168/2004 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva
a sadeníc zelenín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) rody a druhy zelenín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých sadivo (§ 2 ods. 20 zákona) a sadenice (§ 2 ods. 29 zákona) pri výrobe a uvádzaní do obehu musia spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín,
c) požiadavky na výrobu sadiva a sadeníc zelenín a podmienky pre dodávateľov (§ 13 ods. 1 zákona) na sledovanie a kontrolu kritických bodov výrobného procesu sadiva a sadeníc zelenín,
d) podmienky uvádzania sadiva a sadeníc zelenín do obehu,
e) podmienky výkonu kontroly sadiva a sadeníc zelenín dovezených podľa § 8,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní sadiva a sadeníc zelenín,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality sadiva a sadeníc zelenín uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) sadivo a sadenice zelenín, ktoré sú preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len tretia krajina ) a ktoré sú riadne označené, dostatočne izolované a ich zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 3 ods. 2; výroba a vývoz tohto sadiva a sadeníc sa riadi podľa uzavretej zmluvy,
b) osivo zelenín, ktorého uvádzanie do obehu upravuje osobitný predpis.1)

§ 2
Rody a druhy zelenín
(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu musia spĺňať tie rody a druhy zelenín a ich hybridy, ktoré sú uvedené v časti B zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín2) (ďalej len zoznam zelenín ).

(2) Podzemky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov zelenín alebo ich hybridov musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu, ak sa do nich navrúbľoval alebo má sa navrúbľovať biologický materiál ktorejkoľvek zo zelenín, ktorá je zapísaná v zozname zelenín.

§ 3
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu
sadiva a sadeníc zelenín
(1) Za vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín zodpovedá dodávateľ na všetkých stupňoch ich výroby a uvádzania do obehu.

(2) Zdravotný stav sadiva a sadeníc zelenín musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.3) Zoznam špecifických škodlivých organizmov a chorôb, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu sadiva a sadeníc zelenín, je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Sadivo a sadenice zelenín uvádzané do obehu musia spĺňať tieto požiadavky:

a) pri vizuálnej kontrole sa na nich v podstate nesmú vyskytovať škodlivé organizmy a choroby uvedené v prílohe č. 1 alebo ich akékoľvek príznaky alebo symptómy, ktoré poškodzujú ich kvalitu alebo znižujú ich použiteľnosť,
b) musia byť v podstate bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu poškodiť ich kvalitu ako sadiva a sadeníc zelenín,
c) musia mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery v súvislosti s ich použiteľnosťou ako sadiva a sadeníc zelenín; medzi koreňmi, stonkami a listami sadiva zelenín musí byť zabezpečená primeraná rovnováha,
d) musia byť odrodovo pravé a dostatočne čisté,
e) musia mať dostatočnú druhovú pravosť a čistotu.

(4) Sadivo cibule a cesnaku musí byť vyrobené z množiteľského porastu, ktorý bol dodávateľom alebo Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len kontrolný ústav ) skontrolovaný, pričom sa nezistil výskyt škodlivých organizmov a chorôb alebo ich príznaky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(5) Ak sa na akomkoľvek sadive alebo na sadeniciach zelenín zistí výskyt škodlivých organizmov alebo sa zistia viditeľné príznaky napadnutia alebo poškodenia škodlivými organizmami alebo sa zistia prejavy chorôb, dodávateľ je povinný4) ich riadne ošetriť a ak je to nevyhnutné, aj odstrániť z množiteľských porastov alebo skladových priestorov a zlikvidovať.

(6) Ak je ohrozené zásobovanie trhu sadivom alebo sadenicami zelenín, ktoré spĺňajú požiadavky podľa odseku 3, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) požiada komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 zákona na zabezpečenie potrebného množstva sadiva a sadeníc zelenín; prijaté opatrenie sa nesmie týkať požiadaviek na zdravotný stav sadiva a sadeníc zelenín podľa odseku 2.

§ 4
Dodávatelia sadiva a sadeníc zelenín
(1) Kontrolný ústav zapíše každého dodávateľa sadiva a sadeníc zelenín, ktorý je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 13 ods. 1 zákona (ďalej len osvedčenie ) do evidencie dodávateľov a vydaných osvedčení vedenej podľa § 13 ods. 7 zákona (ďalej len evidencia dodávateľov ). Dodávatelia sú v evidencii dodávateľov vedení podľa druhu činností, ktoré vykonávajú na základe § 13 ods. 1 zákona, a to až do zrušenia alebo zániku ich osvedčenia.

(2) Kontrolný ústav dodávateľa zapíše do evidencie dodávateľov po preverení, že jeho výrobné metódy a zariadenia spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením s prihliadnutím na druh činnosti, ktorý podľa § 13 ods. 1 zákona vykonáva. Ak dodávateľ evidovaný podľa odseku 1 (ďalej len evidovaný dodávateľ ) zruší alebo rozšíri svoju činnosť o ďalšiu z činností uvedených v § 13 ods. 1 zákona na základe ďalšieho osvedčenia, kontrolný ústav túto skutočnosť vyznačí v evidencii dodávateľov.

(3) Kontrolný ústav v evidencii dodávateľov neeviduje fyzické osoby, ktoré sa profesionálne nezaoberajú výrobou alebo uvádzaním do obehu sadiva a sadeníc zelenín a ktorých všetka výroba sadiva a sadeníc zelenín je určená na predaj na trhu v mieste ich trvalého bydliska, ak úhrn ich príjmov z príležitostných činností je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu5) (ďalej len drobní dodávatelia ). Ak toto nariadenie neustanovuje inak, drobní dodávatelia musia spĺňať požiadavky podľa tohto nariadenia pri uvádzaní sadiva alebo sadeníc zelenín do obehu.

§ 5
Výroba sadiva a sadeníc zelenín
(1) Dodávateľ na všetkých stupňoch výroby sadiva a sadeníc zelenín prostredníctvom evidovaného laboratória (§ 10 ods. 2) alebo kontrolného ústavu najmä

a) identifikuje, monitoruje a kontroluje kritické body podľa odseku 2 vo výrobnom procese, ktoré ovplyvňujú kvalitu sadiva a sadeníc zelenín,
b) ustanoví a uplatňuje metódy na sledovanie a kontrolu kritických bodov vo výrobnom procese sadiva a sadeníc zelenín,
c) odoberá vzorky na rozbor v evidovanom laboratóriu na účely kontroly súladu kontrolovaného sadiva a sadeníc zelenín s požiadavkami na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín podľa § 3, pričom je povinný tieto vzorky

1. odoberať počas rôznych štádií výrobného procesu a v časových intervaloch, ktoré oznámil zodpovednému orgánu (§ 13) pri preverovaní jeho výrobných metód v čase zápisu do evidencie dodávateľov,
2. odoberať technicky správnym spôsobom a pri použití štatisticky spoľahlivých postupov s prihliadnutím na druh laboratórneho rozboru, ktorý sa použije,
3. odoberať prostredníctvom kvalifikovanej osoby,
4. poskytnúť na rozbor evidovanému laboratóriu,

d) vedie písomné záznamy o kritických bodoch vo výrobnom procese sadiva a sadeníc zelenín,
e) zabezpečuje, aby po celý čas výroby, zberu alebo odstraňovania sadiva alebo sadeníc zelenín z ich rodičovského materiálu boli jednotlivé dávky sadiva a sadeníc zelenín uchovávané oddelene a aby bola zabezpečená ich identifikácia.

(2) Kritickými bodmi vo výrobnom procese sadiva a sadeníc zelenín sú:

a) kvalita sadiva a sadeníc zelenín použitých na založenie množiteľských porastov,
b) výsev, presádzanie, črepníkovanie a výsadba sadiva a sadeníc zelenín,
c) plán a technologický postup pestovania a množenia,
d) hospodárenie so sadivom a sadenicami zelenín (hmotnosť alebo počet kusov použitých na založenie množiteľských porastov,
e) všeobecná starostlivosť o sadivo a sadenice zelenín a stav ich množiteľských porastov,
f) hygiena,
g) ošetrovanie sadiva a sadeníc zelenín a ich množiteľských porastov (napríklad výživa, jednotenie a iné agrotechnické úkony),
h) spôsob chemického ošetrenia množiteľského porastu a vyrobeného sadiva a sadeníc zelenín,
i) zber (čas zberu, počty kusov alebo hmotnosť vyrobeného sadiva a sadeníc zelenín),
j) zdravotný stav rastlín na množiteľských porastoch, vyrobeného sadiva a sadeníc zelenín podľa osobitného predpisu,4)
k) množstvo nakúpených, vyrobených a predaných sadív a sadeníc zelenín,
l) skladovanie vyrobených a nakúpených sadív a sadeníc zelenín,
m) balenie,
n) preprava.

(3) Dodávateľ je povinný záznamy podľa odseku 1 písm. d) vyhotovovať tak, aby ich nebolo možné zmazať a je povinný ich uchovávať najmenej päť rokov. Tieto záznamy obsahujú údaje uvedené v odseku 1 písm. d) a dodávateľ je povinný ich predkladať kontrolnému ústavu na nahliadnutie.

(4) Ak dodávateľ sadivo alebo sadenice zelenín nevyrába, neupravuje a nebalí vo vlastných prevádzkových priestoroch, iba ich nakupuje od iných dodávateľov a následne ich uvádza do obehu, je povinný viesť záznamy podľa odseku 3 iba o druhu, odrode, množstve, kvalite a čase nakupovaného a predaného sadiva a sadeníc zelenín, ako aj údaje o dodávateľoch, od ktorých ich nakúpil.

(5) Množiteľské porasty (§ 2 ods. 18 zákona) určené na výrobu sadiva alebo sadeníc zelenín musia byť založené iba zo základného množiteľského materiálu (§ 2 ods. 24 zákona) alebo z certifikovaného množiteľského materiálu (§ 2 ods. 25 zákona) alebo zo štandardného množiteľského materiálu (§ 2 ods. 26 zákona).

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú na výrobu sadiva a sadeníc zelenín drobnými dodávateľmi.

§ 6
Kontrola kvality sadiva a sadeníc
zelenín dodávateľom
(1) Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby pred uvedením sadiva alebo sadeníc zelenín do obehu vykonalo evidované laboratórium inej osoby na základe vzoriek odobratých podľa § 5 ods. 1 písm. c) kontrolu súladu ich kvality s požiadavkami ustanovenými v § 3 ods. 2 až 4, ak nemá vlastné evidované laboratórium alebo ak túto kontrolu na základe jeho žiadosti nevykoná kontrolný ústav.

(2) Ak sa na základe rozboru vzoriek zistí v sadive alebo sadeniciach zelenín prítomnosť jedného alebo viacerých škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1, alebo sa zistí ich prítomnosť vo väčších množstvách ako obvyklých, dodávateľ je povinný túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť kontrolnému ústavu a prijať opatrenie na zníženie rizika rozširovania týchto škodlivých organizmov.

(3) Dodávateľ je povinný uchovávať záznamy o všetkých výskytoch škodlivých organizmov zistených v jeho prevádzkových priestoroch a o všetkých opatreniach prijatých podľa odseku 2 počas piatich rokov od ich vyhotovenia.

(4) Dodávateľ na účely zabezpečenia kvality vyrábaného sadiva a sadeníc zelenín je povinný

a) písomne určiť zástupcu zodpovedného za výrobu a zdravotný stav sadiva a sadeníc druhov zelenín uvedených v zozname zelenín, ktorý má potrebné odborné znalosti a praktické skúsenosti v oblasti rastlinnej výroby a ktorý ho bude zastupovať v styku so zodpovedným orgánom,
b) vykonávať vizuálne kontroly množiteľských porastov sadiva a sadeníc zelenín vo vhodnom čase a spôsobom schváleným kontrolným ústavom,
c) sprístupniť zástupcom zodpovedného orgánu všetky výrobné a prevádzkové priestory na účely výkonu dozoru a monitorovania podľa § 11 a poskytnúť im záznamy vedené podľa § 5 ods. 3,
d) spolupracovať so zodpovedným orgánom podľa jeho pokynov.

§ 7
Uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu
(1) Sadivo a sadenice zelenín môže uvádzať do obehu iba evidovaný dodávateľ, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

(2) Evidovaný dodávateľ môže uvádzať do obehu len sadivo a sadenice zelenín, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom (§ 18a ods. 1 zákona) a týmto nariadením vlády, a to v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Sadivo zelenín sa uvádza do obehu v kategóriách základný množiteľský materiál, certifikovaný množiteľský materiál a štandardný množiteľský materiál; pri sadeniciach zelenín sa kategória množiteľského materiálu (§ 2 ods. 22 zákona) neuvádza, namiesto nej evidovaný dodávateľ v sprievodnom doklade, ktorý k dodávke pripája podľa § 9 ods. 1, uvedie údaj sadenice zelenín (§ 2 ods. 29 zákona).

(3) Sadivo zelenín možno uvádzať do obehu v kategórii

a) základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál, iba ak bol kontrolným ústavom uznaný podľa § 15 ods. 3 zákona,
b) štandardný množiteľský materiál, iba ak jeho kvalita bola skontrolovaná podľa § 6 ods. 1.

(4) Dávka je určitý počet jednotiek homogénneho sadiva alebo sadeníc jedného druhu zeleniny, ktorý je identifikovateľný svojím zložením a pôvodom.

(5) Sadivo a sadenice zelenín v rôznych dávkach, dieloch dávok alebo v ich častiach môžu byť balené, skladované, prepravované alebo uvádzané do obehu v jednej zásielke, ak dodávateľ vedie záznamy o zložení a pôvode odlišných dávok, dieloch dávok alebo ich častí.

(6) Dodávateľ ku každej dodávke štandardného sadiva alebo sadeníc zelenín pripojí osvedčenie o pôvode a kvalite štandardného množiteľského materiálu, ktoré musí obsahovať údaje podľa § 9 ods. 1. Ak dodávateľ uvádza do obehu základné alebo certifikované sadivo alebo sadenice zelenín určené na založenie množiteľských porastov podľa § 5 ods. 5, je povinný k dodávke pripojiť kópiu osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu.

(7) Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa nepoužijú na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu drobnými dodávateľmi.

(8) Pri uvádzaní sadiva a sadeníc odrôd druhov zelenín do obehu, ktoré sú uvedené v zozname zelenín alebo sú zapísané v Spoločnom katalógu odrôd (§ 2 ods. 14 zákona) a ktoré spĺňajú požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na dodávateľa, kvalitu a zdravotný stav sadiva a sadeníc zelenín.

(9) Sadivo a sadenice druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname zelenín a ktorých odrody sa povinne registrujú podľa § 3 zákona, sa nesmú uvádzať do obehu, ak neboli vyrobené z niektorej registrovanej odrody.

(10) Sadivo a sadenice druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname zelenín a ktorých odrody neboli registrované podľa § 4 ods. 2 zákona, sa nesmú uvádzať do obehu, ak neboli vyrobené z niektorej odrody, ktorá je registrovaná aspoň v jednom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len členský štát ).

§ 8
Dovoz sadiva a sadeníc zelenín z tretích krajín
(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len sadivo a sadenice zelenín, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením na ich kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť a na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

(2) Dodávateľ môže dovážať sadivo a sadenice zelenín z tretej krajiny, iba ak komisia pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že sadivo a sadenice zelenín vyrábané v tejto tretej krajine poskytujú ekvivalentné záruky ako sadivo a sadenice zelenín vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä pokiaľ ide o ich kvalitu, druhovú pravosť, odrodovú pravosť a čistotu, čistotu, o ich zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky na množiteľské porasty, z ktorých pochádza, na kontrolu kvality a na dodávateľa.

(3) Ak komisia uzná, že postupy a kritériá používané treťou krajinou pri výrobe sadiva a sadeníc zelenín sú rovnocenné s požiadavkami ustanovenými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, a ak dovážané sadivo a sadenice zelenín spĺňajú požiadavky podľa odseku 1, nesmú sa prijímať iné obmedzenia na uvádzanie dovážaného sadiva a sadeníc zelenín do obehu.

§ 9
Označovanie a balenie sadiva a sadeníc zelenín
(1) Pri uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín do obehu evidovaný dodávateľ je povinný vyhotoviť a pripojiť k nim návesku alebo iný doklad (§ 7 ods. 6), ktorý obsahuje

a) označenie kvalita ES ,
b) kód členského štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo,
c) označenie zodpovedného orgánu alebo jeho rozlišovací kód,
d) evidenčné číslo dodávateľa,
e) obchodné meno a sídlo dodávateľa,
f) výrobné číslo alebo číslo dávky,
g) dátum vystavenia dokladu dodávateľom,
h) pri dodávke sadeníc zelenín číslo dávky osiva alebo sadiva zelenín, z ktorého boli sadenice vypestované,
i) botanický názov druhu zeleniny,
j) názov odrody; ak ide o podpník, názov odrody alebo jej označenie,
k) množstvo v kusoch alebo hmotnosť, alebo
l) v prípade dovozu z tretej krajiny názov krajiny pôvodu sadiva alebo sadeníc zelenín.

(2) Náveska alebo doklad dodávateľa podľa § 7 ods. 6 musí byť vyhotovený z vhodného materiálu. Údaje podľa odseku 1 musia byť na náveske alebo uvedenom doklade čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku6) alebo v inom úradnom jazyku z úradných jazykov Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ na náveske alebo osvedčení o pôvode a kvalite štandardného množiteľského materiálu uvedie úradné stanovisko [§ 13 ods. 5 písm. d)], toto úradné stanovisko musí byť jasne oddelené od ostatných údajov dodávateľa.

(3) Ak domácim dodávateľom vyrobené alebo dovezené sadivo alebo sadenice zelenín sprevádza rastlinný pas,7) môže tento na základe oznámenia dodávateľa zaslaného kontrolnému ústavu predstavovať doklad dodávateľa uvedený v odseku 1 pri ďalšom uvádzaní sadiva alebo sadeníc zelenín do obehu, ak obsahuje aspoň údaje podľa odseku 1 písm. a), c), i), j) a l).

(4) Ak dovážané sadivo alebo sadenice zelenín boli vyrobené v tretej krajine, údaj o tom musí byť zreteľne uvedený na náveske alebo v rastlinnom pase.

(5) Ak sa sadivo alebo sadenice zelenín dodávajú v malospotrebiteľskom balení konečnému spotrebiteľovi, na obale musia byť uvedené aspoň údaje podľa odseku 1 písm. a), e), i), j) a k).

(6) Drobní dodávatelia nemusia k sadivu alebo sadeniciam zelenín uvádzaným do obehu pripojiť doklad podľa odseku 1, sú však povinní ich označiť aspoň údajmi podľa odseku 1 písm. i), j) a k).

(7) Dodávateľ pri uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín do obehu použije vhodný obal podľa dodávaného druhu zeleniny. Za obal sa považuje aj zväzok. Každý obal musí byť uzatvorený spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise.

§ 10
Laboratórna činnosť
(1) Každý dodávateľ musí mať primerane vybavené laboratórium, ktoré dokáže vykonávať rozbory a stanoviť potrebné diagnózy v rámci kontroly kritických bodov vykonávanej dodávateľom podľa § 5 ods. 1 písm. a), ak túto kontrolu dodávateľ nezabezpečuje prostredníctvom evidovaného laboratória alebo kontrolného ústavu.

(2) Evidovaným laboratóriom je laboratórium, ktoré bolo schválené kontrolným ústavom po tom, ako bolo preverené, že jeho výrobné metódy a zariadenia spĺňajú požiadavky na vykonávanie rozborov vlastností a kvality sadiva a sadeníc zelenín podľa zásad správnej laboratórnej praxe.8)

(3) Ak evidované laboratórium chce zmeniť alebo rozšíriť svoju činnosť aj na kontrolu kvality množiteľských materiálov ďalších druhov poľnohospodárskych plodín, musí požiadať kontrolný ústav aj o schválenie zmeny alebo rozšírenia svojej činnosti.

§ 11
Dozor a monitorovanie dodávateľov
(1) Zodpovedný orgán vykonáva pravidelne, najmenej však raz ročne, vo vhodnom čase dozor a monitorovanie evidovaných dodávateľov, ich prevádzkových a výrobných zariadení a evidovaných laboratórií na účel zabezpečenia sústavného súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením.

(2) Kontrolný ústav pri výkone dozoru a monitorovaní dodávateľov kontroluje najmä

a) plnenie povinností ustanovených v § 5 ods. 1, v § 6 ods. 4, v § 7 a 8, pričom osobitne preveruje

1. dostupnosť a skutočné používanie metód na kontrolu každého z kritických bodov uvedených v § 5 ods. 2,
2. spoľahlivosť týchto metód,
3. ich vhodnosť na posúdenie obsahu opatrení na výrobu a predaj sadiva a sadeníc zelenín vrátane administratívnych aspektov a
4. odbornú spôsobilosť zamestnancov dodávateľa na výkon kontroly množiteľských porastov zelenín a sadiva a sadeníc zelenín,

b) správnosť hodnotenia množiteľských porastov druhov zelenín uvedených v zozname zelenín dodávateľom,
c) správnosť hodnotenia sadiva a sadeníc zelenín podľa § 6 ods. 1 evidovaným laboratóriom,
d) pripravenosť výrobných a prevádzkových zariadení na plnenie úloh súvisiacich s výrobou sadív a sadeníc zelenín, preverovaním ich kvality a zdravotného stavu a s ich uvádzaním do obehu.

(3) Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenie, ak pri výkone dozoru alebo pri monitorovaní činnosti evidovaného laboratória zistí, že to už nespĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, alebo ak tieto skutočnosti zistí komisia. Obdobne postupuje aj v prípade evidovaného dodávateľa, ak zistí, že ten už nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2.

(4) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie podľa § 13 ods. 9 písm. d) zákona, ak pri vykonávaní dozoru podľa odseku 2 zistí, že dodávateľ porušuje povinnosti a zistené nedostatky neodstráni ani do 60 dní od doručenia písomnej výzvy na ich odstránenie.

(5) Kontrolný ústav po prijatí oznámenia podľa § 6 ods. 2 alebo po zistení výskytu škodlivých organizmov alebo chorôb v rámci dozoru a monitorovania ihneď prijme vhodné úradné opatrenie (§ 13 ods. 4) na účely vylúčenia akéhokoľvek rizika pre zdravotný stav rastlín zelenín.

(6) Dozor a monitorovanie podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahuje na drobného dodávateľa, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

§ 12
Spôsob a rozsah výkonu úradnej kontroly
(1) Kontrolný ústav vykonáva formou úradnej kontroly vzoriek sústavnú kontrolu hodnotenia množiteľských porastov a skúšania kvality sadiva a sadeníc zelenín a ich zdravotného stavu evidovanými laboratóriami a dodávateľmi. U drobných dodávateľov túto kontrolu vykonáva v rozsahu náhodných kontrol.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu úradnej kontroly odoberať potrebné množstvo vzoriek sadiva a sadeníc zelenín.

(3) Odobraté vzorky sadiva a sadeníc zelenín použije kontrolný ústav na účely overenia súladu deklarovanej kvality, zdravotného stavu, druhovej pravosti a odrodovej pravosti a čistoty so skutočným stavom a s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením.

(4) Dodávateľ je povinný umožniť zástupcom zodpovedných orgánov v každom primeranom čase po celú dobu výkonu kontroly voľný prístup do všetkých častí prevádzkarní, v ktorých sa nachádza sadivo a sadenice zelenín. Táto povinnosť platí aj pre drobného dodávateľa.

(5) Ak sa počas výkonu dozoru a monitorovania alebo počas skúšok a pokusov vykonávaných podľa § 15 ods. 1 a 2 zistí, že sadivo a sadenice zelenín nespĺňajú požiadavky uvedené v tomto nariadení, kontrolný ústav nariadi dodávateľovi, aby zabezpečil v určenej lehote nápravu, alebo prijme opatrenie podľa § 36 ods. 1 zákona.

(6) Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav s dostatočnou istotou zistil, že sadivo a sadenice zelenín spĺňajú požiadavky a podmienky na jeho uvádzanie do obehu, alebo ich budú spĺňať v budúcnosti, opatrenia prijaté podľa odseku 5 zruší.

§ 13
Zodpovedný orgán
(1) Zodpovedným orgánom za vykonávanie kontroly hodnotenia množiteľských porastov a skúšania sadiva a sadeníc zelenín dodávateľmi podľa § 12, ako aj za výkon dozoru a monitorovanie evidovaných laboratórií a dodávateľov, ich prevádzkových a výrobných zariadení a ich činností podľa § 11 je kontrolný ústav (§ 30 zákona).

(2) Odborne spôsobilá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba môže na základe poverenia kontrolného ústavu vykonávať pomocné činnosti pri hodnotení množiteľských porastov a skúšaní sadiva a sadeníc zelenín.

(3) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontroly podľa odseku 2 fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu iba v prípade, ak táto fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú záujem na výsledku vykonanej kontroly a na opatreniach, ktoré je potrebné prijať podľa § 12 ods. 5 na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav na účely zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 14 ods. 1.

(5) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu zelenín podľa § 12 ods. 1,
b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu a posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (sadiva a sadeníc) zelenín,
c) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality štandardného množiteľského materiálu (sadiva a sadeníc) zelenín podľa § 7 ods. 6,
d) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním sadiva a sadeníc zelenín do obehu.

(6) Zodpovedný orgán uvedený v odseku 2 vydáva doklady podľa odseku 5 v mene kontrolného ústavu, len ak bol na to poverený podľa odseku 3.

§ 14
Kontroly Európskeho spoločenstva
(1) V rozsahu potrebnom na zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov uvedených v prílohe č. 2 môžu odborníci komisie vykonávať v spolupráci so zodpovedným orgánom kontroly na území Slovenskej republiky, pričom kontrolujú najmä plnenie povinností dodávateľmi, ktoré im ukladá toto nariadenie.

(2) Zodpovedný orgán poskytne odborníkom komisie pri plnení ich úloh podľa odseku 1 potrebnú pomoc, najmä im umožní prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov.

§ 15
Porovnávacie skúšky a pokusy.
(1) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účely následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu sadiva a sadeníc zelenín uvádzaných do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj sadivo a sadenice zelenín

a) vyrobené v tretích krajinách,
b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.9)

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania sadiva a sadeníc zelenín a na overenie, či sadivo a sadenice zelenín spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Vykonávanie pokusov alebo porovnávacích skúšok zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 16
Konzultácie s výbormi komisie
a regulačný postup
(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, s riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním sadiva a sadeníc zelenín do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého menuje a odvoláva ministerstvo.

§ 17
Zabezpečovanie plnenia úloh
vyplývajúcich z opatrení komisie
Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 2 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo (§ 29 zákona), ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich sadivo a sadenice zelenín do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,
b) informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky (§ 13), ktorý je zodpovedný za kontrolu hodnotenia množiteľských porastov a skúšania sadiva a sadeníc zelenín dodávateľmi,
c) požiada komisiu o určenie zásad podľa § 8 na dovoz sadív a sadeníc zelenín z tretích krajín,
d) informuje komisiu o opatreniach prijatých podľa § 12 ods. 5, ktorými sa dodávateľom zakázalo uvádzať do obehu sadivo alebo sadenice zelenín a zároveň túto informáciu zašle aj zodpovedným orgánom všetkých členských štátov,
e) na základe žiadosti komisie prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 15 ods. 1 a 2 a na posúdenie ich výsledkov,
f) informuje komisiu o zistení výskytu škodlivých organizmov a chorôb uvedených v prílohe č. 1,
g) spolupracuje so Stálym výborom pre osivo a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo Európskeho spoločenstva pri posudzovaní návrhov opatrení komisie, ak sa tieto opatrenia dotýkajú záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s uvádzaním sadiva a sadeníc zelenín do obehu.

§ 18
Splnomocňovacie ustanovenie
Podrobnosti o sadive a sadeniciach zelenín určených na výskumné účely alebo na pokusné účely alebo na šľachtenie nových odrôd, alebo na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín (§ 1 ods. 2 zákona) a podrobnosti o uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín do obehu drobnými dodávateľmi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia komisiou.

§ 19
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením sa transponujú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 20
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 3 ods. 6, § 8, § 9 ods. 1 písm. a) a b) a § 9 ods. 2, § 14, 15, 16 a 18, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.

 


1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.
2) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.
4) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
5) § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7) § 3a ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
§ 16 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z.
8) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe).
9) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 168/2004 Z. z.

ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV A CHORÔB,
KTORÉ NEPRIAZNIVO OVPLYVŇUJÚ KVALITU

Rod a druh

Špecifické škodlivé organizmy a choroby

Allium ascalonicum

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Delia spp.

 

Ditylenchus dipsaci

 

Thysanoptera, ale najmä Thrisp tabaci

 

Huby

 

Botrytis spp.

 

Peronospora destructor

 

Scelerotium cepivorum

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy

 

všetky, ale najmä Onion yellov dwarf virus

Allium cepa

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Delia spp.

 

Ditylenchus dipsaci

 

Meloidogyne spp.

 

Thysanoptera, ale najmä Thrips tabaci

 

Baktérie

 

Pseudomonas spp.

 

Huby

 

Botrytis spp.

 

Fusarium oxosporum f. sp. Cepae

 

Peronospora destructor

 

Scelerotium cepivorum

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy

 

všetky, ale najmä Onion yellov dwarf virus

Allium fistulosum

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Delia spp.

 

Ditylenchus dipsaci

 

Thysanoptera, ale najmä Thrips tabaci

 

Huby

 

Scelerotium cepivorum

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky

Allium porrum

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Delia spp.

 

Ditylenchus dipsaci

 

Thysanoptera

 

Baktérie

 

Pseudomonas spp.

 

Huby

 

Alternaria porri

 

Fusarium culmorum

 

Phytophora porri

 

Scelerotium cepivorum

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy

 

všetky, ale najmä Leek yellow stripe virus

Allium sativum

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aceria tulipae

 

Delia spp.

 

Ditylenchus dipsaci

 

Thysanoptera

 

Baktérie

 

Pseudomonas flurescens

 

Huby

 

Sclerotium cepivorum

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy

 

všetky, ale najmä Onion yellow dwarf virus

Apium graveolens

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Acidia heraclei

 

Lygus spp.

 

Psila rosae

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

a Thrips tabaci

 

Baktérie

 

Erwinia carotovora, subsp. carotovora

 

Pseudomonas syringae pv. apii

 

Huby

 

Fusarium oxysporum, f. sp. apii

 

Phoma apiicola

 

Phythium spp.

 

Sclerotinia sclerotiorum

 

Septoria apiicola

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy

 

všetky, ale najmä Celery mosaic virus a Cucumber

 

Mosaic virus

Asparagus officinalis

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Brachyorymella asparagi

 

Hypopta caestrum

 

Platyparea poecyloptera

 

Huby

 

Fusarium spp.

 

Rhizoctonia violacea

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky

Beta vulgaris

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Pegomyia betae

 

Huby

 

Phoma betae

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Beet necrotic yellow vein virus

Brassica oleracea

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Heterodea spp.

 

Lepidoptera, ale najmä Pieris brassicae

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Baktérie

 

Pseudomonas syringae pv. Maculicola

 

Xanthomonas campestris pv. campestris

 

Huby

 

Alternaria brassicae

 

Mycosphaerella spp.

 

Phoma lingam

 

Plasmodiophora brassicae

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia solani

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Cauliflower mosaic virus, tospovírusy a

 

Turnip mosaic virus

Brassica pekiniensis

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aphididae

 

Lepidoptera, ale najmä Pieris brassicae

 

Baktérie

 

Erwinia carotovora

 

Xanthomonas campestris pv. campestris

 

Huby

 

Alternaria brassicae

 

Botrytis cinerea

 

Mycosphaerella spp.

 

Phoma lingam

 

Plasmodiophora brassicae

 

Sclerotinia spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä tospovírusy

Capsicum annuum

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Leptinotarsa decemlineata

 

Ostrinia nubilalis

 

Phtorimaea operculella

 

Tetranychidae

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

Capsicum annuum

Huby

 

Leveillula taurica

 

Pyrenochaeta lycopersici

 

Pythium spp.

 

Phytophtora capsici

 

Verticillium albo atrum

 

Verticillium dahlicae

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Cucumber mosaic virus, Tomato mosaic

 

Virus, Pepper mild mottle virus and Tobacco mosaic

 

virus

Cichorium andivia

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aphididae

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Huby

 

Botrytis cinerea

 

Erysiphe cichoriacearum

 

Sclerotinia spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Beet western virus a Lettuce mosaic virus

Cichorium intybus

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aphididae

 

Napomyza cichorii

 

Apion assimile

 

Baktérie

 

Erwinia carotovora

 

Erwinia chrysanthemi

 

Pseudomonas marginalis

 

Huby

 

Phoma exigua

 

Pytophora erythroseptica

 

Pythium spp.

 

Sclerotinia sclerotiorum

Citrullus lanatus

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Meloidogyne spp.

 

Polyphagotarsonemus latus

 

Tetranychus spp.

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Huby

 

Colletotrichum lagenarium

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Watermelon mosaic virus 2

 

 

 

 

Cucumis melo

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Meloidogyne spp.

 

Polyphagotarsonemus latus

 

Tetranychus spp.

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Baktérie

 

Pseudomonas syringae pv. lachrymans

 

Huby

 

Colletotrichum lagenarium

 

Fusarium spp.

 

Pythium spp.

 

Spaerotheca fuliginea

 

Verticillium spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Cucumber green mottle virus, Cucumber

 

mosaic virus a Squash mosaic virus

Cucumis sativus

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Delia platura

 

Meloidogyne spp.

 

Polyphagotarsonemus latus

 

Tetranychus spp.

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Baktérie

 

Pseudomonas syringae pv. lachrymans

 

Huby

 

Fusarium spp.

 

Phytophtora spp.

 

Pseudoperonospora cubensis

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia spp.

 

Spaerotheca fuliginea

 

Verticillium spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky

Cucurbita maxima

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Meloidogyne spp.

 

Polyphagotarsonemus latus

 

Tetranychus spp.

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky

 

 

Cucurbita pepo

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Meloidogyne spp.

 

Polyphagotarsonemus latus

 

Tetranychus spp.

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Baktérie

 

Pseudomonas syringae pv. lachrymans

 

Huby

 

Fusarium spp.

 

Sphaerotheca fuliginea

 

Verticillium spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Cucumber mosaic virus a Squash mosaic

 

virus, Zucchini mosaic virus a tospovírusy

Cynara cardunculus a

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách

Cymara scolymus

svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Thysanoptera

 

Huby

 

Bremica lactucae

 

Leveillula taurica f.sp. cymara

 

Pythium spp

 

Rhizoctonia solani

 

Sclerotium rolfsii

 

Sclerotinia sclerotiorum

 

Verticillium dahliae

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky

Foeniculum vulgare

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Thysanoptera

 

Baktérie

 

Erwinia carotovora subs. Carotora

 

Pseudomonas marginalis pv. marginalis

 

Huby

 

Cercospora foeniculi

 

Phytophtora syringae

 

Sclerotinia spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy

 

Celery mosaic virus

Lactuca sativa

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aphididae

 

Meloidogyne spp.

Lactuca sativa

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Huby

 

Botrytis cinerea

 

Bremia lactucae

 

Pythium spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Lettuce big vein, Lettuce mosaic virus

 

a Lettuce ring necrosis

Lycopersicon lycopersicum

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Hauptidia maroccana

 

Meloidogyne spp.

 

Tetranychus spp.

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Vasates lycopersici

 

Baktérie

 

Pseudomonas syringae pv. tomato

 

Huby

 

Alternaria solani

 

Cladosporium fulvum

 

Colletotrichum coccoides

 

Didymella lycopersici

 

Fusarium oxysporum

 

Leveillula taurica

 

Phytophora nicotiane

 

Pyrenochaeta lycopersici

 

Pythium spp.

 

Rhizoctonia solani

 

Sclerotinia sclerotiorum

 

Verticillium spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Cucumber mosaic virus, Potato virus X,

 

Potato virus Y, Tobacco mosaic virus, Tomato

 

mosaic virus a Tomato leaf curl virus

Rheum spp.

Baktérie

 

Agrobacterium tumefasciens

 

Erwinia rhapontici

 

Huby

 

Armillariella mellea

 

Verticillium spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Arabis mosaic virus a Turnip mosaic

 

virus

Solanum melongena

Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých štádiách svojho vývoja

 

Aleyrodidae

 

Aphididae

 

Hemitarsonemus latus

 

Leptinotarsa decemlineata

 

Meloidogyne spp.

 

Tetranychidae

 

Thysanoptera, ale najmä Frankliniella occidentalis

 

Huby

 

Fusarium spp.

 

Leveillula taurica f. sp. cymara

 

Rhizoctonia solani

 

Sclerotinia sclerotiorum

 

Verticillium spp.

 

Vírusy a vírusom obdobné organizmy všetky,

 

ale najmä Cucumber mosaic virus a Potato

 

virus X, Potato virus Y a Tobacco mosaic virusPríloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 168/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Týmto nariadením sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Rady č. 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín, iného ako osivo (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 157, s. 1) v znení Smernice Rady č. 2003/61/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 165, s. 23).

2. Smernica Komisie č. 93/61/EHS z 2. júla 1993, ktorá ustanovuje agendu vyjadrujúcu podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský a sadivový materiál zeleniny iný ako osivá podľa Smernice Rady č. 92/33/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 250, s. 19).

3. Smernica Komisie č. 93/62/EHS z 5. júla 1993, ktorá ustanovuje pravidlá týkajúce sa dozoru nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovania podľa Smernice Rady č. 92/34/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín, iného ako osivo (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 250, s. 29).

Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.