596/2006 Z.z.

ZÁKON

z 20. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi
výrobkami v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z. a zákona č. 546/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

2. Za § 6 sa vkladá § 7, ktorý znie:

"§ 7(1) Prevádzkovateľ bitúnka, 8a) ktorý zabíja hovädzí dobytok, ošípané a ovce, je povinný zabezpečiť klasifikáciu ich jatočne opracovaných tiel.

(2) Klasifikácia jatočne opracovaných tiel8b) je ich posúdenie a zaradenie do triedy kvality, ktorá sa získava kombináciou triedy mäsitosti8b) a triedy pretučnenosti.8b)

(3) Klasifikácii nepodliehajú jatočne opracované telá hovädzieho dobytka, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu, teľatá s hmotnosťou jatočne opracovaného tela nižšou ako 25 kg, jatočne opracované telá oviec, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu, jahňatá do 13 kg jatočnej hmotnosti vrátane a ošípané z vlastného výkrmu, ktoré sa neuvádzajú na trh a slúžia na vlastnú spotrebu.

(4) Klasifikácia jatočne opracovaných tiel oviec sa nevykonáva v bitúnkoch, kde sa zabíja ročne menej ako 1 000 kusov jatočných oviec.

(5) Klasifikáciu jatočne opracovaných tiel môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len "klasifikátor") vydaného ministerstvom. Podrobnosti o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva fyzickej osobe, ktorá preukáže zdravotnú spôsobilosť, má aspoň stredoškolské vzdelanie v odbore poľnohospodárskom, potravinárskom alebo veterinárnom, má tri roky odbornej praxe a ktorá úspešne absolvovala odbornú prípravu. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov.

(7) Odbornú prípravu vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom. Podrobnosti o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(8) Dozor nad klasifikáciou jatočne opracovaných tiel podľa odseku 1 vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa.8c)

(9) Regionálna veterinárna a potravinová správa nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu.

(10) Kontrolu klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka8d) (ďalej len "kontrola klasifikácie") môže vykonávať klasifikátor poverený ministerstvom, ktorý má aspoň 120 hodín praxe v klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka (ďalej len "kontrolór").

(11) Ministerstvo odníme klasifikátorovi na návrh kontrolóra osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže, že klasifikátor

a) v určenej lehote neodstránil nedostatky zistené kontrolou klasifikácie,
b) trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň klasifikácie,
c) chybne zatriedil viac ako 20 % z celkového počtu kontrolovaných jatočne opracovaných tiel.

(12) Kontrolu zaznamenávania trhových cien dospelého hovädzieho dobytka8e) vykonáva agentúra.

(13) Náklady spojené s klasifikáciou hradí rovnakým dielom dodávateľ jatočných zvierat a prevádzkovateľ bitúnka.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8e znejú:

"8a) § 22 a 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
8b) Nariadenie Rady (ES) č. 1183 z 24. júla 2006, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006).
Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica pre klasifikáciu trupov z ošípaných (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 6) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91 z 13. februára 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1186/90 rozširujúceho rozsah stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 11) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 z 23. júla 1992, ktoré sa týka stupnice spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec a určuje štandardnú kvalitu čerstvého alebo chladeného ovčieho mäsa v spoločenstve a rozširuje nariadenie (EHS) č. 338/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení.
8c) § 8 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
8d) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006, nariadenie (EHS) č. 344/91.
8e) Nariadenie Komisie (ES) č. 295/96 zo 16. februára 1996, ktorým sa stanovujú predpisy na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1892/87 o zaznamenávaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka na základe stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu zabitých zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv.18) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 25) v platnom znení.".

3. § 8 sa vypúšťa.

4. § 10 znie:

"§ 10(1) Činnosti podľa osobitných predpisov14a) súvisiace s organizovaním trhu s ovocím, zeleninou, chmeľom, tabakom, rezanými kvetmi, rybami a rybími výrobkami vykonávajú právnické osoby, ktoré na tento účel uznáva ministerstvo na základe návrhu agentúry.

(2) Právnické osoby vykonávajú činnosti podľa odseku 1 ako skupiny výrobcov, 14b) organizácie výrobcov14c) alebo združenia organizácií výrobcov14d).

(3) Združenie organizácie výrobcov musí združovať15) najmenej dve organizácie výrobcov.

(4) Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov16) pozostáva najmenej z piatich spoločníkov.

(5) Skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov, ktorí podnikajú s rybami alebo rybími výrobkami, pozostáva najmenej z troch spoločníkov.

(6) Kontrolu splnenia podmienok na uznanie právnických osôb podľa odseku 1 vykonáva agentúra. Ak agentúra zistí nesplnenie podmienok na uznanie, navrhne ministerstvu rozhodnúť o neuznaní právnickej osoby alebo o zrušení rozhodnutia o uznaní právnickej osoby.

(7) Kontrolu zhody s obchodnými normami čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, rezaných kvetov a kontrolu čerstvosti, minimálnej veľkosti a hmotnosti rýb a rybích výrobkov (ďalej len "kontrola zhody") podliehajúcich spoločnej organizácii trhu vykonáva podľa osobitných predpisov16a) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky16aa) (ďalej len "štátna veterinárna a potravinová správa") a regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len "kontrolný orgán").

(8) Na výkon kontroly zhody16a) štátna veterinárna a potravinová správa vymenúva autorizovaných inšpektorov.16b)

(9) Za autorizovaného inšpektora možno vymenovať zamestnanca kontrolného orgánu, ktorý

a) má aspoň stredoškolské vzdelanie v odbore poľnohospodárskom, veterinárnom alebo potravinárskom,

b) získal po kvalifikačnej skúške osvedčenie o autorizácii na výkon kontroly zhody.

(10) Podrobnosti o kvalifikačnej skúške a o osvedčení o autorizácii na výkon kontroly zhody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(11) Kontrolu zhody možno vykonať aj na základe žiadosti podnikateľa. Žiadateľ o vykonanie kontroly zhody je povinný uhradiť príslušnému kontrolnému orgánu oprávnené náklady, ktoré vzniknú pri výkone tejto kontroly.

(12) Osvedčenie o zhode a nález o nezhode vydáva autorizovaný inšpektor na mieste kontroly zhody.

(13) Ak sa pri kontrole zhody zistí porušenie osobitných predpisov, 16a) autorizovaný inšpektor môže uložiť podnikateľovi opatrenie na nápravu.

(14) Štátna veterinárna a potravinová správa môže so súhlasom ministerstva na základe výsledkov vykonaných kontrol zhody uznať podnikateľov za autorizovaných obchodníkov podľa osobitného predpisu.16ba)

(15) Štátna veterinárna a potravinová správa

a) riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje16bb) výkon kontroly zhody, ktorú uskutočňujú regionálne veterinárne a potravinové správy,

b) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa,

c) vykonáva v prípade potreby kontrolu zhody pri dovoze a vývoze,

d) vypracúva program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi,

e) vedie register podnikateľov s ovocím a zeleninou,

f) plní ďalšie úlohy ustanovené nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa osobitného predpisu.16bc)

(16) Regionálna veterinárna a potravinová správa

a) vykonáva kontroly zhody pri dovoze, vývoze a na vnútornom trhu,

b) ukladá pokuty podľa § 10a.

(17) Na ukladanie opatrení na nápravu podľa odseku 13 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.16bd)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14d, 16a, 16aa a 16ba až 16bd znejú:

"14a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2200/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 20) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968 z 27. februára 1968 o zriadení spoločnej organizácie trhu so živými stromami a ostatnými rastlinami, hľuzami, koreňmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 1) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 4/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.), nariadenie Rady (EHS) č. 2075/1992 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 24) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (Ú. v. EÚ, L 314, 30. 11. 2005).
14b) Čl. 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1432/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o podmienky na uznanie organizácií výrobcov a predbežné uznanie skupín výrobcov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 686/2004 zo 14. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43).
14c) Čl. 11 nariadenia (ES) č. 2200/1996.
14d) Čl. 16 nariadenia (ES) č. 2200/1996.
16a) Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000.
16aa) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
16ba) Čl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001.
16bb) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
16bc) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16bd) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.".

5. § 10a znie:

"§ 10a(1) Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť podnikateľovi pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk, ak

a) porušil osobitné predpisy16a) v oblasti organizovania trhu,

b) sťažuje alebo marí výkon kontroly zhody podľa § 10 ods. 7,

c) v určenej lehote nevykonal uložené opatrenia podľa § 10 ods. 13.

(2) Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť prevádzkovateľovi bitúnka pokutu od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk, ak prevádzkovateľ bitúnka nesplnil povinnosť podľa § 7 ods. 1.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď kontrolný orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované protiprávne konanie.

(5) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.".

Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.