164/2004 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) druhy poľnohospodárskych plodín podľa § 3 ods. 1 zákona,
b) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré podmienkou registrácie ich odrôd je overenie hospodárskej hodnoty podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona,
c) vykonávanie odrodových skúšok a poskytovanie množiteľského materiálu na vykonanie odrodových skúšok,
d) registráciu odrôd a predĺženie času ich registrácie,
e) výkon udržiavacieho šľachtenia odrôd a vedenie dokumentácie podľa § 9 zákona,
f) podmienky skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie a vedenie dokumentácie,
g) registráciu krajových odrôd ako genetických zdrojov rastlín a ich využívanie,
h) vykonávanie úloh pri registrácii odrôd.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na odrody poľnohospodárskych plodín, ktorých množiteľský materiál je podľa § 19 ods. 1 písm. d) zákona určený výhradne na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len tretia krajina ).

§ 2
Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín
Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registráciu odrody, je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3
Overovanie hospodárskej hodnoty
(1) Hospodárska hodnota sa na účely registrácie odrody podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona overuje pri

a) druhoch poľnohospodárskych plodín uvedených v prílohe č. 1 časti A,
b) priemyselnej čakanke,
c) viniči hroznorodom vrátane jeho klonov a podpníkov.

(2) Skúška hospodárskej hodnoty pri druhoch poľnohospodárskych plodín uvedených v odseku 1 sa nevyžaduje na registráciu odrôd, ktorých množiteľský materiál sa má uvádzať do obehu v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len členský štát ), ktorý už registroval tieto odrody pri zohľadnení ich hospodárskej hodnoty.

(3) Overovanie hospodárskej hodnoty vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len kontrolný ústav ) skúškami tak, aby boli presne a spoľahlivo zistené hospodárske vlastnosti odrody podľa § 2 ods. 11 zákona.

(4) Odrody poľnohospodárskych plodín uvedené v odseku 1 musia mať uspokojivú hospodársku hodnotu. Hospodárska hodnota sa považuje za uspokojivú, ak jej celková kvalita v porovnaní s ostatnými odrodami zapísanými v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona zabezpečí výrazné zlepšenie buď z hľadiska pestovania alebo využitia rastlín, alebo výrobkov z nich vyrobených. Ak odroda má niektoré iné lepšie vlastnosti, na jej jednotlivé menej kvalitné vlastnosti sa nemusí prihliadať.

(5) Pri overovaní hospodárskej hodnoty odrody, ktorej biologický materiál môže byť určený na využitie ako potravina alebo potravinová ingrediencia, je kontrolný ústav povinný na základe vlastných skúšok alebo skúšok vykonaných podľa § 32 ods. 2 zákona posúdiť, či táto odroda

a) nepredstavuje nebezpečenstvo pre spotrebiteľa,
b) nezavádza spotrebiteľa, alebo
c) nie je nevhodná na výživu spotrebiteľa.

§ 4
Odrodové skúšky
(1) Odrodovými skúškami sa v konaní o registráciu odrody vykonávanom podľa § 3 zákona zisťuje, či odroda spĺňa požiadavky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona (ďalej len skúšky DUS ) a či má uspokojivú hospodársku hodnotu, ak sa jej overovanie vyžaduje podľa § 3 ods. 1. Vlastnosti a znaky odrody musia byť presne rozoznateľné a presne definovateľné.

(2) Kontrolný ústav vykonáva skúšky DUS za podmienok ustanovených v prílohe č. 2 tak, aby sa nimi zistil dostatočný počet znakov a vlastností potrebných na zostavenie úradného opisu odrody podľa § 2 ods. 16 zákona. Metódy použité na určenie znakov a vlastností odrôd musia byť presné a spoľahlivé. Na zistenie odlišnosti sa skúšky DUS vykonávajú aj na porovnateľných odrodách, ktoré sú zapísané v spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona alebo ktoré sú registrované alebo o ich registráciu sa požiadalo v niektorom členskom štáte.

(3) Kontrolný ústav môže priebežné výsledky odrodových skúšok zverejniť len so súhlasom žiadateľa. Ak je potrebné na účely vykonania odrodových skúšok hybridov a syntetických odrôd vykonať aj skúšky DUS ich genealogických komponentov, výsledky skúšok a opis ich genealogických komponentov sa nezverejňujú.

(4) Na určenie odlišnosti odrody podľa odseku 1 pre potrebu jej registrácie sa v Európskom spoločenstve považuje za všeobecne známu1) ku dňu podania žiadosti o registráciu odrody akákoľvek odroda, ktorá je

a) zapísaná v spoločnom katalógu odrôd zelenín alebo v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín, alebo
b) predmetom konania o jej registráciu v niektorom členskom štáte.

§ 5
Registrácia odrôd
(1) Odrody druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov poľnohospodárskych plodín, možno zaregistrovať na základe žiadosti žiadateľa. Na konanie o registráciu takej odrody platia primerane ustanovenia, ktoré upravujú konanie o registráciu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín uvedených v zozname druhov poľnohospodárskych plodín.

(2) Registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín žiadateľov z členských štátov sa vykonáva za rovnakých podmienok ako registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín domácich žiadateľov.

(3) Žiadateľ je v žiadosti o registráciu odrody povinný uviesť,

a) či už podal žiadosť o registráciu odrody v zahraničí,
b) v ktorom štáte takú žiadosť podal,
c) ako bolo o nej rozhodnuté.

(4) Kontrolný ústav zverejňuje informácie o každom začatom konaní vo veci registrácie odrody v Spravodajcovi odrodového skúšobníctva Slovenskej republiky, ktorý zasiela príslušným orgánom všetkých členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a komisii. V informácii uvedie najmä údaje o podanej žiadosti podľa § 3 ods. 2 zákona, o jej zmene, doplnení alebo späťvzatí a o výroku rozhodnutia.2)

(5) Kontrolný ústav zasiela príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a komisii úradný opis každej novo registrovanej odrody. To neplatí, ak ide o odrody (inbredné línie a hybridy), ktoré sú určené ako komponenty na výrobu finálnych odrôd. Na žiadosť komisie kontrolný ústav oznámi osobitné kvalitatívne vlastnosti novej odrody, ktoré ju umožňujú odlíšiť od ostatných podobných odrôd.

(6) Kontrolný ústav poskytne príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a komisii potrebné informácie o odrodách, ktoré boli registrované už pred účinnosťou tohto nariadenia alebo ktorých registrácia bola zrušená podľa § 6 zákona, a to úradný opis odrody a ďalšie informácie, na ktorých základe bola odroda registrovaná. Informácie o odrodách, ktoré kontrolný ústav získa od členských štátov alebo od komisie, sú dôverné.

(7) Kontrolný ústav môže informácie získané podľa odseku 6 poskytnúť tomu, kto preukáže právny záujem na získaní týchto informácií podľa § 10 ods. 2 zákona. Týmto ustanovením nie je dotknutý zákaz zverejňovania informácií podľa § 4 ods. 3.

(8) Kontrolný ústav môže zaregistrovať odrodu na základe odrodových skúšok vykonaných v tretej krajine podľa § 32 ods. 1 zákona len vtedy, ak Rada Európskej únie pred touto registráciou rozhodla, že

a) úradné skúšky odrody vykonané v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ako úradné odrodové skúšky vykonávané v členských štátoch,
b) schválené metodiky udržiavacieho šľachtenia odrôd v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ako šľachtiteľské metodiky udržiavacieho šľachtenia uvedené v § 6 ods. 2.

(9) Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii odrody, ktorá spĺňa podmienky registrácie podľa § 4 ods. 2 zákona a ktorej biologický materiál má byť určený na využitie ako potravina alebo potravinová ingrediencia, len po posúdení jej hospodárskej hodnoty podľa § 3 ods. 5.

(10) Ak kontrolný ústav zamietne registráciu odrody alebo vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ich skončením podľa § 4 ods. 4 písm. a) a b) zákona alebo zruší registráciu odrody podľa § 6 ods. 1 písm. b), c), f), a h) zákona, poskytne žiadateľovi výsledky skúšok, na ktorých základe prijal príslušné rozhodnutie o odrode.

(11) Kontrolný ústav môže predĺžiť čas registrácie odrody podľa § 5 ods. 2 zákona, len ak sa odroda ešte vždy pestuje v takom rozsahu, že toto predĺženie je opodstatnené alebo je to v záujme zachovania genetických zdrojov rastlín.3) Lehoty na podanie žiadosti o predĺženie doby registrácie odrody podľa § 5 ods. 3 zákona sa nemusia dodržať, ak žiadateľ žiada o predĺženie registrácie odrody len na účely jej zachovania ako genetického zdroja rastlín podľa § 8.

(12) Ak po registrácii odrody vzniknú pochybnosti v súvislosti s hodnotením odlišnosti alebo názvu odrody v dobe jej registrácie, kontrolný ústav bez zbytočného odkladu začne z vlastného podnetu4) konanie vo veci zrušenia registrácie odrody s cieľom objasniť všetky okolnosti, ktoré viedli k vzniku pochybností o odlišnosti odrody alebo o jej názve. Ak sa nepreukáže, že pochybnosti boli dôvodné, kontrolný ústav konanie zastaví.

(13) Odroda sa nesmie považovať za odrodu všeobecne známu v členskom štáte podľa § 4 ods. 4 s účinnosťou odo dňa podania žiadosti o jej registráciu, ak kontrolný ústav právoplatne rozhodne o zrušení registrácie odrody podľa odseku 12.

(14) Po registrácii odrody nesmie jej množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky ustanovené zákonom alebo týmto nariadením, podliehať pri uvádzaní do obehu obmedzeniam.

(15) Počas registrácie odrody môže kontrolný ústav kedykoľvek vykonať preskúšanie odrody s cieľom zistiť, či odroda spĺňa podmienky registrácie. Ak kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania zistí, že odroda už nespĺňa podmienky registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c), f) a h) zákona, udržiavateľovi odrody určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak udržiavateľ odrody v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, kontrolný ústav začne konanie podľa § 6 ods. 1 zákona.

(16) Na preskúšanie odrody podľa odseku 15 žiadateľ poskytne kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a v termíne ustanovenom v metodických pokynoch podľa § 30 písm. f) zákona.

(17) Ak sa zruší registrácia odrody v niektorom členskom štáte, kontrolný ústav môže túto odrodu registrovať, ak spĺňa podmienky na registráciu a je zabezpečené jej udržiavacie šľachtenie.

(18) Všetky odrody registrované v Slovenskej republike sa zapisujú do listiny registrovaných odrôd, ktorá je verejná. Každý má právo nahliadať do listiny registrovaných odrôd a robiť si z nej výpisy. K dokumentácii o odrodách má prístup len žiadateľ podľa § 3 ods. 3 zákona alebo iná oprávnená osoba, ktorá preukáže, že jej práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti sú údajmi vedenými v tejto dokumentácii priamo dotknuté.

(19) Inbredné línie a hybridy, ktoré sa používajú len ako komponenty na výrobu hybridných odrôd, sa neregistrujú podľa § 3 zákona a nezapisujú sa do listiny registrovaných odrôd. Pri obchodnom využívaní týchto komponentov sa musí uvádzať ich názov.

(20) Odrody druhov zelenín sa v listine registrovaných odrôd členia do dvoch podskupín odrôd, ktorých množiteľský materiál

a) možno uznávať ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, alebo ho možno kontrolovať ako štandardný množiteľský materiál, ak ide o odrody registrované na základe skúšok DUS,
b) nemožno overiť inak ako štandardný množiteľský materiál, ak ide o odrody registrované podľa odseku 21.

(21) Pri registrácii odrôd druhov zelenín podľa odseku 20 písm. b) sa môže prihliadať na výsledky neoficiálnych skúšok a na poznatky o odrode z praktických skúseností nadobudnutých počas jej pestovania.

(22) Rozdielne typy odrôd a komponentov zelenín a krmovín možno určiť len so súhlasom komisie.

(23) Odroda, ktorá je už zaregistrovaná v niektorom členskom štáte, môže byť po rozhodnutí o jej registrácii podľa § 4 ods. 1 zákona zapísaná do Štátnej odrodovej knihy len pod rovnakým názvom, pod akým je zapísaná v národnom katalógu príslušného členského štátu.

(24) Ak je známe, že množiteľský materiál určitej odrody sa v niektorom členskom štáte uvádza do obehu pod iným názvom odrody, ako je jej názov zapísaný v Štátnej odrodovej knihe podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona, v listine registrovaných odrôd sa uvedie aj tento názov.

(25) Odroda, ktorá nie je jasne odlíšená od odrody zapísanej v listine registrovaných odrôd, v spoločnom katalógu odrôd alebo v národnom katalógu niektorého členského štátu alebo od inej odrody, ktorá bola hodnotená skúškami DUS, ale nie je ešte všeobecne známa podľa § 4 ods. 4, musí sa označovať názvom odrody.

(26) Podľa odseku 25 sa nepostupuje, ak názov odrody prihlásenej na registráciu je pravdepodobne nesprávny alebo pri podávaní žiadosti o registráciu odrody došlo k zámene názvu odrody, alebo ak iné skutočnosti bránia používaniu názvu odrody podľa odseku 25, alebo ak by tým došlo k porušeniu práva k názvu odrody, ktorý je chránený podľa osobitného predpisu.5)

§ 6
Udržiavacie šľachtenie
(1) Držiteľ registrácie odrody alebo jeho právny nástupca je povinný počas registrácie odrody vykonávať jej udržiavacie šľachtenie podľa stanovených metodík udržiavacieho šľachtenia odrody alebo udržiavacie šľachtenie odrody zabezpečovať prostredníctvom inej odborne spôsobilej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

(2) Odroda, ktorá je zapísaná v listine registrovaných odrôd, môže byť udržiavaná len v tej tretej krajine, o ktorej Rada Európskej únie rozhodla, že v nej schválené metodiky udržiavacieho šľachtenia odrôd poskytujú rovnaké záruky ako metodiky udržiavacieho šľachtenia uvedené v odseku 1.

(3) Dokumentácia udržiavacieho šľachtenia odrôd, ktorú udržiavateľ odrody vedie podľa § 9 ods. 6 písm. d) zákona, musí obsahovať aj údaje o výrobe všetkých generácií množiteľského materiálu, ktoré predchádzali množiteľskému materiálu, z ktorého udržiavateľ odrody založil porasty udržiavacieho šľachtenia.

(4) Kontrolný ústav je oprávnený, ak je to potrebné, vykonať u udržiavateľa odrody úradný odber vzoriek množiteľského materiálu odrody pochádzajúceho z udržiavacieho šľachtenia na účely overenia požiadaviek, na ktorých základe bola odroda zaregistrovaná podľa § 5 ods. 14.

(5) Ak žiadateľ zabezpečuje vykonávanie udržiavacieho šľachtenia odrody v zahraničí, musí túto skutočnosť uviesť v žiadosti o registráciu odrody, pričom uvedie najmä názov štátu a katastrálne územie, v ktorom sa bude udržiavacie šľachtenie odrody vykonávať. Po registrácii odrody je žiadateľ povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu aj označenie a výmeru pozemkov, na ktorých sa v zahraničí udržiavacie šľachtenie vykonáva.

§ 7
Skúšky a dokumentácia pre geneticky
modifikované odrody
(1) Žiadateľ o registráciu geneticky modifikovanej odrody predloží kontrolnému ústavu okrem náležitostí podľa § 3 ods. 5 zákona

a) havarijný plán,6)
b) dokumentáciu o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia.

(2) Dokumentácia o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia okrem náležitostí podľa osobitného predpisu7) obsahuje:

a) súhlas vlastníka pozemku s vykonaním odrodových skúšok s geneticky modifikovanými odrodami,
b) súhlas obce, na ktorej území sa budú odrodové skúšky vykonávať.

(3) Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii geneticky modifikovanej odrody, ktorá spĺňa podmienky na registráciu odrody podľa § 4 ods. 2 zákona, len po tom, ako dostane súhlas na uvedenie výrobku na trh udelený podľa osobitného predpisu.8)

(4) Dodávateľ, ktorý ponúka na predaj množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody, ktorá je registrovaná v Štátnej odrodovej knihe, je povinný vo svojich reklamných materiáloch,9) najmä v obchodných katalógoch, zreteľne uviesť, že ide o množiteľský materiál odrody, ktorá je geneticky modifikovaná.

(5) Ak sa preukáže, že geneticky modifikovaná odroda, ktorá je registrovaná v niektorom členskom štáte,

a) negatívne ovplyvní zdravotný stav iných odrôd alebo druhov rastlín,
b) nedosahuje podľa výsledkov odrodových skúšok vykonaných kontrolným ústavom hospodársku hodnotu porovnateľnej odrody, ktorá bola v Slovenskej republike registrovaná na základe odrodových skúšok vykonaných kontrolným ústavom, alebo ak je známe, že odroda nie je vhodná na pestovanie v žiadnej časti územia Slovenskej republiky z hľadiska typu skupiny zrelosti, alebo
c) predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) na návrh kontrolného ústavu požiada komisiu o vydanie zákazu na obchodné využívanie tejto odrody na celom území Slovenskej republiky alebo na časti tohto územia, alebo o stanovenie vhodných podmienok na pestovanie odrody; ministerstvo zašle žiadosť z dôvodov uvedených v písmenách a) a c) bez zbytočného odkladu, z dôvodu uvedeného v písmene b) zašle túto žiadosť komisii najneskôr pred koncom tretieho kalendárneho roka od registrácie odrody.

§ 8
Genetické zdroje rastlín
(1) Kontrolný ústav zapíše krajovú odrodu do listiny registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona bez uskutočnenia konania o registráciu odrody podľa § 3 zákona. Udržiavateľ krajovej odrody k žiadosti pripojí najmä výsledky neoficiálnych testov a poznatky získané z praktických skúseností s pestovaním, rozmnožovaním a využívaním množiteľského materiálu krajovej odrody, jej podrobný opis a jej názov.

(2) Ak rovnakú krajovú odrodu prihlási na zápis do listiny registrovaných odrôd viac jej udržiavateľov, pričom výsledky ich neoficiálnych skúšok vykazujú rôzne kvalitatívne vlastnosti krajovej odrody, kontrolný ústav urobí na náklady týchto udržiavateľov skúšky DUS a rozhodne o registrácii krajovej odrody podľa § 4 ods. 1 zákona.

(3) Krajová odroda sa po jej registrácii uvedie v listine registrovaných odrôd ako genetický zdroj rastlín.3)

(4) V záujme zachovania genetických zdrojov rastlín v mieste ich prirodzeného výskytu a ich trvalo udržateľného využívania prostredníctvom pestovania krajových odrôd ministerstvo po zapísaní krajovej odrody do listiny registrovaných odrôd požiada komisiu o stanovenie konkrétnych podmienok na obchodovanie s množiteľským materiálom krajových odrôd a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ktoré sú ohrozené genetickou eróziou.

§ 9
Ministerstvo
Ministerstvo10)

a) spolupracuje s komisiou, ak tá rozhodne v rozsahu, ktorý je opodstatnený v záujme zabezpečenia voľného obehu množiteľského materiálu odrôd tráv v členských štátoch, o ktorých šľachtiteľ11) vyhlásil, že množiteľský materiál jeho odrôd nie je určený na výrobu krmovín podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, o vykonaní úradných odrodových skúšok, ktorými sa musí preukázať, že dané odrody sú vhodné na účely deklarované šľachtiteľom,
b) je oprávnené žiadať komisiu o vydanie zákazu obchodovania s rozmnožovacím materiálom geneticky modifikovanej odrody podľa § 7 ods. 5,
c) je oprávnené žiadať komisiu o vydanie zákazu obchodovania s rozmnožovacím materiálom odrody zapísanej v spoločnom katalógu odrôd na území Slovenskej republiky, ak by jej pestovanie mohlo negatívne ovplyvňovať zdravotný stav iných odrôd alebo druhov rastlín, alebo by predstavovalo riziko pre životné prostredie, alebo pre zdravie ľudí alebo zvierat,
d) vydá zákaz obchodovania s rozmnožovacím materiálom odrody zapísanej v spoločnom katalógu odrôd, ak existuje nebezpečenstvo šírenia škodlivých organizmov alebo hrozba pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo pre životné prostredie, pričom tento zákaz vydá okamžite po podaní žiadosti komisii podľa písmena b) alebo c), a to na dobu do prijatia konečného rozhodnutia komisie o podanej žiadosti,
e) je oprávnené žiadať komisiu o určenie konkrétnych podmienok na uvádzanie množiteľského materiálu genetických zdrojov rastlín do obehu podľa § 8 ods. 4,
f) je oprávnené žiadať komisiu o povolenie výnimky v zozname druhov poľnohospodárskych plodín uvedených v prílohe č. 1 časti B,
g) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich registráciu odrôd poľnohospodárskych plodín do súladu s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a zasiela jej znenie týchto právnych predpisov.

§ 10
Kontrolný ústav
(1) Kontrolný ústav zasiela komisii

a) každý výtlačok Spravodajcu odrodového skúšobníctva Slovenskej republiky,
b) dokumentáciu o každej registrovanej odrode podľa § 5 ods. 5 a 6,
c) informácie o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú zodpovedné za udržiavacie šľachtenie podľa § 6 ods. 1,
d) informácie o predĺžení doby registrácie odrody podľa § 5 ods. 3 zákona a o dobe uvádzania do obehu množiteľského materiálu odrody podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona, ktorej registrácia bola zrušená,
e) informácie o genetických zdrojoch rastlín podľa § 8.

(2) Kontrolný ústav

a) vedie o každej registrovanej odrode dokumentáciu v osobitnom spise, ktorý obsahuje najmä úradný opis odrody a prehľadný súhrn všetkých písomností, na ktorých základe bolo rozhodnuté o registrácii odrody; úradný opis odrody sa vyhotoví podľa rastlín vypestovaných z množiteľského materiálu kategórie certifikovaný množiteľský materiál alebo štandardný množiteľský materiál,
b) spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu zodpovedným za registráciu odrôd, ak sa udržiavacie šľachtenie odrody zaregistrovanej v niektorom členskom štáte vykonáva na území Slovenskej republiky.

(3) Ak sa oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 týka geneticky modifikovanej odrody, kontrolný ústav je povinný túto skutočnosť v podávanej informácii zreteľne vyznačiť.

(4) Kontrolný ústav môže poveriť výkonom skúšania odrôd podľa § 32 ods. 2 zákona na účely vydávania rozhodnutí podľa § 30 písm. d) zákona fyzickú osobu alebo právnickú osobu len v prípade, ak táto fyzická osoba, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú prospech z výsledku vykonaných skúšok a z opatrení, ktoré treba prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

§ 11
Konzultácie s výbormi komisie
(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s registráciou odrôd poľnohospodárskych plodín, s poradným výborom, riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 12
Prechodné ustanovenia
(1) Ak je v Štátnej odrodovej knihe registrovaná odroda poľnohospodárskej plodiny, pri ktorej registrácii sa doteraz nemusela zisťovať hospodárska hodnota, ale overovanie jej hospodárskej hodnoty ustanovuje toto nariadenie, udržiavateľ odrody je povinný najneskôr do 30. septembra 2004 požiadať kontrolný ústav o vykonanie skúšky hospodárskej hodnoty, inak kontrolný ústav začne konanie o zrušenie registrácie odrody podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona.

(2) Ak pred účinnosťou tohto nariadenia bolo začaté konanie o registráciu odrody poľnohospodárskej plodiny, pri ktorej registrácii sa doteraz nemusela zisťovať hospodárska hodnota, ale overovanie jej hospodárskej hodnoty ustanovuje toto nariadenie, kontrolný ústav vyzve žiadateľa, aby požiadal o vykonanie skúšok hospodárskej hodnoty v lehote do 60 dní od doručenia výzvy, inak konanie zastaví.

(3) Skúšky DUS, ktoré boli začaté pred účinnosťou tohto nariadenia, sa dokončia podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti nových odrôd rastlín.

§ 13
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.

§ 14
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2, § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 poslednej vety a ods. 4, § 5 ods. 4 až 6, 13, 22 a 23, § 7 ods. 5, § 8 ods. 4, § 9, § 10 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1) § 4 ods. 9 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.
2) § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
3) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
4) § 18 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
5) § 8 zákona č. 132/1989 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z.
6) § 6 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
7) Zákon č. 151/2002 Z. z.
8) § 35 ods. 3 písm. f) zákona č. 151/2002 Z. z.
9) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
10) § 29 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
11) Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 164/2004 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
Časť A
Poľné plodiny


I. Repy

1. Beta vulgaris L.                   Repa cukrová
2. Beta vulgaris L.                   Repa kŕmna

II. Kŕmne plodiny

 3. Agrostis canina L.                Psinček psí
 4. Agrostis gigantea Roth.           Psinček obrovský
 5. Agrostis stolonifera L.           Psinček poplazový
 6. Agrostis capillaris L.            Psinček obyčajný tenučký
 7. Alopecurus pratensis L.           Psiarka lúčna
 8. Arrhenatherum elatius (L.)      P. Beauv., ex J. S. et K. B.
    Presl.                            Ovsík obyčajný
 9. Bromus catharticus Vahl           Stoklas preháňavý
 10. Bromus sitchensis Trin.          Stoklas sitkanský
 11. Cynodon dactylon (L.) Pers.      Prstnatec obyčajný
 12. Dactylis glomerata L.            Reznačka laločnatá
 13. Festuca arundinacea Schreber     Kostrava trsteníkovitá
 14. Festuca ovina L.                 Kostrava ovčia
 15. Festuca pratensis Hudson         Kostrava lúčna
 16. Festuca rubra L.                 Kostrava červená
 16. A x Festulolium                  Kostravovec
 17. Lolium multiflorum Lam.          Mätonoh mnohokvetý
 18. Lolium perenne L.                Mätonoh trváci
 19. Lolium x boucheanum Kunth        Mätonoh hybridný
 20. Phalaris aquatica L.             Lesknica vodná
 21. Phleum bertolonii DC.            Timotejka uzlatá
 22. Phleum pratense L.               Timotejka lúčna
 23. Poa annua L.                     Lipnica ročná
 24. Poa nemoralis L.                 Lipnica hájna
 25. Poa palustris L.                 Lipnica močiarna
 26. Poa pratensis L.                 Lipnica lúčna
 27. Poa trivialis L.                 Lipnica pospolitá
 28. Trisetum flavescens (L.)
     P. Beauv.                        Trojštet žltkastý
 29. Hedysarum coronarium L.          Sekernica
 30. Lotus corniculatus L.            Ľadenec rožkatý
 31. Lupinus albus L.                 Lupina biela
 32. Lupinus angustifolius L.         Lupina úzkolistá
 33. Lupinus luteus L.                Lupina žltá
 34. Medicago lupulina L.             Lucerna ďatelinová
 35. Medicago sativa L.               Lucerna siata
 36. Medicago x varia T. Martyn       Lucerna menlivá
 37. Onobrychis viciifolia Scop.      Vičenec vikolistý
 38. Pisum sativum L. (partim.)       Hrach siaty peluška
 39. Trifolium alexandrinum L.        Ďatelina alexandrijská
 40. Trifolium hybridum L.            Ďatelina hybridná
 41. Trifolium incarnatum L.          Ďatelina purpurová
 42. Trifolium pratense L.            Ďatelina lúčna
 43. Trifolium repens L.              Ďatelina plazivá
 44. Trifolium resupinatum L.         Ďatelina obrátená
 45. Trigonella foenum-graecum L.     Senovka grécka
 46. Vicia faba L. (partim.)          Bôb obyčajný
 47. Vicia pannonica Crantz           Vika panónska
 48. Vicia sativa L.                  Vika siata
 49. Vicia villosa Roth.              Vika huňatá
 50. Brassica napus L.
     var. napobrassica (L.) Rchb.     Kvaka
 51. Brassica oleracea L.
     convar. acephala (DC.)           Kel kučeravý
     Alef. var. medullosa Thell.
     var. viridis L.
 52. Phacelia tanacetifolia Benth.    Facélia vratičolistá
 53. Raphanus sativus L. var.
     oleiformis Pers.                 Reďkev siata olejná

III. Olejniny a priadne rastliny
 54. Arachis hypogea L.               Podzemnica olejná
 55. Brassica rapa L. var.
     silvestris (Lam.) Briggs         Repica olejnatá
 56. Brassica juncea (L.)             Kapusta sitinová
 57. Brassica napus L. (partim.)      Repka olejka
 58. Brassica nigra (L.)              Kapusta čierna
 59. Cannabis sativa L.               Konopa siata
 60. Carthamus tinctorius L.          Požlt farbiarsky
 61. Carum carvi L.                   Rasca lúčna
 62. Gossypium spp.                   Bavlník
 63. Helianthus annuus L.             Slnečnica ročná
 64. Linum usitatissimum L.           Ľan siaty
 65. Papaver somniferum L.            Mak siaty
 66. Sinapis alba L.                  Horčica biela
 67. Glycine max (L.) Merrill         Sója fazuľová

IV. Obilniny
 68. Avena sativa L.                  Ovos siaty
 69. Hordeum vulgare L.               Jačmeň siaty
 70. Oryza sativa L.                  Ryža
 71. Phalaris canariensis L.          Lesknica kanárska
 72. Secale cereale L.                Raž siata
 73. Sorghum bicolor (L.) Moench.     Cirok dvojfarebný
 74. Sorghum sudanense (Piper)
     Stapf.                           Cirok sudánsky
 75. Sorghum bicolor (L.) Moench.     Cirok dvojfarebný
 76. x Triticosecale Wittm.           Tritikale
 77. Triticum aestivum L. emend.
     Fiori et Paol.                   Pšenica letná
 78. Triticum durum Desf.             Pšenica tvrdá
 79. Triticum spelta L.               Pšenica špaldová
 80. Zea mays L.                      Kukurica siata

V. Zemiaky
 81. Solanum tuberosum L.             Zemiak
Časť B
Zeleniny

 1. Allium ascalonicum L.             Šalotka
 2. Allium cepa L.                    Cibuľa kuchynská
 3. Allium fistulosum L.              Cibuľa zimná
 4. Allium porrum L.                  Pór pestovaný
 5. Allium sativum L.                 Cesnak kuchynský
 6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Trebuľka voňavá
 7. Apium graveolens L.               Zeler voňavý
 8. Asparagus officinalis L.          Špargľa
 9. Beta vulgaris L. var. vulgaris    Mangold
 10.Beta vulgaris L. var.
    conditiva Alef.                   Cvikla
 11.Brassica oleracea L. var.
    acephala DC.
    Alef var. sabellica L.            Kel kučeravý
 12.Brassica oleracea L. convar.
    botrytis (L.)
    Alef. var. botrytis L.            Karfiol
 13.Brassica oleracea L. convar.
    botrytis (L.)
    Alef. var. cymosa Duch.           Brokolica
 14.Brassica oleracea L. convar.
    oleracea
    var. gemmifera DC.                Kel ružičkový
 15.Brassica oleracea L. convar.
    capitata (L.)
    var. sabauda L.                   Kel hlávkový
 16.Brassica oleracea L. convar.
    capitata (L.)
    var. alba (DC.)                   Kapusta hlávková biela
 17.Brassica oleracea L. convar.
    capitata (L.)
    var. rubra  DC.                   Kapusta hlávková červená
 18.Brassica oleracea L. convar.
    acephala (DC.)
    Alef. var. gongylodes             Kaleráb
 19.Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Kapusta pekinská
 20.Brassica rapa L. var. rapa        Okrúhlica
 21.Capsicum annuum L.                Paprika ročná
 22.Cichorium endivia L.              Čakanka štrbáková,
                                      endívia
 23.Cichorium intybus L. (partim.)    Čakanka obyčajná
                                      šalátová a listová
 24.Cichorium intybus L. (partim.)    Čakanka priemyselná
 25.Citrullus lanatus (Thunb.)
    Matsum. et Nakai.                 Dyňa červená
 26.Cucumis melo L.                   Melón cukrový
 27.Cucumis sativus L.                Uhorka siata
 28.Cucurbita maxima Duchesne.        Tekvica obrovská
 29.Cucurbita pepo L.                 Tekvica obyčajná
 30.Cynara cardunculus L.             Artičoka bodliaková,
    karda
 31.Cynara scolymus L.                Artičoka zeleninová
 32.Daucus carota L.                  Mrkva obyčajná
 33.Foeniculum vulgare Mill.          Fenikel obyčajný
 34.Lactuca sativa L.                 Šalát siaty
 35.Lycopersicon lycopersicum (L.)
    Karsten ex Farw.                  Rajčiak jedlý
 36.Petroselinum crispum (Miller)
    Nyman ex A. W. Hill.              Petržlen záhradný
 37.Phaseolus coccineus L.            Fazuľa šarlátová
 38.Phaseolus vulgaris L.             Fazuľa záhradná
 39.Pisum sativum L. (partim.)        Hrach siaty okrem
                                      pelušky
 40.Raphanus sativus L.               Reďkev siata
 41.Rheum rhaponticum L.              Rebarbora pontická
 42.Scorzonera hispanica L.           Hadomor španielsky
 43.Solanum melongena L.              Baklažán
 44.Spinacea oleracea L.              Špenát siaty
 45.Valerianella locusta (L.) Laterr. Valeriánka poľná
 46.Vicia faba L. (partim.)           Bôb obyčajný záhradný
Časť C
Ostatné druhy poľnohospodárskych plodín


    Vitis                             Vinič hroznorodý
    Humulus lupulus                   ChmeľPríloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 164/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE
ODRODOVÝCH SKÚŠOK POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

Časť A
Poľné plodiny a zeleniny
1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa Protokolov na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len protokoly CPVO ) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny
 1. Helianthus annuus L.           Slnečnica ročná
 2. Hordeum vulgare L.             Jačmeň siaty
 3. Secale cereale L.              Raž siata
 4. Triticum aestivum L. emend.
    Fiori et Paol.                 Pšenica letná
 5.     Triticum durum Desf.          Pšenica tvrdá
 6.     Zea mays L.                   Kukurica siata
 7.     Solanum tuberosum L.          Zemiak

b) zeleniny
 1. Allium porrum L.               Pór pestovaný
 2. Asparagus officinalis L.       Špargľa
 3. Brassica oleracea L. convar.
    botrytis (L.)
    Alef. var. botrytis L.         Karfiol
 4. Brassica oleracea L. convar.
    botrytis (L.)
    Alef. var. cymosa Duch.        Brokolica
 5. Brassica oleracea L. convar.
    oleracea
    var. gemmifera DC.             Kel ružičkový
 6. Brassica oleracea L. convar.
    capitata (L.)
    var. sabauda L.                Kel hlávkový
 7. Brassica oleracea L. convar.
    capitata (L.)
    var. alba (DC.)                Kapusta hlávková biela
 8. Brassica oleracea L. convar.
    capitata (L.)
    var. rubra  DC.                Kapusta hlávková červená
 9. Capsicum annuum L.             Paprika ročná
10. Cichorium endivia L.           Čakanka štrbáková, endívia
11. Cucumis melo L.                Melón cukrový
12. Cucumis sativus L.             Uhorka siata
13. Daucus carota L.               Mrkva obyčajná
14. Lactuca sativa L.              Šalát siaty
15. Lycopersicon lycopersicum (L.)
    Karsten ex Farw.               Rajčiak jedlý
16. Phaseolus vulgaris L.          Fazuľa záhradná
17. Raphanus sativus L.            Reďkev siata
18. Spinacea oleracea L.           Špenát siaty
19. Valerianella locusta (L.)
    Laterr.                        Valeriánka poľná2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa Metodík na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len metodiky UPOV ) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

 1. Beta vulgaris L.               Repa kŕmna
 2. Agrostis canina L.             Psinček psí
 3. Agrostis gigantea Roth.        Psinček obrovský
 4. Agrostis stolonifera L.        Psinček poplazový
 5. Agrostis capillaris L.         Psinček obyčajný tenučký
 6. Bromus catharticus Vahl        Stoklas preháňavý
 7. Bromus sitchensis Trin.        Stoklas sitkanský
 8. Dactylis glomerata L.          Reznačka laločnatá
 9. Festuca arundinacea Schreber   Kostrava trsteníkovitá
10. Festuca ovina L.               Kostrava ovčia
11. Festuca pratensis Hudson       Kostrava lúčna
12. Festuca rubra L.               Kostrava červená
13. Lolium multiflorum Lam.        Mätonoh mnohokvetý
14. Lolium perenne L.              Mätonoh trváci
15. Lolium x boucheanum Kunth      Mätonoh hybridný
16. Phleum bertolonii DC.          Timotejka uzlatá
17. Phleum pratense L.             Timotejka lúčna
18. Poa pratensis L.               Lipnica lúčna
19. Lupinus albus L.               Lupina biela
20. Lupinus angustifolius L.       Lupina úzkolistá
21. Lupinus luteus L.              Lupina žltá
22. Medicago lupulina L.           Lucerna ďatelinová
23. Medicago sativa L.             Lucerna siata
24. Medicago x varia T. Martyn     Lucerna menlivá
25. Pisum sativum L. (partim.)     Hrach siaty peluška
26. Trifolium pratense L.          Ďatelina lúčna
27. Trifolium repens L.            Ďatelina plazivá
28. Vicia faba L. (partim.)        Bôb obyčajný
29. Vicia sativa L.                Vika siata
30. Brassica napus L. var.
    napobrassica (L.) Rchb.        Kvaka
31. Raphanus sativus L. var.
    oleiformis Pers.               Reďkev siata olejná
32. Arachis hypogea L.             Podzemnica olejná
33. Brassica rapa L. var.
    silvestris (Lam.) Briggs       Repica olejnatá
34. Brassica napus L. (partim.)    Repka olejka
35. Carthamus tinctorius L.        Požlt farbiarsky
36. Gossypium spp.                 Bavlník
37. Linum usitatissimum L.         Ľan siaty
38. Papaver somniferum L.          Mak siaty
39. Sinapis alba L.                Horčica biela
40. Glycine max (L.) Merrill       Sója fazuľová
41. Avena sativa L.                Ovos siaty
42. Oryza sativa L.                Ryža
43. Sorghum bicolor (L.) Moench.   Cirok dvojfarebný
44. x Triticosecale Wittm.         Tritikale

b) zeleniny
 1. Allium fistulosum L.           Cibuľa zimná
 2. Allium sativum L.              Cesnak kuchynský
 3. Apium graveolens L.            Zeler voňavý
 4. Beta vulgaris L. var.
    vulgaris                       Mangold
 5. Beta vulgaris L. var.
    conditiva Alef.                Cvikla
 6. Brassica oleracea L. var.
    acephala DC.
    Alef var. sabellica L.         Kel kučeravý
 7. Brassica oleracea L. convar.
    acephala (DC.)
    Alef. var. gongylodes          Kaleráb
 8. Brassica pekinensis (Lour.)
    Rupr.                          Kapusta pekinská/čínska
 9. Brassica rapa L. var. rapa     Okrúhlica
10. Cichorium intybus L.
    (partim.)                      Čakanka obyčajná šalátová a
                                   listová
11. Cichorium intybus L. (partim.) Čakanka priemyselná
12. Citrullus lanatus (Thunb.)
    Matsum. et Nakai.              Dyňa červená
13. Cucurbita maxima Duchesne.     Tekvica obrovská
14. Cucurbita pepo L.              Tekvica obyčajná
15. Cynara cardunculus L.          Artičoka bodliaková, karda
16. Cynara scolymus L.             Artičoka zeleninová
17. Foeniculum vulgare Mill.       Fenikel obyčajný
18. Petroselinum crispum (Miller)
    Nyman ex A. W. Hill.           Petržlen záhradný
19. Phaseolus coccineus L.         Fazuľa šarlátová
20. Pisum sativum L. (partim.)     Hrach siaty okrem pelušky
21. Rheum rhaponticum L.           Rebarbora pontická
22. Scorzonera hispanica L.        Hadomor španielsky
23. Solanum melongena L.           Baklažán
24. Vicia faba L. (partim.)        Bôb obyčajný záhradný3. Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 a 2, sa vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.

4. Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa skúšajú a hodnotia tieto požiadavky:
a) úroda,
b) rezistencia voči škodlivým organizmom,
c) správanie vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí,
d) kvalitatívne charakteristické znaky.

Vo výsledkoch o overovaní hospodárskej hodnoty odrody sa uvedú aj použité metódy overovania hospodárskej hodnoty.

5. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa bodu 1 sa skúšajú a hodnotia všetky znaky odrody, ktoré sú uvedené v protokoloch CPVO. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa odseku 2 sa povinne skúšajú a hodnotia tie znaky odrody, ktoré sú v metodikách UPOV označené hviezdičkou.

6. Znaky podľa bodu 5 sa hodnotia, ak ich hodnotenie nie je znemožnené stupňom prejavu niektorého iného znaku a ak vyjadreniu stupňa prejavu hodnoteného znaku nebránia environmentálne podmienky, v ktorých sa skúška vykonáva.

7. Protokoly CPVO a metodiky UPOV sú uložené v sídle kontrolného ústavu a sú verejne prístupné.

Časť B
Vinič

HLAVA I
MORFOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI
1. Rašenie listových púčikov na rastúcich výhonoch 10 až 20 cm dlhých

1.1 tvar
1.2 farba (pri otvorení, aby bolo možné pozorovať antokyan)
1.3 chĺpkatosť
2. Bylinný výhon v čase kvetu
2.1 priečny prierez (tvar a obrys)
2.2 chĺpkatosť
3. Drevitý výhon
3.1 povrch
3.2 internódium
4. Rozmiestnenie úponkov
5. Mladé listy na vrchole rastúceho výhonu 10 až 30 cm dlhého (prvé tri listy od miesta tvorenia listového púčika počítané od tohto bodu)
5.1 farba
5.2 chĺpkatosť
6. Dospelý list (medzi 8. a 11. kolienkom)
6.1 fotografia
6.2 nákres alebo priama tlač so stupnicou
6.3 celkový tvar
6.4 počet lalokov
6.5 stopkový výkrojok
6.6 hĺbka vrchných a spodných výkrojkov
6.7 chĺpkatosť spodného povrchu
6.8 povrch
6.9 bočné zúbkovanie

7. Kvet
pohlavie

8. Strapec v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)
8.1 fotografia (so stupnicou)
8.2 tvar
8.3 veľkosť
8.4 stopka (dĺžka)
8.5 priemerná hmotnosť v gramoch
8.6 oddeľovanie od stopky
8.7 kompaktnosť strapca
9. Bobuľa v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)
9.1 fotografia (so stupnicou)
9.2 tvar
9.3 tvar s uvedením priemernej hmotnosti
9.4 farba
9.5 šupka (pri stolových odrodách)
9.6 počet semien (pri stolových odrodách)
9.7 dužina
9.8 šťavnatosť
9.9 chuť (vôňa)

10. Semená (pri muštových odrodách a stolových odrodách) fotografia z dvoch strán a z profilu (so stupnicou)

HLAVA II
FYZIOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI,
STÁLOSTI A VYROVNANOSTI
1. POSUDZOVANIE RASTU

1.1 Pozorovanie fenologických fáz
Fenologické fázy sú pozorované v porovnaní s jednou kontrolovanou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami.

1.1.1 so zreteľom na Nemecko:

1.1.1.1 biele odrody viniča Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

1.1.1.2 modré odrody viniča Blauer Spätburgunder

1.1.2 so zreteľom na Francúzsko:

1.1.2.1 biele odrody viniča Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

1.1.2.2 modré odrody viniča Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache noir

1.1.2.3 stolové odrody viniča Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

1.1.3 so zreteľom na Taliansko:

1.1.3.1 biele odrody viniča Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

1.1.3.2 modré odrody viniča Barbera, Merlot, Sangiovese

1.1.3.3 stolové odrody viniča Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.4 so zreteľom na Luxembursko:
biele odrody viniča Riesling, Müller-Thurgau

1.2 Doba pučania
Dátum, keď polovica očiek pri normálnom reze pučí, sú viditeľné vnútorné chĺpky v porovnaní s kontrolnými odrodami.

1.3 Doba plného kvitnutia
Dátum, keď pri určitom počte rastlín je polovica kvetov otvorených v porovnaní s kontrolnými odrodami.

1.4 Zrelosť (pri muštových odrodách a stolových odrodách)
Okrem doby zrelosti by sa mala aj hodnotiť aj hustota alebo pravdepodobný stupeň cukornatosti muštu, jeho kyslosť a príslušná úroda hrozna vyjadrená v kilogramoch na hektár porovnaná s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami poskytujúcimi podobné úrody.

2. PESTOVATEĽSKÉ ZNAKY

2.1 Vzrast

2.2 Pestovateľský tvar (vedenie) (poloha prvého plodonosného púčika, preferovaný rez)

2.3 Produkcia

2.3.1 pravidelnosť

2.3.2 výnos

2.3.3 anomálie

2.4 Rezistencia alebo náchylnosť

2.4.1 na nevhodné podmienky

2.4.2 na škodcov

2.4.3 na praskanie bobúľ

2.5 Správanie počas vegetatívneho rozmnožovania

2.5.1 vrúbľovanie

2.5.2 rozmnožovanie odrezkami

3. POUŽITIE

1.1 na víno

1.2 ako stolové

1.3 ako podpníky

1.4 na priemyselné spracovanie


HLAVA III
MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONANIE KONTROLY

1. Ekologické informácie

1.1 miesto

1.2 geografické podmienky

1.2.1 zemepisná dĺžka

1.2.2 zemepisná šírka

1.2.3 nadmorská výška

1.2.4 expozícia a sklon

1.3 klimatické podmienky

1.4 typ pôdy

2. Technické metódy:

2.1 Pre muštové odrody a stolové odrody

2.1.1 24 krov viniča, podľa možnosti na niekoľkých rôznych podpníkoch

2.1.2 minimálne tri roky produkcie

2.1.3 minimálne dve miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

2.1.4 odoberanie vrúbľov by sa malo skúšať minimálne na troch odrodách podpníkov

2.2 Pre podpníky

2.2.1 päť krov viniča s minimálne dvoma spôsobmi vedenia

2.2.2 päť rokov po vysadení

2.2.3 tri miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

2.2.4 odoberanie vrúbľov by sa malo skúšať minimálne s tromi odrodami vrúbľov

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 164/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
Týmto nariadením sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003 uvádzajúca implementačné pravidlá podľa článku 7 Smernice Rady 2002/55/ES, ktoré sa týkajú charakteristík, ktoré sa majú používať ako minimálne na skúšanie odrôd, a minimálne podmienky na skúšanie odrôd druhov zelenín,

2. Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003 uvádzajúca implementačné pravidlá podľa článku 7 Smernice Rady 2002/53/ES, ktoré sa týkajú charakteristík, ktoré sa majú používať ako minimálne na skúšanie odrôd, a minimálne podmienky na skúšanie odrôd druhov poľných plodín,

3.Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín,

4.Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov,

5.Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy,

6.Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov,

7.Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín,

8.Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín, iného ako osivo, do obehu,

9.Smernica Komisie 72/169/EHS zo 14. apríla 1972, ktorá ustanovuje charakteristiky a minimálne požiadavky na skúšanie odrôd viniča,

10. Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča v znení

smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971,
smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974,
smernice Komisie 77/692/EHS z 28. septembra 1977,
smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982,
smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988,
smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002,

11. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín v znení

smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969,
smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971,
smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972,
smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972,
smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973,
smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975,
smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977,
smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978,
smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978,
smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979,
smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979,
smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981,
smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986,
smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988,
smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988,
smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990,
smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993,
smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995,
smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996,
smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998,
smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998,
smernice Komisie 99/8/EHS z 18. februára 1999,
smernice Komisie 99/54/EHS z 26. mája 1999,
smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001,

12. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín v znení

smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969,
smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971,
smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972,
smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972,
smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973,
smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978,
smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975,
smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977,
smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978,
smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979,
smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979,
smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980,
smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981,
smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982,
smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984,
nariadenia Rady 85/3768/EHS z 20. decembra 1985,
smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986,
smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987,
smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987,
smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988,
smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988,
smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989,
smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992,
smernice Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996,
smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996,
smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998,
smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998,
smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001.

Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.