280/2004 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu
viniča do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) podmienky a požiadavky na množiteľský materiál viniča podľa § 2 ods. 20 zákona, ktoré pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podľa ustanovenia zákona a tohto nariadenia,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča,
c) požiadavky na výrobu množiteľského materiálu viniča,
d) podmienky uvádzania množiteľského materiálu viniča do obehu,
e) podmienky výkonu kontroly množiteľského materiálu viniča dovezeného podľa § 10,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní množiteľského materiálu viniča,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množiteľského materiálu viniča uvádzaného do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na množiteľský materiál viniča, ktorý je preukázateľne určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len tretia krajina ) a ktorý je riadne označený, dostatočne izolovaný a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 1; výroba a vývoz tohto množiteľského materiálu viniča sa riadi podľa uzavretej zmluvy.

§ 2
Množiteľský materiál viniča
(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie do obehu musí spĺňať množiteľský materiál všetkých odrôd viniča podľa § 2 ods. 4 zákona a klonov podľa § 2 ods. 8 zákona.

(2) Množiteľský materiál viniča, ktorý je určený na vegetatívne rozmnožovanie viniča, je množiteľský materiál, ktorý sa vyrába a uznáva v kategóriách podľa § 3 písm. b) až i).

§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) viničom rastliny rodu Vitis (L.) určené na výrobu hrozna alebo na použitie ako množiteľský materiál,
b) mladými viničovými rastlinami
1. zakorenené odrezky, ktorými sú nezaštepené odrezky zakorenených viničových výhonov určených na založenie podpníkovej vinice alebo vinice na výrobu hrozna,
2. zakorenené sadenice, ktorými sú zakorenené podpníkové odrezky spojené štepením s vrúbľom ušľachtilého viniča (ďalej len sadenice viniča ),
c) časťami sadeníc viniča
1. viničové výhony, ktorými sú jednoročné výhony,
2. odrezky podpníkov na štepenie, ktorými sú odrezky podpníkového viniča určené na tvorbu podzemnej časti sadenice viniča,
3. viničie, ktorým sú vyzreté jednoročné výhony určené na získavanie očiek, vrúbľov alebo odrezkov na účely tvorby nadzemnej časti sadeníc viniča,
4. odrezky z preštepencov, ktorými sú časti viničového výhonu alebo bylinného výhonu určené na to, aby tvorili nadzemnú časť pri príprave vrúbľov alebo pri štepení rastlín na mieste,
5. odrezky zo škôlky, ktorými sú časti viničového výhonu alebo bylinného výhonu určené na produkciu odrezkov,
d) škôlkami na množenie škôlky na výrobu odrezkov viniča podpníkového na štepenie, odrezkov zo škôlky alebo viničia,
e) škôlkami na kultiváciu škôlky na pestovanie zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc viniča,
f) množiteľským materiálom predstupňov viniča (SE) množiteľský materiál, ktorý
1. bol vyrobený podľa všeobecne uznávaných metód s cieľom zachovať pravosť odrody alebo klonu a s cieľom predchádzať chorobám,
2. je určený na výrobu základného množiteľského materiálu alebo certifikovaného množiteľského materiálu,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre množiteľský materiál predstupňov,
4. uznal podľa § 15 ods. 3 zákona Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len kontrolný ústav ),
g) základným množiteľským materiálom viniča (E) množiteľský materiál, ktorý
1. bol vyrobený vegetatívnym množením priamo z množiteľského materiálu predstupňov podľa písmena f),
2. je určený na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základný množiteľský materiál,
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
h) certifikovaným množiteľským materiálom viniča (C) množiteľský materiál, ktorý
1. bol vyrobený priamo zo základného množiteľského materiálu alebo z množiteľského materiálu predstupňov a ktorý je určený na výrobu
1a. mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo
1b. hrozna,
2. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikovaný množiteľský materiál,
3. uznal kontrolný ústav podľa § 15 ods. 3 zákona,
i) štandardným množiteľským materiálom množiteľský materiál, ktorý
1. spĺňa požiadavky na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu,
2. je určený na výrobu
2a. mladých viničových rastlín alebo častí mladých viničových rastlín, alebo
2b. hrozna,
3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre štandardný množiteľský materiál,
4. uznal kontrolný ústav podľa § 15 ods. 3 zákona,
j) uvádzaním množiteľského materiálu viniča do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu množiteľského materiálu na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu a za obchodné využívanie1) odrôd viniča sa nepovažuje dodávka množiteľského materiálu
1. zodpovedným orgánom podľa § 16 na účely jeho uznávania alebo kontroly,
2. na účely jeho úpravy2) fyzickými osobami podnikateľmi alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného množiteľského materiálu do obehu.

§ 4
Požiadavky na množiteľský materiál viniča
(1) Množiteľský materiál viniča, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebol vyrobený z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v katalógu odrôd viniča členského štátu Európskeho spoločenstva (ďalej len členský štát ).

(2) Na množiteľský materiál viniča vrátane štandardného množiteľského materiálu odrôd a klonov registrovaných v Štátnej odrodovej knihe Slovenskej republiky a zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v katalógu odrôd a klonov viniča členského štátu, ktorý spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie alebo kontrolu, na uvádzanie do obehu a uzatváranie obalov.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí aj pre množiteľský materiál viniča vyrobený v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 10 ods. 2.

§ 5
Požiadavky na výrobu množiteľského
materiálu viniča
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty viniča podľa § 2 ods. 18 zákona, ktoré sú určené na výrobu množiteľského materiálu v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C). Množiteľské porasty viniča určené na výrobu štandardného množiteľského materiálu sa úradne neuznávajú; kontrolný ústav ich kontroluje, či spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohe č. 1. Množiteľské porasty musia byť založené len z uznaného množiteľského materiálu viniča podľa § 2 ods. 21 zákona.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov viniča určených na výrobu množiteľského materiálu viniča v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Množiteľský materiál predstupňov viniča (SE) sa môže vyrábať len v generácii množenia SE1. Základný množiteľský materiál viniča sa môže vyrábať v generácii množenia E. Certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) sa môže vyrábať v generácii množenia C1. Pri štandardnom množiteľskom materiáli sa generácia množenia neuvádza. Štandardný množiteľský materiál sa označuje symbolom S.

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča
(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu viniča sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať množiteľský materiál viniča v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E), certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) a štandardný množiteľský materiál.

§ 7
Uznávanie množiteľského materiálu viniča
Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľský materiál viniča v kategóriách množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál (C). Množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3. Štandardný množiteľský materiál sa úradne neuznáva; kontrolný ústav kontroluje, či spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

§ 8
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča
(1) Pri dočasnom ohrození zásobovania trhu množiteľským materiálom viniča Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) požiada komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu množiteľského materiálu, ktorý nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2.

(2) Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 možno prijať len na množstvo množiteľského materiálu, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu množiteľským materiálom viniča.

(3) Dodávateľ je povinný použiť návesku, ktorá zodpovedá príslušnej kategórii množiteľského materiálu. Pri dodávke množiteľského materiálu viniča dodávaného podľa § 9 ods. 3, je dodávateľ povinný použiť návesku hnedej farby podľa § 12 ods. 3 písm. e). Na náveske musí byť vždy uvedené, že dodávaný množiteľský materiál je množiteľským materiálom kategórie, ktorá spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené týmto nariadením, alebo je množiteľským materiálom dodávaným na účely podľa § 9 ods. 3.

§ 9
Uvádzanie množiteľského materiálu
viniča do obehu
(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu množiteľský materiál viniča, ak nebol kontrolným ústavom uznaný alebo skontrolovaný podľa § 7 a ak nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2.

(2) Dodávateľ môže uvádzať do obehu množiteľský materiál viniča v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Množiteľský materiál viniča musí byť balený v uzavretých obaloch alebo vo zväzkoch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označený podľa § 12.

(3) Dodávateľ môže uvádzať do obehu aj malé množstvá množiteľského materiálu viniča na

a) pokusné účely alebo na vedecké účely,
b) šľachtiteľské účely,
c) uchovanie genetických zdrojov rastlín,3)
aj keď tento množiteľský materiál nebol uznaný v niektorej z kategórií uvedených v § 7.

(4) Dodávateľ môže uvádzať do obehu množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody viniča, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu4) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(5) Ak komisia rozhodne, že od určitého času nemožno množiteľský materiál viniča, ktorý nie je určený na použitie, ako sú podpníky na výrobu odrezkov, uvádzať do obehu, ak nebol uznaný ako množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) alebo certifikovaný množiteľský materiál (C), dodávateľ nesmie od tohto času uvádzať do obehu takýto množiteľský materiál v kategórii štandardný množiteľský materiál. Ministerstvo informuje o tomto zákaze dodávateľov vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len vestník ).

(6) Dodávateľ môže množiteľský materiál viniča metódami in vitra uvádzať do obehu len po prijatí všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 19 ods. 1 písm. b).

§ 10
Dovoz množiteľského materiálu viniča
z tretích krajín
(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len množiteľský materiál viniča, ktorý spĺňa požiadavky na poľné prehliadky, kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať množiteľský materiál viniča z tretej krajiny, len ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že množiteľský materiál viniča vyrábaný v tretej krajine poskytuje rovnocenné záruky ako množiteľský materiál viniča vyrobený v Európskom spoločenstve.

(3) Podrobné zásady na uplatňovanie ustanovení odsekov 1 a 2 určí ministerstvo podľa požiadaviek Európskeho spoločenstva.

(4) Do času, kým nebude prijaté rozhodnutie podľa odseku 2 a nebudú ustanovené zásady podľa odseku 3, kontrolný ústav je oprávnený povoliť dovoz množiteľského materiálu viniča z tretích krajín, ak dodávateľ spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(5) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb množiteľského materiálu viniča v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2, je povinný od vývozcu zabezpečiť o dovážanom množiteľskom materiáli viniča tieto údaje:

a) druh (botanický názov),
b) odroda alebo klon; pri dovoze vrúbľov sa tento údaj uvádza pri podpníkoch určených na výrobu odrezkov a pri odrezkoch z preštepencov,
c) kategória množiteľského materiálu,
d) generácia množiteľského materiálu,
e) krajina výroby množiteľského materiálu a zodpovedný úradný orgán,
f) krajina vývozu, ak je iná ako krajina výroby,
g) dovozca,
h) množstvo dovezeného množiteľského materiálu.

(6) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 5 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

(7) Ak komisia prijme opatrenie na uvádzanie údajov podľa odseku 5, ministerstvo postupuje podľa § 17 písm. d).

§ 11
Balenie množiteľského materiálu viniča
(1) Obaly a zväzky s množiteľským materiálom viniča musia byť uzatvorené úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na náveske alebo na obale. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len úradná pečať ) a náveska.

(2) Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, len ak tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(3) Množiteľský materiál viniča musí byť balený podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 3.

(4) Ak komisia prijme opatrenie na používanie pečatného systému pri balení množiteľského materiálu viniča, ministerstvo postupuje podľa § 17 písm. c).

(5) Ministerstvo môže požiadať komisiu o výnimku z požiadaviek na balenie a uzatváranie množiteľského materiálu viniča dodávaného v malých množstvách konečným spotrebiteľom a o ustanovenie podmienok na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu v nádobách, prepravkách alebo škatuliach.

§ 12
Označovanie množiteľského materiálu viniča
(1) Pri uvádzaní množiteľského materiálu viniča do obehu v obaloch alebo vo zväzkoch dodávateľ je povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi a údajmi uvedenými v prílohe č. 4.

(2) Náveska sa nesmie použiť viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku5) alebo v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou pomocou uzatváracieho zariadenia.

(3) Návesky na obaloch a zväzkoch musia byť farebne odlíšené podľa kategórie množiteľského materiálu viniča. Náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre množiteľský materiál predstupňov viniča (SE),
b) biela pre základný množiteľský materiál viniča (E),
c) modrá pre certifikovaný množiteľský materiál viniča (C),
d) tmavožltá pre štandardný množiteľský materiál,
e) hnedá pre množiteľský materiál viniča dodávaného podľa § 9 ods. 3.

(4) Dodávateľ môže použiť len jedinú návesku pri dodávke množiteľského materiálu viniča, ak

a) dodáva štepené alebo zakorenené sadenice viniča pre jedného kupujúceho,
b) dodávané balenie obsahuje množiteľský materiál len jednej odrody viniča,
c) náveska obsahuje všetky údaje podľa prílohy č. 4,
d) všetky balenia alebo zväzky sú spojené takým spôsobom, že pri ich oddelení sa spojenie poškodí a už sa nedá uviesť do pôvodného stavu,
e) náveska k baleniu alebo zväzku je pripevnená pomocou uzatváracieho zariadenia a
f) spôsob balenia podľa tohto odseku sa použije len raz.

(5) Množiteľský materiál viniča sa nemusí označiť náveskou, ak dodávka je sprevádzaná rastlinným pasom.6)

(6) Odberatelia množiteľského materiálu viniča sú povinní návesky uschovávať počas jedného roka od prevzatia dodávky a sú povinní kedykoľvek ich predložiť kontrolnému ústavu, ak o to požiada.

(7) Ak sa do obehu uvádza množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na náveske, obale, zväzku a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody viniča.

(8) Ministerstvo môže požiadať komisiu o udelenie výnimky z požiadaviek na označovanie množiteľského materiálu viniča podľa odsekov 1 až 3, ak dodávateľ tento množiteľský materiál dodáva v malom množstve konečným spotrebiteľom.

§ 13
Dočasné pokusy a porovnávacie skúšky
(1) Komisia je oprávnená rozhodnúť, že na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu v Európskom spoločenstve sa vykonajú na území Slovenskej republiky dočasné pokusy. Po prijatí rozhodnutia komisie o vykonaní dočasných pokusov ministerstvo prijme opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania určitých povinností ustanovených v tomto nariadení.

(2) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok v Európskom spoločenstve a na území Slovenskej republiky, tieto skúšky sa vykonajú na účely následnej kontroly vzoriek množiteľského materiálu viniča, ktoré boli úradne odobraté počas vzorkovania kontrolným ústavom. Následnou kontrolou vzoriek sa zisťuje, či množiteľský materiál viniča spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené týmto nariadením na jeho uvádzanie do obehu.

(3) Do porovnávacích skúšok možno zahrnúť najmä množiteľský materiál viniča

a) vyrobený v tretích krajinách, ak sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b) určený pre ekologické poľnohospodárstvo,
c) určený na zachovanie genetickej rôznorodosti.3)

(4) Výsledky porovnávacích skúšok sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania množiteľského materiálu viniča a vykonávania následných kontrol.

§ 14
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby množiteľského materiálu viniča a najmä od jeho vyorania až po dodanie konečnému spotrebiteľovi náhodnými kontrolami overovať, či množiteľské porasty a množiteľský materiál viniča spĺňajú požiadavky uvedené v prílohách č. 1 a 2 a či je zachovaná ich pravosť.

(2) Pri dodávkach množiteľského materiálu viniča kontrolný ústav môže vykonávať kontrolu druhovej pravosti, druhovej čistoty, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty množiteľského materiálu viniča laboratórnymi rozbormi úradných vzoriek alebo vegetačnými skúškami.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek.

§ 15
Osobitné ustanovenia o uznávaní množiteľského materiálu viniča
(1) Dodávatelia sú povinní

a) od vyorania množiteľského materiálu alebo jeho oddelenia z materskej rastliny viniča až po jeho dodanie konečnému spotrebiteľovi zabezpečovať pravosť tohto množiteľského materiálu,
b) počas pestovania, vyorávania alebo oddelenia z materskej rastliny, balenia, skladovania a prepravy uchovávať množiteľský materiál viniča v oddelených zásielkach a označovať ho názvom odrody alebo klonu.

(2) Množiteľský materiál viniča, ktorý sa vyrobil v jednom členskom štáte zo základného množiteľského materiálu certifikovaného a vyrobeného v druhom členskom štáte, môže uznať kontrolný ústav, ak množiteľské porasty boli úradne prehliadané a bolo zistené, že spĺňajú podmienky ustanovené v prílohe č. 1 a ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že množiteľský materiál spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2.

§ 16
Kontrolný ústav
(1) Kontrolný ústav je zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov a množiteľských materiálov viniča v kategórii množiteľský materiál predstupňov viniča (SE), základný množiteľský materiál viniča (E) a certifikovaný množiteľský materiál viniča (C) a za úradnú kontrolu štandardného množiteľského materiálu a uznaného množiteľského materiálu viniča podľa § 14.

(2) Pomocné činnosti pri uznávaní množiteľského materiálu viniča môže vykonávať aj odborne spôsobilá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba na základe poverenia kontrolného ústavu.

(3) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činností podľa odseku 2 fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech z výsledku vykonanej kontroly a z opatrení, ktoré treba prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav s cieľom zabezpečiť súlad skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 13.

(5) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu viniča podľa § 5 ods. 1,
b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu viniča,
c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu viniča o neuznaní množiteľského materiálu alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu viniča,
d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného množiteľského materiálu viniča podľa § 14,
e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,
f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním množiteľského materiálu viniča do obehu.

(6) Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba uvedená v odseku 2 tieto doklady vydáva v mene kontrolného ústavu, ak bola na to poverená podľa odseku 3.

§ 17
Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich
z opatrení komisie
(1) Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 5 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona.

(2) Ministerstvo

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich množiteľský materiál viniča do súladu s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,
b) informuje komisiu o každom kontrolnom orgáne Slovenskej republiky podľa § 16,
c) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 11 ods. 5 a § 12 ods. 8,
d) môže požiadať komisiu o určenie výnimky na vlastnosti a kvalitu množiteľského materiálu viniča podľa § 8 ods. 1,
e) prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 13 a na posúdenie ich výsledkov na základe žiadosti komisie.

§ 18
Konzultácie s výbormi komisie
(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, s riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním množiteľského materiálu viniča do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
Ak komisia prijme príslušné opatrenia, ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) podmienkach dodávok množiteľského materiálu viniča, ktoré sa nepovažujú za uvádzanie do obehu a za obchodné využívanie odrôd viniča podľa § 3 písm. j),
b) podmienkach dodávok množiteľského materiálu viniča podľa § 9 ods. 3 a 4,
c) používaní pečatného systému pri balení množiteľského materiálu viniča podľa § 11 ods. 4,
d) uvádzaní údajov o množiteľskom materiáli viniča dovážaného z tretích krajín podľa § 10 ods. 7.

§ 20
Prechodné ustanovenie
Množiteľský materiál viniča, ktorý bol uznaný pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a ktorý sa použil na založenie škôlok na množenie podľa § 3 písm. d) alebo škôlok na kultiváciu podľa § 3 písm. e), sa považuje za množiteľský materiál uznaný podľa tohto nariadenia.

§ 21
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 22
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.1) § 8 ods. 1 a 5 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.
2) § 536 Obchodného zákonníka.
3) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.
4) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6) § 3a ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
§ 16 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
POŽIADAVKY
na uznávanie množiteľských porastov viniča
I. Všeobecné podmienky

1. Vinič musí spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.
2. Podmienky pestovania a stupeň vývinu sadeníc sú také, aby umožnili adekvátnu kontrolu odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.
3. Najväčšia pozornosť sa venuje zabezpečeniu toho, aby pôda v škôlkach na množenie a kultiváciu, ktoré sú určené na pestovanie základného materiálu alebo certifikovaného materiálu, nebola infikovaná škodlivými organizmami a ich vektormi, predovšetkým háďatkami, ktoré majú vplyv na prenos vírusových chorôb.
4. Výskyt škodlivých organizmov, ktoré znižujú úžitkovosť množiteľského materiálu, musí byť čo najnižší.
5. Škodlivé vírusové ochorenia, najmä roncet viniča a zvinutka viniča, sa musia odstrániť z porastov určených na produkciu základného materiálu. V porastoch na výrobu ostatných kategórií sa nesmú vyskytovať rastliny, ktoré vykazujú symptómy škodlivých vírusových chorôb.
6. Výpad, ktorý možno pripísať škodlivým organizmom, nepresiahne
a) 5 % v škôlkach na množenie určených na pestovanie certifikovaného množiteľského materiálu viniča (C),
b) 10 % v škôlkach na množenie určených na pestovanie štandardného množiteľského materiálu.
7. Ak výpad možno pripísať iným faktorom, než je zdravie rastlín, a ak miera výpadu prekročí uvedené percentá, tieto príčiny sa zaznamenajú do protokolu.
8. Každý rok sa vykoná najmenej jedna prehliadka úrody, druhá prehliadka úrody sa vykoná v prípadoch rozporov v otázkach, o ktorých sa nemôže rozhodnúť bez toho, aby tým bola porušená kvalita množiteľského materiálu.

II. Osobitné podmienky

1. Škôlky na kultiváciu sa nezakladajú vo viniciach alebo v okolí niekoľkých metrov od viníc určených na pestovanie plodov.
2. Časti sadeníc viniča používané na pestovanie zakorenených vrúbľov a zakorenených sadeníc sa odoberajú zo škôlok na množenie, ktoré boli prehliadnuté a uznané.


Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
POŽIADAVKY
na uznávanie množiteľského materiálu viniča
I. Všeobecné podmienky

1. Množiteľský materiál sa vyznačuje odrodovou pravosťou a odrodovou čistotou; pri obchodovaní so štandardným materiálom sa akceptuje tolerancia na úrovni 1 %.
2. Minimálna technická čistota: 96 %.
Za technicky nečisté sa považuje
a) úplne alebo čiastočne vysušený množiteľský materiál, a to dokonca aj vtedy, ak po vysušení bol namočený do vody,
b) poškodený, ohnutý alebo porušený množiteľský materiál, najmä pri poškodení v dôsledku ľadovca alebo mrazu, alebo ak bol rozdrvený alebo polámaný.
Výskyt škodlivých organizmov, ktoré znižujú úžitkovosť množiteľského materiálu, musí byť čo najnižší.

II. Osobitné podmienky

1. Zakorenené vrúble
Zakorenené vrúble pozostávajúce zo základného materiálu navrúbľovaného na základný materiál alebo zo základného materiálu navrúbľovaného na certifikovaný materiál sú klasifikované ako základný materiál. Zakorenené vrúble pozostávajúce z certifikovaného materiálu navrúbľovaného na základný materiál alebo z certifikovaného materiálu navrúbľovaného na certifikovaný materiál sú klasifikované ako certifikovaný materiál. Všetky ostatné kombinácie sú klasifikované ako štandardný materiál.
2. Časti sadeníc viniča
Výhony viniča musia dosiahnuť príslušné štádium zrelosti dreva. Pomer drevo/stržeň je pre danú odrodu obvyklý.

III. Triedenie

1. Odrezky podpníkov na štepenie, odrezky zo škôlky a viničie

A. Priemer

Priemer sa meria v najširšom bode horného prierezu.
Odrezky podpníkov na vrúbľovanie a viničie:
1. priemer vrcholu
1.1 Vitis rupestris a jeho kríženie s Vitis vinifera 6 mm až 12 mm,
1.2 ostatné odrody 6,5 mm až 12 mm, počet výhonov s priemerom maximálne 7 mm v prípade Vitis rupestris a jeho kríženia s Vitis vinifera a najviac 7,5 mm v prípade ostatných odrôd nepresahuje 25 % vo zväzku,
1.3 maximálny priemer dolného konca 14 mm okrem viničia pre prevrúbľovanie; rez sa vykoná minimálne 2 cm pod najnižším očkom.
2. Odrezky zo škôlky
Minimálny priemer vrcholu je 3,5 mm.

B. Dĺžka

1. Odrezky z podpníkov na vrúbľovanie
Minimálna dĺžka od najnižšej časti najnižšieho kolienka až po najvyššie internodium je 1,05 m.
2. Odrezky zo škôlky
Minimálna dĺžka od najnižšej časti najnižšieho kolienka až po najvyššie internodium je 55 cm, v prípade Vitis vinifera 30 cm.
3. Viničie
a) s piatimi použiteľnými očkami má minimálnu dĺžku od najnižšej časti najnižšieho kolienka až po najvyššie internodium 50 cm,
b) s jedným použiteľným očkom má minimálnu dĺžku 6,5 cm; rez sa má urobiť minimálne vo vzdialenosti 1,5 cm nad očkom a 5 cm pod očkom.

C. Zakorenené odrezky

1. Priemer
Priemer meraný v strede internódia bezprostredne pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi nie je menší ako 5 mm.

2. Dĺžka
Vzdialenosť od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako
a) 30 cm, ak ide o podpníky,
b) 22 cm, ak ide o ostatné zakorenené odrezky.

3. Korene
Každá sadenica má minimálne tri veľmi dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A môže mať len dva dobre vyvinuté korene za predpokladu, že sa nachádzajú proti sebe.

4. Zakorenené vrúble
a) výhon je dlhý najmenej 20 cm,
b) korene; každá sadenica má minimálne tri veľmi dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene; odroda 420 A môže mať len dva dobre vyvinuté korene za predpokladu, že sa nachádzajú proti sebe,
c) zrast; každá sadenica sa vyznačuje adekvátnym, pravidelným a bezpečným zrastom.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
BALENIE
Zloženie balení alebo viazaní

Typ

Počet

  1. Zakorenené vrúble

25, alebo ak sa používajú plastové vrecká podobných balení, 50 alebo 100

  2. Zakorenené odrezky

50, alebo ak sa používajú plastové
vrecká podobných balení, 100

  3. Viničie:
  3.1 s piatimi použiteľnými očkami
  3.2 s jedným použiteľným očkom

 
100 alebo 200
500 alebo jeho násobok

  4. odrezky podpníkov na vrúbľovanie

200

  5. Odrezky podpníkov zo škôlky a Vitis vinifera odrezkov zo škôlky

200 alebo 500

  6. Ostatné odrezky zo škôlky

200

 Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA NÁVESKU
A. Požadované informácie

1. ES kvalita
2. Meno a adresa dodávateľa a jeho identifikačné číslo
3. Úrad zodpovedný za certifikáciu a kontrolu a členský štát
4. Príslušné číslo zväzku
5. Odroda a tam, kde je to vhodné, klon (pre zakorenené sadenice na štepenie, klony podpníkov a viničie )
6. Kategória
7. Krajina výroby
8. Množstvo
9. Dĺžka, ak ide o odrezky podpníkové určené na vrúbľovanie, ak členský štát udeľuje výnimku z pravidiel pre minimálnu dĺžku.
Ak ide o zakorenené odrezky a zakorenené vrúble, sú dostatočné údaje podľa bodov 1, 2, 5, 6 a 7.

B. Doplňujúce informácie povolené pre základný množiteľský materiál a pre certifikovaný rozmnožovací materiál:

Základný materiál/materiály vegetatívneho štádia boli predtým testované ..............(orgán) a bolo potvrdené, že nemajú ...............(vírusové ochorenie) na základe ..............(testovacia metóda).
Pre základný množiteľský materiál a pre certifikovaný rozmnožovací materiál sa tieto informácie môžu týkať zvinutky a roncetu viniča a v prípade odrezkov z podpníkov aj škvrnitosti. Testy musia byť úradne uznané. Musia byť vykonané za obdobie najmenej troch rokov úradne uznaným a kontrolovaným orgánom.
Použiť sa môžu tieto testovacie metódy:
a) pre všetky vírusové ochorenia metóda indexovania, ak ide o viničové rastliny,
b) pre roncet viniča okrem predchádzajúcich metód metóda indexovania, ak ide o bylinné rastliny, a takisto metóda serológie.

C. Minimálne rozmery

1. 110 x 67 mm, ak ide o odrezky podpníkov určené na vrúbľovanie, viničie a odrezky zo škôlky,
2. 80 x 70 mm, ak ide o zakorenené odrezky a zakorenené vrúble.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča v znení

smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971,

smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974,

prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977,

smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977,

smernice Komisie 78/692/EHS z 25. júla 1978,

smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982,

smernice Rady 86/55/EHS z 22. apríla 1986,

smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988,

smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990,

smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002,

smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003.

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v Inštitúte pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.