166/2004 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) druhy repy, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých osivo podľa § 2 ods. 20 zákona pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy,
c) požiadavky na výrobu osiva repy a podmienky pre dodávateľov podľa § 13 ods. 1 zákona na sledovanie a kontrolu kvality a zdravotného stavu osiva repy,
d) podmienky uvádzania osiva repy do obehu,
e) podmienky výkonu kontroly osiva repy dovezeného podľa § 11,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní osiva repy,
g) spôsob a rozsah kontroly kvality osiva repy uvádzaného do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo repy, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie (ďalej len tretia krajina ), a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 5 ods. 2; výroba a vývoz tohto osiva sa riadi podľa uzavretej zmluvy.

§ 2
Určenie druhov repy
Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva repy do obehu musia spĺňať tie druhy repy, ktoré sú uvedené v časti A bode I zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín1) (ďalej len zoznam druhov repy ).

§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním osiva repy do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva repy na inú osobu; za uvádzanie osiva repy do obehu sa nepovažuje dodávka osiva repy
1. Ústrednému kontrolnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len kontrolný ústav ) podľa § 19 ods. 1 na účely jeho uznávania alebo kontroly,
2. na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva do obehu, alebo na vysievanie tohto osiva,
3. na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely jeho množenia, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastníctvo k dodanému osivu repy alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva repy je povinný do desiatich dní od uzavretia zmluvy doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,
b) základným osivom odrôd druhov repy osivo, ktoré
1. bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,
2. je určené na výrobu osiva v kategórii množiteľského materiálu podľa § 2 ods. 22 zákona ako certifikované osivo,
3. spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
c) certifikovaným osivom odrôd druhov repy osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva,
2. je určené najmä na pestovanie repy,
3. spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohe č. 1 pre certifikované osivo,
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona alebo skúšaním vykonávaným pod osobitným dohľadom podľa § 19 ods. 6 sa zistilo, že toto osivo spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,
d) jednoklíčkovým osivom repy geneticky jednoklíčkové osivo,
e) obrusovaným osivom repy mechanicky upravené osivo na použitie v sejačkách na presný výsev, ktoré spĺňa požiadavky na kvalitu podľa prílohy č. 2 a ktoré dáva iba jednu klíčiacu rastlinu,
f) malým balením ES osiva repy je balenie certifikovaného osiva,
1. ktorého najvyššia čistá hmotnosť je 2,5 kg jednoklíčkového alebo obrusovaného osiva alebo v ktorom je najviac 100 000 klbôčok alebo semien s výnimkou granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc, alebo
2. ktorého najvyššia hmotnosť je 10 kg iného ako jednoklíčkového alebo obrusovaného osiva s výnimkou granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc.

§ 4
Všeobecné požiadavky na osivo repy
(1) Osivo repy, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebolo vyrobené z odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona.

(2) Na osivo repy odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd, ktoré spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie, uvádzanie do obehu a označovanie a uzatváranie obalov s osivom repy.

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva repy
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty repy podľa § 2 ods. 18 zákona, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách základné osivo a certifikované osivo. Množiteľské porasty musia byť založené iba z uznaného osiva podľa § 2 ods. 21 zákona.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov repy určených na výrobu osiva repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo sú ustanovené v prílohe č. 1.

(3) Základné osivo repy sa môže vyrábať v generácii množenia Elita alebo sa môže vyrábať ako komponent alebo ako línia. Certifikované osivo repy sa môže vyrábať v generácii množenia C1 alebo hybrid.

(4) Pri uznávaní množiteľských porastov repy semenárskym inšpektorom podľa § 19 ods. 6 kontrolný ústav z uznaných množiteľských porastov následnou kontrolou prehliadne najmenej

a) 10 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami,
b) 20 % množiteľských porastov s cudzoopelivými rastlinami,
c) 5 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami alebo 15 % množiteľských porastov s cudzoopelivými rastlinami, ak osivo použité na založenie množiteľských porastov bolo úradne laboratórne skúšané a uznané kontrolným ústavom alebo v niektorom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len členský štát ) s využitím morfologických, fyziologických alebo biochemických postupov na identifikáciu odrody a stanovenie jeho odrodovej čistoty.

(5) Z dávok osív pozberaných z množiteľských porastov, ktoré boli uznávané semenárskymi inšpektormi podľa odseku 4, kontrolný ústav odoberie vzorky ešte pred ich pozberovou úpravou na účely následnej úradnej kontroly uznávania množiteľských porastov semenárskymi inšpektormi a, ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív na účely určenia odrodovej čistoty, odrodovej pravosti a analytickej čistoty.

(6) Ak komisia prijme opatrenie, ktorým ustanoví podrobné podmienky na vykonávanie kontrol množiteľských porastov repy pod osobitným dohľadom podľa § 10 ods. 6, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) postupuje podľa § 22 písm. b).

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva repy
(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva repy sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo.

§ 7
Uznávanie osiva repy
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo. Základné osivo a certifikované osivo môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený na účely uznávania osiva repy podľa odseku 1 odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek osiva repy z homogénnych dávok podľa osobitného predpisu. Požiadavky na najvyššiu hmotnosť dávky a najnižšiu hmotnosť vzorky sú ustanovené v prílohe č. 3.

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti
a kvalitu osiva repy

§ 8
(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom repy, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 2, ministerstvo môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva osiva repy, ktorým na účely uznávania osiva repy určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Ministerstvo zároveň v opatrení ustanoví podmienky, za ktorých dodávateľ ručí za klíčivosť osiva repy uvádzaného do obehu. Dodávateľ je povinný okrem úradnej návesky podľa § 13 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem klíčivosti osiva repy uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané osivo repy pochádza. Dodávateľ sa musí písomne zaručiť za deklarovanú klíčivosť osiva repy.

(2) Osivo repy v kategóriách základné osivo a certifikované osivo sa môže uvádzať do obehu po prvého kupujúceho aj pred ukončením úradnej skúšky klíčivosti, ak

a) dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva repy na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,
b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva repy,
c) dodávateľ sa prvému kupujúcemu osiva repy zaručí za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou,
d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a číslom dávky osiva repy,
e) kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva repy.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú pre osivo repy, ktoré bolo dovezené z tretích krajín.

(4) Ak dodávateľ dodal osivo repy, na ktoré bola udelená výnimka podľa odseku 1 alebo 2 do niektorého členského štátu, kontrolný ústav je povinný spolupracovať so zodpovedným orgánom príslušného členského štátu pri prehliadkach porastov, ktoré boli založené z dodaného osiva repy.

§ 9
(1) V prípade dočasného ohrozenia zásobovania trhu základným osivom repy alebo certifikovaným osivom repy, ministerstvo požiada komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu osiva repy, ktoré nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2, alebo mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 2 zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu osiva odrody repy, ktorá nie je zapísaná v listine registrovaných odrôd, v Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 8 ods. 1 a 2.

(2) Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 môže byť prijaté iba na množstvo osiva, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom repy.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd repy dodávaného podľa odseku 1 dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku hnedej farby podľa § 13 ods. 4 písm. d). Na úradnej náveske musí byť vždy uvedené, že dodávané osivo repy je osivo kategórie, ktorá spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené týmto nariadením, alebo je osivom repy neregistrovanej odrody.

§ 10
Uvádzanie osiva repy do obehu
(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo repy, ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo a ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

(2) Dodávateľ môže uvádzať do obehu základné osivo repy a certifikované osivo repy, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo repy musí byť balené v uzavretých obaloch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 13, ak toto nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(3) Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo repy v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 2, dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva repy.

(4) Dodávateľ do obehu môže uvádzať aj

a) šľachtiteľské osivo repy podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa podmienky podľa odseku 6,
b) ním vyrobené prírodné osivo odrôd repy na spracovanie za podmienky, že zabezpečí jeho identitu,
c) malé množstvá osiva repy na vedecké alebo šľachtiteľské účely,
d) prijateľné množstvá osiva repy neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo pokusné účely, ak bola podaná žiadosť o jej registráciu podľa § 3 ods. 1 zákona alebo takáto žiadosť bola podaná aspoň v jednom členskom štáte, a to až do rozhodnutia o registrácii odrody, aj keď toto osivo nebolo uznané v niektorej z kategórií uvedených v odseku 1.

(5) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody repy podľa odseku 4, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu2) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(6) Šľachtiteľské osivo odrôd repy sa môže podľa odseku 4 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a) bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky pre certifikáciu základného osiva ustanovené v prílohe č. 2,
b) je zabalené podľa § 12 alebo 14,
c) každý obal musí byť označený úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1. označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,
2. výrobné číslo alebo číslo dávky,
3. mesiac a rok balenia a mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,
4. botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,
5. názov odrody,
6. údaj osivo vyššej generácie množenia ,
7. počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo.

§ 11
Dovoz osiva repy z tretích krajín
(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo repy, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky ustanovené v prílohe č. 1 a požiadavky na kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu a na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať osivo repy z tretej krajiny, iba ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že osivo repy vyrábané v tejto tretej krajine poskytuje ekvivalentné záruky (rovnocennosť) ako osivo repy vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä ak ide o jeho kvalitu, druhovú pravosť, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čistotu, zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky uvedené v prílohe č. 1 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza, a na uznávanie a kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva repy v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný si od vývozcu zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive repy:

a) druh repy,
b) odroda,
c) kategória množiteľského materiálu,
d) krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,
e) krajina vývozu,
f) dovozca,
g) množstvo dovezeného osiva repy.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

(5) Ak komisia prijme opatrenie na uvádzanie údajov podľa odseku 3, ministerstvo bude postupovať podľa § 22 písm. d).

§ 12
Balenie osiva repy
(1) Obaly vrátane malospotrebiteľských obalov so základným osivom repy a certifikovaným osivom repy musia byť uzavreté úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale pri pokuse o falšovanie osiva repy. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len úradná pečať ) a úradná náveska.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Ak komisia prijme opatrenie o používaní pečatného systému pri balení osiva repy, ministerstvo bude postupovať podľa § 22 písm. e).

(4) Obaly vrátane malospotrebiteľských obalov, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na úradnej náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(5) Ministerstvo môže požiadať komisiu o výnimku z odseku 1 a o ustanovenie podmienok na uvádzanie osiva repy do obehu v malom balení ES podľa § 3 písm. f).

§ 13
Označovanie osiva repy
(1) Pri uvádzaní základného osiva repy a certifikovaného osiva repy do obehu v obaloch je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) označenie kvalita ES ,
b) označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
c) číslo dávky,
d) mesiac a rok balenia vyjadrené ako balené (mesiac a rok) alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené ako vzorkované ... (mesiac a rok) ,
e) botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,
f) názov odrody,
g) kategória osiva a generácia množenia,
h) krajina výroby,
i) deklarovaná čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien,
j) ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti,
k) pre jednoklíčkové osivo slovo jednoklíčkové ,
l) pre obrusované osivo slovo obrusované ,
m) ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj opätovne preskúšané ... (mesiac a rok) spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske.

(2) Úradná náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku3) alebo v úradnom jazyku Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzkom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visiacej úradnej návesky môže použiť aj nalepovaciu úradnú návesku.

(3) Na základe žiadosti ministerstva môže komisia udeliť súhlas, aby dodávatelia pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 priamo na obale vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom.

(4) Úradné návesky na obaloch s osivom repy musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Úradná náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 4 písm. a),
b) biela pre základné osivo podľa § 3 písm. b),
c) modrá pre certifikované osivo podľa § 3 písm. c),
d) hnedá pre osivo odrôd, ktoré nie sú registrované v Štátnej odrodovej knihe, Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov podľa § 10 ods. 4 písm. d),
e) sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 18 ods. 1 až 3.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu úradného dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len sprievodný doklad ) v rovnakej farbe, ako je farba úradnej návesky, ktorý pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. c), e), f) a l). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak údaje podľa odseku 1 sú nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak nalepovacia úradná náveska na obale je z neroztrhateľného materiálu.

(6) Ak dodávateľ do obehu uvádza osivo repy s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s úradne nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2 alebo osivo podľa § 9, je povinný uviesť o tom údaj na úradnej náveske.

(7) Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, obale a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody.

(8) Ak dodávané základné osivo alebo certifikované osivo repy bolo morené, tak na úradnej náveske alebo v sprievodnom doklade dodávateľa, a to na obale balenia alebo v jeho vnútri, budú uvedené údaje o morení osiva a o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(9) Pri uvádzaní osiva repy do obehu možno návesku dodávateľa používať iba za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Náveska dodávateľa musí byť vyhotovená tak, aby ju nebolo možné zameniť s úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1.

§ 14
Malé balenia ES
(1) Dodávateľ môže do obehu uvádzať základné osivo alebo certifikované osivo repy aj v malom balení ES, ktoré musí spĺňať tieto požiadavky:

a) ku každému malospotrebiteľskému obalu musí byť pripojená náveska dodávateľa, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
1. malé balenie ES ,
2. označenie dodávateľa zodpovedného za pripevňovanie návesiek alebo jeho identifikačné číslo,
3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,
4. označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
5. číslo dávky, ak úradne pridelené sériové číslo malého balenia neumožňuje identifikáciu dávky,
6. botanický názov druhu repy; označenie, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,
7. názov odrody,
8. kategória osiva,
9. čistá hmotnosť alebo počet klbôčok a čistých semien,
10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti,
11. pre jednoklíčkové osivo slovo jednoklíčkové ,
12. pre obrusované osivo slovo obrusované ,
b) dodávateľ nemusí k malospotrebiteľským obalom pripojiť návesku dodávateľa, ak sú všetky údaje uvedené v písmene a) vytlačené na vonkajšej strane malospotrebiteľského obalu,
c) namiesto návesky dodávateľa môže dodávateľ použiť nalepovaciu úradnú návesku,
d) údaje na náveske dodávateľa, na malospotrebiteľskom obale alebo na nalepovacej úradnej náveske musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku3) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva,
e) každé malé balenie musí mať úradne pridelené sériové číslo, ktoré musí byť uvedené na náveske dodávateľa, nalepovacej úradnej náveske alebo musí byť vytlačené na malospotrebiteľskom obale,
f) náveska dodávateľa alebo nalepovacia úradná náveska musí byť bielej farby pre základné osivo alebo modrej farby pre certifikované osivo,
g) ak malospotrebiteľský obal je z priehľadného materiálu, náveska dodávateľa môže byť umiestnená vnútri obalu, ak bude čitateľná cez obal.

(2) Ak dodávateľ použije nalepovaciu úradnú návesku podľa odseku 1 písm. c) na označenie malospotrebiteľského obalu s osivom repy, tá musí obsahovať údaje uvedené v odseku 1 písm. a).

(3) Ak komisia ustanoví spôsob prideľovania sériového čísla uvedeného v odseku 1 písm. d), ministerstvo postupuje podľa § 22 písm. g).

§ 15
Dočasné pokusy
Ak komisia rozhodne o overení vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva repy do obehu v Európskom spoločenstve, vykonajú sa na území Slovenskej republiky a ostatných členských štátov dočasné pokusy zamerané na určité podmienky a požiadavky na úrovni Európskeho spoločenstva na uvádzanie osiva repy do obehu, prijme opatrenie, ktorým určí výnimky z dodržiavania určitých povinností ustanovených v tomto nariadení.

§ 16
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účely následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu osiva repy uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj osivo repy

a) vyrobené v tretích krajinách,
b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.4)

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva repy a na overenie, či osivo repy spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 17
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby osiva repy a jeho uvádzania do obehu náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a osivá spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Pri dodávkach osiva repy kontrolný ústav môže vykonávať kontrolu druhovej pravosti a druhovej čistoty a odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek postupovať podľa odsekov 1 a 2, najmä však v čase delenia dávok osiva repy a ich uvádzania do obehu v malom ES balení. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu miesto a čas vykonávania delenia dávok na účely jeho balenia do malospotrebiteľských obalov päť dní pred jeho balením. Zároveň je povinný požiadať o pridelenie sériového čísla malého balenia podľa § 13 ods. 1 písm. e).

(4) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 18
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva repy
(1) Osivo repy, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva repy úradne uznaného aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, a
b) zberalo v inom členskom štáte
môže kontrolný ústav uznávať podľa § 15 zákona, ak množiteľské porasty tohto osiva boli úradne prehliadnuté v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo repy spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu osiva, v ktorej bolo vyrobené.

(2) Ak osivo repy podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, kontrolný ústav môže takto vyrobené osivo uznať v kategórii základné osivo, ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo repy spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(3) Osivo repy, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4, sa bude baliť podľa podmienok ustanovených v § 12. Každé balenie musí byť

a) označené úradnou náveskou sivej farby podľa § 13 ods. 4 písm. e), ktorá obsahuje tieto údaje:
1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2. botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,
3. názov odrody,
4. kategória osiva,
5. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
6. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto,
7. údaj osivo necertifikované s konečnou platnosťou ,
b) sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje tieto údaje:
1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydáva,
2. botanický názov druhu repy, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, alebo ich obvyklý názov, alebo oboje; identifikácia, či ide o cukrovú repu alebo kŕmnu repu,
3. názov odrody,
4. kategória osiva,
5. výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,
6. číslo poľa alebo číslo dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,
7. oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,
8. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
9. vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od plodiny, z ktorej osivo pochádza, sú splnené,
10. výsledky predbežných rozborov osiva.

(4) Kontrolný ústav môže uznávať aj osivo repy, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva repy úradne uznaného aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, a
b) zberalo v tretej krajine,
ak množiteľské porasty založené v tretej krajine boli úradne prehliadnuté na účely uznávania osiva a ak komisia tejto tretej krajine priznala rovnocennosť podľa § 11 ods. 2 pre uznávanie osiva so skúšaním osív vykonávaným v Európskom spoločenstve, pričom sa úradnými skúškami zistilo, že osivo spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre príslušnú kategóriu osiva.

§ 19
Zodpovedný orgán
(1) Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii základné osivo a certifikované osivo a za uznávanie základného osiva a certifikovaného osiva repy a úradnú kontrolu uznaného osiva repy podľa § 17 je kontrolný ústav podľa § 30 zákona.

(2) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba môže na základe poverenia kontrolného ústavu vykonávať pomocné činnosti pri uznávaní osiva repy a vykonávať kontrolu uznaného osiva repy.

(3) Fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemôžu mať prospech na výsledku vykonanej kontroly a na opatreniach, ktoré je potrebné prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav na účely zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 15 a 16.

(5) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu repy podľa § 5 ods. 1,
b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) repy,
c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) repy o neuznaní množiteľského materiálu (osiva) repy alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu (osiva) repy,
d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva repy podľa § 17,
e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,
f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva repy do obehu.

(6) Osoby uvedené v odseku 2 vydávajú doklady v mene kontrolného ústavu, ak na to boli poverené podľa odseku 2.

(7) Prehliadky množiteľských porastov repy vykonávané pod osobitným dohľadom podľa § 3 písm. c) bodu 4 môže vykonávať fyzická osoba (ďalej len semenársky inšpektor ), ktorá

a) je odborne spôsobilá na vykonávanie takejto činnosti,
b) z tejto činnosti alebo z úradných opatrení vydaných podľa odsekov 4 a 5 nemá žiadny osobný prospech,
c) podpísala čestné vyhlásenie, že činnosť semenárskeho inšpektora bude vykonávať riadne a svedomito v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi uznávanie množiteľských porastov a osív poľnohospodárskych plodín,
d) na vykonávanie takejto činnosti má kontrolným ústavom udelené písomné poverenie s uvedením
1. druhu činnosti,
2. doby platnosti poverenia,
3. evidenčného čísla semenárskeho inšpektora.

(8) Ak semenársky inšpektor poruší niektorú z požiadaviek a povinností ustanovených v odseku 6, kontrolný ústav zruší

a) poverenie udelené podľa odseku 7 písm. d),
b) úradné rozhodnutie semenárskeho inšpektora vydané v súvislosti s porušením jeho povinnosti, ak sa nepreukáže, že množiteľský porast alebo osivo repy spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

§ 20
Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich
z opatrení komisie
Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 4 a z opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo repy do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,
b) informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky (§ 19),
c) môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 9 ods. 1,
d) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 12 ods. 5 a § 14,
e) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 13 ods. 3,
f) na základe žiadosti komisie prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 15 a 16 a na posúdenie ich výsledkov.

§ 21
Konzultácie s výbormi komisie
(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním osiva repy do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 22
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti

a) o podmienkach dodávok osiva repy, ktoré sa nepovažuje za uvádzanie osiva do obehu a za obchodné využívanie odrôd repy podľa § 3 písm. a),
b) o podmienkach na vykonávanie kontrol množiteľských porastov repy pod osobitným dohľadom podľa § 5 ods. 6,
c) o podmienkach dodávok osiva repy podľa § 10 ods. 4 písm. d), najmä o ich balení, označovaní, množstvách a iných podmienkach dodávok,
d) o uvádzaní údajov o osive repy dovážanom z tretích krajín podľa § 11 ods. 5,
e) o používaní pečatného systému pri balení osiva repy podľa § 12 ods. 3,
f) o používaní nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch s osivom repy podľa § 13 ods. 3,
g) o spôsobe prideľovania sériového čísla pre malé ES balenia osiva repy podľa § 14 ods. 3,
h) o používaní návesky dodávateľa pri uvádzaní osiva repy do obehu podľa § 13 ods. 9,
i) o podmienkach obchodovania s chemicky ošetreným osivom podľa § 13 ods. 8,
j) o podmienkach obchodovania s osivom repy určeným na zachovanie genetických zdrojov rastlín4) v mieste ich pôvodného výskytu a ich trvalo udržateľného využívania, ak sú spojené s osobitnými prírodnými a poloprírodnými biotopmi a sú ohrozené genetickou eróziou,
k) o podmienkach obchodovania s osivom vhodným na organické pestovanie
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia komisiou.

§ 23
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Rady Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 24
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2 ods. 2, § 4, § 5 ods. 6, § 8 ods. 3, § 9 ods. 1, § 10 ods. 6 písm. c) bodu 1, § 11, § 12 ods. 3 a 5, § 13 ods. 1 písm. a) a b), § 13 ods. 3 a 9, § 14 ods. 1 písm. a) bodov 1, 4 a písm. d), § 14 ods. 3, § 15, 16, 18 a 20, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.

 


1) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.
2) § 21 a 22 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

POŽIADAVKY na uznanie množiteľských porastov repy
1. Predplodina na množiteľskom poraste nesmie odporovať výrobe osiva repy kŕmnej druhov Beta vulgaris L. a ich odrôd, množiteľský porast musí byť dostatočne čistý a bez samovysiatych rastlín z predchádzajúcich pestovaní.

2. Množiteľský porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

3. Množiteľský porast musí mať tieto minimálne vzdialenosti od najbližších zdrojov peľu

Plodina

Minimálna
vzdialenosť

  1. na výrobu základného osiva:

 

      od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta

1 000 m 

  2. na výrobu certifikovaného osiva:

 

  a) cukrovej repy:

 

      od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej

1 000 m 

      od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov od tetraploidných opeľovačov

600 m 

  Zdroje peľu cukrovej repy

 

      výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných opeľovačov cukrovej repy

600 m 

  Zdroje

 

      od zdrojov peľu cukrovej repy, ktorých ploidita nie je známa

600 m 

      od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov od diploidných opeľovačov

300 m 

  Zdroje peľu cukrovej repy

 

      výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných opeľovačov cukrovej repy

300 m 

  Zdroje

 

      medzi dvoma produkčnými poľami, ak nie je použitá samčia sterilita

300 m 

  b) kŕmnej repy:

 

      od akéhokoľvek zdroja peľu rodu Beta nezahrnutého ďalej

1 000 m 

      od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov od tetraploidných opeľovačov
         kŕmnej repy

600 m 

  Zdroje peľu kŕmnej repy

 

      výlučne tetraploidný opeľovač od diploidných opeľovačov kŕmnej repy

600 m 

  Zdroje

 

      od zdrojov peľu kŕmnej repy, ktorých ploidita nie je známa

600 m 

      od určeného opeľovača, v prípade diploidných opeľovačov kŕmnej repy

300 m 

  Zdroje peľu

 

      výlučne tetraploidný opeľovač od tetraploidných opeľovačov kŕmnej repy

300 m 

  Zdroje

 

      medzi dvoma produkčnými poľami kŕmnej repy, ak nie je použitá samčia sterilita

300 m 4. Na vzdialenosti uvedené v bode 3 sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opeľovačom. V prípade použitia toho istého opeľovača nie sú potrebné izolačné vzdialenosti medzi porastmi.

5. Ploidita komponentov, na ktorých dozrieva osivo a ktoré rozprašujú peľ, je ustanovená v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov Európskej únie (§ 2 ods. 14 zákona). Ak takáto informácia nie je pre akúkoľvek odrodu uvedená, považuje sa za neznámu a v tom prípade sa vyžaduje minimálna izolačná vzdialenosť 600 metrov.

6. Množiteľské porasty repy určené na výrobu

a) základného osiva musí prehliadnuť kontrolný ústav najmenej dvakrát, pričom jedenkrát prehliadne sadzačku a jedenkrát prehliadne semenačku,
b) certifikovaného osiva musí prehliadnuť najmenej jedenkrát buď kontrolný ústav (§ 19 ods. 1), alebo semenársky inšpektor (§ 19 ods. 6).

7. Poľné prehliadky podľa bodu 6 sa vykonajú v čase, keď kultivačné podmienky poľa a fáza vývoja množiteľského porastu sú najvhodnejšie na posúdenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

POŽIADAVKY na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva repy
1. Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musia byť na čo najnižšej úrovni.

3. Osivo musí ďalej spĺňať aj tieto požiadavky:

a) Požiadavky na čistotu, klíčivosť a vlhkosť osiva

 

Minimálna analytická čistota
(% hmotnosti)1)

Minimálna klí-
čivosť (% klbô-
čok alebo ne-
porušených
semien)

Maximálna vlh-
kosť obsahu (%
hmotnosti)1)

  aa) cukrová repa

 

 

 

       jednoklíčkové osivo

97

80

15

       obrusované osivo

97

75

15

       viacklíčkové osivo odrôd s viac ako 85 % diploidov

97

73

15

       ostatné osivo

97

68

15

  ab) kŕmna repa

 

 

 

       viacklíčkové osivo odrôd s viac
          ako 85 % diploidov, jednoklíčkové
          osivo, obrusované osivo

97

73

15

       ostatné osivo

97

68

15

  Hmotnostné percento ostatných semien nesmie prekročiť 0,3.


  1) Okrem prípadov, keď je to vhodné, granulované pesticídy, peletizované substancie alebo iné pevné aditíva.


b) Osobitné podmienky pre jednoklíčkové osivo a obrusované osivo:
ba) jednoklíčkové osivo:
najmenej z 90 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri rastliny a viac rastlín, nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,
bb) obrusované osivo cukrovej repy:
najmenej zo 70 % klíčiacich klbôčok vyklíči jedna rastlina; percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri rastliny a viac rastlín, nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,
bc) obrusované osivo kŕmnej repy:
v prípade odrôd s percentom diploidov prevyšujúcim 85 prinajmenšom z 58 % klíčiacich klbôčok má vzísť jedna rastlina; v prípade ostatných semien aspoň zo 63 % klíčiacich klbôčok musí vzísť jedna rastlina. Percento klbôčok, z ktorých vyklíčia tri rastliny a viac rastlín, nemá prekročiť päť v prepočte na vyklíčené klbôčka,
bd) osivo kategórie základné osivo :
hmotnostné percento inertného materiálu nemá prekročiť 1,0,
be) osivo kategórie certifikované osivo :
hmotnostné percento inertného materiálu nemá prekročiť 0,5,
bf) obaľované osivo kategórií základné osivo a certifikované osivo :
splnenie podmienok podľa písmen bd) a be) sa zistí zo vzoriek odobratých z upraveného osiva, ktoré bolo podrobené čiastočnému odstráneniu obalov semien (mlátením alebo drvením), ale ešte nebolo obaľované, bez toho, aby boli dotknuté úradné skúšky na minimálnu analytickú čistotu obaľovaného osiva,
c) Zvláštne podmienky pre osivo repy:

Osivo repy sa nesmie introdukovať do oblastí známych ako zóny bez výskytu rhizomanie bez dodržania vhodných postupov stanovených komisiou, ak hmotnostné percento inertného materiálu neprekračuje 0,5.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

POŽIADAVKY na najvyššiu hmotnosť dávky a najnižšiu hmotnosť vzorky osiva repy
1. Maximálna hmotnosť dávky osiva repy je 20 ton.

2. Minimálna hmotnosť vzorky osiva repy je 500 gramov.

3. Hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť 5 % hmotnosti dávky osiva ustanovenej v bode 1.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 166/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
Týmto nariadením vlády sa transponuje

smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy v znení smernice Rady č. 2003/61/ES.

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.