2435. Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste, Stran 6729.


Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, petega odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino prijave za vpis sorte v sortno listo ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi; postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za vpis sorte v sortno listo; roke za dostavo vzorcev semenskega materiala za preizkušanje sorte; zahteve glede ustreznosti poimenovanja sorte; postopke in metode za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivost sorte ter vrednosti sorte za pridelavo in uporabo; posebne pogoje in postopek za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, v skladu z:

– Direktivo Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 37) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS);

– Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES);

– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/124/ES z dne 5. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena in Direktive Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 339 z dne 6. 12. 2006, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES);

– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/48/ES z dne 26. julija 2007 o spremembi Direktive 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2007, str. 29) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);

– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2008/83/ES z dne 13. avgusta 2008 o spremembi Direktive 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 55) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/91/ES);

– Direktivo Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10. 3. 2004, str. 22) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/29/ES);

– Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);

– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8).

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. »ohranjevalna sorta« je domača sorta ali sorta, ki je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje, in je ogrožena zaradi genske erozije;

2. »domača sorta« je niz populacij ali klonov določene rastlinske vrste, ki so naravno prilagojeni na okoljske razmere določenega območja;

3. »genska erozija« je izguba genske raznovrstnosti znotraj sort ali populacij iste vrste in skozi čas ali zmanjšanje genetske baze vrste zaradi človekovega posega ali sprememb okolja;

4. »ohranjanje in situ« pomeni ohranjanje genskega materiala v njegovem naravnem okolju in, v primeru gojenih vrst rastlin, v pridelovalnem okolju, v katerem so razvile svoje razločevalne značilnosti.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

II. PRIJAVA ZA VPIS SORTE V SORTNO LISTO

3. člen

(prijava sorte)

(1) Prijavitelj vloži prijavo za vpis sorte v sortno listo (v nadaljnjem besedilu: prijava) pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava).

(2) Prijava se vloži za vsako sorto posebej in vsebuje najmanj podatke o:

1. prijavitelju in morebitnem pooblaščencu (osebno ime in naslov ali firmo in sedež),

2. telefonski številki ali naslovu e-pošte, na katerem je prijavitelj ali pooblaščenec dosegljiv za posredovanje morebitnih pojasnil v zvezi s prijavo,

3. vrsti rastline,

4. poimenovanju sorte (žlahtniteljeva oznaka ali predlog imena sorte in morebitni sinonimi),

5. izvoru sorte,

6. prijavi za vpis v sortno listo v drugih državah in o vpisu v sortno listo v drugih državah,

7. namenu uporabe sorte,

8. kodi za identificiranje posameznega gensko spremenjenega organizma (v nadaljevanju besedila: GSO), dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (UL L št. 10 z dne 16. 1. 2004, str. 5), če je sorta GSO ali če vsebuje GSO.

(3) Če prijavitelj vloži prijave za več sort hkrati, lahko podatke iz druge alineje prejšnjega odstavka navede samo v prvi prijavi. Podatkov iz druge alineje prejšnjega odstavka ni treba navesti v prijavi, če je v preteklosti prijavitelj že vložil prijavo, v kateri je te podatke navedel, in se ti podatki niso spremenili.

(4) Obrazec prijave za vpis sorte v sortno listo je dostopen na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(5) Vsaki prijavi mora biti priložen izpolnjen tehnični vprašalnik za posamezno vrsto kmetijske rastline, ki ga prijavitelj pridobi na Upravi ali na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(6) Z osebnimi podatki se ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

4. člen

(prijava po pooblaščencu)

(1) Če ima prijavitelj stalno prebivališče ali sedež v tretji državi, se prijava vloži po pooblaščencu, ki je fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).

(2) Pooblastilo za zastopanje v postopku vpisa sorte v sortno listo se lahko nanaša na eno sorto, na sorte določenih vrst ali skupin rastlin ali na vse sorte istega prijavitelja. Podatke o pooblaščencu, ki je pooblaščen za sorte določenih vrst ali skupin rastlin ali za vse sorte istega prijavitelja, se izpolni v prvi prijavi in jih v nadaljnjih prijavah ni treba ponovno izpolnjevati.

5. člen

(roki za vlaganje prijave)

(1) Roke za vlaganje prijave za posamezno vrsto ali skupino kmetijskih rastlin določi predstojnik Uprave in jih objavi v uradnem glasilu Uprave in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(2) Če prijavitelj zahteva umik prijave do roka iz prejšnjega odstavka, Uprava izključi sorto iz nadaljnjega postopka preizkušanja sorte po tem pravilniku še v tekočem letu, sicer pa se sorta izključi iz nadaljnjega postopka preizkušanja v naslednjem letu, prijavitelj pa je dolžan plačati stroške preizkušanja za tekoče leto.

6. člen

(preizkus prijave)

(1) Po prejemu prijave Uprava preveri, ali so v prijavi navedeni podatki iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, in ali je pravilno izpolnjen priložen tehnični vprašalnik iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.

(2) Če prijava ne vsebuje vseh podatkov, zahtevanih v prejšnjem odstavku, Uprava obvesti prijavitelja oziroma pooblaščenca o ugotovljenih pomanjkljivostih in ga pozove, da v roku, ki ga določi Uprava, dopolni prijavo.

(3) Če prijavitelj oziroma pooblaščenec v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, Uprava s sklepom zavrže prijavo.

(4) Na utemeljeno zahtevo prijavitelja oziroma pooblaščenca sme Uprava podaljšati rok iz drugega odstavka tega člena.

(5) Prijava je popolna, če vsebuje vse podatke iz prvega odstavka tega člena.

(6) Uprava obravnava vse prijave enakovredno, ne glede na prebivališče ali sedež prijavitelja sorte.

(7) Uprava potrdi prijavitelju oziroma pooblaščencu prejem popolne prijave tako, da mu pošlje kopijo prijave, na katero vpiše datum vložitve popolne prijave ter registrsko številko sorte.

(8) Povzetek popolne prijave s podatki o prijavitelju ter morebitnem pooblaščencu in s podatki o sorti (botanično in slovensko ime rastlinske vrste, predlog imena sorte ali začasna oznaka sorte) Uprava objavi v uradnem glasilu Uprave in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

III. PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA VPIS SORTE V SORTNO LISTO

1. Metode in postopek preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte ter vrednosti za pridelavo in uporabo sorte

7. člen

(metode preizkušanja)

(1) Pri vrstah poljščin in zelenjadnic, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/90/ES in v Prilogi I k Direktivi 2003/91/ES, se za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (v nadaljnjem besedilu: RIN) sorte uporablja metoda, ki je za posamezno vrsto določena v protokolih Urada Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: protokoli CPVO) in so objavljeni na spletni strani Urada skupnosti za rastlinske sorte (www.cpvo.europa.eu). Pri vrstah poljščin in zelenjadnic, navedenih v Prilogi II k Direktivi 2003/90/ES in v Prilogi II k Direktivi 2003/91/ES, se za preizkušanje RIN sorte uporablja metoda preizkušanja, ki je za posamezno vrsto določena v smernicah Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: smernice UPOV) in so objavljene na spletni strani Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (www.upov.int).

(2) Pri vrstah poljščin in zelenjadnic, ki niso navedene v prilogah I in II k Direktivi 2003/90/ES ali v prilogah I in II k Direktivi 2003/91/ES, ter pri sortah drugih vrst kmetijskih rastlin, razen trte, se za preizkušanje RIN sorte uporablja metoda, ki jo sprejme organ države, kjer se opravlja preizkušanje. Za preizkušanje RIN sorte v Republiki Sloveniji sprejme metodo preizkušanja RIN sorte Uprava, kjer je metoda tudi dosegljiva na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(3) Pri preizkušanju RIN sorte iz prvega odstavka tega člena se preverijo vse lastnosti, ki so navedene v protokolih CPVO oziroma najmanj tiste lastnosti, ki so v smernicah UPOV označene z »*«, razen če opazovanja določene lastnosti sorte ne ovira izražanje kake druge lastnosti ali če izražanja določene lastnosti sorte ne preprečujejo okoljske razmere, v katerih se izvaja preizkušanje. Pri preizkušanju RIN sorte je treba upoštevati minimalne zahteve glede zasnove poskusa in rastnih razmer, ki so navedene v istih metodah preizkušanja kot so uporabljene za preizkus lastnosti sorte.

(4) Za preizkušanje vrednosti sorte za pridelavo in uporabo (v nadaljnjem besedilu: VPU) sorte poljščin, industrijske cikorije in oljnih buč se uporabljajo metode, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi dosegljive na spletni strani Uprave (http://www.furs.si). Te metode zajemajo najmanj naslednje dejavnike:

– pridelek,

– odpornost proti škodljivim organizmom,

– odzivanje na dejavnike okolja,

– kakovostne lastnosti pridelka.

(5) Za preizkušanje RIN in VPU sorte trte se uporablja metoda, ki jo sprejme Uprava, kjer je tudi dosegljiva na spletni strani Uprave (http://www.furs.si). V metodi morajo biti zajete najmanj lastnosti, navedene v Prilogi 1 k Direktivi 2004/29/ES. Z metodo se predpišejo najmanj minimalne zahteve za izvedbo preizkušanja, določene v Prilogi 2 k Direktivi 2004/29/ES.

8. člen

(dostava semenskega materiala za preizkušanje)

(1) Za preizkušanje VPU sorte poljščin, industrijske cikorije in oljnih buč mora prijavitelj oziroma pooblaščenec vsako leto do roka, ki ga določi predstojnik Uprave, dostaviti semenski material prijavljene sorte imenovanemu izvajalcu preizkušanja VPU sort.

(2) Če prijavitelj oziroma pooblaščenec v predpisanem roku ne dostavi semenskega materiala, ga Uprava pozove, da dostavi semenski material oziroma da pojasni razloge, zakaj tega ni storil. Če prijavitelj v roku 30 dni od prejema poziva ne pošlje semenskega materiala oziroma v pojasnilu ne navede utemeljenih razlogov, Uprava z odločbo prijavo zavrže zaradi nezmožnosti presoje izpolnjevanja pogojev za vpis v sortno listo.

(3) Semenski material za preizkušanje VPU sorte mora glede kakovosti ustrezati zahtevam za trženje v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ter fitosanitarnim zahtevam v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.

(4) Imenovani izvajalec preizkušanja RIN oziroma VPU sort po setvi oziroma saditvi opravi poskuse na poskusnem polju in o tem obvesti Upravo.

(5) Predstojnik Uprave določi roke za dostavo semenskega materiala in količine semenskega materiala za preizkušanje iz prvega odstavka tega člena ter jih objavi v uradnem glasilu Uprave in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(6) Za preizkušanje RIN sort kmetijskih rastlin mora prijavitelj oziroma pooblaščenec dostaviti semenski material organu države, kjer se opravlja preizkušanje. Količine semenskega materiala, potrebnega za preizkušanje, roke za dostavo in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati semenski material za preizkušanje, določi v svoji metodi organ države, ki bo opravil preizkušanje. Uprava obvesti prijavitelja oziroma pooblaščenca o organu, ki bo izvedel preizkušanje RIN sorte, o roku za dostavo in o količini potrebnega semenskega materiala za preizkušanje RIN. Uprava roke za dostavo ter količino semenskega materiala objavi v uradnem glasilu Uprave in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

9. člen

(izvedba preizkušanja RIN in VPU sorte)

(1) Preizkušanje RIN in VPU sorte se izvede v skladu z metodami iz 7. člena tega pravilnika.

(2) Trajanje preizkušanja RIN in VPU sorte je določeno v metodah preizkušanja iz 7. člena tega pravilnika.

(3) Izvajalec preizkušanja RIN oziroma VPU sorte pripravi vmesna poročila in po končanem preizkušanju končno poročilo o preizkušanju sorte. Vmesna poročila in končno poročilo o preizkušanju RIN sorte in o preizkušanju VPU sorte se pošlje Upravi.

(4) Vmesna in končna poročila o preizkušanju RIN sorte in o preizkušanju VPU sorte Uprava posreduje prijavitelju ali pooblaščencu, ki lahko v roku 15 dni od prejema pošlje na Upravo pisne pripombe na poročila. Na podlagi rezultatov preizkušanja iz vmesnih poročil lahko prijavitelj ali pooblaščenec zahteva umik že vložene prijave.

(5) Če je prijavitelj v prijavi navedel, da je sorta že vpisana v sortno listo oziroma zavarovana in je bilo preizkušanje RIN za to sorto že opravljeno ali da je sorta v postopku vpisa v sortno listo oziroma varstva sorte v drugi državi in preizkušanje RIN te sorte že poteka, preizkušanja RIN ni potrebno ponovno izvesti. Uprava pridobi za tako sorto končno poročilo preizkušanja RIN sorte od pristojnega organa države, kjer je bila sorta vpisana v sortno listo oziroma zavarovana.

(6) Končna poročila o preizkušanju VPU sort pošlje Uprava v obravnavo sortni komisiji, ki poda strokovno mnenje glede primernosti VPU sorte.

10. člen

(stroški preizkušanja RIN in VPU sorte)

(1) Prijavitelj je dolžan plačati dejanske stroške preizkušanja RIN sorte neposredno izvajalcu preizkušanja sorte, na podlagi računa izvajalca preizkušanja. Če je bilo preizkušanje RIN sorte že opravljeno, je prijavitelj dolžan na podlagi računa pristojnega organa plačati stroške pridobitve končnega poročila RIN sorte.

(2) Prijavitelj je dolžan plačati stroške preizkušanja VPU sorte neposredno izvajalcu preizkušanja sorte, na podlagi računa izvajalca preizkušanja. Višina stroškov preizkušanja VPU sorte je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Prijavitelj mora predložiti Upravi dokazilo o plačilu stroškov preizkušanja RIN sorte ali pridobitve končnega poročila RIN sorte iz prvega odstavka tega člena samo, če Uprava nima sklenjenega posebnega sporazuma o sodelovanju z izvajalcem preizkušanja sort. Vse potrebne informacije o sklenjenih posebnih sporazumih Uprave se objavi v uradnem glasilu Uprave in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

2. Preverjanje ustreznosti poimenovanja sorte

11. člen

(posredovanje imena sorte)

(1) Prijavitelj, ki je v prijavi navedel le žlahtniteljevo oznako sorte, lahko predlog imena sorte posreduje Upravi kadarkoli do pridobitve končnega poročila o preizkušanju RIN oziroma VPU sorte v skladu s tretjim odstavkom 9. člena tega pravilnika. Obrazec za sporočanje predloga imena sorte je dostopen na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(2) Prijavitelju, ki do pridobitve končnega poročila RIN in/ali VPU Upravi še ni posredoval predloga imena sorte, Uprava pošlje poziv za posredovanje imena sorte skupaj s končnim poročilom o preizkušanju RIN ali VPU sorte. Rok za posredovanje predloga imena sorte je 15 dni od prejema poziva.

(3) Če prijavitelj kljub pozivu Uprave v določenem roku ni posredoval predloga imena sorte, izda Uprava odločbo o zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo.

12. člen

(zahteve glede imena sorte)

(1) Ime sorte je njena razpoznavna oznaka in je lahko v obliki domišljijskega imena ali kot kombinacija črk in/ali številk (v nadaljnjem besedilu: v obliki kode). Če prijavitelj pri posredovanju predloga imena ne označi oblike imena sorte, se predlagano ime sorte šteje za domišljijsko ime.

(2) Pri poljščinah in zelenjadnicah mora biti ime sorte v skladu z zahtevami, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 930/2000 z dne 4. maja 2000 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 108 z dne 5. 5. 2000, str. 3), nazadnje spremenjeni z Uredbo Komisije (ES) št. 920/2007 z dne 1. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 930/2000 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 201 z dne 2. 8. 2007, str. 3).

(3) Pri drugih vrstah kmetijskih rastlin mora biti ime sorte v skladu s smernicami CPVO o določitvi enotnih in stalnih meril za preverjanje ustreznosti imena sorte ali s pravili za poimenovanje sort, ki jih sprejme UPOV.

13. člen

(preverjanje ustreznosti predlaganega imena sorte in ponovno posredovanje imena sorte)

(1) Kadar Uprava ugotovi, da predlagano ime sorte ne ustreza predpisanim zahtevam iz prejšnjega člena, pozove prijavitelja, da posreduje nov predlog imena sorte v roku 30 dni od prejema poziva.

(2) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne posreduje novega predloga imena sorte, Uprava ravna v skladu s tretjim odstavkom 11. člena tega pravilnika.

(3) Sorta, ki ni jasno razločljiva od sorte, vpisane v sortno listo druge države, mora biti vpisana v sortno listo Republike Slovenije z enakim imenom kot v drugi državi, razen če to ime ne ustreza zahtevam za ime sorte iz 12. člena tega pravilnika.

3. Vzdrževalec sorte

14. člen

(vzdrževalec sorte)

(1) Če prijavitelj Upravi med postopkom vpisa sorte v sortno listo ne sporoči, kdo je vzdrževalec sorte, izpolnjeni pa so vsi drugi pogoji za vpis sorte v sortno listo, ga Uprava v dopisu pozove, da ji v roku, ki ni daljši kot 15 dni, sporoči podatke o vzdrževalcu sorte.

(2) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne sporoči Upravi vzdrževalca sorte, se šteje, da je prijavitelj vzdrževalec sorte.

(3) Vzdrževalec sorte mora voditi zapise o vzdrževanju sorte, zlasti podatke o:

– poreklu izhodiščnega materiala v postopku vzdrževanja sorte,

– količini pridelanega semenskega materiala v postopku vzdrževanja sorte,

– poreklu izhodiščnega materiala in pridelku predosnovnega in osnovnega semenskega materiala.

(4) Vzdrževalec sorte je dolžan organu za potrjevanje ali pristojnemu inšpektorju omogočiti nadzor z dovolitvijo ogleda:

– površin in objektov, kjer opravlja vzdrževanje sorte,

– rastlin in semenskega materiala sort, ki jih vzdržuje, in

– zapisov o vzdrževanju sorte in ustreznih dokazil.

(5) Če je vzdrževalec sorte fizična ali pravna oseba iz tretje države, ki skladno z Odločbo Sveta 2005/834/ES z dne 8. novembra 2005 o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES (UL L 312 z dne 29. 11. 2005, str. 51), nazadnje spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, z dne 20. 12. 2006, str. 1) zagotavlja enakovrednost pridelanega semenskega materiala, mora prijavitelj imenovati pooblaščenca vzdrževalca sorte, ki je fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije. Pri nadzoru vzdrževanja take sorte Uprava sodeluje s pristojnim organom za nadzor vzdrževanja sort države, v kateri se sorta vzdržuje.

(6) Če prijavitelj, ki je fizična ali pravna oseba iz tretje države, ne imenuje pooblaščenca vzdrževalca sorte, se šteje, da je pooblaščenec prijavitelja tudi pooblaščenec vzdrževalca sorte.

IV. VPIS SORTE V SORTNO LISTO IN VODENJE SORTNE LISTE

15. člen

(izdaja odločbe)

(1) Uprava izda odločbo o vpisu sorte v sortno listo, če sorta izpolnjuje naslednje pogoje za vpis sorte v sortno listo:

– je razločljiva, izenačena in nespremenljiva,

– ima pri poljščinah, industrijski cikoriji in oljnih bučah primerno VPU in

– je ime sorte v skladu z zahtevami iz 12. člena tega pravilnika.

(2) Uprava pri odločanju o vpisu sorte v sortno listo upošteva strokovno mnenje sortne komisije iz šestega odstavka 9. člena tega pravilnika za VPU sorte in podatke o sorti, ki jih skupaj s prijavo ali med postopkom predloži Upravi prijavitelj, oziroma druge verodostojne dosegljive podatke o sorti, ki jih pridobi Uprava.

(3) Če pogoji za vpis sorte v sortno listo niso izpolnjeni ali če prijavitelj kljub pozivu Uprave ni plačal stroškov preizkušanja, Uprava izda odločbo o zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo.

(4) Povzetek odločbe o vpisu ali zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo in kratek opis najpomembnejših lastnosti sorte za uporabo, objavi Uprava v svojem uradnem glasilu.

(5) Za sorte, za katere je bila izdana odločba o vpisu v sortno listo, Uprava predlaga vpis v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo 2002/53/ES ali skupni katalog sort zelenjadnic v skladu z Direktivo 2002/55/ES ali skupni katalog sort trte v skladu z Direktivo 69/193/EGS.

16. člen

(vodenje sortne liste)

(1) Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin, za katere je med postopkom v Republiki Sloveniji ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za trženje semenskega materiala na območju Evropske unije. Sortno listo vodi Uprava.

(2) V sortni listi se vodijo zlasti naslednji podatki:

– vrsta kmetijske rastline,

– ime sorte, z navedbo posebne oznake, kadar gre za ime v obliki kode,

– sinonimi za sorto,

– registrska številka sorte,

– vzdrževalec sorte in njegov pooblaščenec,

– dobavitelj, ki ima dovoljenje za vzdrževanje sorte,

– datum vpisa sorte v sortno listo,

– datum, do katerega se lahko trži semenski material sorte,

– ali je sorta GSO,

– ali gre za ohranjevalno sorto.

(3) Pri ohranjevalni sorti iz zadnje alineje prejšnjega odstavka se v sortni listi vodijo še naslednji podatki:

– o regiji porekla,

– o morebitnih dodatnih območjih za pridelavo semenskega materiala ohranjevalne sorte.

(4) Pri sorti trte se poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena v sortni listi vodijo še podatki o bistvenih morfoloških in fizioloških lastnostih, po katerih se sorta razlikuje od ostalih sort trte. Na predlog dobavitelja, ki vzdržuje izvorni material klona trte v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte, se lahko pri določeni sorti trte v sortni listi vodijo tudi podatki o oznaki klona ter o vzdrževalcu klona.

17. člen

(obnova vpisa sorte v sortno listo)

(1) Prijavo za obnovo vpisa sorte v sortno listo vloži vzdrževalec sorte pri Upravi najmanj dve leti pred pretekom obdobja, do katerega je sorta vpisana v sortno listo.

(2) Za vložitev prijave za obnovo vpisa sorte v sortno listo se smiselno uporabljajo določbe 3., 4. oziroma 6. člena tega pravilnika.

(3) Uprava izda odločbo o obnovi vpisa sorte v sortno listo, če je sorta vzdrževana tako, da ohranja svojo izenačenost in nespremenljivost.

18. člen

(spremembe po vpisu v sortno listo)

(1) Spremembo vzdrževalca sorte je treba sporočiti Upravi v roku 60 dni od nastanka spremembe.

(2) Če Uprava po izdaji odločbe o vpisu v sortno listo naknadno ugotovi, da sorta ob izdaji odločbe ni bila razločljiva, izreče odločbo o vpisu sorte v sortno listo za nično v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

(3) Če Uprava po izdaji odločbe o vpisu v sortno listo naknadno ugotovi, da ime sorte ne ustreza zahtevam iz 12. člena tega pravilnika, pozove vzdrževalca oziroma prijavitelja sorte, da posreduje nov predlog imena sorte v skladu z 11. členom tega pravilnika.

19. člen

(izbris sorte iz sortne liste)

Uprava z odločbo izbriše sorto iz sortne liste v skladu z določbami zakona, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.

V. DODATNE ZAHTEVE, POSEBNI POGOJI IN IZJEME ZA VPIS SORTE V SORTNO LISTO

1. Dodatne zahteve za gensko spremenjene sorte

20. člen

(predhodna odobritev gensko spremenjenih sort)

(1) Sorta, ki je GSO v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, se lahko vpiše v sortno listo le, če so bili upoštevani vsi ukrepi, da se prepreči škodljive vplive na zdravje ljudi in okolje.

(2) Če je pridelek določene sorte poljščin ali zelenjadnic, ki je gensko spremenjena, ali material, pridobljen od take sorte, namenjen za uporabo v živilih, kot jih opredeljuje 3. člen Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 1829/2003/ES) ali v krmi, kot jo opredeljuje 15. člen Uredbe 1829/2003/ES, se lahko taka sorta vpiše v sortno listo le, če je bila pred tem odobrena pri Evropski agenciji za varnost hrane v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

(3) Gensko spremenjena sorta poljščin ali zelenjadnic, ki je namenjena za uporabo kot živilo oziroma krma v skladu 2. ali 3. členom Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES), se lahko vpiše v sortno listo le, če je bila pred tem odobrena pri Evropski agenciji za varnost hrane v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

(4) Če so proizvodi, pridobljeni od razmnoževalnega materiala gensko spremenjene sorte trte, namenjeni za uporabo kot živilo ali v živilih, kot jih opredeljuje 3. člen Uredbe 1829/2003/ES, se lahko taka sorta trte vpiše v sortno listo le, če je bila pred tem odobrena pri Evropski agenciji za varnost hrane v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

(5) Če so proizvodi, ki so pridobljeni od razmnoževalnega materiala gensko spremenjene sorte trte, namenjeni za uporabo v živilih ali krmi v skladu z 2 ali 3. členom Uredbe 178/2002/ES, se lahko taka sorta vpiše v sortno listo le, če je bila pred tem odobrena pri Evropski agenciji za varnost hrane v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

(6) Gensko spremenjena sorta sadnih rastlin se lahko vpiše v sortno listo le, če je bil gensko spremenjeni organizem, ki ga vsebuje, odobren v skladu z Direktivo 2001/18/ES ali Uredbo 1829/2003/ES. Če so proizvodi, pridobljeni od rastlin ali razmnoževalnega materiala take sorte, namenjeni za uporabo kot živila ali v živilih v skladu s 3. členom Uredbe 1829/2003/ES ali kot krma ali v krmi v skladu s 15. členom Uredbe 1829/2003/ES, se lahko taka sorta vpiše v sortno listo le, če so bila živila ali krma iz tega materiala odobreni v skladu z navedeno uredbo.

2. Posebni pogoji in postopek vpisa ohranjevalne sorte v sortno

21. člen

(pogoji za vpis ohranjevalne sorte)

(1) Domača sorta in sorta, ki je naravno prilagojena na okoljske razmere določenega območja, se v sortno listo vpiše kot ohranjevalna sorta, če:

– je iz podatkov o ohranjevalni sorti, pridobljenih pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov razvidno, da je zanimiva z vidika ohranjanja rastlinskih genskih virov, in

– je dovolj razločljiva, izenačena in nespremenljiva.

(2) Izpolnjevanje pogojev glede razločljivosti in nespremenljivosti ohranjevalne sorte se ugotovi na podlagi preverjanja najmanj tistih lastnosti sorte, ki so navedene v tehničnih vprašalnikih:

– v primeru vrst poljščin iz Priloge I k Direktivi 2003/90/ES in zelenjadnic iz Priloge I k Direktivi 2003/91/ES tehnični vprašalniki, ki so priloga protokolov CPVO,

– v primeru vrst poljščin iz Priloge II k Direktivi 2003/90/ES in zelenjadnic iz Priloge II k Direktivi 2003/91/ES tehnični vprašalniki, ki so priloga k smernicam UPOV,

– v primeru drugih vrst poljščin in zelenjadnic pa tehnični vprašalniki, ki so priloga k metodam, ki jih sprejme organ države, kjer se opravlja preizkušanje.

(3) Za oceno izenačenosti se uporabi Direktiva 2003/90/ES ali Direktiva 2003/91/ES. Če pa se izenačenost ohranjevalne sorte ugotovi na podlagi netipičnih rastlin, se uporabi populacijski standard 10% in verjetnost sprejemljivosti najmanj 90%.

22. člen

(prijava)

(1) Prijavo za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo vloži pri Upravi vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom ohranjevalne sorte. V prijavi se navedejo zlasti podatki o:

– prijavitelju,

– vrsti rastline,

– imenu ohranjevalne sorte in znanih sinonimih,

– izvoru ohranjevalne sorte in o tipu ohranjevalne sorte (ali gre za domačo sorto ali za sorto, ki je naravno prilagojena na okoljske razmere določenega območja),

– o območju ali območjih, kjer se je ohranjevalna sorta v preteklosti pridelovala oziroma na katera je sorta naravno prilagojena (regija porekla),

– o vzdrževalcu ter o mestu in načinu vzdrževanja ohranjevalne sorte,

– o lastnostih ohranjevalne sorte, ki so bile pridobljene pri pridelavi, razmnoževanju in uporabi te sorte.

(2) Če namerava prijavitelj pridelovati semenski material ohranjevalne sorte v drugem območju ali območjih, kot v regiji porekla, mora to v prijavi posebej zahtevati in zahtevo utemeljiti.

(3) Prijavi iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti opis ohranjevalne sorte. Opis ohranjevalne sorte mora vsebovati najmanj lastnosti, navedene v tehničnih vprašalnikih iz drugega odstavka prejšnjega člena.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v primeru vrst poljščin iz Priloge I k Direktivi 2003/90/ES in zelenjadnic iz Priloge I k Direktivi 2003/91/ES uporabijo tehnični vprašalniki, ki so priloga protokolov CPVO, v primeru vrst poljščin iz Priloge II k Direktivi 2003/90/ES in zelenjadnic iz Priloge II k Direktivi 2003/91/ES pa tehnični vprašalniki, ki so priloga k smernicam UPOV.

(5) Obrazec prijave za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo je dostopen na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

23. člen

(ime ohranjevalne sorte)

(1) Pri ohranjevalnih sortah, ki so se v Republiki Sloveniji pridelovale pred 25. majem 2000, se dovoli odstopanje od zahtev za ime sorte iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika, razen če bi tako odstopanje kršilo prednostne pravice tretje strani.

(2) V sortno listo se sme poleg imena ohranjevalne sorte vpisati tudi znane sinonime, če ti sinonimi izhajajo iz uradnih evidenc, zbirk podatkov izvajalcev hrambe rastlinskih genskih virov ali strokovne literature.

24. člen

(dodatno območje pridelave)

(1) Uprava pred odobritvijo dodatnega območja za pridelavo semena ohranjevalne sorte preveri tudi upravičenost zahteve iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika. Pri preveritvi Uprava zaprosi za podatke o okoljskih problemih v regiji porekla ohranjevalne sorte institucije, pristojne za rastlinske genske vire v Republiki Sloveniji.

(2) Uprava odobri dodatno območje za pridelavo, če zaradi posebnega okoljskega problema v regiji porekla ni mogoče pridelati semena ohranjevalne sorte, ki bi izpolnjevalo predpisane zahteve.

(3) Uprava mora pred odobritvijo iz prejšnjega odstavka obvestiti Komisijo in pristojne organe drugih držav članic o dodatnih območjih, ki jih namerava odobriti za pridelovanje semena.

(4) Uprava odobri dodatno območje pridelave, če niti Komisija niti katera druga država članica v 20 dneh od prejema uradnega obvestila ne vloži zahtevka, da se zahteva za odobritev dodatnega območja pridelave predloži v obravnavo Stalnemu odboru za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo pri Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Stalni odbor).

(5) Če Komisija ali katera druga država članica v 20 dneh od prejema uradnega obvestila zahteva, da se zadeva predloži Stalnemu odboru, Uprava odloči o odobritvi dodatnega območja pridelave v skladu z odločitvijo Stalnega odbora.

(6) Seme, pridelano v dodatnem območju, se sme tržiti izključno v regiji porekla.

25. člen

(preverjanje pogojev in vpis v sortno listo)

(1) Uprava preveri izpolnjevanje pogojev za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo na podlagi podatkov iz prijave ter drugih dokazil o izpolnjevanju pogojev, zlasti:

– opisa ohranjevalne sorte, pripravljenega na podlagi neuradnega preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte,

– podatkov o lastnostih ohranjevalne sorte, ki so bili pridobljeni pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi te sorte,

– podatkov o ogroženosti ohranjevalne sorte zaradi genske erozije,

– drugih podatkov o sorti, pridobljenih pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov v okviru izvajanja programa rastlinske genske banke, ki se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(2) Ohranjevalna sorta se ne vpiše v sortno listo, če je:

– že vpisana v skupni katalog sort poljščin ali zelenjadnic kot sorta, ki ni ohranjevalna sorta, ali je bila črtana iz skupnega kataloga sort poljščin oziroma zelenjadnic v zadnjih dveh letih ali v zadnjih dveh letih po preteku obdobja, v katerem se dovoli trženje semena sort, ki so črtane s skupnega kataloga sort poljščin oziroma zelenjadnic, ali

– zavarovana z žlahtniteljskimi pravicami Skupnosti ali zavarovana v Republiki Sloveniji, ali je vložena prijava za varstvo sorte.

(3) Če Uprava ugotovi, da so pogoji za vpis ohranjevalne sorte izpolnjeni, izda odločbo, s katero se sorta vpiše v sortno listo. V odločbi določi regijo pridelave in morebitna dodatna območja za pridelavo te sorte.

(4) Podatki iz odločbe o vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo se vodijo v sortni listi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 16. člena tega pravilnika.

(5) Predstojnik Uprave določi količino semena ohranjevalne sorte, ki se ob vpisu v sortno listo shrani v genski banki.

(6) Prijavitelj dostavi imenovanemu izvajalcu hrambe rastlinskih genskih virov določeno količino semenskega materiala iz prejšnjega odstavka.

(7) Ohranjevalna sorta se sme vzdrževati samo v njeni regiji porekla.

3. Izjema glede vpisa sorte sadnih rastlin na podlagi uradno priznanega opisa sorte

26. člen

(vpis starih sort sadnih rastlin)

(1) Ne glede na določbe tega pravilnika se sorta sadnih rastlin, katerih semenski material se trži na območju Republike Slovenije že pred 30. septembrom 2012, vpiše v sortno listo, če ima taka sorta uradno priznani opis.

(2) Prijavo za vpis sorte sadnih rastlin iz prejšnjega odstavka pri Upravi vloži vzdrževalec sorte ali dobavitelj, ki na območju Republike Slovenije prideluje oziroma trži semenski material te sorte. V prijavi navede zlasti podatke o:

– prijavitelju,

– vrsti rastline,

– poimenovanju sorte (ime sorte in morebitni sinonimi),

– izvoru sorte,

– namenu uporabe sorte.

(3) Prijavi mora biti priložen opis sorte sadnih rastlin, ki mora vsebovati bistvene lastnosti sorte in se pripravi na podlagi podatkov o sorti, objavljenih v uradnih, strokovnih ali pomoloških publikacijah oziroma na podlagi podatkov, pridobljenih:

– z neuradnim preizkušanjem RIN oziroma VPU sorte,

– pri zbiranju, pri karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov,

– pri pridelavi, razmnoževanju in uporabi te sorte.

(4) Obrazec prijave za vpis sorte sadnih rastlin v sortno listo in obrazec z navedbo lastnosti sorte, ki se upoštevajo pri pripravi opisa sorte za posamezno vrsto sadnih rastlin, sta dostopna na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(5) Če za posamezno vrsto sadnih rastlin obrazec z navedbo lastnosti sorte ni določen, se v opisu sorte navedejo bistvene lastnosti, na podlagi katerih je mogoče prijavljeno sorto razločevati od druge splošno znane sorte iste vrste.

(6) Uprava potrdi opis sorte iz prvega odstavka tega člena kot uradno priznani opis sorte, če opis vsebuje bistvene lastnosti sorte, na podlagi katerih je mogoče prijavljeno sorto razločevati od druge splošno znane sorte iste vrste in sorto vpiše v sortno listo. V sortno listo vpiše tudi znane sinonime sorte.

VI. POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT

27. člen

(posebno preizkušanje sort)

(1) Za posebno preizkušanje sort poljščin, industrijske cikorije in oljnih buč se uporabljajo metode za preizkušanje VPU iz petega odstavka 7. člena tega pravilnika.

(2) Pri tistih vrstah kmetijskih rastlin, za katere metode VPU niso sprejete, se za posebno preizkušanje uporabljajo metode, ki jih sprejme predstojnik Uprave. Dostopne so na Upravi in na spletni strani Uprave (http://www.furs.si).

(3) Prijavitelj je dolžan plačati stroške posebnega preizkušanja sorte neposredno izvajalcu preizkušanja sorte, na podlagi računa izvajalca preizkušanja. Višina stroškov posebnega preizkušanja sort je določena v Prilogi 1.

VII. POGOJI ZA IMENOVANJE IZVAJALCEV PREIZKUŠANJA SORT IN IZVAJALCEV HRAMBE STANDARDNIH VZORCEV SEMENSKEGA MATERIALA SORTE

28. člen

(pogoji za imenovanje izvajalcev preizkušanja sort)

Izvajalec preizkušanja sort mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. biti mora organiziran za naloge preizkušanja sort in imeti mora interni akt, ki mora prikazovati dejansko stanje organiziranosti in odgovornosti ter ureja:

– organiziranost izvajalca preizkušanja sort in razporeditev odgovornosti; Za izvajanje posameznih delovnih nalog ima lahko vključene podizvajalce, ki morajo biti določeni v tem internem aktu,

– poimensko določenega vodjo za preizkušanje sort posameznih vrst ali skupin kmetijskih rastlin;

2. strokovno usposobljen za preizkušanje sort:

– imeti mora zadostno število osebja z vsaj srednjo strokovno izobrazbo kmetijske smeri oziroma tehničnim znanjem in izkušnjami, ki so potrebne za posamezne dodeljene delovne naloge,

– ne sme opravljati dejavnosti, ki bi lahko vplivale na preizkušanje sort in bi lahko ogrozile zaupanje v neodvisnost delovanja,

– skrbeti mora za nenehno izpopolnjevanje znanja svojega osebja z udeležbo na delavnicah in strokovnih srečanjih v Republiki Sloveniji in v drugih državah;

3. prostorsko in tehnično opremljen za preizkušanje sort:

– imeti mora dovolj površin na polju oziroma v pokritem prostoru, ki so njegova last ali last podizvajalca, oziroma jih ima v najemu. Površine morajo omogočiti nemoteno izvajanje poljskih poskusov, z upoštevanjem kolobarja in drugih agrotehničnih ukrepov,

– imeti mora opremo, ki omogoča pravilno izvajanje preizkušanja sort. Upošteva se tudi oprema morebitnih podizvajalcev. Vsa oprema mora biti pravilno vzdrževana. Osebju morajo biti na voljo primerna, sproti dopolnjena pisna navodila za uporabo opreme.

29. člen

(pogoji za imenovanje izvajalcev hrambe standardnih vzorcev semena)

Izvajalec hrambe standardnih vzorcev semena mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. biti mora biti organiziran za hranjenje vzorcev in mora imeti interni akt, ki mora prikazovati dejansko stanje organiziranosti in odgovornosti ter ureja:

– organiziranost izvajalca hrambe standardnih vzorcev semena in razporeditev odgovornosti,

– poimensko določenega vodjo za hrambo standardnih vzorcev semena;

2. strokovno usposobljen:

– imeti mora zadostno število osebja z vsaj srednjo strokovno izobrazbo kmetijske smeri oziroma ustrezno izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami, ki je potrebno za posamezne dodeljene delovne naloge,

– skrbi za nenehno izpopolnjevanje znanja svojega osebja z udeležbo na delavnicah in strokovnih srečanjih v Republiki Sloveniji in v drugih državah;

3. prostorsko in tehnično opremljen za hranjenje standardnih vzorcev semena:

– za sprejem in pripravo standardnih vzorcev semena za hranjenje mora imeti manipulativni prostor,

– za hranjenje standardnih vzorcev semena mora imeti prostor z nadzorovano temperaturo, primeren za srednje in dolgoročno hranjenje semena,

– prostori morajo biti redno vzdrževani,

– dostop in uporaba prostorov za pripravo in hranjenje standardnih vzorcev semena mora biti dovoljena samo zaposlenemu osebju,

– imeti mora opremo, ki omogoča pravilno pripravo standardnih vzorcev semena in njihovo hranjenje. Vsa oprema mora biti vzdrževana. Osebju morajo biti na voljo primerna, sproti dopolnjena pisna navodila za uporabo opreme.

VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

30. člen

(prehodna določba)

(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.

(2) Uradni poskusi preizkušanja RIN in VPU sorte, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu z metodami preizkušanja, ki so veljale do uveljavitve tega pravilnika.

31. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 102/05, 64/06, 66/07, 90/07 in 103/08).

32. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe tretjega odstavka 27. člena, ki se začne uporabljati 1. septembra 2009 in določbe 26. člena, ki se začne uporabljati 30. septembra 2012.

Št. 007-126/2009

Ljubljana, dne 18. junija 2009

EVA 2008-2311-0135

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister

                                                       Priloga 1
 
STROŠKI PREIZKUŠANJA VREDNOSTI ZA PREDELAVO IN UPORABO SORTE IN
              STROŠKI POSEBNEGA PREIZKUŠANJA SORT
 
   Stroški preizkušanja vrednosti za pridelavo in uporabo (VPU)
sorte in posebnega preizkušanja sort
+---------------------+-----------------+----------------------+
|  Kmetijska rastlina |     Stroški     |       Stroški        |
|                     | preizkušanja VPU|      posebnega       |
|                     |  EUR/sorto/leto |  preizkušanja sort   |
|                     |                 |    EUR/sorto/leto    |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|pšenica in pivovarski|           799,00|                530,00|
|ječmen               |                 |                      |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|koruza               |           514,00|                340,00|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|druge vrste žita     |           434,00|                290,00|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|krompir              |           867,00|                578,00|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|oljnice in predivnice|           384,00|                256,00|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|trave in detelje     |           470,00|                     –|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|zrnate stročnice     |           407,00|                     –|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|krmni dosevki        |           271,00|                     –|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|vinska trta          |         2.260,00|                     –|
+---------------------+-----------------+----------------------+
|hmelj                |         2.712,00|                      |
+---------------------+-----------------+----------------------+
|katerakoli druga     |           407,00|                     –|
|vrsta                |                 |                      |
+---------------------+-----------------+----------------------+