246/2006 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. apríla 2006

o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov
v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g), j) a l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne množstvo pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie používaných na dopravné účely ako náhrada motorového benzínu a motorovej nafty uvedených na trh Slovenskej republiky.

§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) pohonnou látkou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov energie

1. kvapalná biogénna pohonná látka alebo plynná biogénna pohonná látka (ďalej len "biopalivo"), najmä

1a. bioetanol, etanol vyrobený z biomasy,

1b. biodiesel, ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku s kvalitou motorovej nafty,

1c. bioplyn, plyn vyrobený z biomasy,

1d. biometanol, metanol vyrobený z biomasy,

1e. biodimetyléter, dimetyléter vyrobený z biomasy,

1f. bioetyltercbutyléter, 47-percentný etyltercbutyléter vyrobený z bioetanolu,

1g. biometyltercbutyléter, 36-percentný metyltercbutyléter vyrobený z biometanolu,

1h. syntetické pohonné látky, syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov, vyrobené z biomasy,

1i. biovodík, vodík vyrobený z biomasy,

1j. čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný,

2. pohonná látka vyrobená z iného obnoviteľného zdroja energie, 1) ak sa používa na dopravné účely (ďalej len "iné obnoviteľné palivo"),

b) biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku alebo zvyšku rastlinných a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva a príbuzných odvetví alebo biologicky rozložiteľná zložka priemyselného a komunálneho odpadu,

c) energetickým obsahom pohonných látok minimálna hodnota výhrevnosti udávaná v kJ/kg alebo v kJ/l,

d) neprispôsobeným vozidlom vozidlo, ktoré nie je prispôsobené na spaľovanie pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie.

§ 3
Podpora používania biopalív
a iných obnoviteľných palív
(1) Osoba podnikajúca vo výrobe pohonných látok (ďalej len "výrobca") a osoba podnikajúca v predaji pohonných látok (ďalej len "predajca") sú povinní uvádzať na trh biopalivá alebo iné obnoviteľné palivá ako

a) čisté alebo vo vysokej koncentrácii v minerálnych olejoch podľa požiadaviek kvality uvedených v prílohe č. 1,

b) zmesi motorového benzínu alebo motorovej nafty s biopalivami alebo inými obnoviteľnými palivami podľa požiadaviek kvality uvedených v prílohe č. 1,

c) kvapaliny vyrobené z bioetyltercbutyléteru alebo biometyltercbutyléteru.

(2) Výrobca, ktorý ponúka pohonné látky vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie ako zmesi motorovej nafty a biopaliva s koncentráciou nad 5 % objemových, je povinný sledovať vplyv pohonných látok najmä na funkčné vlastnosti a emisie neprispôsobených vozidiel a informovať o tom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Ak je výrobca zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, alebo zo štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, túto povinnosť má predajca.

(3) V odôvodnených prípadoch ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky môžu na základe zhodnotenia vplyvu pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie na životné prostredie a na funkčné vlastnosti motora prijať opatrenia na zabezpečenie zhody pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie s osobitnými predpismi.2)

(4) V prijatých opatreniach podľa odseku 3 ministerstvo zohľadní celkovú klimatickú a environmentálnu vyváženosť rôznych druhov biopalív a môže uprednostniť podporu tých biopalív, ktoré vykazujú dobrú ekonomickú a environmentálnu bilanciu, pričom zohľadní aj konkurencieschopnosť a bezpečnosť zásobovania s pohonnými látkami.

(5) Ministerstvo je povinné zabezpečiť zverejnenie informácií o dostupnosti pohonných látok uvedených v § 2 písm. a) prostredníctvom prostriedkov hromadnej komunikácie.

(6) Ak podiel metylesteru mastnej kyseliny alebo bioetanolu v zmesi s minerálnym olejom prekračuje hodnotu 5 % objemových, predajca je povinný viditeľne označiť odberné miesto takejto pohonnej látky slovami "benzín s obsahom bioetanolu vyšším ako 5 %" alebo "nafta s osahom metylesteru vyšším ako 5 %".

(7) Výrobca je povinný pri uvedení pohonných látok na trh uviesť v dokladoch údaje o druhu a množstve pohonných látok a o druhu a množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie.

§ 4
Informačný systém
(1) Ministerstvo v spolupráci s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy vypracuje každoročne správu, ktorej obsahom sú

a) opatrenia prijaté na podporu používania pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie ako náhrada motorového benzínu a motorovej nafty na dopravné účely,

b) zdroje pridelené na výrobu biomasy na iné účely použitia energie, ako sú dopravné účely,

c) údaje o celkovom predaji pohonných látok na dopravné účely a podiele pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie uvedených na trh za predchádzajúci rok.

(2) Správu za predchádzajúci rok predkladá ministerstvo Európskej komisii najneskôr do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka.

(3) Ak je to nevyhnutné, ministerstvo predloží Európskej komisii správu o výnimočných podmienkach pri dodávkach surovej ropy alebo ropných výrobkov, ktoré mali vplyv na obchodovanie s pohonnými látkami vyrobenými z obnoviteľných zdrojov energie.

(4) Výrobca a predajca sú povinní do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku predložiť ministerstvu písomnú informáciu o druhu a množstve pohonných látok a pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie a uvedených na trh.

(5) Podrobnosti o rozsahu a postupe pri poskytovaní informácií podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 5
Prechodné ustanovenia
(1) Výrobca a predajca sú povinní ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré je

a) do 31. decembra 2006 v referenčnej hodnote 2 % vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh,

b) od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009 v referenčnej hodnote 2 % vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh,

c) od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 v referenčnej hodnote 5, 75 % vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a motorovej nafty uvedených na trh.

(2) V správe podľa § 4 ods. 1 a 2 za rok 2005 ministerstvo uvedie referenčnú hodnotu podľa odseku 1 písm. a). V správe za rok 2006 ministerstvo uvedie referenčnú hodnotu podľa odseku 1 písm. b) a c).

(3) V správach podľa odseku 2 ministerstvo zdôvodní neplnenie referenčných hodnôt v porovnaní s referenčnými hodnotami uvedenými v odseku 1 a uvedie

a) objektívne dôvody, napríklad limitovaný potenciál výroby pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie,

b) zdroje pridelené na výrobu biomasy na iné účely použitia energie, ako sú dopravné účely a špecifické technické alebo klimatické charakteristiky trhu pre pohonné látky na dopravné účely,

c) programy určujúce porovnateľné zdroje na výrobu pohonných látok vyrobených z iných obnoviteľných zdrojov energie na dopravné účely.

§ 6
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.

§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 246/2006 Z. z.

ZOZNAM TECHNICKÝCH NORIEM,
KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ POHONNÉ LÁTKY1. STN EN 228
Automobilové palivá. Bezolovnatý automobilový benzín. Požiadavky a skúšobné metódy.
(65 6505)

2. STN EN 590
Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy.
(65 6506)

3. STN EN 14214
Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín (MERO) pre naftové motory. Požiadavky a skúšobné metódy.
(65 6531)

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 246/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EUR PSKYCH SPOLOČENSTIEVSmernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).1) § 2 písm. b) 4. bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
2) Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.