488/2006 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 102/2005 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:

Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 102/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:

"3. benzínu a motorovej nafty určených na pohon spaľovacích motorov, ".

2. V § 1 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:

"4. lodných palív,

5. biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu, ".

3. V § 1 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová "ťažký vykurovací olej a plynový olej" nahrádzajú slovami "ťažký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej".

4. V § 1 ods. 2 sa za slovami "ropné palivá" spojka "a" nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová "lodné palivá, biopalivá, skvapalnené ropné plyny a stlačený zemný plyn.".

5. V § 1 ods. 3 sa za slovo "nafty" vkladá čiarka a slová "lodných palív, biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu".

6. V § 2 písm. a) prvom bode sa za slovo "palivo" vkladajú slová "iné ako lodné palivo".

7. V § 2 písm. b) prvom bode sa za slovo "palivo" vkladajú slová "iné ako lodné palivo" a za slovo "podpoložiek" sa vkladajú podpoložky "2710 19 25, 2710 19 29, ".

8. V § 2 písm. b) druhý bod znie:

"2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, z ktorého sa pri teplote 250 oC vydestiluje menej
ako 65 % objemových (vrátane strát) a pri teplote 350 oC minimálne 85 % objemových (vrátane strát) podľa slovenskej technickej normy, 2)".

9. § 2 sa dopĺňa písmenami e) až m), ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

"e) regenerovaným vykurovacím olejom vykurovací olej vyrobený regeneráciou odpadového oleja, ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložkou 2710 19 61 colného sadzobníka,

f) lodným palivom kvapalné ropné palivo určené na použitie pre plavidlá alebo používané na palube plavidla vrátane palív podľa slovenskej technickej normy, 2a)

g) lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty podľa slovenskej technickej normy, 2b)

h) lodným plynovým olejom lodné palivo, ktorého viskozita alebo hustota patrí do kategórie viskozity alebo hustoty podľa slovenskej technickej normy, 2c)

i) uvedením lodného paliva na trh dodanie alebo poskytnutie lodného paliva určeného na spaľovanie na palube tretím osobám, odplatne alebo bezodplatne,

j) bionaftou metylestery alebo etylestery vyšších mastných kyselín určené na pohon spaľovacích vznetových motorov zaradené pod podpoložkou 3824 90 99 colného sadzobníka,

k) biopalivom pevné palivo, kvapalné palivo a plynné palivo určené na dopravné účely alebo energetické účely vyrobené z biomasy, najmä bioetanol, bionafta, bioplyn, biometanol, biodimetyléter, bioetyl-terc--butyléter, biometyl-terc-butyléter, syntetické biopalivá vyrobené z biomasy, biovodík a čistý rastlinný olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi chemicky nemodifikovaný,

l) skvapalneným ropným plynom plyn určený na pohon zážihových motorov zaradený pod podpoložkami 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,

m) stlačeným zemným plynom plyn určený na pohon spaľovacích zážihových motorov zaradený pod podpoložkou 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:

"2a) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá.

2b) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá. Tabuľka I pre triedy DMB a DMC.

2c) STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Námorné palivá. Tabuľka I pre triedy DMX a DMA.".

10. V § 4 ods. 3 sa slová "plynového oleja pre lodnú dopravu" nahrádzajú slovami "lodného plynového oleja".

11. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

"(4) Regenerovaný vykurovací olej musí spĺňať kvalitatívne požiadavky určené v technickej norme o odpadových olejoch a technickej norme o ropných výrobkoch.".

12. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

"§ 4aObsah síry v kvapalných palivách vyrábaných z ropy ustanovený v § 4 a 7 sa nevzťahuje na palivá

a) určené na výskum a testovanie,

b) určené na spracovanie pred ich konečným spálením,

b) určené na spracovanie v rafinérskom priemysle,

d) skladované a vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv,

e) používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí alebo používané na odstránenie poškodenia lode alebo jej zariadení, ak sa po vzniku škody vykonajú opatrenia na vylúčenie alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa čo najskôr prijmú opatrenia na odstránenie škody; to neplatí, ak sa škoda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti.".

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa číslo "3471" nahrádza číslom "3171".

14. V § 6 ods. 3 prvej vete sa slová "ťažký vykurovací olej a plynový olej" nahrádzajú slovami "ťažký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej" a na konci druhej vety sa pripájajú slová "a regenerovaného vykurovacieho oleja".

15. V § 6 ods. 4 sa slová "ťažký vykurovací olej a plynový olej" nahrádzajú slovami "ťažký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej".

16. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý vrátane poznámky pod čiarou 9a znie:

"(5) Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn naftový, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov9a) údaje o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní; tieto údaje zverejňuje na internete a na požiadanie ich poskytuje spotrebiteľovi.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

"9a) Príloha I časť 10 k Rozhodnutiu Európskej komisie 2004/156/ES z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003, ktorou sa ustanovuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 008.).".

17. § 7 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 9b až 9e znejú:

"(6) Bionafta musí spĺňať kvalitatívne ukazovatele podľa technickej normy.9b)

(7) Bionafta v zmesi s motorovou naftou do 5 % objemových musí spĺňať kvalitatívne požiadavky podľa technickej normy.9c)

(8) Skvapalnený ropný plyn (LPG) na pohon vozidiel s motorom označeným na používanie automobilového skvapalneného ropného plynu (LPG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.9d)

(9) Stlačený zemný plyn (CNG) na pohon motorových vozidiel musí spĺňať požiadavky podľa slovenskej technickej normy.9e)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 9b až 9e znejú:

"9b) STN EN 14214 a STN EN 14214/Z1 Motorové palivá. Metylestery mastných kyselín (MERO) pre naftové motory. Požiadavky a skúšobné metódy.

9c) STN EN 590 Automobilové palivá. Nafta. Požiadavky a skúšobné metódy.

9d) STN EN 589 (65 6503) Automobilové palivá. Skvapalnený ropný plyn (LPG). Požiadavky a skúšobné metódy.

9e) STN EN ISO 15403 Zemný plyn. Označovanie kvality zemného plynu používaného ako stlačené palivo do vozidiel (ISO 15403:2000).".

18. V § 8 ods. 1 sa za slová "motorovej nafty" vkladá čiarka a vkladajú sa slová "biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu".

19. V § 8 ods. 1 sa nad slovom "vzorky" odkaz "4" nahrádza odkazom "9f":

Poznámka pod čiarou k odkazu 9f znie:

"9f) Napríklad STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek. STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov, STN EN ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (ISO 4257:2001), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (ISO 10715: 1997), CEN/TS 14778-1:2005 Tuhé biopalivá - Vzorkovanie - Časť 1: Metódy vzorkovania, prCEN/TS 15442 Tuhé upravené palivá - Metódy vzorkovania.".

20. V § 8 ods. 2 sa za slová "motorovej nafty" vkladajú slová "biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu".

21. V § 9 ods. 1 sa za slová "mobilných zdrojov" vkladá čiarka a pripájajú sa slová "biopalivá, skvapalnené ropné plyny a stlačený zemný plyn" a za slová "motorovej nafty" sa vkladá čiarka a vkladajú sa slová "biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu".

22. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

"§ 10a(1) Lodná motorová nafta nesmie obsahovať od 11. septembra 2006 viac síry ako 15 000 mg.kg-1.

(2) Lodné palivo nesmie obsahovať od 1. januára 2010 viac síry ako 1 000 mg.kg-1.".

23. V prílohe č. 1 sa tabuľka 2 dopĺňa týmto textom:Biopalivo

 

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

 

Stlačený zemný plyn (CNG)

 

Regenerovaný vykurovací olej

 

24. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

"Príloha č. 4
k vyhláške č. 53/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EUR PSKYCH SPOLOČENSTIEV
A EUR PSKEJ ÚNIE1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 o kvalite automobilových benzínov a motorovej nafty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 23.).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003, ktorá mení smernicu 98/70/ES o kvalite automobilových benzínov a motorovej nafty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o obmedzovaní obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES vzhľadom na obsah síry v lodných palivách (Ú. v. EÚ L 191, 22. 6. 2005.).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES zo 17. mája 2003 o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).".

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Jaroslav Izák v. r.