270/2004 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) rody a druhy krmovín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých osivo podľa § 2 ods. 20 zákona pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín,
c) požiadavky na výrobu osiva krmovín a podmienky pre dodávateľov podľa § 13 ods. 1 zákona na sledovanie a kontrolu kvality a zdravotného stavu osiva krmovín,
d) podmienky uvádzania osiva krmovín do obehu,
e) podmienky výkonu kontroly osiva krmovín dovezeného podľa § 11,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov s osivom krmovín,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva krmovín uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na osivo krmovín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len tretia krajina ), a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 1; výroba a vývoz tohto osiva sa riadia podľa uzavretej zmluvy.

§ 2
Rody a druhy krmovín
(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva krmovín do obehu musia spĺňať tie rody a druhy krmovín, ktoré sú uvedené v časti A bode II zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín podľa osobitného predpisu1) (ďalej len zoznam krmovín ).

(2) Osivo hybridov krmovín musí spĺňať požiadavky ustanovení pre osivo každého z druhov krmovín, z ktorých hybridy pochádzajú, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním osiva krmovín do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva krmovín do obehu sa nepovažuje dodávka osiva krmovín
1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len kontrolný ústav ) podľa § 20 ods. 1,
2. na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu krmovín,
3. na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia osiva, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva krmovín je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu časti zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,
b) základným osivom odrôd krmovín osivo, ktoré
1. bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,
2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo podľa § 2 ods. 22 zákona,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
c) osivom krajových odrôd2) osivo, ktoré
1. bolo vyrobené z množiteľského porastu krajovej odrody, ktorý kontrolný ústav prehliadal,
2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu certifikované osivo,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné osivo a ktoré
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
d) certifikovaným osivom odrôd krmovín okrem druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov podľa § 2 ods. 23 zákona, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 1 až 3, pričom splnenie požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1 bolo zistené kontrolným ústavom alebo skúšaním vykonaným pod osobitným dohľadom podľa § 20 ods. 6,
e) certifikovaným osivom prvej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. je určené buď na výrobu osiva krmovín kategórie certifikované osivo druhej generácie, alebo na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
f) certifikovaným osivom druhej generácie odrôd druhov lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa) osivo, ktoré
1. bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z osiva predstupňov, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok overil, že spĺňa požiadavky pre základné osivo ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. je určené na iné účely ako na výrobu osiva krmovín,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo a ktoré
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
g) obchodným osivom osivo krmovín, ktoré
1. spĺňa požiadavky pre druhovú pravosť ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre obchodné osivo a ktoré
3. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
h) malým ES A balením osiva krmovín balenie obsahujúce zmes osív, ktoré nie sú určené na pestovanie krmovín, pričom ich najvyššia čistá hmotnosť je 2 kg okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc,
i) malým ES B balením osiva krmovín balenie obsahujúce základné osivo, certifikované osivo, obchodné osivo alebo ak balenie nie je menšie ako malé ES A balenie zmes osív s čistou hmotnosťou nižšou ako 10 kg okrem granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných pridaných častíc.

§ 4
Všeobecné požiadavky na osivo krmovín
(1) Osivo krmovín, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona.

(2) Na osivo krmovín odrôd zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd, ktoré spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie, uvádzanie do obehu, označovanie a uzatváranie obalov s osivom krmovín.

§ 5
Požiadavky na výrobu osiva krmovín
(1) Kontrolný ústav uznáva množiteľské porasty krmovín podľa § 2 ods. 18 zákona a podľa § 15 zákona, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo. Množiteľské porasty na výrobu osiva určeného na uvádzanie do obehu musia byť založené iba z uznaného osiva podľa § 2 ods. 21 zákona alebo zo šľachtiteľského osiva podľa § 10 ods. 7.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov krmovín určených na výrobu osiva krmovín v kategórii osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo sú ustanovené v prílohe č. 1.

(3) Osivo predstupňov všetkých rodov a druhov krmovín sa môže vyrábať iba v generácii množenia SE1. Základné osivo všetkých rodov a druhov krmovín sa môže vyrábať v generácii množenia E. Certifikované osivo všetkých rodov a druhov krmovín sa môže vyrábať v generácii množenia C1, a ak ide o druhy lupina (Lupinus ssp.), hrach siaty (Pisum sativum), vika siata (Vicia ssp.) a lucerna siata (Medicago sativa), aj v generácii množenia C2. Pri obchodnom osive sa generácia množenia neuvádza. Obchodné osivo krmovín sa označuje symbolom O.

(4) Pri uznávaní množiteľských porastov krmovín podľa § 20 ods. 6 kontrolný ústav z uznaných množiteľských porastov následnou kontrolou prehliadne najmenej

a) 10 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami,
b) 20 % množiteľských porastov s cudzoopelivými rastlinami,
c) 5 % množiteľských porastov so samoopelivými rastlinami alebo 15 % množiteľských porastov s cudzoopelivými rastlinami, ak osivo použité na založenie množiteľských porastov krmovín bolo úradne laboratórne skúšané a uznané kontrolným ústavom alebo v niektorom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len členský štát ) s využitím morfologických, fyziologických alebo biochemických postupov na identifikáciu odrody a určenie jej odrodovej čistoty.

(5) Z dávok osív krmovín pozberaných z množiteľských porastov, ktoré boli uznávané podľa odseku 4, kontrolný ústav odoberie vzorky ešte pred ich pozberovou úpravou na účely následnej úradnej kontroly uznávania množiteľských porastov krmovín, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív krmovín na účel určenia odrodovej čistoty a odrodovej pravosti.

(6) Kontrolný ústav môže vydať osvedčenie podľa § 20 ods. 5 písm. a), len ak pri uznávaní množiteľského porastu krmovín sa nezistila v tomto poraste ani jedna rastlina ovsa hluchého (Avena fatua).

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín
(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva krmovín sú ustanovené v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo krmovín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo.

§ 7
Uznávanie osiva krmovín
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona osivo krmovín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo. Osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený na účely uznávania osiva krmovín podľa odseku 1 odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek osiva krmovín z homogénnych dávok podľa osobitného predpisu. Požiadavky na najvyššiu hmotnosť dávky a požiadavky na najnižšiu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.

(3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie podľa § 20 ods. 5 písm. b), ak

a) z dávky osiva druhu krmoviny, ktorého osivo má aspoň veľkosť zrna pšenice, bola podľa § 7 ods. 2 odobratá úradná vzorka s hmotnosťou najmenej 500 gramov na zistenie prítomnosti semien rastliny ovsa hluchého (Avena fatua), pričom sa úradným laboratórnym skúšaním nezistil výskyt takého semena,
b) z dávky osiva druhu krmoviny, ktorého osivo je menšie ako zrno pšenice, bola podľa § 7 ods. 2 odobratá úradná vzorka s hmotnosťou najmenej 100 gramov na zistenie prítomnosti semien rastliny ovsa hluchého (Avena fatua), pričom sa úradným laboratórnym skúšaním nezistil výskyt takého semena.

Výnimky z požiadaviek
na vlastnosti a kvalitu osiva krmovín

§ 8
(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu osivom krmovín kategórie základné osivo, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 2, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva základného osiva krmovín, ktorým na účely uznávania základného osiva krmovín určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Ministerstvo zároveň v opatrení ustanoví podmienky, za akých dodávateľ ručí za skutočnú klíčivosť základného osiva krmovín uvádzaného do obehu. Dodávateľ je povinný okrem úradnej návesky podľa § 14 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem skutočnej klíčivosti osiva krmovín uvedie aj jeho obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej dodávané základné osivo krmovín pochádza. Dodávateľ musí poskytnúť záruku za deklarovanú klíčivosť základného osiva krmovín.

(2) Ministerstvo môže za rovnakých podmienok prijať mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 aj na zabezpečenie potrebného množstva certifikovaného osiva odrôd druhu ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.).

(3) Na účel okamžitej dostupnosti osiva krmovín sa môže osivo krmovín v kategóriách základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo uvádzať do obehu po prvého kupujúceho aj pred ukončením úradnej skúšky klíčivosti, ak

a) dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva krmovín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,
b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva krmovín,
c) dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva krmovín záruku6) za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou,
d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a číslom dávky osiva krmovín,
e) kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva krmovín s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky podľa prílohy č. 2.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú na osivo krmovín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, ak im nebola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2.

(5) Ak dodávateľ dodal osivo krmovín, na ktoré bola udelená výnimka podľa odseku 1 alebo 2, do niektorého členského štátu, kontrolný ústav je povinný spolupracovať so zodpovedným orgánom príslušného členského štátu pri prehliadkach porastov, ktoré boli založené z dodaného osiva krmovín.

§ 9
(1) Pri dočasnom ohrození zásobovania trhu základným osivom krmovín, certifikovaným osivom krmovín alebo obchodným osivom krmovín ministerstvo požiada Európsku komisiu (ďalej len komisia ) o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu osiva krmovín, ktoré nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2, alebo podľa § 40 ods. 2 zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu osiva odrody, ktorá nie je zapísaná v listine registrovaných odrôd, v Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 8 ods. 1 až 3.

(2) Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 môže byť prijaté iba na množstvo osiva krmovín, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom krmovín.

(3) Dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii osiva. Pri dodávke osiva neregistrovaných odrôd krmovín dodávaného podľa odseku 1 dodávateľ je povinný použiť úradnú návesku hnedej farby používanú pre obchodné osivo [§ 14 ods. 4 písm. e)]. Na úradnej náveske sa uvedie, že dodávané osivo krmovín je osivom kategórie, ktorá spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené týmto nariadením, alebo je osivom neregistrovanej odrody.

§ 10
Uvádzanie osiva krmovín do obehu
(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo krmovín, ktoré nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2, a ak ide o obchodné osivo, aj podmienky podľa § 17 zákona, a ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako

a) osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo rodov a druhov kvaka (Brassica napus L.), kel kučeravý (Brassica oleracea L.), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata L.), kostrava trsteníkovitá (Festuca arundinacea), kostrava lúčna (Festuca pratensis), kostrava červená (Festuca rubra L. x Festulolium), mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum Lam.), mätonoh trváci (Lolium perenne L.), mätonoh hybridný (Lolium x boucheanum Kunth), timotejka lúčna (Phleum pratense L.), lucerna siata (Medicago sativa L.), lucerna menlivá (Medicago x varia T. Martyn), hrach siaty (Pisum sativum L.), reďkev siata (Raphanus sativus L.), ďatelina plazivá (Trifolium repens L.), ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.),
b) osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo rodov a druhov, ktoré nie sú uvedené v písmene a).

(2) Ak komisia rozhodne, že od určitého času nemožno osivo niektorých rodov a druhov krmovín uvádzať do obehu, ak nebolo uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo, dodávateľ nesmie od tohto času uvádzať do obehu osivo vybraných rodov a druhov krmovín v kategórii obchodné osivo. Ministerstvo o tomto zákaze bude dodávateľov bez zbytočného odkladu informovať vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len vestník ).

(3) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo obchodné osivo krmovín, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo krmovín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 14, ak toto nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(4) Ak komisia rozhodne, že dodávateľ môže dodať konečnému spotrebiteľovi osivo krmovín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 3, dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva krmovín.

(5) Dodávateľ môže uvádzať do obehu aj osivo, ktoré nebolo uznané v niektorej z kategórií uvedených v odseku 1, ak ide o

a) šľachtiteľské osivo odrôd krmovín podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 7,
b) prírodné osivo odrôd krmovín na ďalšie spracovanie, ak zabezpečí jeho identitu,
c) malé množstvá osiva krmovín na vedecké alebo šľachtiteľské účely,
d) prijateľné množstvá osiva krmovín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo pokusné účely, ak bola podaná žiadosť o jej registráciu podľa § 3 ods. 1 zákona alebo takáto žiadosť bola podaná aspoň v jednom členskom štáte, a to až do rozhodnutia o registrácii odrody.

(6) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo geneticky modifikovanej odrody krmovín podľa odseku 5, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu3) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(7) Šľachtiteľské osivo odrôd krmovín sa môže podľa odseku 5 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a) bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom a bolo zistené, že spĺňa požiadavky na certifikáciu základného osiva krmovín ustanovené v prílohe č. 2,
b) je zabalené podľa § 12 alebo 13,
c) každý obal je označený náveskou podľa § 14 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1. označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,
2. výrobné číslo alebo číslo dávky,
3. mesiac a rok balenia alebo
4. mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,
5. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
6. názov odrody,
7. údaj šľachtiteľské osivo ,
8. počet generácií predchádzajúcich kategórii certifikované osivo alebo certifikované osivo prvej generácie.

(8) Dodávateľ môže do obehu uvádzať zmesi osív rôznych rodov, druhov alebo odrôd krmovín podľa § 18 ods. 4 písm. b) bodu 3 zákona, ktoré

a) nie sú určené na použitie ako krmovina; takéto zmesi môžu obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami,
b) sú určené na použitie ako krmovina; takéto zmesi môžu obsahovať osivá rastlinných druhov krmovín, obilnín, olejnín a priadnych rastlín alebo zelenín s výnimkou odrôd druhov, o ktorých dodávateľ vyhlási, že nie sú určené na kŕmne účely,
c) sú určené na zachovanie genetických zdrojov rastlín;4) takéto zmesi môžu obsahovať osivá krmovín a osivá rastlín, ktoré nie sú krmovinami.

(9) Osivá odrôd druhov, ktoré sú uvedené v odseku 8 písm. a) a b) a ktoré sú určené na výrobu zmesí, musia byť uznané podľa § 15 ods. 3 zákona ešte pred ich použitím do zmesí.

(10) Na uvádzanie zmesí osiva podľa odseku 8 sa vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 3 a 4, § 12 a § 13 ods. 3 a 4, § 14 ods. 6, 10 a 11. Ak ide o dodávky zmesí osív krmovín označené náveskou zelenej farby, použijú sa aj ustanovenia § 14 ods. 1 až 5. Na tento účel sa bude malé ES A balenie považovať za malé ES B balenie. Pre malé ES A balenie sa nevyžaduje úradné pridelenie sériového čísla.

§ 11
Dovoz osiva krmovín z tretích krajín
(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo krmovín, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky, kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať osivo krmovín z tretej krajiny, iba ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že osivo krmovín vyrábané v tejto tretej krajine poskytuje ekvivalentné záruky (ďalej len rovnocennosť ) ako osivo krmovín vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä pokiaľ ide o jeho kvalitu, druhovú pravosť, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čistotu, o jeho zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky uvedené v prílohe č. 1 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza, a na uznávanie a kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva krmovín v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný od vývozcu si zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive:

a) druh krmoviny,
b) odroda,
c) kategória množiteľského materiálu,
d) krajina výroby osiva a zodpovedný orgán,
e) krajina vývozu,
f) dovozca,
g) množstvo dovezeného osiva krmoviny.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

Balenie osiva krmovín
§ 12
(1) Obaly s osivom predstupňov, základným osivom, certifikovaným osivom a obchodným osivom krmovín s výnimkou certifikovaného osiva a obchodného osiva v malých ES B baleniach musia byť uzatvárané úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní do úradnej návesky alebo obalu. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len úradná pečať ) a úradná náveska.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, okrem malých ES B balení nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na úradnej náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

§ 13
(1) Malé ES B balenia s osivom krmovín musia byť uzatvárané takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní do úradnej návesky alebo obalu. Súčasťou pečatného systému je úradná pečať a úradná náveska.

(2) Malé ES B balenia s osivom krmovín, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu.

Označovanie osiva krmovín

§ 14
(1) Pri uvádzaní osiva predstupňov, základného osiva, certifikovaného osiva a obchodného osiva krmovín do obehu v obaloch je dodávateľ povinný vyhotoviť a zvonku k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 67 mm, ktorá musí obsahovať údaje ustanovené v prílohe č. 4 časti A.

(2) Úradná náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku5) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visacej úradnej návesky môže použiť aj nalepovaciu úradnú návesku.

(3) Ministerstvo môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu, aby dodávatelia pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 priamo na obale vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom. Ministerstvo informáciu o udelení súhlasu zverejní vo vestníku bez zbytočného odkladu.

(4) Úradné návesky na obaloch s osivom krmovín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Úradná náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 5 písm. a) a pre osivo predstupňov,
b) biela pre základné osivo podľa § 3 písm. b),
c) modrá pre certifikované osivo a pre certifikované osivo prvej generácie množenia podľa § 3 písm. d) a e),
d) červená pre certifikované osivo druhej generácie množenia podľa § 3 písm. f),
e) hnedá pre obchodné osivo a pre osivo odrôd, ktoré nie sú registrované v Štátnej odrodovej knihe, Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov podľa § 9 ods. 1 a 3,
f) sivá pre ešte necertifikované osivo zberané v členskom štáte podľa § 19 ods. 1 a 4,
g) zelená pre zmesi osív krmovín podľa § 10 ods. 8.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť úradný doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len sprievodný doklad ) v rovnakej farbe, ako je farba úradnej návesky, ktorý pri dodávke osiva predstupňov, základného osiva alebo certifikovaného osiva musí obsahovať najmenej údaje uvedené v prílohe č. 4 časti A písm. a) bodoch 4 a 5, a ak ide o dodávku obchodného osiva, najmenej údaje uvedené v prílohe č. 4 časti A písm. b) bodoch 2, 4 a 5. Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak údaje podľa odseku 1 sú nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak nalepovacia úradná náveska na obale je z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(6) Označovanie osiva krmovín podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé ES B balenia osiva krmovín s výnimkou certifikovaného osiva a obchodného osiva, ak nariadenie ďalej neustanovuje inak.

(7) Ak dodávateľ do obehu uvádza osivo krmovín s nižšou klíčivosťou podľa § 8 ods. 1, s úradne nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 8 ods. 2 alebo osivo podľa § 9, je povinný uviesť o tom údaj na úradnej náveske.

(8) Ministerstvo môže požiadať komisiu o udelenie výnimky z ustanovení § 12 a 14 týkajúcich sa balenia certifikovaného osiva a jeho označovania, ak dodávateľ toto osivo dodáva vo veľkoobjemových obaloch konečnému spotrebiteľovi.

(9) Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, obale, na kontajneri alebo v kontajneri a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo krmovín geneticky modifikovanej odrody.

(10) Ak základné osivo krmovín, certifikované osivo krmovín alebo obchodné osivo krmovín bolo chemicky upravené, na úradnej náveske, v sprievodnom doklade dodávateľa, na obale alebo v jeho vnútri sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(11) Pri uvádzaní osiva krmovín do obehu na iné účely ako na výrobu osiva krmovín možno návesku dodávateľa používať iba za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Náveska dodávateľa musí byť vyhotovená takým spôsobom, aby ju nebolo možné zameniť s úradnou náveskou.

§ 15
(1) Dodávateľ môže do obehu uvádzať certifikované osivo a obchodné osivo krmovín v malom ES B balení, ak spĺňa tieto požiadavky:

a) ku každému obalu musí byť pripojená náveska dodávateľa, ktorá musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a) alebo b),
b) dodávateľ nemusí k obalom pripojiť návesku dodávateľa, ak sú všetky údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a) alebo b) vytlačené na vonkajšej strane obalu,
c) namiesto návesky dodávateľa môže dodávateľ použiť nalepovaciu úradnú návesku,
d) údaje na náveske dodávateľa, na obale alebo na nalepovacej úradnej náveske musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku5) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva,
e) každé malé ES Balenie musí mať úradne pridelené sériové číslo balenia, ktoré musí byť uvedené na náveske dodávateľa, nalepovacej úradnej náveske alebo musí byť vytlačené na obale,
f) náveska dodávateľa alebo nalepovacia úradná náveska musí byť farebne označená podľa § 14 ods. 4,
g) ak je obal z priehľadného materiálu, náveska dodávateľa môže byť umiestnená vo vnútri obalu, ak bude čitateľná cez obal.

(2) Ak dodávateľ použije úradnú nalepovaciu návesku podľa odseku 1 písm. c) na označenie obalu s osivom krmovín, tá musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 4 časti B písm. a) alebo b).

§ 16
Dočasné pokusy
(1) Ak komisia rozhodne, že na účel overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva krmovín do obehu v Európskom spoločenstve sa vykonajú na území Slovenskej republiky dočasné pokusy zamerané na určité podmienky a požiadavky na úrovni Európskeho spoločenstva na uvádzanie osiva krmovín do obehu, ministerstvo prijme opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

(2) Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 17
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účel následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu osiva krmovín uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj osivo krmovín

a) vyrobené v tretích krajinách,
b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.4)

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva krmovín a na overenie, či osivo krmovín spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

§ 18
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1) Kontrolný ústav je oprávnený počas výroby osiva krmovín a jeho uvádzania do obehu náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a osivá spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Kontrolný ústav je oprávnený pri dodávkach osiva krmovín vykonávať kontrolu druhovej pravosti, druhovej čistoty, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek postupovať podľa odsekov 1 a 2, najmä v čase delenia dávok osiva krmovín a ich uvádzania do obehu v malom ES A balení a v malom ES B balení. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu miesto a čas vykonávania delenia dávok na účely jeho balenia do obalov päť dní pred jeho balením. Zároveň je povinný požiadať o pridelenie sériového čísla malého ES B balenia [§ 15 ods. 1 písm. e)].

(4) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 19
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva krmovín
(1) Osivo krmovín sa môže kontrolným ústavom uznávať podľa § 15 zákona, ak množiteľské porasty tohto osiva boli úradne prehliadnuté v súlade s požiadavkami podľa prílohy č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre kategóriu osiva, v ktorej bolo vyrobené, a ak sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, a
b) zberalo v inom členskom štáte.

(2) Ak osivo krmovín podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného certifikovaného osiva generácie predchádzajúcej základnému osivu, kontrolný ústav môže takto vyrobené osivo krmovín uznať v kategórii základné osivo, ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo krmovín spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2 pre kategóriu základné osivo.

(3) Osivo krmovín, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4, sa bude baliť podľa podmienok ustanovených v § 12. Každé balenie musí byť

a) označené úradnou náveskou sivej farby podľa § 14 ods. 4 písm. f), ktorá obsahuje
1. označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
3. názov odrody,
4. kategóriu osiva,
5. označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
6. deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
7. údaj osivo necertifikované s konečnou platnosťou ,
8. údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody,
b) sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje
1. označenie zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydal,
2. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
3. názov odrody,
4. kategóriu osiva,
5. výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,
6. číslo poľa alebo číslo dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,
7. oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,
8. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
9. vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od rastlín z množiteľského porastu, z ktorého osivo pochádza, sú splnené,
10. výsledky predbežných rozborov osiva,
11. údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody.

(4) Ak množiteľské porasty založené v tretej krajine boli úradne prehliadnuté na účely uznávania osiva krmovín a ak komisia tejto tretej krajine priznala rovnocennosť pre uznávanie osiva so skúšaním osív vykonávaným v Európskom spoločenstve, pričom sa úradnými skúškami zistilo, že osivo krmovín spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 pre príslušnú kategóriu osiva krmovín, kontrolný ústav môže uznávať aj osivo krmovín, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť, a
b) zberalo v tretej krajine.

§ 20
Zodpovedný orgán
(1) Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov v kategórii osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo a za uznávanie osiva predstupňov, základného osiva a certifikovaného osiva krmovín a úradnú kontrolu uznaného osiva krmovín podľa § 18 je kontrolný ústav podľa § 30 zákona.

(2) Uznávanie množiteľských porastov krmovín môže vykonávať aj odborne spôsobilá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba na základe poverenia kontrolného ústavu.

(3) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činností podľa odseku 2 fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech na výsledku vykonanej kontroly a na opatreniach, ktoré treba prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav na účel zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 16 a 17.

(5) Kontrolný ústav alebo fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v odseku 2 v mene kontrolného ústavu, ak bola na to poverená podľa odseku 3,

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu krmovín podľa § 5 ods. 1,
b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) krmovín,
c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) krmovín o neuznaní množiteľského materiálu alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu (osiva) krmovín,
d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného osiva krmovín podľa § 18,
e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,
f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva krmovín do obehu.

(6) Prehliadky množiteľských porastov krmovín vykonávané pod osobitným dohľadom podľa § 3 písm. d) bodu 4 môže vykonávať fyzická osoba (ďalej len semenársky inšpektor ), ktorá

a) je odborne spôsobilá na vykonávanie takejto činnosti,
b) z tejto činnosti alebo z úradných opatrení vydaných podľa odsekov 4 a 5 na základe jej činnosti nemá žiadny osobný prospech,
c) podpísala čestné vyhlásenie, že činnosť semenárskeho inšpektora bude vykonávať riadne a svedomito v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi uznávanie množiteľských porastov poľnohospodárskych plodín,
d) na vykonanie takejto činnosti má kontrolným ústavom udelené písomné poverenie s uvedením
1. druhu činnosti,
2. doby platnosti poverenia,
3. evidenčného čísla semenárskeho inšpektora.

(7) Ak semenársky inšpektor poruší niektorú z požiadaviek a povinností ustanovených v odseku 6, kontrolný ústav zruší

a) poverenie, ktoré mu bolo udelené podľa odseku 6 písm. d),
b) úradné rozhodnutie semenárskeho inšpektora vydané v súvislosti s porušením jeho povinnosti, ak sa nepreukáže, že množiteľský porast krmovín spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

§ 21
Zabezpečovanie plnenia úloh
vyplývajúcich z opatrení komisie
Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 5 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo krmovín do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,
b) informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky podľa § 20,
c) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 9 ods. 1 a § 14 ods. 8,
d) na základe žiadosti komisie prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 16 a 17 a na posúdenie ich výsledkov,
e) môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu, aby toto nariadenie sa dočasne alebo bez časového obmedzenia neuplatňovalo na uvádzanie osiva do obehu pri tých druhoch krmovín, ktorých osivo sa na území Slovenskej republiky obvykle nevyrába alebo neuvádza do obehu.

§ 22
Konzultácie s výbormi komisie
(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s príslušným poradným výborom, s riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním osiva krmovín do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 23
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia komisiou ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) podmienkach dodávok osiva krmovín, ktoré sa nepovažujú za uvádzanie osiva do obehu a za obchodné využívanie odrôd krmovín podľa § 3 písm. a),
b) podmienkach uznávania množiteľských porastov krmovín semenárskym inšpektorom pod osobitným dohľadom podľa § 5 ods. 4,
c) podmienkach dodávok osiva krmovín podľa § 10 ods. 5 písm. d), najmä o ich balení, označovaní, množstvách a iných podmienkach dodávok,
d) uvádzaní údajov o osive krmovín dovážaného z tretích krajín podľa § 11,
e) používaní pečatného systému pri balení osiva krmovín podľa § 12 ods. 1,
f) používaní nezmazateľného označovania predpísaných údajov na obaloch s osivom krmovín podľa § 14 ods. 3,
g) spôsobe prideľovania sériového čísla pre malé ES B balenia osiva krmovín podľa § 15 ods. 1 písm. e),
h) používaní návesky dodávateľa pri uvádzaní osiva krmovín do obehu podľa § 14 ods. 11,
i) podmienkach obchodovania s chemicky ošetreným osivom podľa § 14 ods. 10,
j) podmienkach obchodovania s osivom krmovín určeným na zachovanie genetických zdrojov rastlín8) v mieste ich pôvodného výskytu a ich trvalo udržateľného využívania, ak sú spojené s osobitnými prírodnými a poloprírodnými biotopmi a sú ohrozené genetickou eróziou,
k) podmienkach obchodovania s osivom vhodným pre ekologické poľnohospodárstvo podľa § 18c zákona,
l) uvádzaní zmesí osív krmovín do obehu.

§ 24
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1) Príloha č. 1 bod II časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.
2) § 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
3) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
4) Zákon č. 215/2001 Z. z.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.
POŽIADAVKY
na uznávanie množiteľských porastov krmovín
1. Množiteľský porast druhov krmovín sa nesmie zakladať po predplodine rovnakého druhu a odrody a pole musí byť dostatočne prosté od samovysiatych rastlín pestovanej predplodiny.

2. Množiteľský porast musí spĺňať nasledujúce požiadavky na izolačné vzdialenosti od susediacich zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie:

Plodina

Minimálna vzdialenosť

1

2

  Druh Brassica spp. (kvaka)
  Phacelia tanacetifolia (facélia vratičolistá):
  na výrobu základného osiva
  na výrobu certifikovaného osiva
  Druhy alebo odrody iné ako druh Brassica spp. (kvaka), Phacelia
  tanacetifolia (facélia vratičolistá), Pisum sativum (hrach siaty),
  odrody Poa pratensis (lipnica lúčna) uvedené v druhej časti tretej
  vety odseku 4:
  na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha
     do dvoch hektárov
  na výrobu osiva určeného na množenie, pestovateľská plocha
     väčšia ako dva hektáre
  na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská
     plocha do dvoch hektárov
  na výrobu osiva určeného na výrobu krmiva, pestovateľská
     plocha väčšia ako dva hektáre

 

400 m
200 m

 
 
 
200 m

100 m

100 m

50 mUvedené izolačné vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzím opelením.

3. Osivá rastlín iných druhov, ktoré je problematické odlíšiť od osiva pestovaného druhu krmovín pri laboratórnom rozbore, sa musia vyskytovať v malom množstve.

Ľuľkovité druhy alebo x Festulolium musia spĺňať tieto podmienky: množstvo rastlín ľuľkovitých druhov alebo x Festulolium v iných druhoch, ako sú druhy plodiny, nesmie prekročiť:

3.1 jednu rastlinu na 50 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,
3.2 jednu rastlinu na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva.

4. Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Pri plodinách iných druhov ako Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. Napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. Acephala (kel kučeravý) alebo Poa pratensis (lipnica lúčna) nesmie počet iných rastlín prekročiť:

4.1 jednu rastlinu na 30 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,
4.2 jednu rastlinu na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva.

V prípade Poa pratensis (lipnica lúčna) počet rastlín trávnych druhov, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce množenej odrode, nesmie prekročiť:

a) jednu rastlinu na 20 m2 v množiteľskom poraste na výrobu základného osiva,
b) štyri rastliny na 10 m2 v množiteľskom poraste na výrobu certifikovaného osiva;

v prípade odrôd, ktoré sa na základe schválených postupov úradne zaraďujú do kategórie apomiktické jednoklonové odrody , počet rastlín, ktoré možno uznať ako jasne nezodpovedajúce odrode, ktorý neprekročí šesť na 10 m2, možno považovať za spĺňajúce uvedené normy na výrobu certifikovaného osiva. Pri ich uplatňovaní možno posudzovať splnenie noriem odrodovej čistoty v prípade plodín Poa pratensis (lipnica lúčna), ktoré patria k týmto odrodám nielen na základe výsledkov poľných prehliadok vykonaných v súlade s odsekom 6 tejto prílohy, ak je preukázané, že súlad s požiadavkami na odrodovú čistotu ustanovenými v prílohe č. 2 je zabezpečený skúšaním osiva alebo inými primeranými prostriedkami.

V prípade druhov Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný), Brassica napus var. Napobrassica (kvaka), Brassica oleracea convar. Acephala (kel kučeravý) platí iba prvá veta.

5. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia vyskytovať na čo možno najnižšej úrovni.

6. Splnenie požiadaviek podľa odsekov 1 až 5 sa musí v prípade základného osiva preveriť úradnými poľnými prehliadkami a v prípade certifikovaného osiva buď úradnými poľnými prehliadkami, alebo poľnými prehliadkami vykonanými pod osobitným dohľadom podľa § 20 ods. 6. Pri prehliadke množiteľského porastu musia byť splnené tieto požiadavky:

a) podmienky a štádium vývinu rastliny musia umožňovať dostatočné preverenie,
b) množiteľský porast sa prehliadne najmenej jeden raz,
c) veľkosť, počet a rozdelenie množiteľského porastu, ktorý sa prehliada, sa určí v súlade s vhodnými metódami.

7. Požiadavky podľa odsekov 1 až 6 musia spĺňať aj množiteľské porasty krmovín určené na výrobu osiva predstupňov.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.
POŽIADAVKY
na uznávanie osiva krmovín

I. CERTIFIKOVANÉ OSIVO1. Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Osivá najmä týchto druhov musia spĺňať tieto požiadavky:

1.1 druh Poa pratensis (lipnica lúčna), odrody uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy č. 1, Brassica napus var. napobrassica (kvaka) a Brassica oleracea convar. acephala (kel kučeravý) majú minimálnu odrodovú čistotu 98 %,

1.2 Pisum sativum (hrach siaty), Vicia faba (bôb obyčajný):
certifikované osivo prvej generácie má minimálnu odrodovú čistotu 99 %,
certifikované osivo druhej a ďalších generácií má minimálnu odrodovú čistotu 98 %.

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje prevažne prehliadkami množiteľského porastu vykonávanými podľa požiadaviek ustanovených v prílohe č. 1.

2. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah osiva iných rastlinných druhov vrátane osiva druhu vlčí bôb (lupina) a aj jeho farebne odlišného a horkého osiva:

Tabuľka

B. Kritériá alebo iné podmienky uplatňované v prípade, že je na ne odkaz v tabuľke v oddieli 1 (2) (A) tejto prílohy:

a) Všetky svieže a zdravé semená, ktoré neklíčia po predspracovaní, sa považujú za klíčivé semená.
b) Prítomné tvrdé semená sa až do určeného maximálneho množstva považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.
c) Maximálne množstvo 0 8 % na váhu osiva iného druhu ako Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.
d) Maximálne množstvo 1 % na váhu semena Trifolium pratense (ďatelina lúčna) sa nepovažuje za nečistotu.
e) Maximálne množstvo 0 5 % na váhu semena Lupinus albus (lupina biela), Lupinus angustifolius (lupina úzkolistá), Lupinus luteus (lupina žltá), Pisum sativum (hrach siaty), druh Vicia faba (bôb obyčajný), Vicia pannonica (vicia panónska), Vicia sativa (vika siata), Vicia villosa (vika huňatá) v iných príslušných druhoch sa nepovažuje za nečistotu.
f) Predpísané maximálne percentuálne množstvo na váhu semena jednotlivých druhov sa neuplatňuje na semeno druhu Poa (lipnica).
g) Maximálne množstvo dvoch semien Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov. h) Prítomnosť jedného semena Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.
i) Určenie semien Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludoviciana (ovos malokvetý), Avena sterilis (ovos jalový) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 12 sú splnené.
j) Určenie semena druhu Cuscuta (kukučina) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 13 sú splnené.
k) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta (kukučina) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Cuscuta (kukučina).
l) Váha vzorky s cieľom určiť semeno druhu Cuscuta (kukučina) na množstvo je dvojnásobkom váhy uvedenej v prílohe č. 3 v stĺpci 4 pre príslušné druhy.
m) Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta (kukučina) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Cuscuta (kukučina).
n) Určenie semena druhu Rumex (štiav) iného ako Rumex acetosella (štiav menší) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 14 sú splnené.
o) Percentuálne množstvo semien druhu vlčí bôb (lupina) inej farby nesmie prekročiť
1. v horkom osive druhu vlčí bôb 2 %,
2. v inom osive druhu vlčí bôb ako horkom 1 %.
p) Percentuálne množstvo horkého semena druhu vlčí bôb (lupina) v odrodách iných ako horké osivo druhu vlčí bôb nesmie prekročiť 2,5 %.
3. Škodlivé organizmy, ktoré znižujú využiteľnosť osiva, sa musia vyskytovať na čo možno najnižšej úrovni.

II. ZÁKLADNÉ OSIVOPodľa ustanovení uvedených ďalej podmienky ustanovené v oddieli I tejto prílohy sa uplatňujú na základné osivo:

1. Osivo Pisum sativum (hrach siaty), Brassica Napus odroda napobrassica (kvaka), Brassica oleracea conv. Acephala (kel kučeravý), Vicia faba (bôb obyčajný) a odrody druhu Poa pratensis (lipnica lúčna) uvedené v prílohe č. 1 ods. 4 druhej časti tretej vety musí spĺňať tieto požiadavky:
Minimálna odrodová čistota je 99,7 %.
Minimálna odrodová čistota sa zisťuje prevažne na pestovateľskej ploche kontrolami uskutočňovanými v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 1.

2. Osivo musí spĺňať tieto požiadavky:

Tabuľka

B. Ak v tabuľke A tohto odseku je odkaz na určité písmeno, pri danom druhu sa uplatňujú tieto požiadavky:

a) Maximálne množstvo 80 semien druhu Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.
b) Podmienky ustanovené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na semená druhu Poa (lipnica). Maximálne celkové množstvo semien druhu Poa (lipnica) iného ako druhov, ktoré sa preverujú, nesmie prekročiť v jednej vzorke 500 semien.
c) Maximálne množstvo 20 semien druhu Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.
d) Určenie semien druhu Melilotus (komonica) na množstvo sa nemusí uskutočniť, ak neexistuje pochybnosť o tom, že podmienky ustanovené v stĺpci 7 sú splnené.
e) Prítomnosť jedného semena druhu Melilotus (komonica) vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje akékoľvek semeno druhu Melilotus (komonica).
f) Podmienky písmena (c) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
g) Podmienky písmena (d) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
h) Podmienky písmena (e) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
i) Podmienky písmena (f) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
j) Podmienky písmena (k) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatnia.
k) Percentuálne množstvo horkého osiva druhu vlčí bôb v odrodách iných ako horké osivo druhu vlčí bôb nesmie prekročiť 1 %.

C. Požiadavky ustanovené v časti A a B musí spĺňať aj osivo predstupňov krmovín.

III. OBCHODNÉ OSIVOPodľa ďalej uvedených ustanovení podmienky ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddieli I (2) a (3) tejto prílohy sa uplatňujú na obchodné osivo:

1. Percentuálna sadzba podľa váhy ustanovená v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v oddieli 1 (2) (A) tejto prílohy sa zvyšuje o 1 %.
2. Pri druhu Poa annua sa celková maximálna váha 10 % osiva iného ako druhov Poa nepovažuje za nečistotu.
3. Pri druhu Poa (lipnica) iného ako druhu Poa annua (lipnica ročná) celková maximálna váha 3 % osiva iných druhov Poa (lipnica) sa nepovažuje za nečistotu.
4. Pri druhu Hedisarum coronarium (sekernica) sa celková maximálna váha 1 % semien druhu Melilotus (komonica) nepovažuje za nečistotu.
5. Podmienky písmena (d) ustanovené v oddieli 1 (2) tejto prílohy sa neuplatňujú pre Lotus corniculatus (ľadenec rožkatý).
6. Pre druhy vlčí bôb (lupin):
a) minimálna analytická čistota je na 97 % váhy,
b) percentuálna sadzba množstva osiva druhu vlčí bôb inej farby nesmie presiahnuť
1. u horkého osiva druhu vlčí bôb 4 %,
2. u osiva druhu vlčí bôb iného ako horkého osiva druhu vlčí bôb 2 %.
7. Pri druhu Vicia spp. (vika) maximálna celková hmotnosť 6 % osiva Vicia pannonica (vika panónska), Vicia villiosa (vika huňatá) alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu sa nepovažuje za nečistotu.
8. Pri druhoch Vicia pannonica (vika panónska), Vicia sativa (vika siata), Vicia villiosa (vika huňatá) je minimálna analytická čistota 97 % váhy.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.
POŽIADAVKY
na hmotnosť dávky a hmotnosť vzorky osiva krmovín

Druhy

Maximálna váha dávky
(v tonách)

Minimálna váha vzorky odobratej z dávky
(v gramoch)

Váha vzorky na určenie množstva ustanoveného v stĺpcoch 12 až 14
prílohy č. 2 (1) (2) (A) a stĺpcoch 3 až 7
prílohy č. 2 (II) (2) (A)
(v gramoch)

1

2

3

4

  OBILNINY

 

 

 

  Agrostis canina
  (Psinček psí)

10

50

5

  Agrostis gigantea
  (Psinček obrovský)

10

50

5

  Agrostis stolonifera
  (Psinček poplazový)

10

50

5

  Agrostis capillaris
  (Psinček obyčajný tenučký)

10

50

5

  Alopecurus pratensis
  (Psiarka lúčna)

10

100

30

  Arrhenatherum elatius
  (Ovsík obyčajný)

10

200

80

  Bromus catharticus
  (Stoklas preháňavý)

10

200

200

  Bromus sitchensis
  (Stoklas sitkanský)

10

200

200

  Cynodon dactylon
  (Prstnatec obyčajný)

10

50

5

  Dactylis glomerata
  (Reznačka laločnatá)

10

100

30

  Festuca arundinacea
  (Kostrava trsteníkovitá)

10

100

50

  Festuca ovina
  (Kostrava ovčia)

10

100

30

  Festuca pratensis
  (Kostrava lúčna)

10

100

50

  Festuca rubra
  (Kostrava červená)

10

100

30

  x festulolium

10

200

60

  Lolium multiflorum
  (Mätonoh mnohokvetý)

10

200

60

  Lolium perenne
  (Mätonoh trváci)

10

200

60

  Lolium x boucheanum
  (Mätonoh hybridný)

10

200

60

  Phalaris aguatica L.
  (Lesknica)

10

100

50

  Phleum bertolonii
  (Timotejka uzlatá)

10

50

10

  Phleum pratense
  (Timotejka lúčna)

10

50

10

  Poa annua
  (Lipnica ročná)

10

50

10

  Poa nemoralis
  (Lipnica hájna)

10

50

5

  Poa palustris
  (Lipnica močiarna)

10

50

5

  Poa pratensis
  (Lipnica lúčna)

10

50

5

  Poa trivialis
  (Lipnica pospolitá)

10

50

5

  Trisetum flavescens
  (Trojštet žltkastý)

10

50

5

  Hedysarum coronarium
  (Sekernica)

 

 

 

  plody

10

1 000

300

  osivo

10

400

120

  Lotus corniculatus
  (Ľadenec rožkatý)

10

200

30

  Lupinus albus
  (Lupina biela)

25

1 000

1 000

  Lupinus angustifolius
  (Lupina úzkolistá)

25

1 000

1 000

  Lupinus luteu
  (Lupina žltá)

25

1 000

1 000

  Medicago lupulina
  (Lucerna ďatelinová)

10

300

50

  Medicago sativa
  (Lucerna siata)

10

300

50

  Medicago varia
  (Lucerna menlivá)

10

300

50

  Onobrychis viciifolia
  (Vičenec vikolistý)

 

 

 

  plody

10

600

600

  osivo

10

400

400

  Pisum sativum
  (Hrach siaty)

25

1 000

1 000

  Trifolium alexandrinum
  (Ďatelina alexandrijská)

10

400

60

  Trifolium hybridum
  (Ďatelina hybridná)

10

200

20

  Trifolium incarnatum
  (Ďatelina purpurová)

10

500

80

  Trifolium pratense
  (Ďatelina lúčna)

10

300

50

  Trifolium repens
  (Ďatelina plazivá)

10

200

20

  Trifolium resupinatum
  (Ďatelina obrátená)

10

200

20

  Trigonella foenum graecum
  (Senovka grécka)

10

500

450

  Vicia faba
  (Bôb obyčajný)

25

1 000

1 000

  Vicia pannonica
  (Vika panónska)

20

1 000

1 000

  Vicia sativa
  (Vika siata)

25

1 000

1 000

  Vicia villosa
  (Vika huňatá)

20

1 000

1 000

  Brassica napus odroda
  napobrassica
  (Kvaka)

10

200

100

  Brassica oleracea
  spoluodroda acephala
  (Kel kučeravý)

10

200

100

  Phacelia tanacetifolia
  (Facélia vratičolistá)

10

300

40

  Raphanus sativus druh
  oleiformis
  (Reďkev siata olejná)

10

300

300Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.
POŽIADAVKY
na označovanie osiva krmovín

A. Úradné označovanie osiva krmovínÚradná náveska používaná podľa § 14 ods. 1 musí obsahovať tieto údaje:

a) pre osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo

1. označenie kvalita EC ,
2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3. číslo dávky,
4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako balené... (mesiac a rok) alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrené ako vzorkované... (mesiac a rok) ,
5. botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
6. názov odrody, aspoň latinský názov,
7. kategória osiva a generácia množenia,
8. krajina výroby,
9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,
11. pri certifikovanom osive druhej generácie a ďalších generácií po základnom osive sa uvedie počet generácií po základnom osive,
12. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj opätovne preskúšané... (mesiac a rok) spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

b) pre obchodné osivo

1. označenie kvalita EC ,
2. Obchodné osivo (necertifikované ako odroda) ,
3. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
4. číslo dávky,
5. mesiac a rok balenia vyjadrený ako balené... (mesiac a rok) alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadreného ako vzorkované... (mesiac a rok) ,
6. aspoň latinský botanický názov druhu krmoviny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
7. krajina výroby,
8. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
9. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a priemerný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,
10. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj opätovne preskúšané... (mesiac a rok) spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske,

c) pre zmesi osiva krmovín

1. Zmes osiva na ................... (uviesť predpokladané použitie),
2. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
3. číslo dávky,
4. mesiac a rok balenia vyjadrený ako balené... (mesiac a rok) ,
5. botanické názvy druhov a odrôd krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov; iba názov zmesi sa uvedie, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu na základe dokladu kontrolného úradu,
6. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
7. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,
8. ak sa opätovne skúšala klíčivosť, uvedie sa údaj opätovne preskúšané... (mesiac a rok) spolu s označením orgánu zodpovedného za preskúšanie klíčivosti; túto informáciu možno uviesť aj na úradnej nálepke pripojenej k úradnej náveske.

B. Označovanie malých ES balení dodávateľomNáveska dodávateľa používaná podľa § 15 ods. 1 písm. a) musí obsahovať tieto údaje:

a) pre certifikované osivo

1. označenie Malé balenie ,
2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,
3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,
4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,
5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,
6. botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov
7. názov odrody,
8. kategória osiva a generácia množenia,
9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

b) pre obchodné osivo

1. označenie Malé balenie ,
2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,
3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,
4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód,
5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku,
6. botanický názov druhu krmoviny, aspoň latinský názov,
7. označenie Obchodné osivo ,
8. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
9. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,

c) pre zmes osiva

1. označenie Malé balenie ,
2. obchodné meno a sídlo dodávateľa zodpovedného za označenie alebo jeho identifikačné číslo,
3. úradne pridelené sériové číslo malého balenia,
4. označenie členského štátu a zodpovedného úradného orgánu, ktorý pridelil sériové číslo, alebo ich rozlišovací kód pri malom balení,
5. číslo dávky, ak sériové číslo neumožňuje identifikovať dávku pri malom balení,
6. číslo dávky pri malom balení,
7. označenie členského štátu alebo jeho rozlišovací kód pri malom balení,
8. Zmes osiva na ................... (uviesť predpokladané použitie),
9. deklarovaná hmotnosť netto alebo brutto alebo deklarovaný počet zŕn,
10. ak sú použité granulované pesticídy, pelety alebo iné pevné častice, uvedie sa aj pôvod týchto aditív a približný pomer hmotnosti čistých semien a celkovej hmotnosti,
11. botanické názvy druhov a odrôd krmovín a hmotnostný podiel každej zložky podľa jednotlivých druhov; iba názov zmesi sa uvedie, ak percentuálne zloženie zmesi dodávateľ písomne oznámi kupujúcemu na základe dokladu kontrolného úradu.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 270/2004 Z. z.
ZOZNAM
PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernice Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 125, str. 2298 - 2308) v znení

1.1 smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 048, str. 8),

1.2 smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 087, str. 24),

1.3 smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 171, str. 37),

1.4 smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 287, str. 22),

1.5 smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 356, str. 79),

1.6 smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 196, str. 6),

1.7 smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 016, str. 23),

1.8 smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 113, str. 1),

1.9 smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 236, str. 13),

1.10 smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 183, str. 13),

1.11 smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 205, str. 1),

1.12 smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 207, str. 36),

1.13 smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 067, str. 36),

1.14 smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 131, str. 24),

1.15 smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 016, str. 41),

1.16 nariadenie Rady 85/3768/EHS z 20. decembra 1985 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 362, str. 8),

1.17 smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 118, str. 23),

1.18 smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 049, str. 39),

1.19 smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 273, str. 43),

1.20 smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 151, str. 82),

1.21 smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 187, str. 31),

1.22 s mernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 038, str. 36),

1.23 smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 104, str. 61),

1.24 smernice Komisie 96/18/ES z 27. marca 1996 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 076, str. 21),

1.25 smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 304, str. 10),

1.26 smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 025, str. 1),

1.27 smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 025, str. 27),

1.28 smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 234, str. 60),

1.29 smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 165, str. 23).

2. Smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974, ktorá ustanovuje osobitné požiadavky na výskyt Avena fatua v osive krmovín a obilnín.

3. Smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo.

4. Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo.

Preklady týchto smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.