41 Uradni list RS, št. 41/2009
z dne 1. 6. 2009

1986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-B), Stran 5743.


Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2009.

Št. 003-02-5/2009-14

Ljubljana, dne 29. maja 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN (ZSMKR-B)

1. člen

V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Ta zakon določa dejavnost javne službe na področju semenarstva in izvajalce javne službe ter ureja pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin: žit, krmnih rastlin, krompirja, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, sadnih in okrasnih rastlin, trte in hmelja (v nadaljnjem besedilu: semenski material kmetijskih rastlin), določa obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, ter ureja vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo ter vzdrževanje sort, ki so vpisane v sortno listo, posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin za opisno sortno listo, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa nosilca javnega pooblastila, imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort ter hrambe standardnih vzorcev in inšpekcijsko nadzorstvo v skladu z:

– Direktivo Sveta št. 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2298), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/72/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 66/401/EGS glede vključitve vrste Galega orientalis Lam. (UL L št. 329 z dne 14. 12. 2007, str. 37), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta št. 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str. 2309), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/55/ES z dne 12. junija 2006 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 66/402/EGS glede največje mase semenskih partij (UL L št. 159 z dne 13. 6. 2006, str. 13), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta št. 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226 z dne 13. 8. 1998, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2003/61/ES z dne 18. junija 2003 o spremembi direktiv 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, 66/402/EGS o trženju semena žit, 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte, 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin, 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, 2002/54/ES o trženju semena pese, 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic, 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja in 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic, glede primerjalnih testov in poskusov Skupnosti (UL L št. 165 z dne 3. 7. 2003, str. 23), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 12), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s pregledi, ki se opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovrednostjo semena, pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2005, str. 18), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/124/ES z dne 5. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena in Direktive Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 339 z dne 6. 12. 2006, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije 2008/973/ES z dne 15. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 2002/56/ES glede datuma, določenega v členu 21(3), do katerega se državam članicam dovoli podaljšanje odločitev v zvezi z enakovrednostjo semenskega krompirja iz tretjih držav (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 90), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 74), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/117/ES z dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi s pregledi, ki se opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovrednostjo semena, pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne 18. 1. 2005, str. 18), in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13) in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje;

– Direktivo Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Kodificirana različica), (UL L št. 205 z dne 1. 8. 2008, str. 28) in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje in

– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8) in predpisi, ki podrobneje urejajo njeno izvajanje.«.

2. člen

V drugem odstavku 7. člena se v napovednem stavku črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.

Druga in tretja alinea se spremenita tako, da se glasita:

»– navedbo dejavnosti dobavitelja: pridelava, priprava za trg, uvoz oziroma trženje; po vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin in po mestih pridelave, če te dejavnosti opravlja na več mestih pridelave,

– podatke o kmetijskem gospodarstvu, če je dejavnost dobavitelja pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin: naziv in naslov kmetijskega gospodarstva ter njegovo neponovljivo identifikacijsko številko (KMG-MID), dodeljeno ob vpisu v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,«.

V šestem odstavku se besedilo »Obrazec in podrobnejšo« nadomesti z besedo »Podrobnejšo«.

3. člen

V prvem odstavku 9. člena se tretja in četrta alinea spremenita tako, da se glasita:

»– o dejavnosti dobavitelja: pridelava, priprava za trg, uvoz oziroma trženje; po vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin in po mestih pridelave, če te dejavnosti opravlja na več mestih pridelave;

– naziv in naslov kmetijskega gospodarstva ter njegovo neponovljivo identifikacijsko številko (KMG-MID);«.

V četrtem odstavku se za besedilom »so javni« doda besedilo », razen davčne številke, s katero se ravna v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in enotne matične številke občana, s katero se ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov«.

4. člen

Osmi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Minister v skladu s predpisi Skupnosti predpiše za posamezno vrsto kmetijskih rastlin:

– kategorije semenskega materiala ter za posamezno kategorijo zahteve za pridelavo in podrobnejše zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti, ali minimalne zahteve glede kakovosti, če za semenski material kategorija ni predpisana,

– zahteve glede pakiranja in označevanja semenskega materiala,

– dodatne zahteve za pripravo za trg in trženje tretiranega semena,

– največje število ali količino semenskega materiala v partiji,

– kdaj se šteje, da je zagotovljena izvirnost pakiranja,

– postopke in metode za preverjanje izpolnjevanja zahtev iz tega člena.«.

5. člen

Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 12. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(2) Pri poljščinah (žitih, krmnih rastlinah, krompirju, pesi, oljnicah in predivnicah), zelenjadnicah, trti in hmelju mora biti sorta iz prejšnjega odstavka vpisana v sortno listo v skladu s tem zakonom oziroma v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo 2002/53/ES (v nadaljnjem besedilu: skupni katalog sort poljščin), v skupni katalog sort zelenjadnic v skladu z Direktivo 2002/55/ES (v nadaljnjem besedilu: skupni katalog sort zelenjadnic) ali v skupni katalog sort trte v skladu z Direktivo 68/198/EGS (v nadaljnjem besedilu: skupni katalog sort trte).

(3) Pri sadnih rastlinah, namenjenih za pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: sadne rastline), mora biti sorta iz prvega odstavka tega člena vpisana v sortno listo v skladu s tem zakonom, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana.

(4) Pri okrasnih rastlinah mora biti sorta iz prvega odstavka tega člena vpisana v sortno listo v skladu s tem zakonom, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, splošno znana ali vpisana v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj.

(5) Semenski material sort iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena mora biti na trgu označen z uradnim imenom sorte, pod katerim je bila sorta vpisana v sortno listo ali v posamezni skupni katalog sort ali v drug uradni seznam ali uradni register sort. Če je sorta okrasnih rastlin vpisana v seznam sort dobavitelja, se semenski material take sorte označi z imenom ali oznako, pod katero se ta sorta vodi v seznamu sort dobavitelja.

(6) Minister v skladu s predpisi Skupnosti predpiše, kdaj se sorta iz tretjega in četrtega odstavka tega člena šteje za splošno znano, in način vodenja seznama sort, ki ga v skladu s četrtim odstavkom tega člena vodi dobavitelj.«.

6. člen

Besedilo13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena Uprava na zahtevo dobavitelja, ki je vložil prijavo za vpis sorte v sortno listo, dovoli trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa sorte v sortno listo. V zahtevi dobavitelj navede najmanj:

– osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež,

– vrsto, sorto in količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ga namerava tržiti.

(2) Za sorte poljščin in zelenjadnic izda Uprava dovoljenje iz prejšnjega odstavka pod pogoji, določenimi v predpisu Skupnosti, ki ureja pravila za izdajo dovoljenj za dajanje na trg semena sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic. Za sorte drugih vrst kmetijskih rastlin iz drugega odstavka prejšnjega člena in sadnih rastlin iz tretjega odstavka prejšnjega člena izda Uprava dovoljenje iz prejšnjega odstavka največ za predpisano količino.

(3) Ne glede na določbe tretjega odstavka prejšnjega člena Uprava na zahtevo dobavitelja dovoli na območju Republike Slovenije trženje predpisane kategorije semenskega materiala sorte sadnih rastlin, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka prejšnjega člena, če ta sorta ni zanimiva za tržno pridelavo. V zahtevi mora dobavitelj poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti podatke, iz katerih je razvidno, da sorta ni zanimiva za tržno pridelavo, in zahtevi priložiti predpisan opis sorte. Uprava izda dovoljenje, ko ugotovi, da so izpolnjeni predpisani pogoji iz tega odstavka, opis sorte, ki ga je predložil dobavitelj, pa se šteje kot uradno priznani opis sorte. Ob izdaji dovoljenja se uradno priznani opis sorte shrani na način, določen v 57. členu tega zakona.

(4) Semenski material sort iz tega člena mora biti na trgu označen na predpisan način.

(5) Za semenski material kmetijskih rastlin, ki je GSO ali ki vsebuje GSO, izda Uprava dovoljenje iz tega člena le, če so za trženje izpolnjene tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo GSO.

(6) Minister v skladu s predpisi Skupnosti predpiše:

– največjo količino semenskega materiala iz drugega odstavka tega člena;

– kategorije semenskega materiala sort sadnih rastlin iz tretjega odstavka tega člena in podatke, ki jih mora vsebovati opis teh sort;

– način označitve semenskega materiala sort iz tega člena.«.

7. člen

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin, namenjen ekološki pridelavi, se lahko trži, če izpolnjuje poleg zahtev iz 10. člena tega zakona tudi posebne zahteve za trženje, določene za takšen semenski material s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo.

(2) Semenski material domačih sort in sort, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije (v nadaljnjem besedilu: ohranjevalne sorte), ter semenski material sort zelenjadnic, ki nimajo pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave, se lahko trži:

– če je sorta kot taka vpisana v sortno listo v skladu s 55. členom tega zakona,

– največ do predpisane količine,

– če izpolnjuje druge predpisane zahteve (kakovost, pakiranje, označevanje ipd.).

(3) Semenski material ohranjevalne sorte se sme pridelovati oziroma tržiti samo na območju, določenem v skladu s tretjim odstavkom 55. člena tega zakona.

(4) Dobavitelji, ki pridelujejo oziroma tržijo semenski material ohranjevalnih sort, morajo vsako leto pred začetkom pridelave do predpisanega roka Upravo obvestiti o nameravani pridelavi semenskega materiala teh sort. Če iz obvestil izhaja, da s predvideno pridelavo predpisana količina semenskega materiala ne bo prekoračena, Uprava s tem seznani dobavitelje.

(5) Če iz obvestil iz prejšnjega odstavka izhaja, da bo s predvideno pridelavo prekoračena predpisana količina semenskega materiala, Uprava po uradni dolžnosti posameznim dobaviteljem določi količino semenskega materiala, ki ga sme iz te pridelave tržiti.

(6) Dobavitelji iz četrtega in petega odstavka tega člena morajo Upravi vsako leto do 31. januarja za preteklo leto sporočiti količino semenskega materiala za vsako ohranjevalno sorto, ki so jo dali na trg.

(7) Podatki iz četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se vodijo v okviru evidence pridelave iz 28. člena tega zakona.

(8) Minister v skladu s predpisi Skupnosti predpiše največje količine in druge predpisane zahteve iz drugega odstavka tega člena ter rok in podrobnejšo vsebino obvestila iz četrtega odstavka tega člena.«.

8. člen

V prvem odstavku 15. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– sorte poljščin, zelenjadnic, trte in hmelja, ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz drugega odstavka 12. člena tega zakona.«.

V drugem odstavku se črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.

9. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen

(ukrepi glede pridelave, uporabe oziroma trženja)

(1) Minister lahko po predhodni odobritvi pristojnega organa Skupnosti z odredbo prepove na celotnem ozemlju ali na delu ozemlja Republike Slovenije uporabo oziroma trženje semenskega materiala določene sorte, ki je vpisana v skupni katalog sort poljščin ali v skupni katalog sort zelenjadnic, ali predpiše posebne pogoje za pridelavo te sorte oziroma za uporabo pridelka te sorte, če se ugotovi, da:

– je pridelovanje te sorte škodljivo z vidika zdravstvenega varstva rastlin ali pridelovanja drugih vrst ali sort kmetijskih rastlin,

– je bilo z uradnim preizkušanjem v skladu s 43. členom tega zakona ugotovljeno, da sorta nima primerne vrednosti za pridelavo in uporabo iz 42. člena tega zakona ali da zaradi svojega zrelostnega razreda ni primerna za pridelavo v Republiki Sloveniji, ali

– ta sorta predstavlja tveganje za okolje ali zdravje ljudi.

(2) Če se ugotovi, da določena sorta predstavlja neposredno nevarnost za širjenje škodljivih organizmov, za zdravje ljudi ali za okolje, lahko minister brez predhodne odobritve pristojnega organa Skupnosti z odredbo začasno prepove trženje semenskega materiala te sorte, o prepovedi pa mora nemudoma obvestiti pristojni organ Skupnosti. Na podlagi odločitve pristojnega organa Skupnosti minister izda odredbo v skladu s prvim odstavkom tega člena ali pa le razveljavi začasno prepoved trženja semenskega materiala.

(3) V postopku izdaje odredbe o začasni prepovedi trženja iz prejšnjega odstavka se ne upoštevajo določbe o sodelovanju javnosti iz predpisov, ki urejajo sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov.«.

10. člen

V prvem odstavku 17. člena se črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.

V šestem odstavku se črta besedilo »obrazec iz prvega odstavka tega člena,«.

11. člen

Naslov IV. Poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI«.

12. člen

Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dobavitelj mora opravljati dejavnosti dobavitelja v skladu s tem zakonom in zagotavljati, da semenski material kmetijskih rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve.

(2) Dobavitelj mora zlasti:

1. izvajati preglede, pri katerih spremlja in nadzira kritične točke v pridelavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki bi lahko vplivale na njegovo kakovost (zlasti na sortno ali vrstno pristnost in čistost ter zdravstveno stanje),

2. izvajati ukrepe, potrebne za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov, jemati vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratorij, imenovan v skladu s 76. členom tega zakona,

3. zagotavljati sledljivost in razpoznavnost vsake partije semenskega materiala kmetijskih rastlin v vseh fazah pridelave in priprave za trg, pri skladiščenju, prodaji in dobavi semenskega materiala,

4. voditi zapise in hraniti dokazila o poreklu in kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se uporablja za razmnoževanje ali za ponovno pridelavo semenskega materiala, o spremljanju in nadzoru kritičnih točk v pridelavi semenskega materiala ter o izvedenih ukrepih za zagotovitev skladnosti pridelanega semenskega materiala s predpisanimi zahtevami,

5. voditi zapise in hraniti dokazila o nabavi in o prodaji ali dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin,

6. omogočiti izvajanje nadzora iz 21. člena tega zakona, inšpekcijskega nadzora in pregleda iz tretjega odstavka 66. člena tega zakona, dopustiti odvzem vzorcev in v času uradnega ali inšpekcijskega nadzora spremljati pristojnega inšpektorja ter mu na njegovo zahtevo predložiti dokazila in evidence, ki jih hrani oziroma vodi v skladu s tem zakonom,

7. izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru,

8. izpolnjevati druge predpisane obveznosti v skladu s tem zakonom, z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin in predpisi, izdanimi na njuni podlagi.

(3) Dobavitelj mora hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjega odstavka najmanj eno leto, za sadne rastline, trto, hmelj in večletne okrasne rastline pa najmanj tri leta.

(4) Dobavitelj, ki pri izvajanju obveznosti iz tega člena ugotovi ali sumi na pojav karantenskih škodljivih organizmov, določenih s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: karantenski škodljivi organizmi), ali če ugotovi, da so se škodljivi organizmi, določeni s predpisom iz osmega odstavka 10. člena tega zakona, ki ureja zahteve glede zdravstvenega stanja semenskega materiala (v nadaljnjem besedilu: nadzorovani škodljivi organizmi), pojavili v večjem obsegu, kot je dovoljeno, mora o tem nemudoma obvestiti Upravo in pristojnega inšpektorja.

(5) Dobavitelju, ki se ne ukvarja s pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, ni potrebno izpolnjevati obveznosti iz 1. in 4. točke drugega odstavka tega člena.

(6) Dobavitelju, ki ni zavezanec za vpis v register dobaviteljev in se ukvarja:

– z distribucijo in prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin v izvirnem pakiranju, ni treba izpolnjevati obveznosti iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka tega člena;

– izključno s prodajo na drobno semenskega materiala kmetijskih rastlin v izvirnem pakiranju, ni treba izpolnjevati obveznosti iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka tega člena.«.

13. člen

V prvem odstavku 20. člena se besedilo »3. točke« nadomesti z besedilom »1. točke«.

V drugem odstavku se črta besedilo »ki jo vloži na predpisanem obrazcu in«.

V tretjem odstavku se črta besedilo »dokazila, da izpolnjuje obveznosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena,«.

V četrtem in petem odstavku se besedilo »1., 2. in 3. točke« nadomesti z besedilom »1. in 2. točke«.

V osmem odstavku se črta besedilo »na predpisan način«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(10) Minister podrobneje predpiše vsebino etikete in potrdila dobavitelja iz prvega odstavka tega člena, način vlaganja zahteve iz drugega odstavka tega člena in kriterije za majhne pridelovalce ter lokalni trg iz prejšnjega odstavka.«.

14. člen

V drugem odstavku 21. člena se besedilo »1., 2. in 3. točke« nadomesti z besedilom »1. oziroma 2. točke«.

15. člen

V prvem odstavku 21.a člena se v drugi alinei besedilo »3. točke« nadomesti z besedilom »1. oziroma 2. točke«.

16. člen

Prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 22. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Dobavitelj, ki namerava tržiti semenski material določene vrste kmetijskih rastlin kot uradno potrjen v skladu s tem zakonom, vloži prijavo za uradno potrditev semenskega materiala pri organu za potrjevanje, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s 75. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje). Prijava, ki jo mora vložiti do predpisanega roka, vsebuje zlasti podatke o:

– dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,

– mestu pridelave,

– zemljišču, na katerem je semenski posevek ali semenski nasad: identifikacijska oznaka zemljišča (GERK-PID), pod katero se to zemljišče vodi v registru kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in njegova površina,

– uporabljenem semenskem materialu kmetijskih rastlin, zlasti o vrsti, sorti in kategoriji ter količini,

– posebnih zahtevah glede potrjevanja.

(2) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semenskega materiala, če je sorta, ki je navedena v prijavi:

– pri poljščinah, zelenjadnicah, trti in hmelju: vpisana v sortno listo v skladu s tem zakonom ali v skupni katalog sort poljščin, v skupni katalog sort zelenjadnic ali v skupni katalog sort trte,

– pri drugih vrstah kmetijskih rastlin: vpisana v sortno listo v skladu s tem zakonom ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko z namenom nadaljnjega razmnoževanja in da se pravočasno zagotovijo primerne količine semenskega materiala nove sorte, uradno potrdi tudi semenski material sorte, za katero je bila vložena prijava za vpis v sortno listo v skladu s tem zakonom in je prijavo za uradno potrditev semenskega materiala te sorte vložil prijavitelj iz 38. člena tega zakona.

(4) Postopek uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ga izvede organ za potrjevanje, je sestavljen iz:

– uradnih pregledov semenskih posevkov oziroma nasadov, zemljišč, objektov za pridelavo, skladiščenje in pripravo semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg,

– uradnih pregledov dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj v skladu s 4. in 5. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona,

– uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev.

(5) V postopku uradne potrditve iz prejšnjega odstavka organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. ali 11. člena tega zakona.

(6) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. člena tega zakona za predpisano kategorijo, izda predpisane uradne etikete za to kategorijo. Organ za potrjevanje pakiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin izvirno zapre in označi z izdanimi uradnimi etiketami ter izda potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(12) Minister podrobneje predpiše roke in način vlaganja prijave, dokazila, ki morajo biti prijavi priložena, podrobnejši postopek uradne potrditve, vsebino, barvo in obliko uradne etikete in vsebino potrdila o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin ter potrdila o nedokončno potrjenem semenskem materialu kmetijskih rastlin, način izvirnega zapiranja ter način obveščanja Uprave in pristojnega inšpektorja.«.

17. člen

Drugi odstavek 22.a člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Preglednike, vzorčevalce in laboratorije iz prejšnjega odstavka imenuje Uprava na podlagi vloge, če izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti oziroma tehnične opremljenosti.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Usposabljanje preglednikov, vzorčevalcev in oseb, ki opravljajo analize kakovosti semena kmetijskih rastlin v laboratoriju pod uradnim nadzorom (v nadaljnjem besedilu: analitik semena), izvaja organ za potrjevanje.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta druga alinea.

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.

Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Minister predpiše pogoje, ki jih morajo glede strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti izpolnjevati preglednik, vzorčevalec ali laboratorij, način izvedbe usposabljanja preglednikov, vzorčevalcev in analitikov semena, način vodenja evidence ter obseg in način nadzora, ki ga izvaja organ za potrjevanje.«.

18. člen

V drugem odstavku 23. člena se črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.

V četrtem odstavku se besedilo »s 5. in 6. točko« nadomesti z besedilom »s 4. in 5. točko«.

V osmem odstavku se črta besedilo »na predpisan način«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(10) Minister predpiše podrobnejši postopek uradne potrditve, vsebino, barvo in obliko uradne etikete ter vsebino potrdila o uradni potrditvi semenske mešanice.«.

19. člen

V prvem odstavku 24. člena se besedilo »iz petega odstavka« nadomesti z besedilom »iz šestega odstavka«.

20. člen

Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Semenski material kmetijskih rastlin se lahko uvozi, če je enakovreden semenskemu materialu, pridelanemu na območju držav članic Skupnosti v skladu s predpisi, ki urejajo trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin.

(2) Semenski material kmetijskih rastlin, ki mora v skladu s predpisi iz osmega odstavka 10. člena tega zakona na trgu izpolnjevati tudi zahteve glede sortne pristnosti in čistosti, se lahko uvozi, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in če so glede sorte izpolnjene zahteve iz 12. člena tega zakona.«.

21. člen

V prvem odstavku 31. člena se črta besedilo »se vloži na predpisanem obrazcu in«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Fitosanitarni inšpektor z inšpekcijskim pregledom ugotovi, če semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje pogoje za uvoz iz 29. člena tega zakona.«.

22. člen

V prvem odstavku 33. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– semenskega materiala sorte, ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz 12. člena tega zakona.«.

V drugem odstavku se črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.

Šesti odstavek se črta.

23. člen

V 37. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin. V sortno listo se vpišejo sorte kmetijskih rastlin iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 12. člena tega zakona, če izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje.«.

24. člen

Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Prijavo za vpis sorte v sortno listo lahko vloži prijavitelj, ki je žlahtnitelj ali vzdrževalec sorte, oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki ima pravico do razpolaganja s semenskim materialom sorte.

(2) Če ima prijavitelj iz prejšnjega odstavka stalno prebivališče ali sedež v tretji državi, vloži prijavo po pooblaščencu, ki je fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem ali sedežem v Evropski uniji.«.

25. člen

V prvem odstavku 39. člena se črta besedilo »Prijavitelj vloži prijavo na predpisanem obrazcu.«.

V petem odstavku se črta besedilo »vsebino obrazca prijave in«.

26. člen

V prvem odstavku 40. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– ima pri sortah poljščin, industrijske cikorije in oljnih buč primerno vrednost za pridelavo in uporabo,«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se primerne vrednosti za pridelavo in uporabo ne zahteva pri sortah:

– trav, če sorte niso namenjene pridelavi krme,

– ki se bodo uporabljale izključno kot dedna sestavina za pridobivanje semenskega materiala.«.

27. člen

Sedmi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(7) Minister v skladu s predpisi Skupnosti predpiše postopke in metode za preizkušanje sort iz prvega odstavka tega člena, vključno z lastnostmi, ki jih je treba pri posamezni vrsti kmetijskih rastlin preveriti s preizkušanjem, in višino stroškov preizkušanja iz prejšnjega odstavka.«.

28. člen

Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Ustreznost predlaganega imena sorte se pri poljščinah in zelenjadnicah preverja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 930/2000 z dne 4. maja 2000 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 108 z dne 5. 5. 2000, str. 3), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 920/2007 z dne 1. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 930/2000 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 201 z dne 2. 8. 2007, str. 3). Pri drugih vrstah kmetijskih rastlin predpiše minister podrobna pravila za preverjanje ustreznosti poimenovanja sort ob upoštevanju smernic mednarodnih organizacij in združenj na področju varstva novih sort rastlin.«.

29. člen

Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ko Uprava pridobi rezultate preizkušanja vrednosti sorte za pridelavo in uporabo, zaprosi sortno komisijo iz 59. člena tega zakona za strokovno mnenje o tem, ali sorta izpolnjuje pogoje iz 42. člena tega zakona.

(2) Ko Uprava ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee prvega odstavka 40. člena tega zakona, zahteva od prijavitelja, da ji v roku, ki ni daljši kot 15 dni, sporoči osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež vzdrževalca sorte, ki bo v obdobju vpisa sorte v sortno listo zagotavljal vzdrževanje sorte in skrbel za izpolnjevanje drugih obveznosti iz 48. člena tega zakona.

(3) Če prijavitelj v določenem roku ne sporoči Upravi vzdrževalca sorte, se šteje, da je prijavitelj vzdrževalec sorte.«.

30. člen

Prvi, drugi in tretji odstavek 47. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Če sorta izpolnjuje pogoje za vpis v sortno listo iz 40. člena tega zakona in je prijavitelj poravnal vse stroške v zvezi s preizkušanjem sorte oziroma s pridobitvijo rezultatov preizkušanja, izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. Ob izdaji odločbe se v sortno listo vpišejo naslednji podatki:

– ime sorte,

– o vzdrževalcu sorte: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in sedež,

– osebno ime in naslov stalnega prebivališča ali firma in sedež pooblaščenca vzdrževalca sorte, če ima vzdrževalec stalno prebivališče ali sedež v tretji državi,

– o obdobju vpisa sorte v sortno listo, če je omejeno.

(2) Z dnem izdaje odločbe se sorte poljščin in zelenjadnic vpišejo v sortno listo za obdobje, ki traja do konca desetega koledarskega leta, ki sledi letu vpisa sorte v sortno listo. Sorte drugih vrst kmetijskih rastlin se vpišejo v sortno listo brez omejitve obdobja vpisa.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka minister omeji obdobje vpisa v sortno listo za sorte sadnih rastlin, če to zahtevajo predpisi Skupnosti.«.

31. člen

V drugem odstavku 49. člena se črta besedilo »na predpisanem obrazcu«.

32. člen

Četrti odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Z dnem izdaje odločbe se obnovi vpis sorte poljščin in zelenjadnic v sortno listo za deset let od dne, do katerega je veljala odločba o vpisu sorte v sortno listo.«.

33. člen

55. člen se spremeni tako, da se glasi:

»55. člen

(izjeme glede vpisa v sortno listo)

(1) Ne glede na določbe 40. člena tega zakona se zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma trajnostne uporabe genskih virov za kmetijstvo v sortno listo vpiše tudi sorta, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vpis v sortno listo, če gre za:

– ohranjevalne sorte,

– sorte zelenjadnic, ki nimajo pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave.

(2) Uprava vpiše sorto iz prejšnjega odstavka v sortno listo, ko na podlagi rezultatov preizkušanja ali na podlagi splošno znanih podatkov, pridobljenih pri razmnoževanju, pridelavi oziroma uporabi sorte ugotovi, da sorta izpolnjuje predpisane pogoje za vpis.

(3) V odločbi o vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo Uprava določi tudi območje ali več območij, kjer se je sorta v preteklosti pridelovala oziroma na katera je sorta naravno prilagojena (regija porekla), in kjer se sme ta sorta vzdrževati in pridelovati oziroma tržiti semenski material te sorte. Na predlog prijavitelja ali vzdrževalca sorte lahko Uprava določi dodatna območja za pridelavo, če semenskega materiala ohranjevalne sorte zaradi okoljskih razmer ni mogoče pridelati v regiji porekla. Ne glede na tretji odstavek 44. člena tega zakona se pri ohranjevalni sorti lahko v sortno listo vpišejo poleg imena sorte tudi znani sinonimi.

(4) Vzorec semenskega materiala ohranjevalne sorte se ob vpisu v sortno listo shrani v gensko banko.

(5) Sorte sadnih rastlin, katerih semenski material se trži na območju Republike Slovenije pred 30. septembrom 2012, se ne glede na prvi odstavek 40. člena tega zakona vpišejo v sortno listo, če imajo uradno priznan opis sorte. Uradno priznani opis sorte je opis, ki ga prijavitelj priloži prijavi za vpis iz 39. člena tega zakona in za katerega Uprava ugotovi, da vsebuje najmanj podatke o bistvenih lastnostih, na podlagi katerih je mogoče prijavljeno sorto razločevati od druge splošno znane sorte iste sadne vrste.

(6) Minister v skladu s predpisi Skupnosti predpiše podrobnejše pogoje in postopek za vpis sorte v sortno listo po tem členu.«.

34. člen

Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Predstojnik Uprave za posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin imenuje sortne komisije, ki jih sestavljajo predstavniki raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, kmetijsko-gozdarske zbornice ter organizacije pridelovalcev kmetijskih rastlin.

(2) Predstojnik Uprave imenuje člane sortnih komisij na podlagi javnega poziva.

(3) Naloge sortnih komisij so zlasti:

– obravnava rezultatov preizkušanja sorte ter izdelava strokovnega mnenja iz prvega odstavka 46. člena tega zakona,

– obravnava predloga metode preizkušanja sort iz prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 60. člena tega zakona,

– obravnava in priprava strokovnega mnenja glede predloga sort, ki se vključijo v posebno preizkušanje v skladu s šestim odstavkom 60. člena tega zakona,

– obravnava drugih vprašanj s področja semenarstva, izdelava strokovnih mnenj ali predlogov.

(4) Način dela sortnih komisij je določen v poslovniku, ki ga potrdi predstojnik Uprave.

(5) Sredstva za stroške, povezane z delom sortnih komisij, zlasti sejnine in potne stroške članov sortnih komisij, zagotovi Uprava.

(6) Stroške iz prejšnjega odstavka določi predstojnik Uprave.«.

35. člen

Pred 65. členom se naslov 1. oddelka IX. poglavja spremeni tako, da se glasi »1. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije«.

36. člen

V drugem odstavku 66. člena se za deveto alineo dodata novi deseta in enajsta alinea, ki se glasita:

»– organih in institucijah, pristojnih za ohranjanje in trajnostno rabo genskih virov za prehrano in kmetijstvo;

– izvornih območjih ohranjevalnih sort in dodatnih območjih za pridelavo semenskega materiala ohranjevalnih sort.«.

37. člen

Besedilo 68. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko fitosanitarni inšpektor po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi:

1. dostopa do dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin oziroma do semenskega materiala kmetijskih rastlin kadarkoli in povsod tam, kjer se le-ta prideluje, skladišči, pripravlja za trg oziroma trži,

2. preverja, če so dobavitelji, ki so zavezanci za vpis v register semenskega materiala kmetijskih rastlin, vpisani v ta register,

3. preverja, če registriran dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin zagotavlja odgovorno strokovno osebo iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona,

4. preverja, ali dobavitelji izpolnjujejo obveznosti dobavitelja po tem zakonu,

5. pri dobavitelju pregleduje listine in evidence, ki jih hrani in vodi v zvezi s semenskim materialom kmetijskih rastlin,

6. preverja, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve,

7. preverja, ali je semenski material kmetijskih rastlin pakiran ter označen na predpisan način,

8. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,

9. preverja, ali dobavitelj prideluje oziroma trži semenski material ohranjevalne sorte na območju, določenem z odločbo o vpisu te sorte v sortno listo,

10. preverja, ali dobavitelj prideluje oziroma trži semenski material ohranjevalne sorte do največje dovoljene količine,

11. odvzema vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin pri dobaviteljih,

12. nadzira izvajanje odredb iz 15.a člena tega zakona,

13. opravlja inšpekcijske preglede semenskega materiala kmetijskih rastlin pred uvozom,

14. izvaja nadzor pri izvajalcih javne službe,

15. izvaja nadzor pri nosilcih javnih pooblastil po tem zakonu, pri čemer tudi preverja, ali organ za potrjevanje izvaja nadzor pri imenovanih preglednikih, vzorčevalcih in laboratorijih pod uradnim nadzorom v skladu s šestim odstavkom 22.a člena tega zakona,

16. izvaja nadzor pri imenovanih laboratorijih, izvajalcih preizkušanja sort in izvajalcih hrambe standardnih vzorcev,

17. vpogleda v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom,

18. nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu,

19. izvaja druge naloge na področju semenarstva.

(2) Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko kmetijski inšpektor po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi:

1. dostopa do dobaviteljev, ki tržijo semenski material kmetijskih rastlin, oziroma do semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se trži,

2. preverja, ali so dobavitelji, ki so zavezanci za vpis v register semenskega materiala kmetijskih rastlin, vpisani v ta register,

3. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,

4. pri dobavitelju pregleduje listine in evidence, ki jih vodi v zvezi s semenskim materialom kmetijskih rastlin,

5. preverja, ali semenski material kmetijskih rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve,

6. nadzira izvajanje odredb iz 15.a člena tega zakona,

7. preverja, ali je semenski material kmetijskih rastlin pakiran ter označen na predpisan način,

8. odvzema vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se trži,

9. vpogleda v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom,

10. nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu.«.

38. člen

Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, lahko fitosanitarni inšpektor z odločbo:

1. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin osebi, ki je v skladu s tem zakonom zavezanec za vpis v register semenskega materiala, pa ni vpisana v register dobaviteljev v skladu s tem zakonom,

2. odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi,

3. začasno prepove opravljanje dejavnosti dobavitelja, če ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register dobaviteljev oziroma da več kot dvakrat ni izpolnil odrejenih ukrepov, in predlaga Upravi izbris dobavitelja iz registra dobaviteljev,

4. odredi odpravo pomanjkljivosti ter do odprave pomanjkljivosti začasno prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ni pakiran oziroma označen na predpisan način,

5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelju, ki izdaja etikete oziroma potrdila dobavitelja brez dovoljenja Uprave,

6. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ne ustreza predpisanim zahtevam za trženje,

7. prepove pridelavo oziroma trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte, če se ta prideluje oziroma trži izven območja, določenega z odločbo o vpisu take sorte v sortno listo,

8. prepove trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte nad največjo dovoljeno količino,

9. začasno, do znanih rezultatov analize kakovosti semenskega materiala na podlagi vzorcev, odvzetih pri inšpekcijskem pregledu, prepove trženje določene partije semenskega materiala kmetijskih rastlin, če obstaja utemeljen sum, da semenski material te partije ne ustreza predpisanim zahtevam,

10. prepove uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin, če niso izpolnjeni pogoji za uvoz v skladu s tem zakonom,

11. predlaga Upravi odvzem koncesije za opravljanje javne službe izvajalcu javne službe, če ne izvaja nalog, ki jih je dolžan izvajati, ali jih ne izvaja v skladu s predpisanimi pogoji,

12. predlaga Upravi odvzem javnega pooblastila, ki je bilo podeljeno v skladu s tem zakonom, če nosilec javnega pooblastila ne izvaja nalog v skladu s pogodbo oziroma predpisi, na podlagi katerih se izvajajo naloge po javnem pooblastilu,

13. predlaga Upravi razveljavitev odločbe o imenovanju preglednika, vzorčevalca ali laboratorija pod uradnim nadzorom za izvajanje nalog iz 1. ali 3. točke četrtega odstavka 22. člena tega zakona, če ugotovi, da imenovani preglednik, vzorčevalec ali laboratorij nalog ne izvaja na predpisan način,

14. predlaga Upravi razveljavitev odločbe o imenovanju laboratorija, izvajalca preizkušanja sort ali izvajalca hrambe standardnih vzorcev, če ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti,

15. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, oziroma prijavi kaznivo dejanje,

16. odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, lahko kmetijski inšpektor z odločbo:

1. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin osebi, ki je v skladu s tem zakonom zavezanec za vpis v register semenskega materiala, pa ni vpisana v register dobaviteljev v skladu s tem zakonom,

2. odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi,

3. začasno prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelju, ki ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register dobaviteljev oziroma ki več kot dvakrat ni izpolnil odrejenih ukrepov, in predlaga Upravi izbris dobavitelja iz registra dobaviteljev,

4. odredi odpravo pomanjkljivosti ter do odprave pomanjkljivosti začasno prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ni pakiran in označen na predpisan način,

5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelju, ki izdaja etikete oziroma potrdila dobavitelja brez dovoljenja Uprave,

6. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ne ustreza predpisanim zahtevam za trženje,

7. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, oziroma prijavi kaznivo dejanje,

8. odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi.«.

39. člen

XII. poglavje se spremeni tako, da se glasi:

»XII. KAZENSKE DOLOČBE

77. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 800 do 25.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za vpis v register dobaviteljev, ali samostojni podjetnik posameznik, ki je zavezanec za vpis v register dobaviteljev, če:

1. se ukvarja s pridelavo, pripravo za trg oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, pa ni vpisan v register dobaviteljev (prvi odstavek 5. člena):

2. da na trg semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 10. členom tega zakona;

3. če dobavi semenski material kmetijskih rastlin, ki ni dokončno potrjen, v nasprotju z 11. členom tega zakona;

4. da na trg semenski material kmetijskih rastlin, ki ne izpolnjuje zahtev glede sorte iz 12. člena tega zakona;

5. da na trg semensko mešanico, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev iz 16. člena tega zakona;

6. ravna v nasprotju s 1. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona;

7. ravna v nasprotju z 2. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona;

8. ravna v nasprotju s 3. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona;

9. ravna v nasprotju s 4. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona;

10. ravna v nasprotju s 6. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona;

11. ravna v nasprotju s 7. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona;

12. izda etikete dobavitelja oziroma potrdila o semenskem materialu kmetijskih rastlin brez dovoljenja Uprave v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena tega zakona.

(2) Z globo od 1.500 do 50.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za vpis v register dobaviteljev in se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

(3) Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in je zavezanec za vpis v register dobaviteljev.

(4) Z globo od 150 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

78. člen

(drugi prekrški)

(1) Z globo od 600 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:

1. če ravna v nasprotju z odredbo ministra iz 15.a člena tega zakona;

2. če dobavi semenski material kmetijskih rastlin osebam iz 4. točke prvega odstavka 18. člena tega zakona brez dovoljenja Uprave iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona;

3. ki ni zavezanec za vpis v register dobaviteljev in se ukvarja z distribucijo in prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin v izvirnem pakiranju, pa ne vodi zapisov oziroma ne hrani dokazil o nabavi in o prodaji ali dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin (5. točka drugega odstavka 19. člena);

4. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z četrtim odstavkom 70. člena tega zakona.

(2) Z globo od 1.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

(3) Z globo od 400 do 8.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in je zavezanec za vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

(4) Z globo od 100 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(5) Z globo od 75 do 750 eurov se kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

40. člen

Določbe 12. člena zakona, ki se nanašajo na sorte sadnih rastlin, se začnejo uporabljati 30. septembra 2012, do takrat pa se za sorte sadnih rastlin smiselno uporabljajo določbe 12. člena zakona, ki se nanašajo na sorte okrasnih rastlin.

41. člen

Tretji odstavek 13. člena zakona se začne uporabljati 30. septembra 2012.

42. člen

Ohranjevalne sorte, vpisane v sortno listo v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo), ostanejo vpisane v sortno listo, Uprava pa jim v roku dveh let po uradni dolžnosti določi območje v skladu s tretjim odstavkom 55. člena zakona, na katerem se sme ta sorta pridelovati oziroma tržiti. Če podatkov, potrebnih za določitev območja, Uprava ne more pridobiti sama, lahko zanje zaprosi vzdrževalca ohranjevalne sorte.

Sorte sadnih rastlin, vpisane v sortno listo v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo), ostanejo še naprej vpisane v sortno listo.

Postopki za vpis v sortno listo ohranjevalnih sort in sort sadnih rastlin, ki so se začeli na podlagi Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) in še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po tem zakonu.

43. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01/09-5/17

Ljubljana, dne 21. maja 2009

EPA 251-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr.
Pavel Gantar l.r.
Predsednik