281/2004 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len zákon ) nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) druh zemiakov, ktorého odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých sadivo podľa § 2 ods. 20 zákona pri výrobe a uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,
b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov,
c) požiadavky na výrobu sadiva zemiakov a podmienky pre dodávateľov podľa § 13 ods. 1 zákona na sledovanie a kontrolu kvality a zdravotného stavu sadiva zemiakov,
d) podmienky uvádzania sadiva zemiakov do obehu,
e) podmienky výkonu kontroly sadiva zemiakov dovezeného podľa § 11,
f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní obalov so sadivom zemiakov,
g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality sadiva zemiakov uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na sadivo zemiakov, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len tretia krajina ) a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 1; výroba a vývoz tohto sadiva sa riadi podľa uzavretej zmluvy.

§ 2
Druh
Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie sadiva zemiakov do obehu musia spĺňať všetky odrody druhu zemiak Solanum tuberosum L.

§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním sadiva zemiakov do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu sadiva zemiakov na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie sadiva zemiakov do obehu odrôd zemiakov sa nepovažuje dodávka sadiva zemiakov
1. Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len kontrolný ústav ) podľa § 16 ods. 1,
2. na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli vlastnícke právo k dodanému sadivu zemiakov,
3. na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia sadiva zemiakov, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastníctvo k dodanému sadivu zemiakov alebo k produktu zberu; dodávateľ sadiva zemiakov je povinný doručiť kontrolnému ústavu kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desiatich dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,
b) základným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré
1. boli vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie odrody ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona,
2. sú určené na výrobu sadiva zemiakov kategórie množiteľského materiálu podľa § 2 ods. 22 zákona certifikované sadivo zemiakov,
3. spĺňa minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre základné sadivo zemiakov a
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona,
c) certifikovaným sadivom zemiakov hľuzy zemiakov, ktoré
1. boli vyrobené priamo zo základného sadiva alebo certifikovaného sadiva alebo z množiteľského materiálu predstupňov podľa § 2 ods. 24 zákona, ak kontrolný ústav na základe vykonaných skúšok uznal, že spĺňa požiadavky na základné sadivo zemiakov ustanovené v prílohách č. 1 a 2,
2. sú určené najmä na výrobu zemiakov, okrem sadiva zemiakov,
3. spĺňajú minimálne požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované sadivo zemiakov a
4. kontrolný ústav uznal podľa § 15 ods. 3 zákona.

§ 4
Všeobecné požiadavky na sadivo zemiakov
(1) Sadivo zemiakov, ktorého odroda nebola registrovaná podľa § 4 zákona, sa nesmie uznávať a uvádzať do obehu, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd podľa § 2 ods. 14 zákona.

(2) Na sadivo odrôd zemiakov zapísaných v listine registrovaných odrôd podľa § 7 ods. 4 zákona alebo zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd, ktoré spĺňa požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na kvalitu, požiadavky na uznávanie, uvádzanie do obehu a uzatváranie obalov so sadivom zemiakov.

§ 5
Požiadavky na výrobu sadiva zemiakov
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona množiteľské porasty zemiakov podľa § 2 ods. 18 zákona, ktoré sú určené na výrobu sadiva zemiakov v kategóriách základné sadivo zemiakov a certifikované sadivo zemiakov. Množiteľské porasty zemiakov možno založiť len z uznaného sadiva podľa § 2 ods. 21 zákona alebo zo šľachtiteľského sadiva podľa § 10 ods. 6.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov zemiakov určených na výrobu sadiva zemiakov v kategóriách sadivo predstupňov, základné sadivo a certifikované sadivo sú ustanovené v bodoch 5 a 6 prílohy č. 1.

(3) Sadivo predstupňov zemiakov sa môže vyrábať v generáciách množenia SE1 a SE2. Základné sadivo zemiakov sa môže vyrábať v generácii množenia E. Certifikované sadivo zemiakov sa môže vyrábať v generáciách množenia C1 a C2.

(4) Ak Európska komisia (ďalej len komisia ) prijme opatrenie, ktorým ustanoví podrobné podmienky na výrobu generácií množenia zemiakov a ich označovanie, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) bude postupovať podľa § 19 písm. b).

(5) Pri výrobe sadiva zemiakov vyrábaného technikou meristémového množenia sa prihliada na osobitosti výrobného procesu. Ak komisia prijme opatrenie, ktorým ustanoví výnimky z požiadaviek na výrobu sadiva zemiakov a podmienky výroby a uznávania sadiva zemiakov vyrábaného technikou meristémového množenia a jeho označovanie, ministerstvo bude postupovať podľa § 19 písm. c).

(6) Sadivo zemiakov v kategórii sadivo predstupňov a základné sadivo možno vyrábať len na množiteľských porastoch, ktoré boli založené v katastrálnom území obcí, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

(7) Zoznam obcí uvedených v prílohe č. 3 tvorí uzavretú sadivovú oblasť na výrobu sadiva predstupňov zemiakov a základného sadiva zemiakov, v ktorej je zakázané

a) pestovať zemiaky zo sadiva, ktoré nie je šľachtiteľským sadivom, sadivom predstupňov, základným sadivom alebo certifikovaným sadivom zemiakov,
b) používať sadivo zemiakov, ktoré je napadnuté ťažkými vírusovými chorobami v rozsahu viac ako 10 %,
c) pestovať konzumné zemiaky v blízkosti množiteľských porastov určených na výrobu sadiva predstupňov zemiakov a základného sadiva zemiakov podľa § 21 písm. a) zákona,
d) skladovať, dopravovať alebo inak nakladať so sadivom zemiakov spolu s konzumnými zemiakmi.

§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov
(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav sadiva zemiakov sú ustanovené v bodoch 1 až 4 prílohy č. 1 a v prílohe č. 2.

(2) Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať sadivo zemiakov v kategóriách základné sadivo a certifikované sadivo. Sadivo zemiakov, ktoré je množiteľským materiálom predstupňov, musí spĺňať požiadavky ustanovené pre kategóriu základné sadivo zemiakov podľa § 3 písm. c) bodu 1.

(3) Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať do obehu, ak jednotlivé hľuzy nemajú

a) minimálnu veľkosť, aby sa neprepadli cez štvorcové sito s rozmermi 25 x 25 mm,
b) maximálnu veľkosť, aby sa neprepadli cez štvorcové sito s rozmermi 50 x 50 mm.

(4) Požiadavky na veľkosť podľa odseku 3 nemusí spĺňať sadivo zemiakov, ktoré bolo vyrobené technikou meristémového množenia. Takto vyrobené hľuzy, ktoré sú určené na výrobu sadiva predstupňov, však musia mať takú minimálnu veľkosť, aby sa neprepadli cez štvorcové sito s rozmermi 17 x 17 mm.

(5) Dávka nesmie obsahovať viac ako 3 % hľúz z celkovej hmotnosti dávky, ktorých veľkosť je menšia ako minimálna veľkosť alebo viac ako 3 % hľúz z celkovej hmotnosti dávky, ktorých veľkosť je väčšia ako maximálna veľkosť.

(6) Ministerstvo je oprávnené prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona, ktorým bude redukovať rozdiely veľkosti medzi hľuzami v dávke.

§ 7
Uznávanie a úradná kontrola sadiva zemiakov
(1) Kontrolný ústav uznáva podľa § 15 zákona sadivo zemiakov v kategóriách sadivo predstupňov, základné sadivo a certifikované sadivo. Sadivo predstupňov, základné sadivo a certifikované sadivo môže kontrolný ústav uznávať v generáciách množenia podľa § 5 ods. 3.

(2) Pri uvádzaní šľachtiteľského sadiva zemiakov do obehu kontrolný ústav kontroluje, či toto sadivo spĺňa požiadavky ustanovené v § 10 ods. 6.

(3) Kontrolný ústav je oprávnený na účely uznávania sadiva zemiakov podľa odseku 1 a výkonu úradnej kontroly sadiva zemiakov podľa odseku 2 odoberať potrebné množstvo úradných vzoriek sadiva zemiakov. Najvyššia hmotnosť dávky je 50 t a najnižšia hmotnosť vzorky je 25 kg, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Sadivo zemiakov, ktoré nespĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 a ktoré nebolo kontrolným ústavom uznané podľa § 15 ods. 3 zákona, môže dodávateľ vytriediť na účel odstránenia poškodených hľúz. Po odstránení poškodených hľúz z neuznanej dávky sadiva zemiakov dodávateľ môže znova požiadať kontrolný ústav o jej uznávanie podľa § 15 ods. 2 zákona.

(5) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas uvádzania sadiva zemiakov do obehu náhodnými kontrolami overovať, či sadivo zemiakov spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 2. Ak sa pri náhodnej kontrole zistí, že sadivo zemiakov nespĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2, dodávateľ môže postupovať primerane podľa odseku 4.

(6) Pri dodávkach sadiva zemiakov v kategóriách sadivo predstupňov, základné sadivo a certifikované sadivo kontrolný ústav vykonáva kontrolu zdravotného stavu odrodovej pravosti a odrodovej čistoty uznaného sadiva zemiakov prostredníctvom vegetačných skúšok podľa prílohy č. 1.

§ 8
Výnimky z požiadaviek na
vlastnosti a kvalitu sadiva zemiakov
(1) V prípade dočasného ohrozenia zásobovania trhu základným sadivom alebo certifikovaným sadivom zemiakov ministerstvo požiada komisiu o udelenie súhlasu na prijatie mimoriadneho opatrenia podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu sadiva zemiakov, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky podľa prílohy č. 2, alebo podľa § 40 ods. 2 zákona týkajúceho sa uvádzania do obehu sadiva odrody zemiakov, ktorá nie je zapísaná v listine registrovaných odrôd, v Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov Európskeho spoločenstva (ďalej len členský štát ).

(2) Mimoriadne opatrenie podľa odseku 1 môže byť prijaté iba na množstvo sadiva zemiakov, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu sadivom zemiakov.

(3) Dodávateľ je povinný na úradnej náveske pri dodávke základného sadiva zemiakov alebo certifikovaného sadiva zemiakov dodávaného podľa odseku 1 uviesť, že dodávané sadivo zemiakov je sadivo kategórie, ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené týmto nariadením alebo je sadivom neregistrovanej odrody zemiakov.

§ 9
Opatrenia na sprísnenie požiadaviek
na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu
(1) Ak komisia na účel zabránenia rozširovania škodlivých organizmov pri uvádzaní sadiva zemiakov do obehu do členských štátov, v ktorých sa tieto nevyskytujú alebo ktoré môžu byť zvlášť nebezpečné pre poľnohospodárske plodiny v týchto štátoch, prijme opatrenie, ktorým ustanoví prísnejšie požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu ako tie, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, ministerstvo o tom bude bez zbytočného odkladu informovať vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len vestník ).

(2) Ak pri uvádzaní sadiva zemiakov do obehu vznikne vážne nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky a komisia ešte neprijala opatrenie podľa odseku 1, ministerstvo môže prijať opatrenie na odvrátenie tohto nebezpečenstva, ak zároveň komisii predloží žiadosť na prijatie opatrenia podľa odseku 1.

§ 10
Uvádzanie sadiva zemiakov do obehu
(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu sadivo zemiakov, ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako sadivo predstupňov, základné sadivo alebo certifikované sadivo a ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením.

(2) Dodávateľ môže uvádzať do obehu sadivo predstupňov, základné sadivo alebo certifikované sadivo zemiakov, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Sadivo zemiakov musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 13, ak toto nariadenie neustanovuje inak. Obaly musia byť nové a kontajnery čisté.

(3) Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi sadivo zemiakov v malom množstve do 10 kg, sadivo zemiakov nemusí byť balené a označené podľa odseku 2; dodávateľ je však povinný k obalu pripojiť návesku dodávateľa s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného sadiva zemiakov.

(4) Dodávateľ do obehu môže uvádzať aj

a) šľachtiteľské sadivo zemiakov podľa § 2 ods. 19 zákona, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b) malé množstvá sadiva zemiakov na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,
c) prijateľné množstvá sadiva zemiakov neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo pokusy, ak bola podaná žiadosť o jej registráciu podľa § 3 ods. 1 zákona alebo takáto žiadosť bola podaná aspoň v jednom členskom štáte, aj keď toto sadivo nebolo uznané ako základné sadivo alebo certifikované sadivo zemiakov.

(5) Dodávateľ môže uvádzať do obehu sadivo geneticky modifikovanej odrody zemiakov podľa odseku 4, len ak boli splnené všetky opatrenia podľa osobitného predpisu1) na zabránenie nežiaducemu vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

(6) Šľachtiteľské sadivo zemiakov sa môže podľa odseku 4 písm. a) uvádzať do obehu, iba ak

a) bolo vyrobené v súlade s požiadavkami na udržiavacie šľachtenie ustanovenými v § 9 ods. 3 až 7 zákona a na zdravotný stav,2)
b) je určené najmä na výrobu sadiva predstupňov zemiakov alebo základného sadiva zemiakov,
c) spĺňa minimálne podmienky na uvádzanie šľachtiteľského sadiva zemiakov do obehu ustanovené ministerstvom v súlade s požiadavkami komisie,
d) bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom, pričom sa zistilo, že spĺňa minimálne požiadavky podľa písmena c),
e) je umiestnené v obaloch alebo kontajneroch v súlade s podmienkami ustanovenými v § 12,
f) je každý obal alebo kontajner označený úradnou náveskou podľa § 13 ods. 1, ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:
1. označenie zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,
2. identifikačné číslo množiteľa a číslo dávky,
3. mesiac a rok balenia,
4. botanický názov druhu zemiakov, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,
5. názov odrody,
6. údaj sadivo zemiakov vyššej generácie množenia .

(7) Sadivo zemiakov sa nesmie uvádzať do obehu, ak bolo ošetrené inhibítormi klíčenia.

§ 11
Dovoz sadiva zemiakov z tretích krajín
(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len sadivo zemiakov, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky, kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohách č. 1 a 2.

(2) Dodávateľ môže dovážať sadivo zemiakov z tretej krajiny, iba ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že sadivo zemiakov vyrábané v tejto tretej krajine poskytuje ekvivalentné záruky (ďalej len rovnocennosť ) ako sadivo zemiakov vyrobené v Európskom spoločenstve, a to najmä pokiaľ ide o jeho kvalitu, druhovú pravosť, druhovú čistotu, odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, čistotu, o jeho zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov, požiadavky uvedené v prílohe č. 1 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza a na kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb sadiva zemiakov v Európskom spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný od vývozcu si zabezpečiť tieto údaje o dovážanom sadive zemiakov:

a) druh,
b) odroda,
c) kategória množiteľského materiálu,
d) krajina výroby sadiva a zodpovedný orgán,
e) krajina vývozu,
f) dovozca,
g) množstvo dovezeného sadiva zemiakov.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré kontrolnému ústavu predkladá podľa § 19 ods. 3 zákona.

(5) Ak komisia prijme opatrenie na uvádzanie údajov podľa odseku 3, ministerstvo bude postupovať podľa § 19 písm. f).

§ 12
Balenie sadiva zemiakov
(1) Obaly a kontajnery so sadivom predstupňov zemiakov, základným sadivom zemiakov a certifikovaným sadivom zemiakov musia byť uzatvárané úradne alebo pod odborným dohľadom dodávateľa takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní do úradnej návesky alebo obalu. Súčasťou pečatného systému je olovená plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len úradná pečať ) a úradná náveska alebo náveska dodávateľa.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Ak komisia prijme opatrenie o používaní pečatného systému pri balení sadiva zemiakov, ministerstvo bude postupovať podľa § 19 písm. g).

(4) Obaly a kontajnery, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, iba ak by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo dodávateľ za prítomnosti zástupcu kontrolného ústavu. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na úradnej náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(5) Ministerstvo môže požiadať komisiu o výnimku z odseku 1 a o ustanovenie podmienok na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu v malom balení.

§ 13
Označovanie sadiva zemiakov
(1) Pri uvádzaní sadiva predstupňov zemiakov, základného sadiva zemiakov a certifikovaného sadiva zemiakov do obehu v obaloch alebo kontajneroch dodávateľ je povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať

a) označenie kvalita ES ,
b) označenie členského štátu a zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
c) identifikačné číslo množiteľa alebo číslo dávky,
d) mesiac a rok balenia vyjadrený slovami balené (mesiac a rok) ,
e) názov odrody,
f) krajinu výroby,
g) kategóriu sadiva zemiakov a generáciu množenia,
h) veľkostné triedenie sadiva zemiakov,
i) deklarovanú čistú hmotnosť.

(2) Úradná náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje podľa odseku 1 musia byť na nej čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku3) alebo v inom z úradných jazykov Európskeho spoločenstva. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visiacej úradnej návesky môže použiť aj nalepovaciu úradnú návesku.

(3) Ministerstvo môže požiadať komisiu o udelenie súhlasu, aby dodávatelia pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky uvádzali údaje podľa odseku 1 priamo na obale vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom. Ministerstvo informáciu o udelení súhlasu zverejní bez zbytočného odkladu vo vestníku.

(4) Úradné návesky na obaloch a kontajneroch so sadivom zemiakov musia byť farebne odlíšené podľa kategórie sadiva zemiakov. Úradná náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské sadivo a pre sadivo predstupňov,
b) biela pre základné sadivo,
c) modrá pre certifikované sadivo,
d) hnedá pre sadivo zemiakov odrôd, ktoré nie sú registrované v Štátnej odrodovej knihe, Spoločnom katalógu odrôd alebo v katalógoch odrôd členských štátov podľa § 8 ods. 3.

(5) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť úradný doklad vzťahujúci sa na tovar (ďalej len sprievodný doklad ) v rovnakej farbe ako farba úradnej návesky, ktorý musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. c), d) a f). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov alebo kontajnerov vkladať sprievodný doklad, ak údaje podľa odseku 1 sú nezmazateľne vytlačené na obale alebo na kontajneri alebo ak nalepovacia úradná náveska na obale alebo na kontajneri je z materiálu, ktorý nie je možné roztrhnúť.

(6) Označovanie sadiva zemiakov podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na malé balenia základného sadiva zemiakov. Ministerstvo môže požiadať komisiu o udelenie výnimky z odseku 1 a o ustanovenie podmienok na označovanie a uzatváranie malých balení sadiva zemiakov.

(7) Ak sa do obehu uvádza sadivo geneticky modifikovanej odrody zemiakov podľa § 2 ods. 10 zákona, dodávateľ je povinný na úradnej náveske, obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o sadivo zemiakov geneticky modifikovanej odrody.

(8) Ak dodávané sadivo predstupňov zemiakov, základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo zemiakov bolo chemicky ošetrené, dodávateľ je povinný na úradnej náveske v sprievodnom doklade, v kontajneri, na obale alebo v jeho vnútri uviesť údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(9) Pri uvádzaní sadiva zemiakov do obehu možno návesku dodávateľa používať iba za podmienok, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva.

§ 14
Dočasné pokusy
(1) Ak komisia rozhodne, že na účel overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu v Európskom spoločenstve sa vykonajú na území Slovenskej republiky dočasné pokusy zamerané na určité podmienky a požiadavky na úrovni Európskeho spoločenstva na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu, ministerstvo prijme opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

(2) Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.

§ 15
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok alebo pokusov, tie sa budú vykonávať na základe vzoriek na účely následnej kontroly vlastností, kvality a zdravotného stavu sadiva zemiakov uvádzaného do obehu dodávateľmi. Do porovnávacích skúšok alebo pokusov môže byť zahrnuté aj sadivo zemiakov

a) vyrobené v tretích krajinách,
b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c) uvádzané do obehu na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.4)

(2) Výsledky pokusov alebo porovnávacích skúšok vykonaných podľa odsekov 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania sadiva zemiakov a na overenie, či sadivo zemiakov spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

(3) Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zabezpečuje kontrolný ústav v spolupráci so zástupcami komisie.

(4) Ak výsledky porovnávacích skúšok alebo pokusov preukážu, že potomstvo rastlín zemiakov pochádzajúce z úradne odobratých vzoriek nesplnilo na jednom alebo viacerých pokusných poliach Európskeho spoločenstva po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov minimálne požiadavky ustanovené v bode 1 písm. c), v bode 2 písm. c) a v bodoch 3 a 4 prílohy č. 1, a komisia prijme opatrenie, ktorým úplne alebo čiastočne zakáže uvádzanie do obehu sadiva zemiakov skúšanej odrody, sadivo skúšanej odrody nemožno uvádzať do obehu na území Slovenskej republiky.

(5) Ak udržiavateľ odrody zabezpečil nápravu nedostatkov zistených podľa odseku 4 a komisia s dostatočnou istotou zistila, že základné sadivo zemiakov alebo certifikované sadivo skúšanej odrody zemiakov bude v budúcnosti spĺňať minimálne požiadavky ustanovené v prílohe č. 1, a opatrenie prijaté podľa odseku 4 zruší, kontrolný ústav môže uznávať sadivo skúšanej odrody zemiakov podľa § 15 zákona.

§ 16
Zodpovedný orgán
(1) Zodpovedným orgánom za uznávanie množiteľských porastov zemiakov v kategórii sadivo predstupňov, základné sadivo a certifikované sadivo a za uznávanie základného sadiva zemiakov a certifikovaného sadiva zemiakov a úradnú kontrolu uznaného sadiva zemiakov podľa § 7 je kontrolný ústav podľa § 30 zákona.

(2) Odborne spôsobilá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba môže na základe poverenia kontrolného ústavu vykonávať pomocné činnosti pri uznávaní sadiva zemiakov a vykonávať kontroly uznaného sadiva zemiakov.

(3) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním činností podľa odseku 2 fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, len ak táto fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo jej zamestnanci nemajú prospech na výsledku vykonanej kontroly a na opatreniach, ktoré je potrebné prijať na základe výsledkov vykonanej kontroly.

(4) Kontrolný ústav na účel zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 14 a 15.

(5) Kontrolný ústav

a) vydáva osvedčenia o prehliadke množiteľského porastu zemiakov podľa § 5 ods. 1,
b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (sadiva) zemiakov,
c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (sadiva) zemiakov o neuznaní množiteľského materiálu,
d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality uznaného sadiva zemiakov podľa § 7 ods. 2, 5 a 6,
e) vydáva osvedčenia o vegetačnej skúške,
f) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním sadiva zemiakov do obehu.

(6) Osoby uvedené v odseku 2 vydávajú doklady podľa odseku 5 v mene kontrolného ústavu, len ak na to boli poverené podľa odseku 3.

§ 17
Zabezpečovanie plnenia úloh
vyplývajúcich z opatrení komisie
Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 4 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo podľa § 29 zákona, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich sadivo zemiakov do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie,
b) informuje komisiu o každom zodpovednom orgáne Slovenskej republiky podľa § 16,
c) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky podľa § 8 ods. 1, § 12 ods. 5 a § 13 ods. 6,
d) na základe žiadosti komisie prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 14 a 15 a na posúdenie ich výsledkov,
e) prijme opatrenia, ktorými na základe rozhodnutia komisie ustanoví osobitné podmienky na uvádzanie do obehu chemicky ošetreného sadiva zemiakov a sadiva zemiakov vhodného na organické pestovanie rastlín,
f) informuje komisiu o územnej oblasti, v ktorej sa nachádzajú genetické zdroje zemiakov ohrozené genetickou eróziou a ich sadivo určené na uvádzanie do obehu na účely zachovania danej odrody zemiakov ako genetického zdroja rastlín.

§ 18
Konzultácie s výbormi komisie
(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, s riadiacim výborom a regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním sadiva zemiakov do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo po prijatí príslušného opatrenia komisiou ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o

a) podmienkach dodávok sadiva zemiakov, ktoré sa nepovažuje za uvádzanie sadiva zemiakov do obehu a za obchodné využívanie odrôd zemiakov podľa § 3 písm. a),
b) generáciách množenia zemiakov, o podmienkach na výrobu generácií množenia zemiakov a ich označovanie podľa § 5 ods. 4,
c) výnimkách z požiadaviek na výrobu sadiva zemiakov a podmienok výroby a uznávania sadiva zemiakov vyrábaného technikou meristémového množenia a jeho označovanie podľa § 5 ods. 5,
d) podmienkach dodávok sadiva zemiakov podľa § 10 ods. 4 písm. c), najmä o ich balení, množstvách a iných podmienkach dodávok,
e) podmienkach na uvádzanie šľachtiteľského sadiva zemiakov do obehu podľa § 10 ods. 6 písm. c),
f) uvádzaní údajov sadiva zemiakov dovážaného z tretích krajín podľa § 11 ods. 5,
g) používaní pečatného systému pri balení sadiva zemiakov podľa § 12 ods. 3,
h) používaní návesky dodávateľa pri uvádzaní sadiva zemiakov do obehu podľa § 13 ods. 9,
i) sadive zemiakov určenom na zachovanie genetických zdrojov rastlín v mieste ich pôvodného výskytu a ich trvalo udržateľného využívania, ak sú spojené s osobitnými prírodnými a poloprírodnými habitatmi a sú ohrozené genetickou eróziou,

§ 20
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.

§ 21
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.1) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 281/2004 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY
NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV ZEMIAKOV A SADIVA ZEMIAKOV
1. Sadivo predstupňov a základné sadivo zemiakov musí vo vegetačných skúškach spĺňať tieto požiadavky:

a) počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek nesmie byť vyšší ako 2 %,
b) v priamom potomstve počet rastlín odchylných typov množenej odrody nesmie byť vyšší ako 0,25 % a počet rastlín inej odrody nesmie byť vyšší ako 0,1 %,
c) v priamom potomstve počet rastlín s príznakmi napadnutia vírusovými chorobami nesmie byť vyšší ako 4 %.

2. Certifikované sadivo zemiakov musí vo vegetačných skúškach spĺňať tieto požiadavky:

a) počet rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek nesmie byť vyšší ako 4 %,
b) v priamom potomstve počet rastlín odchylných typov množenej odrody nesmie byť vyšší ako 0,5 % a počet rastlín inej odrody nesmie byť vyšší ako 0,2 %,
c) v priamom potomstve počet rastlín s príznakmi napadnutia vírusovými chorobami nesmie byť vyšší ako 10 %; ľahké vírusové choroby s príznakmi mozaiky, ktorá spôsobuje iba zmenu farby listov, ale nespôsobuje deformáciu listov, sa neposudzujú.

3. Ak sa na vegetačných skúškach na potomstve sadiva predstupňov, základného sadiva a certifikovaného sadiva zistia iba slabé príznaky chronických vírusových ochorení, sadivo zemiakov sa hodnotí ako vyhovujúce.

4. Tolerancie zdravotného stavu potomstva sadiva zemiakov, ktoré sú uvedené v bode 1 písm. c), v bode 2 písm. c) a v bode 3, sú prípustné, len ak vírusové ochorenia spôsobené vírusmi sa obvykle vyskytujú v Európe.

5. Pozemok určený na založenie množiteľského porastu sadiva zemiakov nesmie byť napadnutý háďatkom zemiakovým (Globodera rostochiensis).

6. Na rastlinách množiteľského porastu sa nesmie vyskytovať Corynebacterium sepedonicum a Synchytrium endobioticum.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 281/2004 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY
NA UZNÁVANIE SADIVA ZEMIAKOV
1. Pre sadivo zemiakov sú povolené tieto tolerancie na znečistenie, nedostatky a choroby:

 

Ukazovateľ

Tolerancia

  1.

  Zemina a iný materiál

2 % hmotnosti

  2.

  Suché a mokré hniloby okrem tých, ktoré spôsobili Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus a Rastonia solanacearum.

1 % hmotnosti

  3.

  Vonkajšie poškodenia hľúz (napr. poškodené alebo zničené hľuzy)

3 % hmotnosti

  4.

  Bežné poškodenia na viac ako 1/3 povrchu hľúz

5 % hmotnosti

    Celková tolerancia súčet nedostatkov v položkách 2. až 4.

6 % hmotnosti


2. Sadivo zemiakov nesmie byť napadnuté Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus a Ralstonia solanacearum.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 281/2004 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, KTORÉ TVORIA UZAVRETÚ SADIVOVÚ OBLASŤ NA VÝROBU SADIVA ZEMIAKOV
Sadivo predstupňov zemiakov a základné sadivo zemiakov možno vyrábať iba v katastrálnom území týchto obcí:

Banskobystrický kraj 
okres Banská Bystrica                11. Liptovská Kokava
1. Strelníky                         12. Liptovská Porúbka
                                     13. Liptovské Kľačany
okres Brezno                         14. Liptovský Hrádok

1. Jasenie                               Liptovský Hrádok
                                         Dovalovo
Žilinský kraj                        15. Liptovský Ján
okres Dolný Kubín                    16. Liptovský Ondrej

1. Horná Lehota                      17. Liptovský Peter
                                     18. Ľubeľa
okres Námestovo                      19. Partizánska Ľupča
1. Bobrov                            20. Pribylina
2. Ťapešovo                          21. Smrečany
                                     22. Svätý Kríž
okres Liptovský Mikuláš              23. Uhorská Ves
  1. Liptovský Mikuláš               24. Vavrišovo
      Andice                         25. Veterná Poruba
      Benice                         26. Východná
      Bodice                         27. Závažná Poruba
      Demänová                       28. Žiar
      Iľanovo
      Okoličné                       okres Ružomberok
      Palúdzka                       1. Bešeňová
      Ploštín                        2. Ivachnová
      Stošice                        3. Lisková
      Vitališovce                    4. Ludrová
  2. Beňadiková                      5. Sliače
  3. Bobrovec
  4. Dúbrava                         okres Tvrdošín
  5. Gôtovany                        1. Trstená
  6. Hybe                               Trstená
  7. Jakubovany                         Osada
  8. Jamník                             Oravské Hámre
  9. Konská                             Ústie nad Priehradou
10. Kvačany

okres Turčianske Teplice             9. Kamienka
1. Dubové                           10. Kolačkov
                                    11. Kremná

Prešovský kraj                      12. Kyjov
okres Levoča                        13. Lacková

1. Dravce                           14. Lomnička
    Dravce                          15. Ľubotín
    Bukovinka
                                    16. Údol
okres Poprad                        17. Vyšné Ružbachy
1. Poprad                           18. Nižné Ružbachy
    Kvetnica                        19. Nová Ľubovňa
    Matejovce                       20. Plaveč
    Poprad                              Plaveč
    Spišská Sobota                      Plastovník
    Strážne pod Tatrami                 Podzámka
    Veľká                           21. Plavnica

2. Gánovce                          22. Podolínec
    Gánovce                         23. Pusté Pole
    Filice                          24. Šambron

3. Hozelec                          25. Šarišské Jastrabie
    Hozelec                         26. Údol
    Úsvit                           27. Vyšné Ružbachy

4. Hôrka
    Hôrka                               okres Kežmarok
    Kišovce                          1. Kežmarok
    Ondrej                           2. Abrahámovce
    Primovce                            Abrahámovce

5. Jánovce                              Pikovce
   Jánovce                          3. Bušovce
   Machaľovce                       4. Hradisko

6. Mlynica                          5. Huncovce

7. Spišské Bystré                   6. Ihľany

8. Švábovce                            Majerka

9. Veľký Slavkov                       Stotice
                                    7. Jurské

okres Stará Ľubovňa                 8. Krížová Ves
1. Stará Ľubovňa                    9. Ľubica
    Stará Ľubovňa                  10. Malý Slavkov
    Podsadek                       11. Podhorany
2. Forbasy                         12. Spišská Belá
3. Hajtovka                            Spišská Belá
4. Hniezdne                            Strážky
5. Hromoš                          13. Stará Lesná
    Hromoš                         14. Stráne pod Tatrami
    Kozelec                        15. Tvarožná
6. Chmeľnica                       16. Veľká Lomnica
7. Jakubany                        17. Vlková
8. Jarabina                        18. Vlkovce
                                   19. Vrbov
                                   20. Žakovce
                                   21. Holumnica
                                   22. ToporecPríloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 281/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L193, 20. 7. 2002) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003.

Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.