165/2004 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) druhy olejnín a priadnych rastlín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých osivo podľa § 2 ods. 20 zákona pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín,
c) požiadavky na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín a podmienky pre dodávateľov podľa § 13 ods. 1 zákona na sledovanie a kontrolu kvality a zdravotného stavu osiva olejnín a priadnych rastlín,
d) podmienky uvádzania osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu,
e) podmienky výkonu kontroly osiva olejnín a priadnych rastlín dovezeného podľa § 11,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní osiva olejnín a priadnych rastlín,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré je preukázateľne určené

a) na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len tretia krajina ), a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 1; výroba a vývoz tohto osiva olejnín a priadnych rastlín sa riadi podľa uzavretej zmluvy,
b) na výrobu rastlín na okrasné účely.

§ 2
Druhy olejnín a priadnych rastlín
Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu musia spĺňať tie druhy olejnín a priadnych rastlín, ktoré sú uvedené v časti A bode III zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín1) (ďalej len zoznam olejnín a priadnych rastlín ).

§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva olejnín a priadnych rastlín na inú osobu; za uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu sa nepovažuje dodávka osiva olejnín a priadnych rastlín
1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len kontrolný ústav ) podľa § 18 ods. 1,
2. na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva do obehu alebo na vysievanie tohto osiva,
3. na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia osiva, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastníctvo k dodanému osivu alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva olejnín a priadnych rastlín je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,


b) základným osivom odrôd olejnín a priadnych rastlín okrem hybridov osivo, ktoré
1. bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,
2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu podľa § 2 ods. 22 zákona certifikované osivo prvej generácie, certifikované osivo druhej generácie alebo, ak je to vhodné, certifikované osivo tretej generácie,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,

c) základným osivom hybridov
ca) základné osivo inbredných línií, ktoré
1. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
2. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
cb) základné osivo jednoduchých hybridov, ktoré
1. je určené na výrobu trojlíniových alebo štvorlíniových hybridov,
2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
3. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,

d) certifikovaným osivom odrôd druhov repica olejnatá, kapusta sitinová, repka olejka, konopa siata, požlt farbiarsky, kapusta čierna, rasca lúčna, slnečnica ročná, mak siaty a horčica biela osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov podľa § 2 ods. 24 zákona, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre certifikované osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 1 až 3, pričom splnenie požiadaviek ustanovených v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo sa zistilo kontrolným ústavom alebo skúšaním vykonaným pod osobitným dohľadom podľa § 18 ods. 7,

e) certifikovaným osivom prvej generácie druhov podzemnica olejná, konopa siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre certifikované osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. je určené na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín kategórie certifikované osivo druhej generácie alebo, ak je to vhodné, certifikované osivo tretej generácie, alebo je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 1 až 3, pričom splnenie požiadaviek ustanovených v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo sa zistilo kontrolným ústavom alebo skúšaním vykonaným pod osobitným dohľadom podľa § 18 ods. 7,

f) certifikovaným osivom druhej generácie druhov podzemnica olejná, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín alebo, ak je to vhodné, je určené na výrobu osiva kategórie certifikované osivo tretej generácie,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 1 až 3, pričom splnenie požiadaviek ustanovených v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo sa zistilo kontrolným ústavom alebo skúšaním vykonaným pod osobitným dohľadom podľa § 18 ods. 7,

g) certifikovaným osivom druhej generácie druhu konopa siata osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo z certifikovaného osiva prvej generácie, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre certifikované osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre výrobu druhej generácie,
2. je určené na výrobu konope siatej zberanej v čase kvitnutia,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 1 až 3, pričom splnenie požiadaviek ustanovených v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo sa zistilo kontrolným ústavom alebo skúšaním vykonaným pod osobitným dohľadom podľa § 18 ods. 7,

h) certifikovaným osivom tretej generácie druhu ľan siaty osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, certifikovaného osiva prvej generácie alebo druhej generácie alebo, ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 1 až 3, pričom splnenie požiadaviek ustanovených v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo sa zistilo kontrolným ústavom alebo skúšaním vykonaným pod osobitným dohľadom podľa § 18 ods. 7,

i) obchodným osivom olejnín a priadnych rastlín osivo, ktoré
1. spĺňa požiadavky pre druhovú pravosť ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre obchodné osivo a ktoré
3. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,

j) združenou odrodou združenie uznaného certifikovaného osiva špecifického hybridu závislého od opeľovača a uznaného certifikovaného osiva jedného opeľovača alebo viacerých opeľovačov, ktoré sú po združení mechanicky kombinované v pomere určenom osobou zodpovednou za udržiavacie šľachtenie podľa § 9 ods. 3 zákona a ktorých pomer v združení sa oznámil kontrolnému ústavu,
k) špecifickým hybridom závislým od opeľovača samčí sterilný komponent v rámci združenej odrody (ďalej len samičí komponent ),
l) opeľovačom komponent prášiaci peľ v rámci združenej odrody (ďalej len samčí komponent ).

§ 4
Všeobecné požiadavky na
osivo olejnín a priadnych rastlín
(1) Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktorého odroda sa neregistrovala podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebolo vyrobené z odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona.

(2) Na osivo olejnín a priadnych rastlín odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd, ktoré spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie, uvádzanie do obehu a uzatváranie obalov s osivom olejnín a priadnych rastlín.

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva
olejnín a priadnych rastlín
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty olejnín a priadnych rastlín podľa § 2 ods. 18 zákona, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo. Množiteľské porasty sa musia založiť iba z uznaného osiva podľa § 2 ods. 21 zákona alebo zo šľachtiteľského osiva podľa § 10 ods. 7.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín určených na výrobu osiva olejnín a priadnych rastlín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo sú ustanovené v prílohe č. 1.

(3) Osivo predstupňov všetkých druhov olejnín a priadnych rastlín sa môže vyrábať iba v generácii množenia SE1. Základné osivo všetkých druhov olejnín a priadnych rastlín sa môže vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo všetkých druhov olejnín a priadnych rastlín sa môže vyrábať v generáciách množenia C1 a C2 a v prípade druhu ľan siaty aj v generácii množenia C3. Pri obchodnom osive olejnín a priadnych rastlín sa generácia množenia neuvádza. Obchodné osivo olejnín a priadnych rastlín sa označuje symbolom O.

(4) Pri uznávaní množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín semenárskym inšpektorom podľa § 18 ods. 7 kontrolný ústav z uznaných množiteľských porastov nasledujúcou kontrolou prehliadne najmenej

a) 10 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami,
b) 20 % množiteľských porastov s cudzoopelivými rastlinami,
c) 5 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami alebo 15 % množiteľských porastov s cudzoopelivými rastlinami, ak osivo použité na založenie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín bolo úradne laboratórne skúšané a uznané kontrolným ústavom alebo v niektorom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len členský štát ) s využitím morfologických, fyziologických alebo biochemických postupov na identifikáciu odrody a určenie jej odrodovej čistoty.

(5) Z dávok osív olejnín a priadnych rastlín pozberaných z množiteľských porastov, ktoré uznali semenárski inšpektori podľa odseku 4, kontrolný ústav odoberie vzorky ešte pred ich pozberovou úpravou na účely nasledujúcej úradnej kontroly uznávania množiteľských porastov semenárskymi inšpektormi, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív olejnín a priadnych rastlín na určenie odrodovej čistoty, odrodovej pravosti a analytickej čistoty osiva olejnín a priadnych rastlín.

(6) Ak komisia prijme opatrenie, ktorým ustanoví podrobné podmienky na vykonávanie kontrol množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín semenárskym inšpektorom pod osobitným dohľadom kontrolného ústavu podľa odseku 4, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) postupuje podľa § 21 písm. b).

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu
osiva olejnín a priadnych rastlín
(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva olejnín a priadnych rastlín sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo olejnín a priadnych rastlín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo.

§ 7
Uznávanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo olejnín a priadnych rastlín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo. Osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený na účely uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek osiva olejnín a priadnych rastlín z homogénnych dávok podľa osobitného predpisu. Požiadavky na najvyššiu hmotnosť dávky a najnižšiu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti
a kvalitu osiva olejnín a priadnych rastlín

§ 8
(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným osivom olejnín a priadnych rastlín, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 2, ministerstvo môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva osiva olejnín a priadnych rastlín, ktorým na účely uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Ministerstvo zároveň v opatrení ustanoví podmienky, za ktorých dodávateľ ručí za klíčivosť osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaného do obehu. Dodávateľ je povinný okrem úradnej návesky podľa § 13 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem klíčivosti osiva olejnín a priadnych rastlín uvedie aj svoje obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo olejnín a priadnych rastlín pochádza. Dodávateľ sa musí písomne zaručiť za deklarovanú klíčivosť osiva olejnín a priadnych rastlín.

(2) Osivo olejnín a priadnych rastlín sa môže v kategóriách základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo uvádzať do obehu po prvého kupujúceho aj pred ukončením úradnej skúšky klíčivosti, ak

a) dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,
b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva olejnín a priadnych rastlín,
c) dodávateľ prvému kupujúcemu osiva olejnín a priad- nych rastlín zaručí aj klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou,
d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a číslom dávky osiva olejnín a priadnych rastlín,
e) kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva olejnín a priadnych rastlín.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín.

(4) Ak dodávateľ dodal osivo olejnín a priadnych rastlín, na ktoré bola udelená výnimka podľa odseku 1 alebo odseku 2, do niektorého členského štátu, kontrolný ústav je povinný spolupracovať so zodpovedným orgánom príslušného členského štátu pri prehliadkach porastov, ktoré boli založené z dodaného osiva olejnín a priadnych rastlín.

§ 9
(1) V prípade dočasného ohrozenia zásobovania trhu základným osivom olejnín a priadnych rastlín alebo certifikovaným osivom olejnín a priadnych rastlín ministerstvo požiada komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2, alebo podľa § 40 ods. 2 zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu osiva odrody, ktorá nie je zapísaná v listine registrovaných odrôd, v Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 8 ods. 1 a 2.

(2) Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 sa môže prijať iba na množstvo osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom olejnín a priadnych rastlín.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd olejnín a priadnych rastlín dodávaného podľa odseku 1 je dodávateľ povinný použiť úradnú návesku používanú pre obchodné osivo podľa § 13 ods. 4 písm. e). Na úradnej náveske musí byť vždy uvedené, že dodávané osivo olejnín a priadnych rastlín je osivo kategórie, ktorá spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené týmto nariadením, alebo je osivom neregistrovanej odrody.

§ 10
Uvádzanie osiva olejnín
a priadnych rastlín do obehu
(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo olejnín a priadnych rastlín, ak ho kontrolný ústav neuznal ako

a) osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo druhov repka olejka, repica olejnatá, konopa siata, požlt farbiarsky, rasca lúčna, bavlník, slnečnica ročná a ľan siaty (priadny aj olejnatý),
b) osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo druhov, ktoré nie sú uvedené v písmene a),
c) ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením a v prípade obchodného osiva podmienky ustanovené v § 17 zákona.

(2) Ak komisia rozhodne, že od určitého času nemožno osivo niektorých druhov olejnín a priadnych rastlín uvádzať do obehu, ak nebolo uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo, dodávateľ nesmie od toho času uvádzať do obehu osivo vybraných druhov olejnín a priadnych rastlín v kategórii obchodné osivo. Ministerstvo zverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len vestník ) zákaz uvádzať do obehu niektoré druhy osiva, olejnín a priadnych rastlín v kategórii obchodné osivo.

(3) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo olejnín a priadnych rastlín musí byť balené v uzavretých obaloch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 13, ak toto nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(4) Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo olejnín a priadnych rastlín v malom množstve, osivo nemusí byť balené, uzatvorené a označené podľa odseku 3, dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva olejnín a priadnych rastlín.

(5) Dodávateľ môže do obehu uvádzať aj

a) šľachtiteľské osivo olejnín a priadnych rastlín podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa podmienky podľa odseku 7,
b) ním vyrobené osivo olejnín a priadnych rastlín na spracovanie za podmienky, že zabezpečí jeho identitu,
c) malé množstvá osiva olejnín a priadnych rastlín na vedecké alebo šľachtiteľské účely,
d) prijateľné množstvá osiva olejnín a priadnych rastlín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo pokusné účely, ak bola podaná žiadosť o jej registráciu podľa § 3 ods. 1 zákona alebo taká žiadosť bola podaná aspoň v jednom členskom štáte, a to až do rozhodnutia o registrácii odrody,
aj keď toto osivo nebolo uznané v niektorej z kategórií uvedených v odseku 1.

(6) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody olejnín alebo priadnych rastlín podľa odseku 5, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu2) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(7) Šľachtiteľské osivo olejnín a priadnych rastlín sa môže podľa odseku 5 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a) ho úradne prehliadol kontrolný ústav, pričom sa zistilo, že spĺňa požiadavky pre certifikáciu osiva olejnín a priadnych rastlín ustanovené v prílohe č. 2,
b) je zabalené podľa § 12,
c) každý obal musí byť označený úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1. označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,
2. výrobné číslo alebo číslo dávky,
3. mesiac a rok balenia alebo
4. mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,
5. botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
6. názov odrody,
7. údaj osivo vyššej generácie množenia ,
8. počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.

(8) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo združenej odrody, len ak osivo samičieho komponentu bude morené inou farbou ako osivo samčieho komponentu a ak spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

§ 11
Dovoz osiva olejnín a priadnych
rastlín z tretích krajín
(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky, kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať osivo olejnín a priadnych rastlín z tretej krajiny, iba ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že osivo olejnín a priadnych rastlín vyrábané v tejto tretej krajine poskytuje ekvivalentné záruky (rovnocennosť) ako osivo olejnín a priadnych rastlín vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä pokiaľ ide o jeho kvalitu, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čistotu, o jeho zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky uvedené v prílohe č. 1 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza, a na uznávanie a kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva olejnín a priadnych rastlín v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný si od vývozcu zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive olejnín a priadnych rastlín:

a) druh olejnín alebo priadnych rastlín,
b) odrodu,
c) kategóriu množiteľského materiálu,
d) krajinu výroby osiva a zodpovedný orgán,
e) krajinu vývozu,
f) dovozcu,
g) množstvo dovezeného osiva olejnín a priadnych rastlín.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

(5) Ak komisia prijme opatrenie na uvádzanie údajov podľa odseku 3, ministerstvo bude postupovať podľa § 21 písm. d).

§ 12
Balenie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1) Obaly s osivom predstupňov, základným osivom, certifikovaným osivom a obchodným osivom olejnín a priadnych rastlín musia byť uzavreté úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa tak, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale pri pokuse o falšovanie osiva olejnín a priadnych rastlín. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len úradná pečať ) a úradná náveska.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Ak komisia prijme opatrenie o používaní pečatného systému pri balení osiva olejnín a priadnych rastlín, ministerstvo bude postupovať podľa § 21 písm. e).

(4) Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu je dodávateľ povinný na úradnej náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(5) Ministerstvo môže požiadať komisiu o výnimku z odseku 1 a o ustanovenie podmienok na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu v malom balení ES.

§ 13
Označovanie osiva olejnín a priadnych rastlín
(1) Pri uvádzaní osiva predstupňov, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu v obaloch je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) pre osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo
1. označenie kvalita ES ,
2. označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: balené (mesiac a rok) alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené ako: vzorkované ... (mesiac a rok) ,
4. číslo dávky,
5. botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
6. názov odrody,
7. kategóriu osiva a generáciu množenia,
8. krajinu výroby,
9. deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
10. ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,
11. v prípade hybridov alebo inbredných línií
11.1 pri dodávke základného osiva názov tohto komponentu spolu s údajom komponent ,
11.2 pri dodávke certifikovaného osiva názov odrody spolu s údajom hybrid ,
12. ak sa skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj preskúšané ... (mesiac a rok) spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,
b) pre obchodné osivo
1. označenie kvalita ES ,
2. označenie Obchodné osivo (necertifikované ako odroda) ,
3. označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: balené (mesiac a rok) ,
5. číslo dávky,
6. botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
7. krajinu výroby,
8. deklarovanú hmotnosť čistú alebo celkovú,
9. ak sa použili granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,
10. ak sa skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj preskúšané ... (mesiac a rok) spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,
c) pre certifikované osivo združenej odrody
1. označenie kvalita ES ,
2. označenie certifikované osivo združenej odrody ,
3. označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako: balené (mesiac a rok) ,
5. číslo dávky,
6. botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
7. názov združenej odrody,
8. krajinu výroby,
9. deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
10. percento hmotnosti samičieho komponentu a samčieho komponentu v osive združenej odrody,
11. farbu moridla samičieho komponentu, farbu moridla samčieho komponentu a jeho účinnú látku.

(2) Úradná náveska sa nesmie použiť viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku3) alebo v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visiacej úradnej návesky môže použiť aj nalepovaciu úradnú návesku.

(3) Na základe žiadosti ministerstva môže komisia udeliť súhlas, aby dodávatelia pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 vytlačené nezmazateľným spôsobom priamo na obale vo forme úradnej návesky. Ministerstvo informuje dodávateľov o udelenom súhlase bez zbytočného odkladu uverejnením oznámenia vo vestníku.

(4) Úradné návesky na obaloch s osivom olejnín a priadnych rastlín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Úradná náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo a pre osivo predstupňov,
b) biela pre základné osivo,
c) modrá pre certifikované osivo prvej generácie množenia,
d) červená pre certifikované osivo následných generácií množenia,
e) hnedá pre obchodné osivo,
f) sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte,
g) modrá s uhlopriečnym zeleným pásom pre osivo združenej odrody.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu úradného dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len sprievodný doklad ) v rovnakej farbe, ako je farba úradnej návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch 4, 5 a 6 a pri dodávke obchodného osiva najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. b) bodoch 2, 5 a 6. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený tak, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak údaje podľa odseku 1 sú nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak nalepovacia úradná náveska na obale je z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(6) Označovanie osiva olejnín a priadnych rastlín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé balenia osiva ES olejnín a priadnych rastlín. Ministerstvo môže požiadať komisiu o udelenie výnimky z odseku 1 a o ustanovenie podmienok na označovanie a uzatváranie malých balení ES osiva olejnín a priadnych rastlín.

(7) Ak dodávateľ uvádza do obehu osivo olejnín a priadnych rastlín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s úradne nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2 alebo osivo podľa § 9, je povinný uviesť o tom údaj na úradnej náveske.

(8) Ak dodávateľ dodáva osivo olejnín a priadnych rastlín na iné účely ako účely poľnohospodárskej výroby, môže túto skutočnosť uviesť na úradnej náveske.

(9) Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o osivo olejnín a priadnych rastlín geneticky modifikovanej odrody. Osivo olejnín a priadnych rastlín geneticky modifikovanej odrody možno použiť iba na založenie množiteľských porastov alebo porastov určených na výrobu poľnohospodárskych výrobkov.

(10) Ak dodávané osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo olejnín a priadnych rastlín bolo chemicky ošetrené, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo olejnín a priadnych rastlín, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(11) Pri uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu a najmä osiva, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, možno návesku dodávateľa používať iba za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 14
Dočasné pokusy
(1) Komisia je oprávnená rozhodnúť, že na účel overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu v Európskom spoločenstve sa vykonajú na území Slovenskej republiky a ostatných členských štátov dočasné pokusy zamerané na určité podmienky a požiadavky na úrovni Európskeho spoločenstva na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.

(2) Po prijatí rozhodnutia komisie o vykonaní dočasných pokusov podľa odseku 1 ministerstvo prijme úradné opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania určitých povinností ustanovených v tomto nariadení.

(3) Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 15
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1) Komisia je oprávnená rozhodnúť, že prostredníctvom svojich zástupcov a zástupcov členských štátov sa vykonajú na území Slovenskej republiky porovnávacie skúšky a pokusy s cieľom zistiť, či osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené týmto nariadením na jeho uvádzanie do obehu.

(2) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účel následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu osiva olejnín a priadnych rastlín uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj osivo olejnín a priadnych rastlín

a) vyrobené v tretích krajinách,
b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.

(3) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva olejnín a priadnych rastlín a na overenie, či osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(4) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 16
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva olejnín a priadnych rastlín a jeho uvádzania do obehu náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a osivá spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Pri dodávkach osiva olejnín a priadnych rastlín kontrolný ústav môže vykonávať kontrolu druhovej pravosti, druhovej čistoty, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 17
Osobitné ustanovenia o uznávaní
osiva olejnín a priadnych rastlín
(1) Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, a
b) zberalo v inom členskom štáte,
sa môže kontrolným ústavom uznávať podľa § 15 zákona, ak sa množiteľské porasty tohto osiva úradne prehliadli v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva olejnín a priadnych rastlín a ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu osiva, v ktorej bolo vyrobené.

(2) Ak osivo olejnín a priadnych rastlín podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného certifikovaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, kontrolný ústav môže takto vyrobené osivo uznať v kategórii základné osivo, ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(3) Osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4, sa bude baliť podľa podmienok ustanovených v § 12. Každé balenie musí byť

a) označené úradnou náveskou sivej farby, ktorá obsahuje tieto údaje:
1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2. botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
3. názov odrody; v prípade odrôd (inbredných línií a hybridov), ktoré sú určené výlučne ako komponenty odrôd, sa uvedie údaj komponent ,
4. kategóriu osiva,
5. v prípade hybridných odrôd sa uvedie údaj hybrid ,
6. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
7. deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
8. údaj osivo necertifikované ,
b) sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje tieto údaje:
1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydáva,
2. botanický názov druhu olejniny alebo priadnej rastliny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
3. názov odrody,
4. kategóriu osiva,
5. výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,
6. pole alebo číslo dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,
7. oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,
8. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
9. v prípade certifikovaného osiva počet generácií množenia nasledujúcich po základnom osive,
10. vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od olejniny alebo priadnej rastliny, z ktorej osivo pochádza, sú splnené,
11. výsledky rozborov osiva.

(4) Kontrolný ústav môže uznávať aj osivo olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, a
b) zberalo v tretej krajine,
ak množiteľské porasty založené v tretej krajine sa úradne prehliadli na účely uznávania osiva olejnín a priadnych rastlín a ak komisia tejto tretej krajine priznala rovnocennosť podľa § 11 ods. 2 pre uznávanie osiva so skúšaním osív vykonávaným v Európskom spoločenstve, pričom sa úradnými skúškami zistilo, že osivo olejnín a priadnych rastlín spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre príslušnú kategóriu osiva olejnín a priadnych rastlín.

§ 18
Zodpovedný orgán
(1) Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo a za uznávanie osiva predstupňov, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva olejnín a priadnych rastlín a úradnú kontrolu uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 16 je kontrolný ústav podľa § 30 zákona.

(2) Zodpovedným orgánom za vykonanie pomocných činností pri uznávaní osiva olejnín a priadnych rastlín a za vykonanie úradnej kontroly uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín môže byť iba odborne spôsobilá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba na základe poverenia kontrolného ústavu.

(3) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činnosti podľa odseku 2 fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu iba v prípade, ak táto fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech z výsledku vykonanej kontroly a z opatrení, ktoré treba prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav na účel zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 14 a 15.

(5) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu olejnín a priadnych rastlín podľa § 5 ods. 1,
b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) olejnín a priadnych rastlín,
c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) olejnín a priadnych rastlín,
d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 16,
e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,
f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.

(6) Zodpovedný orgán uvedený v odseku 2 vydáva doklady podľa odseku 5 v mene kontrolného ústavu, len ak bol na to poverený podľa odseku 3.

(7) Prehliadky množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín vykonávané pod osobitným dohľadom podľa § 3 písm. d) bodu 4, § 3 písm. e) bodu 4, § 3 písm. f) bodu 4, § 3 písm. g) bodu 4 a § 3 písm. h) bodu 4 môže vykonávať fyzická osoba (ďalej len semenársky inšpektor ), ktorá

a) je odborne spôsobilá na vykonávanie takej činnosti,
b) z tejto činnosti alebo z úradných opatrení vydaných podľa odsekov 4 a 5 na základe jej činnosti nemá žiadny osobný prospech,
c) podpísala čestné vyhlásenie, že činnosť semenárskeho inšpektora bude vykonávať riadne a svedomito v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi uznávanie množiteľských porastov poľnohospodárskych plodín,
d) na vykonanie takej činnosti má kontrolným ústavom udelené písomné poverenie s uvedením
1. druhu činnosti,
2. obdobia platnosti poverenia,
3. evidenčného čísla semenárskeho inšpektora.

(8) Ak semenársky inšpektor poruší niektorú z požiadaviek a povinností ustanovených v odseku 7, kontrolný ústav zruší

a) poverenie udelené podľa odseku 7 písm. d),
b) úradné rozhodnutie semenárskeho inšpektora vydané v súvislosti s porušením jeho povinnosti, ak sa nepreukáže, že množiteľský porast olejnín alebo priadnych rastlín spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

§ 19
Zabezpečovanie plnenia úloh
vyplývajúcich z opatrení komisie
Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 4 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo olejnín a priadnych rastlín do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,
b) informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky podľa § 18,
c) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 12 ods. 5 a § 13 ods. 6,
d) na základe žiadosti komisie príjme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 14 a 15 a na posúdenie ich výsledkov,
e) môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu s dočasným alebo s časovým obmedzením tohto nariadenia na uvádzanie osiva do obehu pri druhu požlt farbiarsky alebo pri tých druhoch olejnín alebo priadnych rastlín, ktorých osivo sa na území Slovenskej republiky obvykle nevyrába alebo neuvádza do obehu.

§ 20
Konzultácie s výbormi komisie
(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, riadiacim výborom a s regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a v regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého menuje a odvoláva ministerstvo.

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti

a) o podmienkach dodávok osiva olejnín a priadnych rastlín, ktoré sa nepovažujú za uvádzanie osiva do obehu a za obchodné využívanie odrôd olejnín a priadnych rastlín podľa § 3 písm. a),
b) o podmienkach uznávania množiteľských porastov a osív olejnín a priadnych rastlín pod osobitným dohľadom podľa § 5 ods. 6,
c) o podmienkach dodávok osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 10 ods. 5 písm. d), najmä o ich balení, množstvách a o iných podmienkach dodávok,
d) o uvádzaní údajov o osive olejnín a priadnych rastlín dovážaného z tretích krajín podľa § 11 ods. 5,
e) o používaní pečatného systému pri balení osiva olejnín a priadnych rastlín podľa § 12 ods. 3,
f) o používaní návesky dodávateľa pri uvádzaní osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu podľa § 13 ods. 11,
g) o osive olejnín a priadnych rastlín určenom na zachovanie genetických zdrojov rastlín4) v mieste ich pôvodného výskytu a ich trvalo udržateľného využívania, ak sú spojené s osobitnými prírodnými a poloprírodnými habitatmi a sú ohrozené genetickou eróziou,
h) o uvádzaní do obehu chemicky ošetreného osiva olejnín a priadnych rastlín a osiva olejnín a priadnych rastlín vhodného na organické pestovanie rastlín,
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia komisiou.

§ 22
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Rady Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 23
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 2 ods. 2, § 4, § 5 ods. 6, § 8 ods. 4, § 9, § 10 ods. 2, § 10 ods. 7 písm. c) bodu 1, § 11, § 13 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, § 13 ods. 1 písm. b) bodov 1, 3, § 13 ods. 3, 6 a 11, § 14, 15, 17, § 18 ods. 4, § 19 a 20, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.

 


1) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.
2) § 21 a 22 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 165/2004 Z. z.

POŽIADAVKY
na uznanie množiteľských porastov olejnín a priadnych rastlín1. Predplodina na poli nesmie odporovať výrobe osiva druhov a odrôd plodiny a pole musí byť dostatočne čisté, bez samovysiatych rastlín z predchádzajúcich pestovaní.

V prípade hybridov kvaky sa na pozemku nesmú päť rokov pestovať žiadne rastliny z rodu Cruciferae.

2. Plodina musí spĺňať tieto požiadavky na izolačné vzdialenosti od príbuzných zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie:

Plodina

Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť

1

2

  Brassica spp. okrem Brassica napus; Cannabis sativa
  okrem jednodomej konopy; Carthamus tinctorius; Carum
  carvi; Gossypium spp. iné ako hybridy Gossypium
  hirsutum a/alebo Gossypium barbadense; Sinapis alba:

 

  na výrobu osiva predstupňov a základného osiva

400 m

  na výrobu certifikovaného osiva

200 m

  Brassica napus:

 

  na výrobu osiva predstupňov a základného osiva

 

  odrôd iných ako hybridy

200 m

  na výrobu základného osiva hybridov

500 m

  na výrobu certifikovaného osiva odrôd iných ako

 

     hybridy         

100 m

  na výrobu certifikovaného osiva hybridov     

300 m

  Cannabis sativa, konopa jednodomá:   

 

  na výrobu osiva predstupňov a základného osiva

5 000 m  

  na výrobu certifikovaného osiva

1 000 m

  Helianthus annuus:

 

  na produkciu základného osiva hybridov

1 500 m

  na výrobu osiva predstupňov a základného osiva

 

     odrôd iných ako hybridy

750 m

  na výrobu certifikovaného osiva

500 m

  Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense:

 

  na výrobu základného osiva rodičovských línií

 

    Gossypium hirsutum

600 m

  na výrobu základného osiva rodičovských línií

 

    Gossypium barbadense

800 m

  na výrobu certifikovaného osiva interšpecifických

 

     hybridov Gossypium hirsutum

200 m

  na výrobu certifikovaného osiva interšpecifických

 

     hybridov Gossypium barbadense

600 m

  na výrobu certifikovaného osiva interšpecifických

 

     hybridov Gossypium barbadense

600 mNa tieto vzdialenosti sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opelením.

3. Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť, odrodovú čistotu alebo v prípade porastov inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu jej znakov.

4. Pri výrobe osiva hybridov sa ustanovenia bodov 1 až 3 uplatnia aj na znaky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

5. Plodiny Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. a hybridy Helianthus annuus a Brassica napus musia spĺňať tieto štandardy alebo ďalšie podmienky:

a) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi a Gossypium spp. iné ako hybridy:
počet rastlín rastlinných druhov, o ktorých je zrejmé, že nepatria k odrode, nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:
aa) jedna rastlina na 30 m2 pri výrobe osiva predstupňov a základného osiva,
ab) jedna rastlina na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva,
b) hybridy Helianthus annuus:
ba) percento rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria do inbrednej línie alebo do komponentu, nesmie prekročiť:
baa) na výrobu základného osiva:
baaa) inbredné línie 0,2 %,
baab) jednoduché hybridy:
samčie rodičovské rastliny, ktoré majú peľ v čase, keď dve percentá alebo viac samičích rastlín majú opeliteľné kvety 0,2 %,
materská rastlina 0,5 %,
bab) na výrobu certifikovaného osiva:
samčie komponenty, rastliny, ktoré majú peľ v čase, keď päť percent alebo viac samičích rastlín má opeliteľné kvety 0,5 %,
samičí komponent 1,0 %,
bb) osivo hybridov musí spĺňať tieto požiadavky:
bba) samčí komponent musí produkovať a prášiť dostatok peľu z rastlín v čase kvitnutia rastlín samičieho komponentu,
bbb) ak má samičí komponent citlivé blizny, percento samičích komponentov, ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %,
bbc) na výrobu základného osiva celkové percento rastlín samičích komponentov, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu a ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %,
bbd) ak podmienky stanovené v prílohe č. 2, časti I bode 2 nemožno splniť, musí sa splniť toto: komponent so samčou sterilitou sa má využívať na výrobu certifikovaného osiva s využitím samčieho komponentu, ktorý obsahuje špecifickú obnoviteľskú líniu alebo línie tak, že prinajmenej jedna tretina rastlín pestovaných z výsledného hybridu bude produkovať peľ, ktorý bude normálny po všetkých stránkach,

c) hybridy Brassica napus vyrábané s použitím samčej sterility:
ca) percento rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria do inbrednej línie alebo komponentu, nesmie prekročiť:
caa) na výrobu základného osiva:
caaa) inbredné línie 0,1 %,
caab) jednoduché hybridy:
samčie komponenty 0,1 %,
samičie komponenty 0,2 %,
cab) na výrobu certifikovaného osiva:
samčie komponenty 0,3 %,
samičie komponenty 1,0 %,
cb) samčia sterilita pri výrobe základného osiva musí byť minimálne 99-percentná a pri výrobe certifikovaného osiva 98-percentná; úroveň samčej sterility sa musí overiť pri prehliadke porastu na absenciu fertilných tyčiniek v čase kvitnutia,
d) hybridy Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense:
da) v porastoch na výrobu základného osiva rodičovských línií Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense minimálna odrodová čistota samčích aj samičích rodičovských línií musí byť 99,8-percentná v čase, keď 5 % alebo viac rastlín, z ktorých sa vyrobí osivo, má na peľ receptívne kvety; úroveň samčej sterility rodičovskej línie, z ktorej sa vyrobí osivo, musí sa overiť prehliadkou na prítomnosť sterilných tyčiniek v čase kvitnutia a nesmie byť nižšia ako 99,9-percentná.
db) v porastoch na výrobu certifikovaných hybridov odrôd Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense minimálna odrodová čistota rastlín rodiča, z ktorých sa osivo vyrába, aj rastlín rodiča opeľovača musí byť 99,5-percentná v čase, keď 5 % alebo viac rastlín, z ktorých sa vyrobí osivo, má na peľ receptívne kvety. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie, z ktorej sa vyrobí osivo, musí sa overiť prehliadkou na prítomnosť sterilných tyčiniek v čase kvitnutia a nesmie byť nižšia ako 99,7-percentná.

6. Počet škodlivých organizmov, ktoré ovplyvňujú kvalitu osiva, musí byť čo najnižší. V prípade Glycine max. je táto podmienka uplatniteľná najmä na Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora a var. sojae, Phialophora gregata a Phytophthora megasperma f. sp. glycinea.

7. Splnenie požiadaviek podľa bodov 1 až 6 sa overí poľnými prehliadkami, ktoré sa uskutočnia podľa týchto požiadaviek:

a) poľná prehliadka v čase najvhodnejšom na posúdenie stanovených znakov,
b) v prípadoch porastov okrem hybridov Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense sa musí vykonať aspoň jedna poľná prehliadka,

V prípade hybridov Helianthus annuus sa musia uskutočniť aspoň dve poľné prehliadky.

V prípade hybridov Brassica napus sa musia uskutočniť aspoň tri poľné prehliadky. Prvá sa má vykonať pred kvitnutím, druhá v čase skorého kvitnutia a tretia na konci kvitnutia.

V prípade hybridov Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense sa musia uskutočniť aspoň tri poľné prehliadky. Prvá sa má vykonať v čase skorého kvitnutia, druhá na konci kvitnutia a tretia na konci kvitnutia po odstránení rodiča opeľovača, kde je to vhodné.

c) poľná prehliadka sa vykoná podľa metodiky, ktorá je vhodná na uznávanie množiteľského porastu,
d) hmotnostné percento inertného materiálu, ako je uvedené v súlade s medzinárodnými metódami testovania, nemá prekročiť 0,3 %.

Členské štáty môžu byť oprávnené nevykonávať skúšky so zreteľom na uvedené štandardy alebo iné podmienky, ak na základe predchádzajúcej skúsenosti sú pochybnosti, či tieto štandardy, alebo podmienky boli splnené.

II. OBCHODNÉ OSIVOPožiadavky ustanovené v častiach 2 až 4 sa uplatňujú aj na obchodné osivo.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 165/2004 Z. z.

POŽIADAVKY
na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva olejnín a priadnych rastlín

I. OSIVO PREDSTUPŇOV, ZÁKLADNÉ OSIVO A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1. Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivo ďalej vymenovaných druhov má byť v súlade najmä s nasledujúcimi štandardmi alebo podmienkami:

Druhy a kategórie

Minimálna
odrodová čistota
(%)

1

2

    Arachis hypogaea:

 

    osivo predstupňov a základné osivo

    99,7

    certifikované osivo

    99,5

    Brassica napus odrody iné ako hybridy okrem odrôd určených výhradne na kŕmne
    účely, Brassica rapa okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely:

 

    osivo predstupňov a základné osivo

    99,9

    certifikované osivo

    99,7

    Brassica napus spp., odrody určené výhradne na kŕmne účely, Brassica rapa,
    odrody určené výhradne na kŕmne účely, Helianthus annuus, iné ako hybridy odrôd

 

    osivo predstupňov a základné osivo

    99,7

    certifikované osivo

    99

    Linum usitatissimum:

 

    osivo predstupňov a základné osivo

    99,7

    certifikované osivo prvej generácie

    98

    certifikované osivo druhej generácie

    97,5

    Papaver somniferum:

 

    osivo predstupňov a základné osivo

    99

    certifikované osivo

    98

    Glycine max:

 

    osivo predstupňov a základné osivo

    99,5

    certifikované osivo

    99Minimálna odrodová čistota sa musí preskúšať najmä pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe 1.

V prípade hybridov Brassica napus vyrábaných s použitím samčej sterility osivo musí spĺňať nasledujúce podmienky a štandardy:

a) osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, ktoré sa týkajú charakteristík komponentov vrátane samčej sterility a obnovenia fertility,
b) minimálna odrodová čistota musí byť táto:
základné osivo, materský komponent 99,0 %,
základné osivo, otcovský komponent 99,0 %,
certifikované osivo 90,0 %,
c) osivo nesmie byť certifikované skôr, ako sú známe výsledky úradných následných poľných prehliadok porastov, ktoré boli založené z úradne odobratých vzoriek zo základného osiva a sú založené a hodnotené v sezóne, v ktorej sa vyrába certifikované osivo, a týmito výsledkami nie je úradne potvrdené, že vyrobené základné osivo splnilo požiadavky týkajúce sa pravosti odrody v predpísaných charakteristikách komponentov vrátane samčej sterility a obnovenia fertility, ako aj minimálne požiadavky, ktoré sú pre odrodovú čistotu uvedené v písmene b),

V prípade základného osiva hybridov odrodovú čistotu možno preveriť vhodnými biochemickými metódami.

d) splnenie požiadaviek na minimálnu odrodovú čistotu uvedených v písmene b) vzhľadom na certifikované osivo hybridov musí sa overiť v rámci následných poľných prehliadok v primeranom množstve z celkového počtu úradne odobratých vzoriek; využiť sa môžu aj vhodné biochemické metódy.

2. Ak požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 bode 5 písm. bbd) nemožno splniť, musia sa splniť tieto požiadavky: ak sa na produkciu certifikovaného osiva hybridov slnečnice použil komponent so samčou sterilitou materského komponenta a samičí komponent, ktorý neobnovuje fertilitu, osivo vyrábané s komponentom so samčou sterilitou sa má zmiešať s osivom vyrobeným s plne fertilnými rodičmi. Pomer osiva samčieho sterilného komponentu a samčieho fertilného osiva nesmie prekročiť pomer dva ku jednej.

3. Osivo má spĺňať tieto štandardy alebo iné podmienky týkajúce sa klíčenia, analytickej čistoty a obsahu osiva iných druhov včítane Orobanche spp.:

A. Tabuľka

Druhy kategórie

 

Analytická čistota

Maximálny počet semien iných rastlín vo vzorke

Maxi-
málny
počet
semien
Oro-
banche
spp.

 

Minimál- na klíčivosť (% klíčivých zŕn)

Mini- málna analy- tická čistota (hmot- nostné %)

Maximál- ny počet semien iných rastlin- ných druhov (hmot- nostné %)

Ostatné rastlin- né druhy (a)

Avena ludovicia- na, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanis- trum

Rumex spp. okrem Rumex acetosella

Alopecurus myosuro- ides

Lolium remotum

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

 

 

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

85

98

-{}-0,3

 

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

certifikované
osivo

85

98

0,3

 

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

 

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

 

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carum carvi

70

97

 

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 

 

Gossypium spp.

80

98

 

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

 

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ľan priadny

92

99

 

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

ľan siaty

85

99

 

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

 

25 (b)

0

0 (c) (d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

85

98

0,3

 

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

certifikované
osivo

85

98

0,3

 

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Glycine max.

80

98

 

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 B. Štandardy alebo iné podmienky, ktoré sa uplatňujú, ak je na ne odkaz v tabuľke v I. časti bode 3 tejto prílohy:

a) maximálny obsah semien stanovený v stĺpci 5 zahŕňa tiež osivá druhov v stĺpcoch 6 až 11,
b) určenie celkového obsahu semien ostatných rastlinných druhov podľa počtu sa nemusí urobiť, ak sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 5 sú splnené,
c) určenie celkového obsahu semien Cuscuta spp. podľa počtu sa nemusí urobiť, ak sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 7 sú splnené,
d) prítomnosť jedného semena Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nesmie posudzovať ako znečistenie, ak druhá vzorka tej istej veľkosti je bez semien Cuscuta spp.,
e) osivo musí byť bez semien Orobanche spp.; prítomnosť jedného semena Orobanche spp. v 100 g vzorky sa však nepovažuje za znečistenie, ak v 200 g druhej vzorky sa nenachádza semeno Orobanche spp.

4. Počet škodlivých organizmov, ktoré znižujú kvalitu osiva, musí byť čo najnižší. Osivo má spĺňať predovšetkým nasledujúce štandardy a iné podmienky:

A. Tabuľka

Druhy

Škodlivé organizmy

 

Maximálne percento semien kontaminovaných škodlivými
organizmami
(súčet za stĺpec)

Sclerotinia sclerotiorum (maximálny počet
sklerócií alebo úlomkov sklerócií v celkovej
hmotnosti uvedenej
v prílohe č. 3 v stĺpci 4)

 

Botrytis spp.

Alternaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp.

Platyedria gossypiella

 

1

2

3

4

5

  Brassica napus

 

 

 

10 (b)

  Brassica rapa

 

 

 

5 (b)

  Cannabis sativa

5

 

 

 

  Gossypium spp.

 

 

1

 

  Helianthus annuus

5

 

 

10 (b)

  Linum usitatissimum

5

5(a)

 

 

  Sinnapis alba

 

 

 

5 (b)B. Štandardy alebo iné podmienky, ktoré sa uplatňujú, ak je na ne odkaz v tabuľke v I. časti bode 4 tejto prílohy:

a) pri ľane priadnom maximálny počet semien kontaminovaných Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) nesmie byť vyšší ako jedno percento,
b) určenie celkového počtu sklerócií alebo úlomkov sklerócií Sclerotinia sclerotiniorum podľa počtu sa nemusí urobiť, ak sú pochybnosti, či podmienky stanovené v stĺpci 5 sú splnené.

C. Podrobnosti alebo ďalšie podmienky, ktoré treba splniť v prípade Glycine max.:

a) vo vzťahu k Pseudomonas syringae pv. glycinea sa odoberá vzorka minimálne 5 000 semien z jednej dávky osiva, ktorá sa rozdelí na päť čiastkových vzoriek a ani jedna z nich nesmie obsahovať viac ako 4 kontaminované semená,
b) ak sa podozrivé kolónie identifikujú vo všetkých čiastkových vzorkách, možno na potvrdenie štandardov alebo podmienok vykonať pre každú čiastkovú vzorku vhodné biochemické testy na referenčnom médiu,
c) v prípade Diaporthe phaseolorum maximálny počet kontaminovaných semien nesmie prekročiť 15 %,
d) hmotnostné percento inertného materiálu, ako je uvedené v súlade s medzinárodnými metódami testovania, nemá prekročiť 0,3 %.

Členské štáty môžu byť oprávnené nevykonávať skúšky so zreteľom na uvedené štandardy alebo iné podmienky, ak na základe predchádzajúcej skúsenosti sú pochybnosti, či tieto štandardy, alebo podmienky boli splnené.

II. OBCHODNÉ OSIVO
Požiadavky ustanovené v časti I bodoch 2 až 4 sa budú uplatňovať aj na obchodné osivo.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 165/2004 Z. z.

POŽIADAVKY
na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky osiva olejnín a priadnych rastlín

Druhy

Maximálna hmotnosť
dávky (v tonách)

Minimálna hmotnosť
vzorky, ktorá sa má
odobrať z dávky
(v gramoch)

Hmotnosť vzorky na určenie požiadaviek v stĺpcoch 5 až 11 tabuľky v prílohe
č. 2 I. časti bode 3
a v stĺpci 5 tabuľky
v prílohe č. 2
I. časti bode 4
(v gramoch)

1

2

3

4

   Arachis hypogaea

25

1 000

1 000

   Brassica rapa

10

200

70

   Brassica juncea

10

100

40

   Brassica napus

10

200

100

   Brassica nigra

10

100

40

   Cannabis sativa

10

600

600

   Carthamus tinctorius

25

900

900

   Carum carvi

10

200

80

   Gossypium spp.

25

1 000

1 000

   Helianthus annuus

25

1 000

 

   Linum usitatissimum

10

300

150

   Papaver somniferum

10

50

10

   Sinapis alba

10

400

200

   Glycine max.

25

1 000

1 000Hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť viac ako 5 % hmotnosti dávky osiva ustanovenej v druhom stĺpci tabuľky.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 165/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto nariadením sa transponuje smernica Rady č. 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín v znení smernice Rady č. 2002/68/ES z 19. júla 2002, smernice Rady 2003/45/ES z 28. mája 2003 a smernice Rady č. 2003/61/ES z 18. júna 2003.

Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.