5309. Pravilnik o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva, Stran 14783.


Na podlagi šestega odstavka 54. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva

1. člen

(vsebina pravilnika)

Za izvajanje 11. člena Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) se s tem pravilnikom določa postopek za zagotavljanje pravne in analitske veljavnosti (v nadaljnjem besedilu: veljavnost) uradnih vzorcev in vzorcev za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva ter postopek za zagotavljanje pravice nosilcev dejavnosti, da zaprosijo za dopolnilno izvedensko mnenje, vključno s pravico pridobitve zadostnega števila vzorcev, če drugi predpisi ne določajo drugače.

2. člen

(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:

1. hitro pokvarljivo živilo je živilo, katerega datum uporabe je označen z besedami "porabiti do" v skladu s predpisi ki urejajo splošno označevanje predpakiranih živil oziroma bi bilo tako označeno, če bi bilo predpakirano;

2. vzorčevalec je uradni veterinar, uradni preglednik oziroma druga oseba, ki jo za odvzem uradnih vzorcev pooblasti generalni direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije;

3. embalaža za pečatenje so vrečke, posode ali druga embalaža označena z identifikacijsko oznako, ki jo po zapečatenju ni mogoče odpreti, ne da bi se pri tem embalaža ali pečat poškodovala na način, ki bi omogočil manipulacijo že zapečatenega vzorca.

3. člen

(postopek odvzema uradnih vzorcev)

(1) Uradni vzorec odvzame vzorčevalec.

(2) Vsak uradni vzorec mora biti takoj po odvzemu označen z identifikacijsko številko embalaže za pečatenje ali bar kodo. V primeru, da posamezni vzorec sestavlja več vzorčnih enot, se vsaka vzorčna enota označi z identifikacijsko številko embalaže za pečatenje ali bar kodo in zaporedno številko vzorčne enote. Tako označene vzorce se namesti v embalažo za pečatenje in zapečati.

(3) Uradni vzorec mora vzorčevalec poslati v imenovani laboratorij najkasneje v 72 urah po vzorčenju, v primeru mikrobioloških preiskav vzorca, ki zahteva posebne pogoje shranjevanja, pa je treba vzorec poslati v imenovani laboratorij najkasneje 24 ur po opravljenem vzorčenju.

4. člen

(vzorci za dopolnilno izvedensko mnenje)

(1) Vzorčevalec mora pred odvzemom uradnega vzorca seznaniti stranko, da ima pravico zahtevati vzorec za dopolnilno izvedensko mnenje. Zahtevo lahko stranka poda pred začetkom postopka vzorčenja, v nasprotnem primeru se šteje, da vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje ni zahtevala.

(2) Vzorec za dopolnilno izvedensko mnenje se odvzame po postopku določenem v prvem in drugem odstavku prejšnjega člena in ima do trenutka, ko si ga stranka izbere oziroma ji ga vzorčevalec izroči skladno s tretjim odstavkom tega člena, status uradnega vzorca.

(3) Vzorčevalec mora omogoči stranki, ki je zahtevala vzorec za dopolnilno izvedensko mnenje, da si vzorec izbere sama, če pa stranka to možnost odkloni, vzorčevalec sam izbere vzorec za dopolnilno izvedensko mnenje in ga izroči stranki. Vzorčevalec mora stranko seznaniti z načinom ravnanja z vzorcem.

(4) V primeru bolezni živali iz Priloge II Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07), vzorčevalec izbrani vzorec za dopolnilno izvedensko mnenje ne izroči stranki, temveč ga pošlje v imenovani laboratorij, ki vzorec shrani. Stranka mora izbrati laboratorij, ki bo izvedel preiskavo vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje, in to v roku 72 ur sporočiti imenovanemu laboratoriju, v nasprotnem primeru se vzorec neškodljivo uniči.

(5) Stroške pošiljanja in preiskave vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje krije stranka, razen v primeru, ko uradni veterinar sprejme odločitev o ukrepih na podlagi skladnega rezultata analize vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje.

5. člen

(veljavnost vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje in vrednotenje rezultatov preiskav)

(1) Veljavnost vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje ni zagotovljena, če stranka ni upoštevala načina ravnanja z vzorcem, s katerim jo je seznanil vzorčevalec.

(2) Pri vrednotenju rezultatov preiskav vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje se upošteva tudi izpolnjevanje pogojev glede akreditacije laboratorija in uporabljenih metod.

(3) Če rezultat preiskave vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje iz prvega odstavka prejšnjega člena ni skladen, se izvedejo vsi predpisani ukrepi, ne glede na rezultat preiskave uradnega vzorca.

6. člen

(zapisnik o vzorčenju)

(1) Vzorčevalec o odvzemu uradnega vzorca sestavi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

– identifikacijska številka embalaže za pečatenje uradnega vzorca;

– podatke o vzorcu (opis vzorca, število vzorcev oziroma vzorčnih enot, številko šarže/serije oziroma ušesno številko živali ter v primeru hitro pokvarljivih živil datum uporabnosti in temperaturo živila ali prostora, v katerem se živilo skladišči);

– podatki o proizvajalcu in dobavitelju;

– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež stranke ter naslov mesta odvzema vzorca;

– vrsto preiskav, ki jih mora laboratorij opraviti ter metodo preiskave, kadar je to potrebno;

– imenovani laboratorij, v katerega bo uradni vzorec poslan;

– morebitni ostali podatki.

(2) V primeru odvzema vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje se v zapisnik poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navedejo tudi:

– identifikacijska številka embalaže za pečatenje v katero se zapečati vzorec za dopolnilno izvedensko mnenje;

– način ravnanja z vzorcem (temperatura hranjenja, čas, v katerem je treba vzorec dostaviti v laboratorij, način transporta, opozorilo na posledice iz prejšnjega člena ipd.).

7. člen

(spremni dokument)

Vzorce iz tega pravilnika, razen vzorcev za dopolnilno izvedensko mnenje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, se pošlje v imenovani laboratorij skupaj z izvodom zapisnika, v katerem vzorčevalec prekrije oziroma izbriše:

– ušesno številko živali, če je navedena;

– podatke o proizvajalcu in dobavitelju, če so navedeni;

– osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež stranke ter naslov mesta odvzema vzorca.

8. člen

(obveznosti imenovanega laboratorija)

(1) Imenovani laboratorij mora ob sprejemu vzorca iz tega pravilnika, razen vzorca za dopolnilno izvedensko mnenje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, izpolniti obvestilo o prejemu vzorca, na katerem morajo biti navedeni vsaj naslednji podatki:

– datum in čas prejema vzorca v laboratorij;

– naziv organizacije in osebno ime osebe, ki je dostavila vzorec;

– ime imenovanega laboratorija, ki je vzorce sprejela ter podpis osebe odgovorne za sprejem vzorcev;

– identifikacijska številka embalaže za pečatenje oziroma bar kode.

(2) Obvestilo o prejemu vzorca se posreduje vzorčevalcu:

– neposredno ob prejemu vzorca,

– v elektronski obliki ali

– pisno v roku 72 ur po prejemu vzorca.

(3) Imenovani laboratorij mora preveriti in evidentirati:

– stanje embalaže za pečatenje;

– temperaturo vzorca, kadar je to primerno;

– videz oziroma stanje vzorca;

– ujemanje identifikacijske številke embalaže za pečatenje s podatki na spremnem dokumentu.

(4) Podatke iz prejšnjega odstavka mora imenovani laboratorij hraniti najmanj pet let.

(5) Če imenovani laboratorij ugotovi nepravilnost, ki vpliva na veljavnost vzorca, preiskave ne opravi in o tem ter o vzrokih nemudoma obvesti vzorčevalca po elektronski pošti ali telefaksu.

(6) O dejstvih iz prejšnjega odstavka vzorčevalec nemudoma pisno obvesti stranko.

(7) Imenovani laboratorij mora v roku 72 ur po končani preiskavi vzorčevalcu poslati poročilo o preiskavi.

9. člen

(poročilo o preiskavi)

Poročilo o preiskavi iz sedmega odstavka prejšnjega člena mora, vsebovati vsaj naslednje podatke:

– številka in datum poročila;

– ime laboratorija;

– osebno ime vzorčevalca;

– datum in čas odvzema vzorca;

– datum in čas sprejema vzorca;

– datum in, če je to potrebno, čas začetka in zaključka preiskave;

– opis vzorca in identifikacijska številka embalaže za pečatenje ali bar kode ter zaporedno številko vzorčne enote;

– številka spremnega dokumenta;

– opravljene preiskave;

– količina vzorca, na kateri je bila opravljena preiskava, če je to potrebno;

– rezultat preiskave (z mersko enoto, če je potrebna) in metoda, ki je bila uporabljena;

– osebno ime osebe, ki je opravila preiskavo;

– osebno ime in podpis odgovorne osebe.

10. člen

(prehodna določba)

Imenovani laboratoriji morajo uskladiti podatke v poročilu o preiskavi iz prejšnjega člena najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

11. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-73/2007

Ljubljana, dne 7. novembra 2007

EVA 2007-2311-0004

Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano