na iných zmluvných miestach,
b) zašle priebežnú správu o vykonaní odrodových skúšok zo všetkých skúšobných lokalít,
c) oznámi do jedného mesiaca od založenia pokusov skúšobné lokality, na ktorých boli odrodové skúšky s geneticky modifikovanými odrodami založené.

(2) Kontrolný ústav zabezpečí ochranné opatrenia podľa havarijného plánu5) a vedie o nich evidenciu.

(3) V havarijnom pláne5) sa uvádzajú aj údaje o tom, či skúšaná odroda nemôže negatívne ovplyvňovať zdravotný stav iných odrôd alebo druhov rastlín alebo či nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie.

§ 9
Podrobnosti o náležitostiach
listiny registrovaných odrôd
(1) Listina registrovaných odrôd je zoznam odrôd, ktoré boli zapísané do Štátnej odrodovej knihy a ktorých registrácia ku dňu zostavenia tohto zoznamu nebola zrušená.

(2) Kontrolný ústav uvedie v listine registrovaných odrôd deň zostavenia zoznamu odrôd, ktoré sú uvedené v tejto listine, a čas jej platnosti.

(3) Listina registrovaných odrôd obsahuje

a) zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii,
b) zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých odrody nepodliehajú povinnej registrácii,
c) zoznam krajových odrôd,
d) zoznam registrovaných odrôd druhov, ktorých registrácia bola zrušená v roku zostavenia listiny registrovaných odrôd,
e) opisy odrôd druhov poľnohospodárskych plodín registrovaných v roku zostavenia listiny registrovaných odrôd,
f) zoznam udržiavateľov a splnomocnených zástupcov udržiavateľov.

(4) Zoznamy registrovaných odrôd druhov uvedených v odseku 3 písm. a) a b) obsahujú tieto údaje:

a) rastlinný druh vedecký názov a slovenský názov,
b) názov odrody,
c) evidenčné čísla osôb uvedených v odseku 3 písm. f),
d) rok registrácie odrody,
e) doplňujúce údaje o odrode, najmä údaje o skorosti, kvalite, o spôsobe jej hospodárskeho využívania a údaj o tom, či odroda je geneticky modifikovaná.

(5) Zoznam registrovaných odrôd druhov uvedených v odseku 3 písm. d) obsahuje tieto údaje:

a) rastlinný druh latinský názov a slovenský názov,
b) názov odrody, prípadne jeho synonymum,
c) evidenčné číslo udržiavateľa odrody,
d) dátum posledného výdaja množiteľského materiálu uvádzaného do obehu.

§ 10
Prechodné ustanovenie
Platnosť poverení na šľachtenie rastlín vydaných pred účinnosťou tejto vyhlášky zaniká 31. augusta 2004.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2001 č. 2365/2002-100, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách (oznámenie č. 418/2001 Z. z.).

§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2004.

Zsolt Simon v. r.1) § 4 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.
2) § 2 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4) § 34 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
5) § 6 zákona č. 151/2002 Z. z.Príloha č. 1
k vyhláške č. 309/2004 Z. z.
Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín,
pre ktoré je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie


 I. REPY
 1. Beta vulgaris L.                      Repa cukrová
 2. Beta vulgaris L.                      Repa kŕmna

II. KŔMNE PLODINY
 3. Agrostis canina L.                    Psinček psí
 4. Agrostis gigantea Roth                Psinček obrovský
 5. Agrostis stolonifera L.               Psinček poplazový
 6. Agrostis capillaris L.                Psinček obyčajný
                                          tenučký
 7. Alopecurus pratensis L.               Psiarka lúčna
 8. Arrhenatherum elatius (L.)
    P. Beauv., ex J. S. et K. B. Presl.   Ovsík obyčajný
 9. Bromus Catharticus Vahl               Stoklas preháňavý
 10. Bromus sitchensis Trin.              Stoklas sitkanský
 11. Cynodon dactylon (L.) Pers.          Prstnatec obyčajný
 12. Dactylis glomerata L.                Reznačka laločnatá
 13. Festuca arundinacea Schreber         Kostrava
                                          trsteníkovitá
 14. Festuca ovina L.                     Kostrava ovčia
 15. Festuca pratensis Hudson             Kostrava lúčna
 16. Festuca rubra L.                     Kostrava červená
 16.A X festulolium                       Kostravovec
 17. Lolium multiflorum Lam               Mätonoh mnohokvetý
 18. Lolium perenne L.                    Mätonoh trváci
 19. Lolium x boucheanum Kunth            Mätonoh hybridný
 20. Phalaris aquatica L.                 Lesknica vodná
 21. Phleum bertolonii DC.                Timotejka uzlatá
 22. Phleum pratense L.                   Timotejka lúčna
 23. Poa annua L.                         Lipnica ročná
 24. Poa nemoralis L.                     Lipnica hájna
 25. Poa palustris L.                     Lipnica močiarna
 26. Poa pratensis L.                     Lipnica lúčna
 27. Poa trivialis L.                     Lipnica pospolitá
 28. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.   Trojštet žltkastý
 29. Hedysarum coronarium L.              Sekernica
 30. Lotus corniculatus L.                Ľadenec rožkatý
 31. Lupinus albus L.                     Lupina biela
 32. Lupinus angustifolius L.             Lupina úzkolistá
 33. Lupinus luteus L.                    Lupina žltá
 34. Medicago lupulina L                  Lucerna ďatelinová
 35. Medicago sativa L.                   Lucerna siata
 36. Medicago x varia T. Martyn           Lucerna menlivá
 37. Onobrychis viciifolia Scop.          Vičenec vikolistý
 38. Pisum sativum L. (partim.)           Hrach siaty peluška
 39. Trifolium alexandrinum L.            Ďatelina
                                          alexandrijská
 40. Trifolium hybridum L.                Ďatelina hybridná
 41. Trifolium incarnatum L.              Ďatelina purpurová
 42. Trifolium pratense L.                Ďatelina lúčna
 43. Trifolium repens L.                  Ďatelina plazivá
 44. Trifolium resupinatum L.             Ďatelina obrátená
 45. Trigonella foenum-graecum L.         Senovka grécka
 46. Vicia faba L. (partim)               Bôb obyčajný
 47. Vicia pannonica Crantz               Vika panónska
 48. Vicia sativa L.                      Vika siata
 49. Vicia villosa Roth.                  Vika huňatá
 50. Brassica napus L. var.
     napobrassica (L.) Rchb               Kvaka
 51. Brassica oleracea L. convar.
     acephala (DC.)                       Kel kučeravý
     Alef. var. medullosa Thell.
     Var. viridis L.
 52. Phacelia tanacetifolia Benth.        Facélia vratičolistá
 53. Raphanus sativus L. var.
     oleiformis Pers.                     Reďkev siata olejná

III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
 54. Arachis hypogea L.                   Podzemnica olejná
 55. Brassica rapa L. var. silvestris
     (Lam.) Briggs                        Repica olejnatá
 56. Brassica juncea (L.)                 Kapusta sitinová
 57. Brassica napus L. (partim)           Repka olejka
 58. Brassica nigra (L.)                  Kapusta čierna
 59. Cannabis sativa L.                   Konopa siata
 60. Carthamus tinctorius L.              Požlt farbiarsky
 61. Carum carvi L.                       Rasca lúčna
 62. Gossypium spp.                       Bavlník
 63. Helianthus annuus L.                 Slnečnica ročná
 64. Linum usitatissimum L.               Ľan siaty
 65. Papaver somniferum L.                Mak siaty
 66. Sinapis alba L.                      Horčica biela
 67. Glycine max (L.) Merrill             Sója fazuľová

IV. OBILNINY
 68. Avena sativa L.                      Ovos siaty
 69. Hordeum vulgare L.                   Jačmeň siaty
 70. Oryza sativa L.                      Ryža
 71. Phalaris canariensis L.              Lesknica kanárska
 72. Secale cereale L.                    Raž siata
 73. Sorghum bicolor (L.) Moench.         Cirok dvojfarebný
 74. Sorghum sudanense (Piper) Stapf.     Cirok sudánsky
 75. Sorghum bicolor (L.) Moench.
     x Sorghum                            Cirok dvojfarebný
                                          x Cirok
     sudanense (Piper) Stapf. sudánsky
 76. X Triticosecale Wittm.               Tritikale
 77. Triticum aestivum L. emend. Fiori
     et Paol.                             Pšenica letná
 78. Triticum durum Desf.                 Pšenica tvrdá
 79. Triticum spelta L.                   Pšenica špaldová
 80. Zea mays L.                          Kukurica siata

V. ZEMIAKY
 81. Solanum tuberosum L.                 Zemiak

VI. ZELENINY
 82. Cichorium intybus L. (partim)        Priemyselná čakanka

VII. OSTATNÉ DRUHY
 83. Vitis                                Vinič hroznorodý
 84. Humulus lupulus                      ChmeľPríloha č. 2
k vyhláške č.
309/2004 Z. z.

Príloha č. 3
k vyhláške č.
309/2004 Z. z.

Príloha č. 4
k vyhláške č.
309/2004 Z. z.

Príloha č. 5
k vyhláške č.
309/2004 Z. z.

Príloha č. 6
k vyhláške č.
309/2004 Z. z.

Príloha č. 7
k vyhláške č.
309/2004 Z. z.

Príloha č. 8
k vyhláške č. 309/2004 Z. z.